Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 08-04-2010
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelDe Fiscus in het rood
CiteertitelAA 2010, 229
SamenvattingOp 1 november 2009 trad artikel 19 lid 4 Invorderingswet 1990 (hierna: lw) in werking. Met dit artikel wordt een extra verhaalsrecht gecreëerd voor de fiscus. Het artikel schept namelijk een verplichting voor een kredietinstelling, zoals een bank, om op vordering van de Ontvanger mee te werken aan voldoening van belastingaanslagen, zo nodig uit kredietruimte voortvloeiend uit een tussen de belastingplichtige/beslagdebiteur en de desbetreffende kredietinstelling gesloten overeenkomst. Naar onze mening past dit niet in deze tijd, waarin juist wordt gestreefd naar het terugbrengen van de (te) sterke positie van de fiscus enerzijds en het versterken van de positie van concurrente crediteuren anderzijds.
Auteur(s)C. Ruers , D. Stein
Pagina229-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHerschrijf het recht
TitelDe belasting op erven en schenken moet worden afgeschaft
CiteertitelAA 2010, 230
SamenvattingAls ik één ding aan het belastingrecht zou mogen veranderen, dan zou ik de schenk- en erfbelasting afschaffen. Vooral de erfbelasting is mij een doorn in het oog. De rechtvaardiging voor de heffing van erfbelasting is dat verkrijgers krachtens erfrecht een voordeel genieten en dat het rechtvaardig is als de Staat in vorm van belastingheffing een deel van afroomt. Daarmee miskent de Staat evenwel dat zij het vermogen van haar burgers jaarlijks al afroomt met een vermogensbelasting van 1,2%.
Auteur(s)J.W. Zwemmer
Pagina230-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
TitelGoed toezicht bij grote ondernemingen - weg met de supercommissaris?
CiteertitelAA 2010, 232
SamenvattingDe val van het kabinet Balkenende IV leidt, naar het zich laat aanzien, tot (verdere) vertraging van een aantal belangrijke hervormingen op het terrein van het ondernemingsrecht. Er zijn natuurlijk grotere zorgen denkbaar, maar voor de praktijk valt deze vertragingzeer te betreuren. In december 2009 was de Tweede Kamer juist akkoord gegaan met een vijftal wetsvoorstellen tot herziening van het ondernemingsrecht.
Auteur(s)J.B. Wezeman
Pagina232-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe toekomst van de bestuurlijke lus
CiteertitelAA 2010, 235
SamenvattingPer 1 janauri 2010 beschikt de bestuursrechter over een nieuw instrument: de bestuurlijke lus. Met behulp van een tussenuitspraak kan de bestuursrechter het bestuursorgaan de gelegenheid bieden een gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Een en ander is vastgelegd in de afdelingen 8.2.2A en 8.2.7 van de Awb. Met de bestuurlijke lus wil de wetgever een halt toeroepen aan de praktijk van zogeheten 'kale vernietigingen', met andere woorden: uitspraken waarin de bestuursrechter volstaat met de gegrondverklaring van het beroep en de vernietiging van het bestreden besluit.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Pagina235-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelJoseph Weiler en de academische vrijheid. Of: redacteur van een juridisch tijdschrift, een riskant beroep
CiteertitelAA 2010, 245
SamenvattingJoseph Weiler is een Amerikaans jurist met een grote reputatie. Hij is ook hoofdredacteur van de European journal of International Law (EJIL). Op 25 juni 2010 moet hij zich voor de strafrechter in Parijs verantwoorden voor zijn weigering om een boekrecensie van de hand van de bekende Duitse strafrechtjurist Thomas Weigend van de website van EJIL te verwijderen.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina245-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelEen verschoningsrecht voor mediators?
CiteertitelAA 2010, 246
SamenvattingVelen verrichten werkzaamheden op juridisch gebied. We hoeven maar te denken aan advocaten, notarissen, rechter en rechtsbijstandjuristen. De beroepsgroep die de laatste tien jaar echter het meest in omvang toenam (zowel absoluut als relatief) is die van de mediators. Al langer was bekend dat het aanbeveling verdient dat partijen zelf tot een oplossing komen, maar de laatste jaren heeft dit besef vorm gekregen doordat bijvoorbeeld het project 'Mediation naast rechtspraak' van start ging en doordat ook voor mediation gefinancierde rechtshulp beschikbaar werd gesteld.
Auteur(s)A.W. Jongbloed
Pagina246-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelZondaars die zeggen hun les te hebben geleerd
CiteertitelAA 2010, 251
SamenvattingEén van de meest gehoorde verklaringen na publieke missers is dat de betrokkenen veel van hun fouten hebben geleerd. Dit zeggen met name gezagdragers en bestuurders, zoals een burgemeester nadat hij de gemeenteraad buiten een belangrijke financiële kwestie heeft gehouden of een minister die de parlementaire spelregels met de voeten heeft getreden, waardoor in feite de volksvertegenwoordiging en dus het volk is gebruuskeerd.
Auteur(s)C. Kelk
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelStaatkundige resistentie
CiteertitelAA 2010, 252
SamenvattingHet is genoegzaam bekend: in het parlement sudderde al een hele tijd een wetsvoorstel dat het verbod voor de rechter - zoals opgenomen in artikel 120 van de grondwet - om wetten in formele zin te toetsen aan de grondwet, wil opheffen ten aanzien van vooral, direct werkende grondrechten. Het werd in de Tweede kamer geïntroduceerd op 1 april 2002. Ruim zes-en-een-half jaar later, in december 2008, keurde de Senaat het in eerste lezing goed met 37 tegen 36 stemmen. Nimmer kwam een voorstel over deze aangelegenheid zo ver als nu. Voor een grondwetswijziging is echter een tweede lezeing vereist. Die kan er slechts komen na verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met die verkeizingen in het vooruitzicht lijkt de kwestie dus weer volop urgent.
Auteur(s)M. Adams
Pagina252-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelGeen verschuiving maar herschikking. Een reactie op mr. Kristic
CiteertitelAA 2010, 257
SamenvattingAls jurist is het fijn om te zien dat je eigen vakgebied aan belangstelling lijkt te winnen binnen de Nederlandse juristerij. Tot voor enkele jaren wat het militair recht voornamelijk een onderwerp dat louter besproken werd in het Militair Rechtelijk Tijdschrift op enkele publicaties in de meer algemene tijdschriften na. In september 2008 bracht het NJB echter het themanummer 'Oorlog en verder' uit en vorig jaar zomer nam ook dit tijdschrift eenzelfde op met het bijzonder nummer 'Oorlog en recht'. In dit laatste themanummer viel mijn oog op een artikel van mr. Kristic, dat handelt over de rol van het parlement bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht.
Auteur(s)A.F. Vink
Pagina257-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelHerschikken kan niet zonder verschuiven. Nawoord bij voorgaande reactie
CiteertitelAA 2010, 260
SamenvattingNaar aanleiding van de reactie van mr. Vink op mijn artikel - waarvoor dank - licht ik hieronder graag enkele aspecten uit mijn betoog nader toe. Ten behoeve van de overzichtelijkheid hou ik daarbij vast aan zijn volgorde. Mr. Vink stelt in de eerste plaats dat ik de ontwikkeling op get gebied van de internationale vrede en veiligheid na de Tweede Wereldoorlog 'spectaculairder' voorstel dan ze zijn en dat het 'tot stand komen van het huidig veiligheidssyteem in het VN-verdrag niet zo ingrijpend is als ik stel.
Auteur(s)A. Kristic
Pagina260-262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 19-02-2010, 08/00331
CiteertitelAA 2010, 264
SamenvattingAfwikkeling nalatenschap. Notaris Postma.

Gevolgen voor erfgenaamschap en rechten van drden van terugwerkende kracht van de in artikel 1:207 lid 5 BW bedoelde gerechtelijke vaststelling van de vaderschap; betekenis in dit verband van artikel 1 Eerste Protocol bij EVRM.
Samenvatting (Bron)Gevolgen voor erfgenaamschap en rechten van derden van terugwerkende kracht van de in art. 1:207 lid 5 bedoelde gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
AnnotatorA.J.M. Nuytinck
Pagina264-270
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK6150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelRaad van State, 29-07-2009, 200900107/1/H3
CiteertitelAA 2010, 271
SamenvattingLijdt de bestuursrechter aan 'finalitis'?

