Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 29-04-2010
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelWabo bruggenhoofd voor omgevingswet
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
SamenvattingOp 1 juli 2000 werd de Öresundbrug in gebruik genomen, de eerste vaste verbinding tussen Denemarken en Zweden. In het verleden vochten zij nog wel eens over de Sont die de brug overspant want wie wil er niet de baas zijn over zo'n mooi vaarwater waar je ook tol kunt heffen. Op 1 juli 2010 zal de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) eindelijk een feit zijn op voorwaarde dat op dat moment de ICT (Omgevingsloket online) voldoende functioneert.
Auteur(s)J. van den Broek
Pagina207-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLuchtkwaliteitregels verplichten ten onrecht tot schijnzekerheid bij rekenmodellen
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
SamenvattingBinnen het omgevingsrecht spelen rekenmodellen voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit en verkeersontwikkelingen een belangrijke rol. Bij ruimtelijke besluiten rekent men de verwachte luchtvervuiling voor de toekomst uit en toetst men deze aan een harde grenswaarde, de milieukwaliteitseis. De uitkomst van deze toekomstberekening wordt gegeven in een zogenaamde puntschatting, één enkele waarde. Wetenschappelijk gezien is dit onverantwoord; net als bij lange termijn weersverwachting kan men alleen een grote bandbreedte aangeven. De rechter en de Nederlandse wetgever hebben echter bepaald dat deze toekomstverwachtingen in een geheel cijfer nauwkeurig, of zelfs op één cijfer achter de komma nauwkeurig gegeven moeten worden. Dit artikel bespreekt waarom het onverantwoord is om met puntschattingen te werken, en waarom dit volgens de Europese richtlijnen ook niet noodzakelijk is. Wij pleiten er dan ook voor om in de toekomst in het omgevingsrecht wel realistisch met - per definitie - onzekere toekomstschattingen om te gaan. We doen een voorstel voor een alternatieve aanpak ten opzichte van de huidige aanpak.
Auteur(s)J.A. Annema , H.E. van Rij
Pagina208-212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAlle alarmbellen rinkelen: Over de complexiteit van het omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
SamenvattingDe Minister van VROM schreef op 24 april 2009 aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat besluitvormingsprocessen van ruimtelijke ontwikkelingen niet optimaal verlopen. Zij wees de complexiteit van wet - en regelgeving als een van de oorzaken aan. In haar vervolgbrief van 4 december 2009 kondigde zij in het kader van het Actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsonwikkeling aan dat een interdepartementaal project zou worden gestart onder de naam 'Bezinning op het omgevingsrecht'. Deze bezinning wordt breed ingezet, zoals ook is bedoeld in de door het kamerlid Pieper ingediende motie over de gewenste 'fundamentele herziening van het omgevingsrecht'.
Auteur(s)A.A.C.J. Janssen
Pagina213-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerslag symposium VMR over Wabo: antwoorden op praktijkvragen
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
SamenvattingOp dinsdag 16 maart 2010 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht in samenwerking met het Ministerie van VROM een symposium over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Naar het zich laat aanzien treedt de wet op 1 juli 2010 in werking. Tijdens de middag werd gesproken over vragen en discussiepunten die vanuit de praktijk om opheldering vragen.
Auteur(s)N. Teesing
Pagina219-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
SamenvattingAfval - Asbest - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Dierenwelzijn - Externe veiligheid - GGO - Industrie - Klimaat - Luchtvaart - MER - Natuur - Producten - Ruimte - Schepen - Stoffen - Strafrecht - Vis - Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina221-225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM. Hertog en E. Westerveld, Playing with Complexity; management and organisation of large infrastructure projects
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina226-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelB.A. Beijen, De kwaliteit van milieurichtlijnen; Europese wetgeving als oorzaak van implementatieproblemen
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina227-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM. Groen, D. van der Meijden, L. Schrijen, Zakboek handhaving milieuwetgeving
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
Pagina229-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH. in 't Hout, B. Rademaker, Handboek Wabo
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
Pagina229-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelS.D. Meulenbelt, Tekstuitgave Crisis- en herstelwet
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
Pagina229-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
Pagina229-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2010/4, nr.
Pagina230-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-10-2009, 200901403/1/M2
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 12K
SamenvattingMilieuvergunning die niet in werking is getreden vanwege het ontbreken van een bouwvergunning, treedt na drie jaar alsnog in werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helden (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een legpluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 februari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200808328/1/M2
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 13K
SamenvattingHet Besluit glastuinbouw biedt niet de mogelijkheid een controlevoorschrift als nadere eis op te leggen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college) vier nadere eisen gesteld op grond van het Besluit glastuinbouw (hierna: het Besluit) voor het glastuinbouwbedrijf van [appellant] op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 10 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200901476/1/M2
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 14K
SamenvattingIndien in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij voor een bepaalde diersoort en huisvestingssysteem geen maximale emissie is opgenomen, moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als BBT.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oudewater (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het pluimveebedrijf gelegen op het perceel [locatie 1], te [plaats]. Dit besluit is op 21 januari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200900317/1/H3
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 15K
SamenvattingData van aan- of aflevering varkens en aantallen aan- en afgeleverde varkens houden milieu-informatie in de zin van art. 19.1a lid 1 Wet milieubeheer in, maar betreffen ook bedrijfs- en fabricagegegevens als bedoeld in art. 10 lid 1 onder c, Wet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) afwijzend beslist op het door het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal (hierna: het college) ingediende verzoek om openbaarmaking van gegevens betreffende de door [belanghebbende] geëxploiteerde inrichting aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting).
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 11-11-2009, 200808595/1/H1
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 16K
SamenvattingBelanghebbendheid vereniging ter behartiging van collectieve belang van ouders van kinderen bij besluit tot verlening vrijstelling en bouwvergunning voor school nabij een snelweg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp (hierna: het college) aan de gemeente Leiderdorp vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor de bouw van een schoolgebouw (brede school) op het perceel Ericalaan 3 te Leiderdorp.
Pagina233-233
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200901639/1/M1
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 17K
SamenvattingGeluid van landen en opstijgen telt niet mee bij verlening milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap N.V. Luchthaven Teuge (hierna: Luchthaven Teuge) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het faciliteren van luchtvaartverkeer, het afleveren van brandstoffen en het beproeven van vliegtuigmotoren op het adres De Zanden 15 te Teuge. Dit besluit is op 29 januari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina233-233
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 19-11-2009, C-288/08
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 30
SamenvattingUitvoerverbod voor kwikhoudend tandamalgaam.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 november 2009. # Kemikalieinspektionen tegen Nordiska Dental AB. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Svea Hovratt - Zweden. # Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 93/42/EEG - Medische hulpmiddelen - Uitvoerverbod voor kwikhoudend tandamalgaam voorzien van EG-markering van overeenstemming - Bescherming van gezondheid en milieu. # Zaak C-288/08.
Annotator Jans
Pagina233-238
UitspraakECLI:EU:C:2009:718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Dordrecht, 16-02-2010, 11/992622-08
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 32
SamenvattingMeldplicht bedrijfsafvalstoffen; Landelijk Meldpunt Afvalstoffen; Strafuitsluitingsgrond; Strafmaat; Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)In strijd met artikel 10.40, eerste lid Wet Milieubeheer niet melden van 3628 vrachten bedrijfsafvalstoffen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Geen strafuitsluitingsgrond. Geldboete 10.000,-
Annotator Douma
Pagina240-242
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2010:BL4381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 18-01-2010, 10/994667-09
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 31
SamenvattingOngewoon voorval; "zo spoedig mogelijk" melden; vrijspraak.
Samenvatting (Bron)Promis. Ammoniaklekkage op bouwterrein Stationsplein te Rotterdam. Vrijspraak van het ten laste gelegde. Ammoniakkoelsysteem voldeed wel aan de eisen conform artikel 4.37 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Olieaftappunten dienen te zijn voorzien van dubbele aftapafsluiters in serie. Het onderhavige ammoniakkoelsysteem is voor ingebruikname op 7 februari 2007 conform PGS 13 gekeurd. Voor zover het ammoniakkoelsysteem olieaftappunten kende, voldeden deze aan de daaraan gestelde eisen als bedoeld in paragraaf 4.6.4 van PGS 13. Ook na het ammoniakincident werd het ammoniakkoelsysteem, blijkens het inspectierapport van Lloyds Register d.d. 24 april 2008, goedbevonden. Mogelijk was er sprake van een onzorgvuldig, ondeskundig dan wel verkeerd gebruik van het desbetreffende serviceventiel, maar dat is niet het verwijt. Voldaan is aan de meldplicht als omschreven in artikel 17.2 van de Wet milieubeheer. Dat dit gebeurde door tussenkomst van de brandweer/Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is, gelet op de omstandigheden ter plaatse, alleszins voorstelbaar en heeft niets afgedaan aan de snelheid en voortvarendheid waarmee op het voorval gereageerd heeft kunnen worden.
Annotator van Ham
Pagina238-240
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BK9722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Dordrecht, 16-02-2010, 11/992623-08
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 33
SamenvattingInzamelen afvalstoffen ; Meer dan 100 ton grond; Analyserapport; Feitelijke leiding geven.
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft de directeur van een bedrijf, dat zich onder meer toelegt op het inzamelen van afvalstoffen, veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. In het bedrijf zijn herhaaldelijk hoeveelheden grond ingezameld van meer dan 100 ton terwijl niet vooraf werd beschikt over een analyserapport. Aldus is opzettelijk in strijd met de milieuvergunning gehandeld. Verdachte heeft hieraan feitelijk leiding gegeven. De houding van verdachte ten aanzien van zijn verantwoordelijkheden in het kader van naleving van de Wet Milieubeheer baart de rechtbank zorgen.
Annotator Douma
Pagina242-246
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2010:BL4377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-10-2009, 200809472/2/M1 en volgende
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 34
SamenvattingCollectief belang; exceptieve toetsing; Comité klimaatverandering; windfall profits.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2008 hebben de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Economische Zaken (hierna: de ministers) voor de planperiode 2008 tot en met 2012 broeikasgasemissierechten toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het stelsel van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit besluit is op 21 november 2008 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 2 december 2008 gepubliceerd (Stcrt. 2008, nr. 234).
AnnotatorM. Peeters
Pagina246-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-12-2009, 200809437/1/M1
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 35
SamenvattingWvo-vergunning stortplaats Coupepolder; waterdichte bovenafdichting geen BBT.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2008 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) aan de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna: de gemeente) opnieuw een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) verleend voor de duur van vijf jaar voor het indirect lozen van afvalwater (drainagewater), afkomstig van de voormalige stortplaats in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn, via de gemeentelijke riolering en afvalwaterzuiveringsinstallatie "Alphen Noord" te Alphen aan den Rijn op het oppervlaktewater van de Oude Rijn. Dit besluit is op 20 november 2008 ter inzage gelegd.
Annotator Warendorf
Pagina259-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200902096/1/M2
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 36
SamenvattingLuchtkwaliteit; bestaande bronnen worden geacht te zijn verdisconteerd in GCN-gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sevenum, thans: Horst aan de Maas, (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij op het perceel [locatie] in [plaats]. Dit besluit is op 13 februari 2009 ter inzage gelegd.
Annotator Arentz
Pagina264-265
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200904094/1/M1
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 37
SamenvattingDeelrevisievergunning verleend in termen van milieubelasting; strijd met systeem Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college van gedeputeerde staten) aan de stichting Stichting Regionaal Motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen (hierna: het regionaal motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen) een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer alsmede voor het onderdeel geluid een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting aan de Zevenbergseweg 45 te Berghem. Dit besluit is op 27 april 2009 ter inzage gelegd.
Annotator van 't Lam
Pagina265-267
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200905954/1/H1
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 38
SamenvattingEvenement; kortdurend en incidenteel?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten naar aanleiding van het verzoek van [appellant sub. 1] en anderen van 9 april 2009 besloten niet handhavend op te treden tegen het houden van het metalfestival "Elsrock" op 29 augustus 2009 op een terrein aan de Elsmaten te Rijssen (hierna: het terrein).
Annotator Hillegers
Pagina267-269
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200903456/1/M2
CiteertitelM en R 2010/4, nr. 39
SamenvattingLuchtkwaliteit; in dit geval heeft beoordeling terecht uitsluitend bij woningen van derden plaatsgevonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] in [plaats]. Dit besluit is op 3 april 2009 ter inzage gelegd.
Annotator Arentz
Pagina269-270
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6219
Artikel aanvragenVia Praktizijn