Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-04-2010
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn: Nieuwe omgevingswet voor gebiedsontwikkeling
CiteertitelTBR 2010/57, p. 314-315
SamenvattingIn deze gastcolumn geven auteurs, bij wijze van opening van een discussie hieromtrent, een eerste aftrap voor een nieuwe Omgevingswet.
Auteur(s)C. Verdaas , F. de Zeeuw
Pagina314-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRuimtelijke bescherming van drinkwatergebieden
CiteertitelTBR 2010/58, p. 316-325
SamenvattingIn deze bijdrage staat de vraag centraal wat de meerwaarde is van de ruimtelijke ordening, en in het bijzonder van het bestemmingsplan, voor de bescherming van gebieden die vanwege hun functie voor de drinkwaterwinning kwetsbaar zijn. Wanneer die meerwaarde van de ruimtelijke ordening kan worden vastgesteld, is de volgende vraag op welke wijze het instrumentarium van de Wro ter bescherming van drinkwatergebieden zou kunnen worden ingezet.
Auteur(s)A.A.J. de Gier , D. Korsse
Pagina316-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchadevergoeding wegens schending van het aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2010/59, p. 326-334
SamenvattingIn dit artikel wordt eerst het algemene kader voor schadevorderingen wegens schending van het aanbestedingsrecht uiteen gezet. Vervolgens wordt ingegaan op de grondslag en voorwaarden voor dergelijke vorderingen. Daarna wordt, meer specifiek, aandacht besteed aan het vereiste causale verband tussen onrechtmatig handelen door de aanbesteder (hetgeen hier wordt verondersteld) en de schade, alsmede aan de vraag welke schade een onderneming in dit kader kan opvoeren. Tot slot wordt ingegaan op de toegang tot de rechter voor ondernemingen die menen dat zij schade hebben geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen in het kader van een aanbestedingsprocedure. Daarbij komen zowel formeel-juridische punten, als het gebruik dat ondernemingen in de praktijk hiervan maken, aan de orde.
Auteur(s)J.M. Hebly , F.G. Wilman
Pagina326-334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRetentierecht in de dagelijkse bouwpraktijk
CiteertitelTBR 2010/60, p. 335-342
SamenvattingIn deze bijdrage wordt aan de hand van elf niet eerder gepubliceerde arbitrale vonnissen het recht besproken van een aannemer om de bouwplaats niet vrij te geven zolang zijn vordering op de opdrachtgever onvoldaan blijft. Hierbij worden enkel de aspecten aangestipt die relevant zijn voor de hier voorliggende concrete situaties. Ook worden de arbitrale vonnissen niet elk afzonderlijk besproken, doch is getracht de zich voordoende kwesties eruit te destilleren, en deze in enigszins systematisch verband gezamenlijk aan de orde te stellen.
Auteur(s)J.E. Fesevur
Pagina335-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelA. Lavers, FIDIC Contracts; Law and Practice
CiteertitelTBR 2010/61, p. 343-345
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina343-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelA.V. Jaeger, G.S. Hök, FIDIC - A Guide for Practioners
CiteertitelTBR 2010/61, p. 343-345
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina343-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelM. Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts - Die Vergabeprinzipien und Ihre Konkretisierung in der Rechtsprechung der Eidgenössischen Rekurskommission
CiteertitelTBR 2010/62, p. 346-349
Auteur(s)H.D. van Romburgh
Pagina346-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/81, p. 423-426
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina423-426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2010/, p. 427-428
SamenvattingAankondigingen van bijeenkomsten, studiedagen, cursussen en (kwartaal)vergaderingen van het Instituut voor Bouwrecht, de Vereniging voor Bouwrecht(-Advocaten) en andere juristenverenigingen.
Pagina427-428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 10-02-2010, 200902932/1/H1
CiteertitelTBR 2010/63, p. 350-353
SamenvattingVrijstelling en bouwvergunning voor afdekken mestsilo's. Na hoger beroep opnieuw afwijzende beslissing op bezwaar. Wederom geen draagkrachtige motivering afwijzend besluit.

(Mestsilo's Middelharnis).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis (hierna: het college) het door [wederpartij] gemaakte bezwaar tegen het besluit van 29 september 2003 tot weigering om vrijstelling en bouwvergunning te verlenen aan [wederpartij] voor het overkappen van twee mestsilo's en het oprichten van een bedrijfsgebouw op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), gegrond verklaard. Het college heeft het besluit van 29 september 2003 met verbetering van gronden gehandhaafd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina350-353
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL3304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200906942/1/H1
CiteertitelTBR 2010/64, p. 353-356
SamenvattingOntheffing voor tijdelijke behoefte. Tijdelijkheid van de voorziening is doorslaggevend, niet de tijdelijkheid van de behoefte.

