Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 19-04-2010
Aflevering 4
RubriekInrichtingen
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200901215/1/M1
Citeertitel«JM» 2010/39
SamenvattingMetrostation - Amsterdam
Inrichting. Begrip inrichting. Metrostation. Bouwactiviteiten. Handhaving. Bouwplats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) een verzoek om handhavend op te treden tegen het in werking hebben van een inrichting in strijd met artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, afgewezen.
Pagina293-295
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval
TitelRaad van State, 10-02-2010, 200905538/1/M1
Citeertitel«JM» 2010/40
SamenvattingInzamellocatie - Purmerend.
Afval. Clusterplaats. Minicontainers. Huishoudelijk restafval. Inzamelen afval. Onderzoeksplicht. Inzamelmiddel. Inzamelvoorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Purmerend (hierna: het college) - voor zover te dezen van belang - een clusterplaats aangeduid met het nummer PN304, gelegen aan de Graanstraat, aangewezen voor de plaatsing van minicontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk restafval, GFT en papier door de gebruikers van de in de bijlage genoemde percelen in de wijk Purmer-Noord.
Pagina295-298
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL3329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEnergie
TitelRaad van State, 10-02-2010, 200902245/1/M1
Citeertitel«JM» 2010/41
SamenvattingEnergiebesparingsonderzoek - IJmuiden.
Energie. Energieverbruik. Energiebesparing. Onderzoeksplicht. Terugverdientijd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) aan [appellante] voor de duur van 10 jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de bewerking van reststromen (grotendeels afkomstig van Corus IJmuiden) op het perceel [locatie] te [plaats]. De vergunning is geweigerd voor het mengen van dikteer. Dit besluit is op 20 februari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina298-303
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL3297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-08-2009, 105.006.119/01, C07/254 (oud)
Citeertitel«JM» 2010/42
SamenvattingSpoorwegemplacement 'Het Petroleum' - Arnhem.
Huurovereenkomst. Verjaring. Stuiting. Onderhandelingen. Spoorwegemplacement. Bodemverontriniging. Bodem. Ondergrondse tank.
Samenvatting (Bron)huurovereenkomst, verjaring vordering, schadevergoeding wegens bodemverontreiniging
Annotator Bos
Pagina303-310
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BK1398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-08-2009, 105.005.820/01 en 105.005.821/01
Citeertitel«JM» 2010/43
SamenvattingSpoorwegemplacement Hillegersberg - Rotterdam.
Huurovereenkomst. Goed huurderschap. Oplevering gehuurde. Inbreng in onderneming. Aansprakelijkheid. Vereenzelviging van rechtspersonen. Schuldoverneming. Verjaring. Onrechtmatige daad. Wanprestatie. Spoorwegemplacement. Bodemverontreiniging. Bodem.
Samenvatting (Bron)Bodemverontreiniging, opvolgende huur, schade
Annotator Bos
Pagina310-318
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BJ5555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200902305/1/M1
Citeertitel«JM» 2010/44
SamenvattingBodembescherming Baggerspeciedepot - Westland.
Voorschriften. Bodembescherming. Vloeistofdichte voorziening. baggerspecie. Baggerspeciedepot. HDPE-folie. Drainzandlaag. Drainage. Verwaaloosbaar risico. Preferente stroombanen. Wijziging voorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college) een verzoek van [appellante] tot wijziging van de voorschriften 6.1.1, 6.4.3 en 6.4.4, die zijn verbonden aan de bij besluit van 20 februari 2004 aan [appellante] verleende milieuvergunning, afgewezen. Dit besluit is op 20 februari 2009 ter inzage gelegd.
Annotator Flietstra
Pagina319-322
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK8976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200904883/1/M2
Citeertitel«JM» 2010/45
SamenvattingBodemsaneringsplan - Maasbree.
Instemming van rechtswege. Gemachtigde. Bodemverontreiniging. Bodemsanering. Gevalsdefinitie. Ruimtelijke samenhang. Organisatorische samenhang. Technische samenhang. Spoedeisendheid. Saneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college), voor zover hier van belang, vastgesteld dat zich aan de [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie [], nummers [], een geval van ernstige verontreiniging bevindt, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Voorts heeft het college geweigerd in te stemmen met het door [appellante] ingediende saneringsplan. Het besluit is op 4 juni 2009 ter inzage gelegd.
Annotator Flietstra
Pagina322-326
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 08-02-2010, 201001293/1/R2
Citeertitel«JM» 2010/46
SamenvattingZanddepot - Vlissingen.
natura 2000-gebieden. Foerageergebied. Implementeren richtlijn. Zanddepot. hoogwatervluchtplaats. Schor. Passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)j besluit van 29 januari 2010 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) aan Zeeland Seaports een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de aanleg van een zanddepot langs de Ritthemsestraat in Vlissingen-Oost.
