Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 19-03-2010
Aflevering 1
TitelHet huisverbod: bestuursrecht in handen van de familierechter
CiteertitelJB Plus 2010, afl. 1, nr. 1
SamenvattingIn het kader van de Wet tijdelijk huisverbod kan een burgemeester een huisverbod opleggen aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Een huisverbod is een bestuursrechtelijk besluit waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. In de Wet tijdelijk huisverbod wordt op diverse punten afgeweken van het algemene bestuursprocesrecht en in beroep beslissen de familierechters van de rechtbanken. Onderzocht wordt hoe zij omgaan met het bestuursrecht en of afwijkingen van het bestuursrecht verklaarbaar zijn.
Auteur(s)H.J.H. van Meegen
Pagina2-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan WRO naar Wro, een overzicht van overgangsrechtelijke perikelen
CiteertitelJB Plus 2010, afl. 1, nr. 2
SamenvattingMet het overgangsrecht dat in de Invoeringswert wet ruimtelijke ordening is opgenomen, werd een soepele overgang van de Wet op de Ruimtelijke Ordening naar de Wet ruimtelijke ordening beoogd. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de vragen en knelpunten die in de praktijk en jurisprudentie zijn gesignaleerd en de oplossingen die de wetgever heeft voorgesteld. De toepassing van het overgangsrecht en het ontbreken daarvan op bepaalde onderdelen heeft geleid tot enkele interessante uitspraken die niet alleen van belang zijn voor de ruimtelijkeordeningspraktijk.
Auteur(s)J. Verbeek
Pagina16-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDefinitieve geschilbeslechting becijferd
Citeertitel«JB plus» 2010, 32
SamenvattingIn deze bijdrage wordt op basis van empirisch onderzoek bezien of het beleid van de rechtbank Utrecht om in 2008 vaker tot definitieve geschilbeslechting over te gaan, effectief is geweest.
Auteur(s)P.A. Willemsen , M.C.J. Busscher , N. Groot , Ph.M. Langbroek , I.L.A. Langerak
Pagina32-48
LinkVolledige tekst artikel (boekel.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe belangengroep als belanghebbende
CiteertitelJB Plus 2010, afl. 1, nr. 4
SamenvattingSinds oktober 2008 volgt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aangescherpte lijn om te bepalen of een belangengroep een belanghebbende is als bedoeld in art. 1:2 derde lid Awb. Belangengroepen die zich alleen bezighouden met (het aanzetten tot/het voorbereiden van) juridische procedures worden niet langer als beroepsgerechtigden beschouwd. Ook de eisen die aan de doelstellingen van ideële organisaties worden gesteld, zijn aangescherpt. De vraag dringt zich dan ook op aan welke voorwaarden een ideële belangengroep anno 2010 moet voldoen om beroepsgerechtigd te zijn.
Auteur(s)W.A.E. Brüheim
Pagina49-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn