Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 28-02-2010
Aflevering 2
RubriekKort & bondig
TitelWet voorkeursrecht gemeenten: einde ontwijkingsconstructies?
CiteertitelAgr.r 2010, p. 39
SamenvattingDe Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft ten doel de positie van gemeenten - en in bepaalde gevallen die van provincies en het Rijk - te versterken bij de grondverwerving ten behoeve van de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid. De Wvg geeft de gemeenteraad de bevoegdheid gronden aan te wijzen waarvan bij het bestemmingsplan, projectbesluit of inpassingplan een niet-agrarische bestemming is toegekend en waarvan het gebruik afwijkt van dat plan of besluit. Het betreft dus gronden die een andere bestemming krijgen.
Auteur(s)W.H.G.A. Filott
Pagina39-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVennootschappen en pacht (2)
CiteertitelAgr.r 2010, p. 41
Samenvatting(Deel 1 van deze bijdrage werd gepubliceerd in Agr.r. 2009, p. 489-495)

5. Vennootschappen en indeplaatsstelling

Ter inleiding van dit onderwerp roep ik de casus in herinnering, die ten grondslag lag aan het in paragraaf 3.7 van deel 1 besproken arrest van 25 maart 2008 inzake Stott/Staat. Pachtster verweet verpachtster dat deze schade had toegebracht aan bomen die zich op de pachtgrond bevonden. Bovendien werd aanspraak gemaakt op inkomensschade, veroorzaakt door het feit dat verpachtster de pachtgrond gedurende enkele jaren niet aan pachtster, maar aan een derde ter beschikking had gesteld. Verpachtster verweerde zich onder meer met de stelling dat pachtster geen schade had geleden, aangezien niet zij het gepachte exploiteerde maar een besloten vennootschap. Van deze besloten vennootschap was pachtster enig aandeelhoudster, terwijl haar echtgenoot de bestuurder was.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina41-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe gevolgen van de wijziging van de Successiewet voor de agrarische sector
CiteertitelAgr.r 2010, p. 45
SamenvattingIn januari 2009 besprak ik in dit tijdschrift de notitie van staatssecretaris De Jager van 24 oktober 2008 waaroin hij zijn plannen ontvouwde over de modernisering van de Successiewet. Sinds die tijd is er heel wat gebeurd op dit gebied, met als resultaat de inwerkingtreding van de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010.

Allereerst zal ik een aantal algemene wijzigingen bespreken ten opzichte van de regeling zoals in de notitie was verwoord. Vervolgens zal ik een nadere uiteenzetting geven over de voor de agrarische sector zo belangrijke regeling betreffende de bedrijfsopvolging.
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
Pagina45-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 50
SamenvattingRuimtelijke Ordening:
Waterwet - Rechtspraak: Ruimte voor Ruimte regeling;

Landinrichting:
Rechtspraak: Landinrichtingswet/ruilverkaveling;

Beheer landelijk gebied:
Jachtwet;

Marktordening:
LNV-subsidies - Regeling GLB-inkomenssteun 2006, Regeling LNV-subsidies, Regeling medebewind - Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun 2006/toeslagrechten;

Dieren:
Biggensterfte - Wetsvoorstel Wet dieren (nr. 31389) - Q-koorts - Wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet dieren (GWWD);

Producten:
Dierlijke producten;

Milieurecht:
Wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet i.v.m. hoogten bestuurlijke boetes - Wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnormen) - Uitvoeringbesluit en uitvoeringsregeling Meststoffenwet - Wet ammoniak en veehouderij: Actieplan ammoniak en veehouderij; [...]

Rechtspersonen:
Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW (vennootschap) en wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht;

Fiscaal recht:
Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet (wetsvoorstel 31930) - Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting;

Diversen:
Wetsvoorstel Crisis- en herstelwet.
Pagina50-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 09-09-2008, GP 11.585
CiteertitelAgr.r 2010, p. 55
SamenvattingPacht. Herverkaveling. Ruilplan. Verlenging.

(Staat der Nederlanden, Ministerie van FinanciŽn, Domeinen / N.S. van Hoeve).
Pagina55-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 22-12-2008, GP 11.591
CiteertitelAgr.r 2010, p. 57
SamenvattingPacht. Wijziging pachtovereenkomst. Goedkeuring. Duur.
Pagina57-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 09-07-2009, GP 11.606
CiteertitelAgr.r 2010, p. 59
SamenvattingPacht. Pachtprijs.

(Borghuis / Landgoed Rechteren).
Pagina59-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 21-01-2010, C-470/08
CiteertitelAgr.r 2010, p. 61
SamenvattingPacht. Bedrijfstoeslagregeling. Overdracht toeslagrechten. Einde pacht. Verplichtingen van pachter en verpachter. PrejudiciŽle vragen.

(Van Dijk / Gemeente Kampen).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 januari 2010. # Kornelis van Dijk tegen Gemeente Kampen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Gerechtshof te Arnhem - Nederland. # Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Geintegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde steunregelingen - Verordening (EG) nr. 1782/2003 - Bedrijfstoeslagregeling - Overdracht van toeslagrechten - Verstrijken van pachtovereenkomst - Verplichtingen van pachter en verpachter. # Zaak C-470/08.
Pagina61-65
UitspraakECLI:EU:C:2010:31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 29-01-2010, 08/01936
CiteertitelAgr.r 2010, p. 65
SamenvattingErfpacht. BOSO-melkquotum. Verrekening melkquotum.
Samenvatting (Bron)Melkquotum. IJkmoment referentiehoeveelheid Beschikking superheffing bedrijfsopvolgingssituaties onderbezetting (BOSO). Nederland heeft ervoor gekozen om in het kader van de superheffing het jaar 1983 als referentiejaar te hanteren, in de betekenis die in art. 5 lid 1 van de Beschikking superheffing en daarop voortbouwende bepalingen in opvolgende regelingen wordt toegekend aan het jaar 1983 voor de vaststelling van de omvang van de heffingvrije hoeveelheid.
Pagina65-72
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK2005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 29-01-2010, 08/02574
CiteertitelAgr.r 2010, p. 72
SamenvattingPacht. Schadevergoeding. Procesrecht. Ontvankelijkheid cassatieberoep.

(Stott / Staat).
Samenvatting (Bron)Pachtrecht. Cassatieberoep tegen uitspraak pachtkamer Gerechtshof Arnhem niet-ontvankelijk ex art. 134 (van de inmiddels vervallen) Pachtwet. Vordering tot vergoeding van schade als gevolg van schending pachtovereenkomst betrekkelijk tot een pachtovereenkomst als bedoeld in art. 128, aanhef en onder a, in verbinding met art. 130 Pachtwet. De op 1 september 2007 in werking getreden art. 1019j-1019v Rv., waarin cassatieberoep niet is uitgesloten, hebben geen gevolg voor rechtsmiddelen in voordien lopende zaken.
Pagina72-77
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK4933
Artikel aanvragenVia Praktizijn