Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-04-2010
Aflevering 7334
TitelWet openbaarheid van bestuur: Jurisprudentie 2009 tot begin 2010 inzake de weigeringronden en beperkingen
CiteertitelGst. 2010, 32
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de uitzonderingsgronden en beperkingen van de Wet openbaarheid van bestuur ('WOB'), in aanvulling op het eerdere artikel van auteurs over de WOB, dat meer in het bijzonder inging op de (praktische) afhandeling van verzoeken om informatie. Een aantal uitspraken is het afgelopen jaar, voorzien van een noot, verschenen in dit tijdschrift. De auteurs hopen met dit overzicht die informatie aan te vullen met de - in hun ogen - meest relevante uitspraken uit het jaar 2009 en het begin van 2010.
Auteur(s)M.G.J. Maas-Cooymans , C.N. van der Sluis
Pagina139-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe verruiming van het begrip 'rechtspersonen' bij strafrechtelijke vervolging van overheden: lust of last?
CiteertitelGst. 2010, 33
SamenvattingDe strafkamer van de Rechtbank Amsterdam heeft het openbaar ministerie ontvankelijk geacht in de strafrechtelijke vervolging van een stadsdeel. Daarmee wordt een uitbreiding gegeven aan het begrip 'rechtspersonen' van art. 51 Sr. In deze bijdrage wordt de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank geanalyseerd en bekritiseerd. Geconcludeerd wordt dat de uitspraak op zowel juridische als praktische bezwaren stuit en de verruiming ook geen meerwaarde biedt, ook niet waar het betreft de stigmatisering van de 'dader'.
Auteur(s)T. Barkhuysen , E.A. Minderhoud
Pagina146-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200807021/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 34
SamenvattingMotivering beslissing op bezwaar. Weigering openbaarmaking documenten i.v.m. bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gevoelig karakter van de bestuurlijke aangelegenheid. Openbaarmaking van persoonsgegevens van ambtenaren. Ambtenaren die zich uit hoofde van hun functie reeds in de openbaarheid presenteren. (Rheden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rheden (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om verstrekking van documenten gedeeltelijk afgewezen.
Pagina152-155
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 10-11-2009, 09 / 1100 WOB N1 V
CiteertitelGst. 2010, 35
SamenvattingMotivering beslissing op bezwaar. Weigering openbaarmaking informatie. Economische of financiŽle belangen van gemeente en provincie. Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadering van betrokkene. (Enschede)
Samenvatting (Bron)"Wet openbaarheid van bestuur. Grondexploitaties bij de ontwerp-structuurvisies voor de voormalige Vliegbasis Twenthe in Enschede. Openbaarheid is van groot belang voor de maatschappelijke discussie over de structuurvisies. Tegenover dit belang staat het financiŽle en economische belang van de gemeente en de provincie. Zij kunnen schade lijden bij de ontwikkeling van het gebied als hun onderhandelingspositie bekend is. Bij de afweging van deze belangen mochten burrgemeester en wethouders het financiŽle belang zwaarder laten wegen. Het verzoek tot openbaarmaking wordt afgewezen."
Pagina155-157
UitspraakECLI:NL:RBALM:2009:BK2825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200902344/1/H1 en 200902348/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 36
SamenvattingM.e.r.-(beoordelings)plicht. Milieueffectrapportage m.e.r.-beoordeling. Drempelwaarden. Implicaties arrest HvJ EG van 15 oktober 2009, C-255/08 (Commissie t. Nederland), Onvolledige omzetting Richtlijn 85/337 EEG (M.e.r.-richtlijn) door Nederland. (Haarlemmermeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schiphol Logistics Park B.V. (hierna: SLP) vrijstelling verleend voor het bouwrijp maken van de oostlob van het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park.
AnnotatorP.C.M. Heinen
Pagina157-162
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK9016
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200902749/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 37
SamenvattingBeoordeling oplegging en verlenging huisverbod in hoger beroep. Zienswijze. Invulling risicotaxatie-instrument (RiHG). (Moordrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2009 heeft de burgemeester van Moordrecht (hierna: de burgemeester) aan [appellant] een huisverbod opgelegd met betrekking tot de woning gelegen aan het [locatie] te [plaats].
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina162-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-10-2009, 200907145/2/H3
CiteertitelGst. 2010, 38
SamenvattingVoorlopige voorziening inzake sluiting woning i.v.m. drugs; burgemeester behoeft geen nieuw besluit te nemen in afwachting van hoger beroep; schorsing uitspraak voorzieningenrechter rechtbank. (Heerlen)

(Burgemeester van Heerlen / X)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2009 heeft de burgemeester van Heerlen (hierna: de burgemeester) de algehele sluiting bevolen van de woning aan de [locatie] te [plaats] met ingang van 3 juni 2009 voor de duur van twaalf maanden.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina166-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200801932/1/R1
CiteertitelGst. 2010, 39
SamenvattingBestemmingsplan buitengebied. Pro forma zienswijze, ingediend twee dagen vůůr verstrijken termijn. Aan indiener behoort gelegenheid te worden geboden deze binnen twee weken van gronden te voorzien. Planvoorschrift ter bestrijding van lichthinder door kassen, dat verder gaat eisen in milieuregelgeving. Archeologisch onderzoek. Nader afweegmoment bij beoordeling bouwaanvraag. Aanlegvergunningstelsel. Verplichting tot overlegging archeologisch onderzoeksrapport bij indiening aanvraag om bouw- of aanlegvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Westvoorne (hierna: de raad) bij besluit van 29 mei 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Landelijk Gebied Westvoorne".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina168-177
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-05-2009, 07/5769 WSF
CiteertitelGst. 2010, 40
SamenvattingArgumentatieve fuik.
Samenvatting (Bron)Herziening en terugvordering partnertoeslag ingevolge WSF. Verzoek om toekenning van ťťnoudertoeslag is ingewilligd per 1 februari 2006. Het bezwaar van appellante tegen het besluit van 5 juli 2006 is uitdrukkelijk niet gericht tegen de intrekking van de partnertoeslag. Het beroep op de hardheidsclausule slaagt evenmin, reeds omdat appellante zich daarop in de bezwaarfase niet heeft beroepen. De stelling van appellante dat ten onrechte geen hoorzitting is gehouden treft geen doel omdat op grond van artikel 7.3 van de Wet studiefinanciering 2000 de hoorplicht niet geldt.
AnnotatorA.M.M.M. Bots , D.G.J. Sanderink
Pagina177-180
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI3659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelGemeenteraadsverkiezingen over veiligheid
CiteertitelGst. 2010, 41
SamenvattingDe recente verkiezingen voor de gemeenteraden stonden in het teken van veiligheid. Niet alleen lokale, maar ook landelijke politici gaven blijk van grote animo voor dit thema. Veelal werd dit toegespitst op de leuze 'meer blauw op straat'. Aan de oproep voor meer veiligheid werd royaal gehoor geschonken. Veel kiezers gaven hun stem - naar de uitslagen laten zien - aan partijen die dat propageerden. Dit onderwerp mag zich in een intense belangstelling verheugen. Veel wordt verwacht van meer blauw op straat. Wat kunnen de gemeenteraden daaraan doen? Het antwoord is kort en goed: ' helemaal niets'.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina182-182
Artikel aanvragenVia Praktizijn