(Tijdelijke ontheffing Zeist).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist (hierna: het college) aan de gemeente Zeist ontheffing en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijk gebouw (ontmoetingsplek voor jongeren) op het perceel Weteringlaan naast De Clomp 90-04 te Zeist (hierna: het perceel).
Pagina353-356
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200907632/2/R3
CiteertitelTBR 2010/65, p. 357-359
SamenvattingWoningbouwmogelijkheden in bestemmingsplan in relatie tot geurhinder. Verbindendheid gemeentelijke geurverordening in bodemprocedure. Voorlopige voorziening. Proceskostenveroordeling.

(Verzoek om voorlopige voorziening bestemmingsplan, Hilvarenbeek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2009, kenmerk 09int01267, heeft de raad van de gemeente Hilvarenbeek (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Brouwershof" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina357-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 10-03-2010, 200904629/1/R2
CiteertitelTBR 2010/66, p. 359-360
SamenvattingBelanghebbende en afstandscriterium. Geen proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan, Emmen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2009, kenmerk RO/2009005099, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen (hierna: het college van burgemeester en wethouders) bij besluit van 3 februari 2009 vastgestelde wijzigingsplan "Plan tot gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Emmen ()" (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina359-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7021
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 10-03-2010, 200904669/1/R2
CiteertitelTBR 2010/67, p. 360-363
SamenvattingOntvankelijkheid beroep. Bestaand legaal gebruik moet in beginsel positief worden bestemd. Uitzonderingen op deze beginselplicht. Raad heeft niet overeenkomstig het uitgangspunt van het bestemmingsplan gehandeld. Strijd met zorgvuldigheidsbeginsel. Vernietiging. Onthouding van goedkeuring. Proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan, Heerenveen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2009, kenmerk 00819866, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Heerenveen (hierna: de raad), bij besluit van 24 november 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Stationsgebied-Herenwal e.o." (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina360-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 23-12-2009, 200903389/1/H1
CiteertitelTBR 2010/68, p. 363-365
SamenvattingBouwplan. Containers bouwwerken? Permanent karakter. Constructie om ter plaatse te functioneren.

(Containers Leidschendam-Voorburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een opslagloods met kantoorruimte aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina363-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 05-02-2010, AWB 08/1587
CiteertitelTBR 2010/69, p. 365-373
SamenvattingNEN-normen. Verbindendheid. Bouwbesluit.

(Verbindende kracht NEN-normen).
Samenvatting (Bron)Anders dan de (civiele kamer van de) rechtbank s-Gravenhage (uitspraak van 31 december 2008, LJN: BG8465) is de rechtbank van oordeel dat de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, voor zover daarin wordt verwezen naar NEN-normen, verbindende kracht hebben. De omstandigheid dat deze voorschriften, waarvan ook de rechtbank aanneemt dat zij het karakter van algemeen verbindende voorschriften hebben, niet overeenkomstig de Bekendmakingswet zijn gepubliceerd doet daaraan niet af. De formele wetgever heeft in artikel 3 van de Woningwet een van de Bekendmakingswet afwijkende bekendmakingsregeling getroffen, die ertoe strekt dat de NEN-normen door de enkele verwijzing ernaar het karakter van algemeen verbind voorschrift krijgen. Voor zover die regeling afwijkt van de Grondwet blijft dit zonder gevolgen, gelet op het in artikel 120 van de Grondwet neergelegde toetsingsverbod.
AnnotatorA.W. Bos
Pagina365-373
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BL3758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200808068/1/M2
CiteertitelTBR 2010/70, p. 374-379
SamenvattingVleesvarkens- en vleeskuikenhouderij. Ammoniakemissie. Beste beschikbare technieken. Interne Saldering. Maximale emissiewaarde. Besluit huisvesting. IPPC-richtlijn.

(Revisievergunning Oude IJsselstreek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkens- en vleeskuikenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 september 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina374-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200900916/1/R2
CiteertitelTBR 2010/71, p. 379-385
SamenvattingRealisatie bedrijventerrein inclusief ontsluiting. Natuurverlies. Compensatie. Onlosmakelijke samenhang.