Annotator Zijlmans
Pagina326-330
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 10-02-2010, 200904417/1/H3
Citeertitel«JM» 2010/47
SamenvattingIntrekken jachtakte - Wieringermeer.
Misbruik van bevoegdheden. Jachtakte. Intrekken jachtakte. grondgebruikersverklaring. Toestemming grondgebruiker. Schadebestrijding. Jacht. Grondgebruiker.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2008 heeft de korpschef van de Politie Noord-Holland Noord (hierna: de korpschef) de aan [wederpartij] verleende jachtakte ingetrokken.
Annotator Boerema
Pagina330-335
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL3315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State, 03-02-2010, 200902090/1/M2
Citeertitel«JM» 2010/48
SamenvattingZandwin- en recreatieproject Berkendonk - Helmond.
Zandwinbelang. Recreatiebelang. Depotruimte. Marktomstandigheden. Privaatrechtelijke overeenkomst. Ontgrondingen. Overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [appellante sub 1] een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verlengd tot 31 december 2010 voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend [gemeente], sectie [], nummers [9 nummers], en de gevraagde verlenging voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 geweigerd. Dit besluit is op 20 februari 2009 ter inzage gelegd.
Annotator de Vries
Pagina335-338
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL1818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200901639/1/M1
Citeertitel«JM» 2010/49
SamenvattingTaxiënde vliegtuigen - Teuge.
Vliegtuiglawaai. Taxiënde vliegtuigen. Beproeven vliegtuigmotoren. Milieuvergunning. Toetsingskader.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap N.V. Luchthaven Teuge (hierna: Luchthaven Teuge) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het faciliteren van luchtvaartverkeer, het afleveren van brandstoffen en het beproeven van vliegtuigmotoren op het adres De Zanden 15 te Teuge. Dit besluit is op 29 januari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina338-340
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200900403/1/M2
Citeertitel«JM» 2010/50
SamenvattingTerugbrengen geluidsbelasting - Nijmegen.
Wegverkeerslawaai. Terugbrengen geluidbelasting. Bronmaatregelen. Overdrachtsmaatregelen. Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) onder meer hogere waarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de nieuw aan te leggen Stadsweg vastgesteld voor onder meer een aantal woningen in het zogenoemde Waalhaevecomplex aan de Waalbandijk te Nijmegen.
Annotator Arents
Pagina340-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 09-03-2010, C-379/08 en C-380/08
Citeertitel«JM» 2010/51
SamenvattingMilieuherstelmaatregelen Rada di Augusta (Italië)
Milieuherstelmaatregelen. Beginsel van hoor en wederhoor. Voorzorgsbeginsel. Prejudiciële vragen. Hoor en wederhoor.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 maart 2010. # Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA en Syndial SpA tegen Ministero dello Sviluppo economico en anderen (C-379/08) en ENI SpA tegen Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare en anderen (C-380/08). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Italie. # Beginsel dat vervuiler betaalt - Richtlijn 2004/35/EG - Milieuaansprakelijkheid - Toepasselijkheid ratione temporis - Verontreiniging voor datum voor uitvoering van deze richtlijn die na deze datum voortduurt - Herstelmaatregelen - Verplichting tot raadpleging van betrokken ondernemingen - Bijlage II. # Gevoegde zaken C-379/08 en C-380/08.
Annotator Douma
Pagina344-355
UitspraakECLI:EU:C:2010:127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 09-03-2010, C-378/08
Citeertitel«JM» 2010/52
SamenvattingMilieuaansprakelijkheid Rada di Augusta (Italië).
Vervuiler betaalt beginsel. Milieuherstelmaatregelen. Ratione temporis. Voortdurende verontreiging. Schuld of nalatigheid. Causaalverband. Prejudiciële vragen. Milieuaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 maart 2010. # Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA en Syndial SpA tegen Ministero dello Sviluppo economico en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Italie. # Beginsel dat vervuiler betaalt - Richtlijn 2004/35/EG - Milieuaansprakelijkheid - Toepasselijkheid ratione temporis - Verontreiniging die voor datum voor uitvoering van deze richtlijn is ingetreden en na deze datum voortduurt - Nationale regeling die kosten voor herstel van door deze verontreiniging veroorzaakte schade in rekening brengt aan veelheid van ondernemingen - Vereiste van schuld of nalatigheid - Vereiste van causaal verband - Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken. # Zaak C-378/08.
Annotator Douma
Pagina356-367
UitspraakECLI:EU:C:2010:126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekElders verschenen
TitelElders verschenen
Citeertitel«JM» 2010/
Pagina368-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCumulatief chronologisch register
TitelCumulatief chronologisch register
Citeertitel«JM» 2010/
Pagina376-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn