Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 26-03-2010
Aflevering 3
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-10-2008, HD 103.004.550
CiteertitelPJ 2010/46
SamenvattingWaardeoverdracht; dwaling; onrechtmatig achterwege laten inlichtingen; afkoop; hardheidsclausule.
Samenvatting (Bron)4.21. Het hof is van oordeel dat toepassing van het PR in het geval van [appellant] tot geen andere uitkomst leidt dan de met het bepaalde in artikel 5a.7 van het PR beoogde uitkomst, namelijk dat niet-opgenomen aanspraken op flexibel pensioen in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden van de deelnemer niet meer kunnen worden omgezet in rechten op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Voor toepassing van de hardheidsclausule is daarom geen grond, zodat het bestuur van het ABP in redelijkheid terecht heeft kunnen besluiten geen gebruik te maken van zijn bevoegdheid op grond van de hardheidsclausule. 4.23. Het hof is van oordeel dat, wanneer de sociale partners besluiten tot wijziging van het PR, ervan mag worden uitgegaan dat zij zich van de consequenties daarvan bewust zijn en voorts dat zij, gezien het alom bekende systeem van waardeoverdracht, zich ervan bewust zijn dat die consequenties ook intreden voor de via waardeoverdracht verworven aanspraken op flexibel pensioen. [appellant] voert geen feiten en omstandigheden aan op grond waarvan (voorshands) zou moeten worden aangenomen dat de sociale partners zich daarvan in dit geval niet bewust zouden zijn geweest.
Pagina167-172
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BG1432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Groningen, 24-11-2009, 381144 CV EXPL 08-6818
CiteertitelPJ 2010/47
SamenvattingBerekening premievrije aanspraken bij wijziging van de pensioenregeling.
Samenvatting (Bron)Berkening van de waarde van de premievrije pensioenaanspraak door werkgever en verzekeraar in overeenstemming met artikel 8 van de Pensioen en Spaarfondsenwet. In verband met toezegging van de verzekeraar wordt de aanspraak evenwel bepaald op het gefinancierde bedrag.
AnnotatorH.P. Breuker
Pagina172-177
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2009:BK5720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 29-10-2009, 2009-101
CiteertitelPJ 2010/48
SamenvattingOnderscheid op grond van geslacht; korting nabestaandenpensioen.
Pagina178-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 13-01-2010, 2010-6
CiteertitelPJ 2010/49
SamenvattingLeeftijdsonderscheid; VUT.
Pagina181-186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelRechtbank Amsterdam, 02-11-2009, KK 09-973 JAR 2009/291
CiteertitelPJ 2010/50
SamenvattingPensioenontslag op 63-jarige leeftijd; geen verboden leeftijdsonderscheid; solidariteit jongeren.
Pagina186-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelRechtbank Roermond, 15-12-2009, 231617 JAR 2010/29
CiteertitelPJ 2010/51
SamenvattingUitsluiting arbeidsongeschikte gehuwde vrouw van premievrije voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid, discriminatie naar geslacht.
AnnotatorM. Heemskerk
Pagina190-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheiding
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 11-11-2009, 200.021.910.01
CiteertitelPJ 2010/52
SamenvattingAfwikkeling huwelijkse voorwaarden. Geen pensioenconversie bij gebrek aan overeenstemming daarover.
Samenvatting (Bron)Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Geen pensioenconversie bij gebrek aan overeenstemming daarover.
Pagina195-200
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BK5760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheiding
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 25-11-2009, 200.013.137.01
CiteertitelPJ 2010/53
SamenvattingVallen pensioenrechten die tijdens huwelijk in Pensioen BV zijn opgebouwd onder de Wet verevening pensioenrechten?
Samenvatting (Bron)Vraag of de pensioenrechten die tijdens huwelijk in eigen beheer in een BV zijn opgebouwd onder de Wet Verevening Pensioenrechten vallen, juist ook indien de opbouw uitsluitend een fiscale achtergrond had, gelijk de man stelt.
Pagina200-202
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BK6081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelGerechtshof Leeuwarden, 12-01-2010, 200.008.995
CiteertitelPJ 2010/54
SamenvattingGrondslag pensioenopbouw tijdens pre-VUT; dwaling; schade.
Samenvatting (Bron)Pensioenopbouw tijdens vervroegde VUT. Dwaling? Schade?
Pagina203-204
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BK9354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Groningen, 21-02-2008, 307632 CV EXPL 06-11392
CiteertitelPJ 2010/55
SamenvattingGrondslag pensioenopbouw tijdens pre-VUT.
Samenvatting (Bron)Grondslag pensioenopbouw tijdens pre-VUT.
Pagina205-209
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2008:BL0268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Utrecht, 19-01-2010, 280945 / KG ZA 10-44
CiteertitelPJ 2010/56
SamenvattingVakbondsactie; verhoging AOW-leeftijd.
Samenvatting (Bron)Vakbondactie in verband met kabinetsplannen tot verhoging van de AOW-leeftijd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt de actie onder de reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH (herzien).
Pagina209-211
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BL0532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-12-2009, 09/664 AW t/m 09/669 AW + 09/671 AW t/m 09/677 AW + 09/679 AW t/m 09/690 AW + 09/727 AW + 09/728 AW
CiteertitelPJ 2010/57
SamenvattingRol bestuursrechter bij eventuele reparatie pensioenen rechters ouder dan 65 jaar.
Samenvatting (Bron)Geen extra pensioen voor rechters die doorwerken na 65e jaar. Geen bezwaar en beroep tegen weigering om een algemeen verbindend voorschrift te treffen. Geen rechtsmiddel tegen weigering een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten. Omvang geding; omvang besluit. Aanvraag van rechters om compensatie voor het zogenoemde Vendrik-effect behelst individuele verzoeken om toepassing te geven aan artikel 46, eerste lid, Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
Annotator van Marwijk Kooy
Pagina212-217
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK4789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbtenarenrecht
TitelRaad van Beroep in ambtenarenzaken Nederlandse Antillen en Aruba, 17-01-2008, RvBAz 2007/43
CiteertitelPJ 2010/58
SamenvattingArubaanse zaak; geen aanstelling als ambtenaar; Gerecht in Ambtenarenzaken onbevoegd.
Pagina218-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbtenarenrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-06-2009, 08/274 AW
CiteertitelPJ 2010/59
SamenvattingUitleg overeenkomst; Vendrik-effect; FPU.
Samenvatting (Bron)Ontslag verleend aan appellant grond van art. B.9, aanhef en onderdeel c, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de beŽindigingsovereenkomst. Rechtbank heeft zich ten onrechte beperkt tot de vraag of appellant volgens de beŽindigingsbijeenkomst ook recht heeft op compensatie in verband met het Vendrik-effect. Terecht ontslag verleend op grond van genoemde bepaling, gezien de ondertekening van de beŽindigingsvaststelling, in combinatie met het verzoek om deelname aan de FPU-regeling. Volledige pensioenopbouw conform beŽindigingsovereenkomst. Partijen hadden destijds kennelijk in elk geval de bedoeling dat appellant zo spoedig mogelijk gebruik zou maken van de FPU-regeling en niet dat hij de vrijheid zou hebben zelf dat moment te kiezen. Dat achteraf blijkt dat appellant daardoor bepaalde voordelen misloopt, kan daaraan niet afdoen.
Pagina220-222
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BJ2051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropees recht
TitelHof van Justitie EU, 14-01-2010, C-343/08
CiteertitelPJ 2010/60
SamenvattingNiet omzetten van Richtlijn 2003/41/EG ('pensieonfondsenrichtlijn') in nationale rechtsorde door TsjechiŽ. Schending uitvoeringsplicht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 januari 2010. # Europese Commissie tegen Tsjechische Republiek. # Niet-nakoming - Richtlijn 2003/41/EG - Werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - Gedeeltelijke niet-tijdige omzetting in intern recht - Geen op het nationale grondgebied gevestigde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - Bevoegdheid van lidstaten om hun nationale pensioenstelsel te organiseren. # Zaak C-343/08.
AnnotatorS.H. Kuiper , E. Lutjens
Pagina223-243
UitspraakECLI:EU:C:2010:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelGerechtshof Arnhem, 12-01-2010, 08/00537
CiteertitelPJ 2010/61
SamenvattingVennootschapsbelasting. Voorziening voor seniorenverlofregeling terecht aan winst toegevoegd.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. Voorziening voor seniorenverlofregeling terecht aan winst toegevoegd.
Pagina244-248
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BL0266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 25-11-2009, AWB 06/3052
CiteertitelPJ 2010/62
SamenvattingRechtbank Den Haag laat langere periode van vrijwillige voortzetting toe dan 3 jaar.
Samenvatting (Bron)Premiebetalingen bij vrijwillige voortzetting pensioenverzekering bij pensioenfonds vormen negatief loon. Beroep gegrond.
AnnotatorM. Minnaard
Pagina248-253
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK9105
Artikel aanvragenVia Praktizijn