(Bedrijventerrein De Kolk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2008, kenmerk 2008-008319, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) als ingevolge artikel 19 j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Nunspeet (hierna: de raad) bij besluit van 24 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Kolk" (hierna: het bestemmingsplan).
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina379-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 13-11-2009, 08/02900
CiteertitelTBR 2010/72, p. 386-391
SamenvattingArt. 26 Wvg beperkt inderdaad de mogelijkheden van eigenaren van gronden waarop een voorkeursrecht rust, om met derden een opzet tot stand te brengen waarmee onteigening van die gronden kan worden voorkomen met een beroep op zelfrealisatie van de bestemming. Deze beperking is door de wetgever beoogd. Tevens heeft de wetgever vooralsnog ervan afgezien om de Onteigeningswet te wijzigen.

(Voorkeursrecht Nunspeet).
Samenvatting (Bron)Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Art. 26 lid 1 Wvg. Zelfde problematiek als in HR 13 november 2009, R 08/02890, waarnaar hier wordt verwezen. Beslissing nagenoeg gelijkluidend.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina386-391
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BI6259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 18-12-2009, 08/01432
CiteertitelTBR 2010/73, p. 391-393
SamenvattingOnteigening verhuurde bedrijfsruimte. Forfataire vergoeding huurder.

(Schadeloosstelling jaarhuur I).
Samenvatting (Bron)Onteigening. Schadeloosstelling eigenaar en huurder van langs Rijksweg gelegen perceelsgedeelte waarop zich reclameborden bevonden. Samenhang met zaak 08/01449. Onteigeningsrechter dient zelfstandig de aan de onteigende toekomende schadeloosstelling te begroten, zo nodig met afwijking van het advies van de deskundigen. Staat mocht gelet op de zelfstandige taak van de onteigeningsrechter niet zonder meer erop vertrouwen dat de rechtbank het advies van deskundigen zou volgen om uit te gaan van een lagere huur. Rechter hoefde invloed huurwaardedrukkende factoren niet (precies) vast te stellen, maar mocht effect daarvan schatten. Strekking art. 42 lid 2 Ow om bij vaststelling van door huurder te lijden schade te verwachte moeilijkheden te voorkomen.
Pagina391-393
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BK1601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 18-12-2009, 08/01449
CiteertitelTBR 2010/74, p. 393-396
SamenvattingOnteigening verhuurde bedrijfsruimte. Forfaitaire vergoeding huurder.

(Schadeloosstelling jaarhuur II).
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Hoogte schadeloosstelling die toekomt aan tussengekomen huurder van een gedeelte van het onteigende; toegepaste aftrek van voordeel vanwege voortgezet gebruik van het onteigende door huurder verdraagt zich niet met gefixeerde schadeloosstelling van art. 42 lid 2 Ow. Samenhang met zaak 08/01432
AnnotatorE. van der Schans
Pagina393-396
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BK1602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 04-08-2009, 200.026.280
CiteertitelTBR 2010/75, p. 396-398
SamenvattingNiet-openbare procedure voor architectendiensten. Selectiejury. Rekenfout met wegingsfactor. Nieuwe vakjury. Vertaling van de beoordelingen.

(Selectie architecten).
Samenvatting (Bron)Aanbesteding; eisen/wensen bij inschrijving; inschrijving ongeldig?; beoordeling door jury transparant?
Pagina396-398
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2009:BK8538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 28-09-2009, 71.335
CiteertitelTBR 2010/76, p. 399-405
SamenvattingVerkeersfasering. Uitleg bestek. Kenbaarheid. Herziening verrekenprijzen zand en grond. Aantonen werkelijke kostenverhogingen.

(Uitleg bestek en herziening verrekenprijzen).
AnnotatorD.J.L. van Ee
Pagina399-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 07-05-2009, 426294/KG RK 09-1774 Pee/RV
CiteertitelTBR 2010/77, p. 406-411
SamenvattingGeschil oplevering. Verzoek tot samenvoeging. Vrijwillig karakter van arbitrage. Gekozen arbitragereglement.

(Verzoek tot samenvoeging).
AnnotatorJ.W. Bitter
Pagina406-411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 24-09-2009, 199683/KG ZA 09-669
CiteertitelTBR 2010/78, p. 411-415
SamenvattingTenuitvoerlegging arbitraal vonnis. Bindend advies. Betekening. Dwangsom.
AnnotatorJ.W. Bitter
Pagina411-415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 10-07-2009, 08/00853
CiteertitelTBR 2010/79, p. 416-420
SamenvattingOntbinding overeenkomst. Toerekening schadeomvang. Vervangend werk. Positief contractsbelang.

(Vervangend werk en vergoeding positief contractsbelang).
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Ontbinding van overeenkomst; voordeelstoerekening, schadeomvang (met derden gerealiseerde winst); een zelfde gebeurtenis in zin van art. 6:100 BW.
Pagina416-420
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BI3402
Artikel aanvragenVia Praktizijn