Rechtzekerheid; precisie van voorwaarden in last onder dwangsom; berekening hoogte dwangsom; zelf voorzien; rechter op stoel van het bestuur?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2007 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel (hierna: het dagelijks bestuur) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.M.C. Management en Marketing Consultants B.V. (hierna: M.M.C.) onder oplegging van een dwangsom gelast het met het bestemmingsplan "Rivierenbuurt Oost" (hierna: het bestemmingsplan) en de Bouwverordening Amsterdam 2003 (hierna: de Bouwverordening) strijdige gebruik van de woningen Holendrechtstraat 16 hs, 16-I, 16-II, 16-III, 18 hs, 18-I, 20 hs, 20-II, 28-I, 28-II, 30-I en 30-II en de officieel niet als woningen te boek staande zolderruimten Holendrechtstraat 18-III, 20-III, 28-III en 30-III (hierna tezamen: de woningen) als hotel dan wel pension te staken en gestaakt te houden en de voorzieningen ten behoeve van dat gebruik te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina271-277
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Beroemde en beruchte rechters'
Titel'Een woelende geest': Cornelis van bijnkershoek
CiteertitelAA 2010, 278
Samenvatting'Ga dus nu weg en kraai victorie in de kring van je studenten; of liever, waarom niet een strop gezocht waarmee jij zielepoot jezelf aan een einde helpt? Want de waardigheid van je positie kun je niet handhaven.' Welke 28-jarige advocaat zou tegenwoordig een artikel tegen een gevestigd hoogleraar zo eindigen en toch hoop op een carrière houden? Maar de tijden waren vroeger anders en met deze jonge advocaat is het nog goed gekomen; wel heeft hij later dit soort uitlatingen berouwd; waarschijnlijk meer omdat hij ze toen niet in overeenstemming met zijn ambt vond dan dat het hem jegens de aangevallene speet.
Auteur(s)A.J.B. Sirks
Pagina278-282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Canon van het Recht'
TitelDefrenne: de Europese gelijkebeloningssaga met verstrekkende gevolgen
CiteertitelAA 2010, 283
SamenvattingGabrielle Defrenne heeft maar liefst drie zaken op haar naam staan. Gesteund door Eliana Vogel-Polsky, advocate en voorvechtster van gelijk behandeling van vrouwen en mannen, die later een zeer gerenomeerde hoogleraar sociaal recht zou worden, trok Defrenne ten strijde tegen een reeks discriminerende praktijken van de Belgische luchtvaartmaatschapij Sabena. De belangrijkste van de drie zaken is ongetwijfeld Defrenne II, waarin het Hof van Justitie van de (toen) EEG heeft beslist dat het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen, neergelegd in artikel 119 EEG-Verdrag (nu art. 157 VWEU) niet alleen rechtstreekse werking heeft, maar ook horizontale rechtstreekse werking, dat wil zeggen dat het ook ingeroepen kan worden tegen privé-(rechts) personen en niet alleen tegen de overheid.
Auteur(s)S. Prechal
Pagina283-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Canon van het Recht'
TitelAbortus, euthanasie en hulp bij zelfdoding
CiteertitelAA 2010, 285
SamenvattingNederland heeft een liberaal strafrecht, zo kan worden betoogd op grond van de geschiedenis en de praktijk van het Nederlandse strafrecht. Het Wetboek van Strafrecht uit 1886 is op liberale leest geschoeid en sinds die tijd heeft het Nederlandse strafrecht een overwegend liberaal karakter behouden. Dat liberale karakter houdt in dat het strafrcht vooral wordt ingezet tegen gedragingen die schadelijk zijn en die niet met minder ingrijpende middelen kunnen worden bestreden.
Auteur(s)K. Rozemond
Pagina285-288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Canon van het Recht'
TitelHet dieptepunt: Plas/Valburg
CiteertitelAA 2010, 288
SamenvattingHet Nederlandse landschap kent weinig hoogteverschil. De top van de Holterberg verheft zich slechts enkele tientallen meters boven het naastgelegen Nijverdal. Op de juridische kaart is dat anders. In Zutphen en Valburg, parels van de provincie Gelderland, liggen twee dieptepunten van het burgerlijkrecht. Toch hebben dieptepunten ook hun zonzijde; zij markeren het beginpunt van de weg uit het dal.
Auteur(s)J.H. Nieuwenhuis
Pagina288-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
TitelRaadsman bij politieverhoor. Beantwoording rechtsvraag (339) formeel strafrecht
CiteertitelAA 2010, 291
SamenvattingVragen.
1. Wanneer is er volgens geldende wetgeving en jurisprudentie sprake van een verhoor dat in strijd is met het pressieverbod?

2. Wat vindt u van de rol die de raadsman mag spelen tijdens het verhoor? Beoordeel dit vooral in het licht van artikel 6EVRM

Eén van de belangrijkste opsporingsmethoden is nog steeds het verhoor van de verdachte. Dit blijkt onder andere uit het feit dat in een groot deel van de zaken die door de politie worden opgelost, het belangrijkste bewijsmiddel de verklaring (bekentenis) van de verdachte is.
Auteur(s)T. Blom
Pagina291-292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuwe boeken
TitelNieuwe boeken
CiteertitelAA 2010, 293
Pagina293-293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws en agenda
TitelNieuws en Agenda
CiteertitelAA 2010, 294
Pagina294-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe rechter
TitelDe Rechter
CiteertitelAA 2010, 295
Auteur(s)J. van Muylwijck
Pagina295-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn