Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 27-04-2010
Aflevering 4
RubriekKort & bondig
TitelDe Crisis- en herstelwet
CiteertitelAgr.r 2010, p. 143
SamenvattingHet is een hardnekkig misverstand in politieke en maatschappelijke kringen dat regelgeving en procedures daadkrachtige burgers en bestuurders eigenlijk alleen maar in de weg zitten. De wet waar demissionair premier Balkenende zo enthousiast over is, is op 16 maart 2010 door de Eerste Kamer aangenomen. Veel tijdschriften hebben themanummers gewijd aan deze Crisis- en herstelwet, men zie bijvoorbeeld: het Land- en Tuinbouwbulletin (LTB nr. 1-2010), Milieu & Recht (M&R 2009/10), en het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR, nr. 1-2010).
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina143-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelBestuursrechtelijke handhaving van de gebruiksnormen van de Meststoffenwet: de stand van zaken
CiteertitelAgr.r 2010, p. 145
SamenvattingHet is inmiddels al weer ruim vier jaar geleden dat de huidige Meststoffenwet in werking is getreden. Aanleiding vormde de procedure van de Europese Commissie tegen de Lidstaat Nederland in verband met de schending van de verdragsverplichtingen aangaande de Nitraatrichtlijn. De Commissie achtte de wijze waarop Nederland aan de Nitraatrichtlijn toepassing gaf, namelijk door middel van het mineralenaangiftesysteem (MINAS), in strijd met de Nitraatrichtlijn nu MINAS de mogelijkheid bood tot het kunnen afkopen van een te hoge bemesting door middel van heffingen. Deze inbreukprocedure resulteerde op 2 oktober 2003 in het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dat de Commissie in het gelijk stelde. Als gevolg daarvan is de wetgever teruggekeerd naar het vr 1 januari 1998 geldende systeem van gebruiksnormen.
Auteur(s)J.J.J. de Rooij
Pagina145-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelActualiteiten fiscaal recht
CiteertitelAgr.r 2010, p. 153
SamenvattingDeze bijdrage is een schriftelijke uitwerking van een lezing gehouden tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2010, gehouden in Arnhem op 15 januari 2010. Ingegaan wordt op een aantal agro-fiscale issues die in het afgelopen jaar de aandacht vroegen en die van invloed zijn op de fiscale praktijk in de komende periode.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina153-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 157
SamenvattingRuimtelijke Ordening: Wet voorkeursrecht gemeenten: wetsvoorstel nr. 31285;

Marktordening: LNV-subsidies: marktintroductie energie-innovaties (MEI);

Milieurecht: Mest: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet - Rechtspraak: revisievergunning veehouderij: m.e.r.;

Europees agrarisch recht: Landbouw- en Visserijraad;

Diversen: Crisis- en herstelwet.
Pagina157-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-12-2009, 200.021.024
CiteertitelAgr.r 2010, p. 159
SamenvattingPacht. Wijziging bestemming. Onderpacht. Tekortkoming. Ontbinding. Bevoegdheid pachthof.

(Heidema / Oud).
Samenvatting (Bron)Rv 220, 1019j, 1019o en 1019q. BW 6:265 en 7:348. Bevoegdheid van pachtrechter op grond van verknochtheid. Wijziging van de bestemming van het gepachte zonder toestemming van verpachtster of vervangende machtiging door de grondkamer. Ontbinding? De omstandigheid dat de pachter een verandering achteraf ongedaan maakt en de kosten daarvan voor zijn rekening neemt, brengt op zichzelf niet mee dat sprake is van een verandering die bij het einde van de pacht zonder noemenswaardige kosten ongedaan kan worden gemaakt als bedoeld in het eerste lid van artikel 7:348 Burgerlijk Wetboek. Voor de beoordeling van de vraag of een wijziging de toestemming van de verpachter behoeft (of in plaats daarvan een machtiging van de grondkamer), is immers de situatie ten tijde van de verandering beslissend. De omstandigheid dat de verandering achteraf ongedaan is gemaakt, kan ook anderszins niet wegnemen dat de pachters voor een wijziging van de bestemming de toestemming van de verpachtster behoefden en dus dat zij zijn tekortgeschoten. Die omstandigheid is intussen wel in ander verband van belang, namelijk voor de vraag of pachters zich terecht erop beroepen dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Tekortkoming in het onderhavige geval van zodanig beperkt gewicht, dat zij de ontbinding van de pachtovereenkomst niet rechtvaardigt.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina159-162
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK9415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 28-07-2009, 200.014.556
CiteertitelAgr.r 2010, p. 162
SamenvattingPacht. Grenzen rechtsstrijd. Ambtshalve aanvulling rechtsgronden. Nietig/vernietigbaar beding.
Samenvatting (Bron)BW 3:40, 7:377 en 7:399 Onteigeningswet 42a In dit geding verdedigt verpachter een uitleg van de pachtovereenkomst volgens welke partijen zijn overeengekomen dat pachter in geval van onteigening de door hem te ontvangen schadeloosstelling aan de verpachter dient af te staan. Het hof stelt zich ambtshalve de vraaag of een beding als door verpachter gesteld niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde als bedoeld in artikel 3:40 Burgerlijk Wetboek en op die grond nietig. Het hof is voorshands van oordeel dat een beding als bedoeld inderdaad nietig is, althans vernietigbaar.Het recht op schadeloosstelling in geval van onteigening houdt onmiddellijk verband met de bescherming van het recht op eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Een aanwijzing dat het partijen niet vrijstaat om ter gelegenheid van het aangaan van een pachtovereenkomst overeen te komen dat de pachter de aan hem op grond van artikel 42a Onteigeningswet toekomende schadeloosstelling aan de verpachter moet afstaan, is gelegen in de regeling van artikelen 7:377 en 7:399 Burgerlijk Wetboek (voorheen: artikelen 52 en 57 Pachtwet). De in artikel 7:377 lid 3 Burgerlijk Wetboek bedoelde schadeloosstelling voor het geval dat de pachtovereenkomst wordt ontbonden in verband met een door de verpachter te realiseren bestemmingswijziging hangt met de in artikel 42a Onteigeningswet bedoelde schadeloosstelling nauw samen. De strekking van artikel 7:377 lid 3 Burgerlijk Wetboek is immers om de pachter in dezelfde positie te brengen als wanneer op de voet van artikel 42a Onteigeningswet onteigening van het gepachte zou hebben plaatsgehad. Volgens artikel 7:399 Burgerlijk Wetboek kan niet van art. 7:377 Burgerlijk Wetboek ten nadele van de pachter worden afgeweken. In het verlengde daarvan moet worden aangenomen dat bij de pachtovereenkomst niet kan worden bedongen dat in geval van onteigening de pachter de aan hem op grond van artikel 42a Onteigeningswet toekomende schadeloosstelling aan de verpachter moet afstaan. Partijen worden in de gelegenheid gesteld om zich over een en ander uit te laten.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina162-166
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BJ5371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-02-2010, 07/11382
CiteertitelAgr.r 2010, p. 166
SamenvattingErfpacht. Overdrachtt erfpachtrecht. Weigering toestemming overdracht. Vervangende rechterlijke machtiging.
Samenvatting (Bron)Erfpachtrecht. Verzoek tot vervangende rechterlijke machtiging tot overdracht erfpachtrecht op de voet van art. 5:91 lid 4 BW. De rechter kan deze machtiging onvoorwaardelijk verlenen, dan wel onder voorwaarden die hij redelijk acht. Algemene erfpachtvoorwaarden van het onderhavige waterschap geen recht in de zin van art. 79 RO.
Pagina166-176
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK0870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-11-2009, 104.000.608
CiteertitelAgr.r 2010, p. 176
SamenvattingOnrechtmatige daad. Schadevergoeding Wet herstructurering varkenshouderij.

(Staat / NVV).
Samenvatting (Bron)Vervolg van tussenarresten van 29 augustus 2006 (LJN AY7535) en 3 juli 2007 (LJN BA9966). Ten aanzien van n van de vijf varkenshouders is sprake van een excessive and disproportional burden. De Staat heeft tegenover die varkenshouder onrechtmatig gehandeld. De vorderingen van de andere varkenshouders wijst het hof af.
Pagina176-178
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK3304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelStudiedag Multifunctionele Landbouw
CiteertitelAgr.r 2010, p. 158
Pagina158-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn