Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 23-03-2010
Aflevering 2
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 12-11-2009, 2008/253 en 2008/254
Citeertitel«GJ» 2010/20
SamenvattingHuisarts. Ontvankelijkheid. Ne bis in idem. Geheimhoudingsplicht.
Pagina140-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 17-12-2009, 2008/234
Citeertitel«GJ» 2010/21
SamenvattingAnesthesioloog. Verantwoordelijkheden superviserend arts bij extreme werkdrukte. Inroepen hulp college. Berisping
Pagina149-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 29-09-2009, 07/206
Citeertitel«GJ» 2010/22
SamenvattingCardio-thoracaal chirurg. Osteoblastoom. Radicale resectie bij eerste operatie. Overleg orthopedisch chirurg. Indicatie totale resectie bij tweede operatie. Behandeling niet op beloop mogen laten. Waarschuwing.
Pagina154-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 19-11-2009, 08141a
Citeertitel«GJ» 2010/23
SamenvattingLongarts. Hoofdbehandelaar. Verslaglegging. Onvoldoende regie. Causaal verband. Klacht gedeeltelijk gegrond. Berisping.
Pagina157-160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag, 29-09-2009, 2008 T 191
Citeertitel«GJ» 2010/24
SamenvattingMedisch adviseur voor de Immigratie- en Naturalisatie. Klagers behandelend psychiater en neuroloog. Geen rechtstreeks belanghebbenden. Niet-ontvankelijk.
Pagina160-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelHof van Discipline, 30-11-2009, 5414
Citeertitel«GJ» 2010/25
SamenvattingAdvocaat. Medische dossier. Deskundigenbericht. Blokkeringsrecht.
Pagina162-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContracten en aanbesteding
TitelRechtbank Arnhem, 29-01-2010, 194276
Citeertitel«GJ» 2010/26
SamenvattingDeclaraties huisartsen. Uitleg vervalbeding. Beroep op vervalbeding aanvaardbaar. Vordering afgewezen.
Samenvatting (Bron)Collectieve actie van meer dan 700 huisartsen, verenigd in de Vereniging Gedupeerde Huisartsen, tegen 21 zorgverzekeraars met betrekking tot declaraties die nog niet volledig door de zorgverzekeraars zijn afgehandeld en waarmee een bedrag is gemoeid van ongeveer 32 miljoen euro. Vraag naar de uitleg van verschillende vervalbedingen die in verschillende bewoordingen en met verschillende termijnen in niet gelijkluidende zorgcontracten tussen de huisartsen en de zorgverzekeraars zijn opgenomen. Vraag of in een generieke beoordeling kan worden gezegd dat het beroep dat de zorgverzekeraars doen op de vervalbedingen in de zorgcontracten in zijn algemeenheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
Pagina166-176
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BL1102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelRaad van bestuur Nederlandse Zorgautoriteit, 19-11-2009, ---
Citeertitel«GJ» 2010/27
SamenvattingApotheek. Preferentiebeleid. Contractering. Aanmerkelijke marktmacht. Verplichting tot contractering.
AnnotatorC.T. Dekker
Pagina177-198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelVoorzieningenrechter, 22-12-2009, 212523/KG ZA 09-746
Citeertitel«GJ» 2010/28
SamenvattingVergoeding Adalimumab/Humira bij sarcoďdose. Afwijzing vanwege ontbreken wetenschappelijke onderbouwing. Geen rationele farmacotherapie. Stand wetenschap en praktijk. Verantwoorde en adequate zorg. Voorlopige voorziening toegewezen.
AnnotatorG.R.J. de Groot
Pagina198-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelRechtbank Almelo, 15-12-2009, 309380
Citeertitel«GJ» 2010/29
SamenvattingBasisverzekering. Vergoeding hulpmiddel. Geen toestemming. Medische noodzaak. Zorgbehoefte. Adequaatheid. Doelmatigheid.
Samenvatting (Bron)Verzekerde kan op grond van de basiszorgverzekering , gelet op haar individuele omstandigheden aanspraak maken op een zwemprothese naast twee andere onderbeenprotheses. ZIj is daarop 'redelijkerwijs aangewezen'.
Pagina207-213
UitspraakECLI:NL:RBALM:2009:BK7676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Assen, 21-01-2010, 19.810304-09/09/416
Citeertitel«GJ» 2010/30
SamenvattingBeroepsgeheim. Verschoningsrecht. Bevel uitleveren gegevens. Inbeslagname NAW-gegevens. Uitzonderlijke omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Tot nu toe hebben alleen de nabestaanden van [overleden personen] aangifte gedaan van dood door schuld. De nabestaanden van de overige vijf overleden patiënten hebben, (nog) geen aangifte gedaan. Niet bekend is of die nabestaanden op de hoogte zijn van de medische ingreep die de overleden patiënten hebben ondergaan en evenmin of die patiënten zouden hebben gewild dat die informatie alsnog zou worden openbaar gemaakt. Het medisch beroepsgeheim strekt er mede toe de privacy van de overleden patiënt in dit opzicht te beschermen. Het maatschappelijk belang rechtvaardigt onder deze omstandigheden niet dat dat geheim wordt prijsgegeven. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat nabestaanden die deelgenoot zijn gemaakt van de medische ingreep die de inmiddels overleden patiënten hebben ondergaan zich desgewenst tot politie en justitie kunnen wenden.
AnnotatorT.M. Schalken
Pagina213-215
UitspraakECLI:NL:RBASS:2010:BL0102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 05-11-2009, 09/405
Citeertitel«GJ» 2010/31
SamenvattingKlacht verpleeghuisarts. Niet-natuurlijke dood bewoner. Inbeslagname dossier. Uitlevering dossier. Inzage. Geheimhoudingsplicht. Verschoningsrecht. Ongegrond.
AnnotatorT.M. Schalken
Pagina215-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverheidsregulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 27-01-2010, AWB 09/1429 AWB 09/1494
Citeertitel«GJ» 2010/32
SamenvattingTariefbeschikking medisch specialisten. Twijfel over overschrijding. Publiek belang versus belang van verzoekers. Geen voldoende urgent financieel belang. Niet onmiskenbaar onrechtmatig. Verzoek afgewezen.
Samenvatting (Bron)Wet marktordening gezondheidszorg
Pagina223-256
UitspraakECLI:NL:CBB:2010:BL0808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelHof van Justitie EU, 12-01-2010, C-341/08
Citeertitel«GJ» 2010/33
SamenvattingNationale bepaling die voorziet in maximumleeftijd van 68 jaar voor uitoefening van beroep van gecontracteerde tandarts. Leeftijdsdiscriminatie? Doelstelling van bepaling. Volksgezondheidsexceptie. Coherentie. Passendheid en noodzakelijkheid van maatregel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 januari 2010. # Domnica Petersen tegen Berufungsausschuss fur Zahnarzte fur den Bezirk Westfalen-Lippe. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Sozialgericht Dortmund - Duitsland. # Richtlijn 2000/78/EG - Artikelen 2, lid 5, en 6, lid 1 - Verbod van discriminatie op grond van leeftijd - Nationale bepaling die voorziet in maximumleeftijd van 68 jaar voor uitoefening van beroep van gecontracteerde tandarts - Nagestreefde doelstelling - Begrip ,maatregel die noodzakelijk is voor bescherming van volksgezondheid' - Coherentie - Passendheid en noodzaak van maatregel. # Zaak C-341/08.
AnnotatorA.C. Hendrikse
Pagina257-267
UitspraakECLI:EU:C:2010:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 10-12-2009, 09-3292 / 353683
Citeertitel«GJ» 2010/34
SamenvattingMinderjarige. Pleegouders. Vaccinatie Mexicaanse griep. Vervangende toestemming. Toestemming medische behandeling.
Samenvatting (Bron)De kinderrechter verleent vervangende toestemming tot het verrichten van een medische behandeling (vaccinatie tegen Mexicaanse griep) van een minderjarige bij een crisisplaatsing in pleeggezin. Naar het oordeel van de kinderrechter is in dezen sprake van een ernstig gevaar voor de gezondheid van de minderjarige.
Pagina268-270
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BL0577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Utrecht, 03-12-2009, SBR 08-3366 WOB
Citeertitel«GJ» 2010/35
SamenvattingOpenbaarmaking registratiedossier. Wob van toepassing. Beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Eiser heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (verweerder) verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de goedkeuring van Seroquel XR. Het primaire standpunt van verweerder dat artikel 46 van de Geneesmiddelenwet voorziet in een bijzondere openbaarmakingsregeling wordt door de rechtbank niet gevolgd. Niet kan worden staande gehouden dat de wetgever met artikel 46 van de Geneesmiddelenwet heeft beoogd de openbaarmaking van de in het kader van de Geneesmiddelenwet verkregen informatie uitputtend te regelen. De omstandigheid dat artikel 46, leden 3 en 4 van de Geneesmiddelenwet een implementatie is van Europese regelgeving maakt het vorenstaande niet anders. Verweerder heeft subsidiair een beroep gedaan op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob (bedrijfs- en fabricagegegevens). In navolging van de ABRvS (uitspraken van 3 maart 1998, LJN: AN5803 en 18 december 2002, LJN: AF2130) overweegt de rechtbank dat uit de stukken, die betrekking hebben op eigen klinische onderzoeken en die deel uitmaken van het registratiedossier, wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Dit brengt met zich dat verweerder niet gehouden was per document of categorie van documenten aan te geven waarom openbaarmaking niet aan de orde kan zijn. Verweerder heeft terecht de openbaarmaking van de documenten op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob geweigerd. Beroep ongegrond.
Pagina270-272
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2009:BK8206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Utrecht, 30-12-2009, 262526 / HA ZA 09-867
Citeertitel«GJ» 2010/36
SamenvattingGynaecoloog. Onrechtmatig handelen in geval van indienen tuchtklacht. Toetsingskader. Vordering afgewezen.
Samenvatting (Bron)Is er sprake van onrechtmatig handelen jegens de medicus door het indienen van een klacht bij het medisch Tuchtcollege, welke klacht ongegrond wordt verklaard? Na toetsing aan een opgesteld criterium, wordt geoordeeld dat er, gezien de voorliggende omstandigheden, geen onrechtmatige daad is die tot enige schadevergoedingsverplichting dient te leiden.
Pagina273-278
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2009:BK8014
Artikel aanvragenVia Praktizijn