Markt & Mededinging

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Markt & Mededinging
Datum 20-04-2010
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelDe koek was op. En nu?
CiteertitelM&M 2010, pag. 43
SamenvattingOp 19 februari, de dag waarop het Balkenende IV zou vallen, liet het VNO-NCW weten verheugd te zijn dat het babyverlof van de baan was. Immers, werkgevers zouden moeten opdraaien voor de kosten van de uitbreiding van het vaderschapsverlof, waarbij vaders (en overigens ook lesbische 'meemoeders') langer betaald zouden krijgen, hetgeen de werkgeversorganisatie niet wenselijk achtte. Niets bijzonders.
Auteur(s)H.H.P. Lugard
Pagina43-45
LinkVolledige tekst (tijdschriften.budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek concentratiecontrole 2009
CiteertitelM&M 2010, pag. 46
SamenvattingDe economische crisis heeft gevolgen gehad voor het aantal concentratiemeldingen in 2009. Er zijn minder concentraties gemeld, maar juist meer ontheffingen voor de verplichte wachtperiode verleend. Deze concentraties hebben geleid tot enkele interessante besluiten. In Ziekenhuis Walcheren / Oosterscheldeziekenhuizen heeft de NMa voor het eerst een concentratie goedgekeurd op grond van een efficiŽntieverweer. De NMa maakt hiervoor een uitvoerige beoordeling van de te verwachten efficiŽntieverbeteringen. De fusie wordt uiteindelijk goedgekeurd met zware ondersteuning door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een pakket gedragsremedies.
Auteur(s)M.A. de Jong , L. Haasbeek
Pagina46-55
LinkVolledige tekst (tijdschriften.budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht 2009
CiteertitelM&M 2010, pag. 56
SamenvattingAnders dan in voorgaande jaren bespreekt deze kroniek uitsluitend de door Nederlandse civiele rechters gewezen uitspraken waarin het Nederlandse en/of Europese mededingingsrecht aan de orde kwam. De rechterlijke toetsing van de besluiten van de NMa blijft hier buiten beschouwing. In 2009 deed zich een aantal interessante ontwikkelingen voor. Zo is de NMa voor het eerst als amicus curiae opgetreden in een civiele (kort geding) procedure en hakte de Hoge Raad de knoop door wat betreft het openbare orde-karakter van het Nederlandse kartelverbod.
Pagina56-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Nederlands mededingingsrecht 2009. Regelgeving, mededingingsafspraken, machtsposities en procedurele aangelegenheden
CiteertitelM&M 2010, pag. 68
SamenvattingHet jaar 2009 kan de mededingingsrechtelijke boeken in als een jaar waarin de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) op vele fronten actief was. Zo werden boetes opgelegd in de schildersbranche en aan distributeurs van zwembadchloor en deed de NMa onder meer onderzoeken in de bouw-, meel- en groente- en fruitsector. Ten opzichte van 2008 verdubbelde het aantal zaken waarin een boete werd opgelegd van zes naar twaalf. Vier van deze zaken hadden betrekking op procedurele boetes (niet meewerken, onjuiste gegevens verstrekken in het kader van een concentratiemelding). Boetes voor overtredingen van de materiŽle voorschriften hadden alleen betrekking op bid-rigging in de schildersbranche en het zwembadchloorkartel. Het totale bedrag aan boetes halveerde van 9 tot 4,5 miljoen. Dat totaal wordt dan vooral bepaald door de 3,1 miljoen euro voor het zwembadchloorkartel.
Auteur(s)C.T. Dekker , A.B.B. Gelderman
Pagina68-78
LinkVolledige tekst (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelTante Pos blijkt toch een pittige
CiteertitelM&M 2010, pag. 79
SamenvattingMet een Nederlandse bril op lijkt de liberalisering van de postmarkt in Europa niet te boeien. Onder invloed van het internet dalen de volumes al jaren. Geen spannende markt voor nieuwe toetreders. Men associeert post bezorgen niet met een innovatieve en dynamische sector. Ook zijn veel segmenten van de markt al lang geliberaliseerd in Nederland. De openstelling van de brievenpost vanaf 1 januari 2011 in Europa lijkt daarom vooral een rituele dans over kerst- en rouwkaarten. De postmarkt is wel volop in de actualiteit. Zo zijn veel incumbents in Europa bevreesd voor de openstelling en proberen zij uit alle macht hun bevoorrechte positie te verdedigen. Ook in Nederland is het al tijden feest.
Pagina79-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelBetere borging diensten van publiek belang door de overheid? Publiekrechtelijke kaders bepalen de ruimte voor de markt
CiteertitelM&M 2010, pag. 81
SamenvattingSinds de tweede helft van de jaren tachtig is er in Nederland een proces gaande van 'vermarkting' van de publieke dienstverlening. Vele sectoren van publieke dienstverlening zijn naar de markt gebracht, vaak met een big bang, waarbij met name de lokale overheden al doende in hun nieuwe rol moesten zien te groeien. De redenen voor de 'vermarktingsoperaties' zijn grosso modo een trendvisie van de overheid op afstand geweest alsmede een bezuinigingsdoelstelling. Daarenboven zagen we zowel nationaal als ook Europees een groot vertrouwen in de werking van de markt: marktwerking zou bedrijven dwingen efficiŽnter en innovatiever te werk te gaan, de kwaliteit zou toenemen en de prijs zou lager worden. Consumenten zouden bovendien meer keuzemogelijkheden krijgen.
Pagina81-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn