Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-05-2010
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn: Onteigenen in crisistijd
CiteertitelTBR 2010/82, p. 428-430
SamenvattingIn deze gastcolumn worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de wijzigingen die de Onteigeningswet als gevolg van de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet heeft ondergaan.
Auteur(s)B.S. ten Kate
Pagina428-430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsbescherming in het omgevingsrecht
CiteertitelTBR 2010/83, p. 430-469
SamenvattingVerslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 26 november 2009 te Amersfoort. Preadviseurs: prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. B.J. van Ettekoven en mr. J. Hoekstra.
Pagina430-469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (niet-)ontvankelijke architect bij bestuursrechtelijke procedures
CiteertitelTBR 2010/84, p. 470-478
SamenvattingKan, mag of moet de bestuursrechter de tegen een sloopvergunning agerende architect niet-ontvankelijk verklaren? En hoe zit het in andere bestuursrechtelijke procedures? Deze vragen staan centraal in deze bijdrage.
Auteur(s)D.A.J.M. Melchers
Pagina470-478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver staalprijzen en zo. Extreme stijging van materiaalkosten en het beroep op paragraaf 47 UAV 1989 wegens kostenverhogende omstandigheden (Deel I)
CiteertitelTBR 2010/86, p. 479-490
SamenvattingDit artikel wordt gepubliceerd in twee delen. In dit eerste deel komen het systeem van paragraaf 47 UAV 1989 en het beroep op kostenverhogende omstandigheden aan de orde, in het tweede deel de aanpassing van de overeenkomst wegens kostenverhoging volgens het Burgerlijk Wetboek, rechtsvergelijkende opmerkingen over imprévision en tot slot een analyse van recente jurisprudentie over de problematiek van paragraaf 47 UAV 1989.
Auteur(s)J.M. van Dunné
Pagina479-490
LinkVolledige tekst artikel (Studiekringnormatieveuitleg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Gele Boekje
CiteertitelTBR 2010/87, p. 491-501
SamenvattingBespreking van het Gele Boekje. Dit is een uitgave van ProRail, waarvan de volledige titel is: ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina491-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/95, p. 526-528
Pagina526-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200806565/1/R1 200903364/1/R1 200903365/1/R1 200903367/1/R1
CiteertitelTBR 2010/88, p. 502-505
Samenvatting(Tracébesluit verruiming vaargeul Westerschelde).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2008 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatssecretaris), in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Tracébesluit "Verruiming vaargeul Westerschelde" (hierna: het Tracébesluit) vastgesteld.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina502-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK9010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 22-03-2010, 200909182/2/R2
CiteertitelTBR 2010/89, p. 506-509
Samenvatting(Verzoek om voorlopige voorziening wijzigingsplan, Utrechtse Heuvelrug).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2009 heeft het college van gedeputeerde staten besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij besluit van 25 augustus 2009 vastgestelde wijzigingsplan "Haarweg 9" te Overberg.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina506-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200901313/1/H2
CiteertitelTBR 2010/90, p. 509-512
Samenvatting(Planschadeovereenkomst Drechterland).
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 9 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland (hierna: het college) aan de eigenaren van achttien percelen, gelegen aan de Vangershof en Streekweg te Hoogkarspel, planschade toegekend.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina509-512
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200902653/1/H2
CiteertitelTBR 2010/91, p. 512-515
SamenvattingMaximaliseringsregel 's-Hertogenbosch.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2007 heeft de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch (hierna: de gemeenteraad) de door [appellant A] en [appellant B] (hierna: [appellanten]) tegen het besluit van 21 september 2004 tot afwijzing van hun verzoeken om vergoeding van planschade gemaakte bezwaren opnieuw afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina512-515
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 02-10-2009, 07/13471
CiteertitelTBR 2010/92, p. 515-518
Samenvatting(Subrogatie CAR-verzekeraar).
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Schade. Subrogatie CAR-verzekeraar in rechten verzekerde aannemer die schade heeft geleden door onrechtmatig handelen van derde. Art. 24 Rv. verboden aanvulling rechtsgronden.
AnnotatorT.J. Dorhout Mees
Pagina515-518
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BI7960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 05-02-2010, 07/11382
CiteertitelTBR 2010/93, p. 518-524
SamenvattingOverdracht erfpachtrecht. Toestemming Hoogheemraadschap. Canonverhoging als voorwaarde voor toestemming.
Samenvatting (Bron)Erfpachtrecht. Verzoek tot vervangende rechterlijke machtiging tot overdracht erfpachtrecht op de voet van art. 5:91 lid 4 BW. De rechter kan deze machtiging onvoorwaardelijk verlenen, dan wel onder voorwaarden die hij redelijk acht. Algemene erfpachtvoorwaarden van het onderhavige waterschap geen recht in de zin van art. 79 RO.
Pagina518-524
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK0870
Artikel aanvragenVia Praktizijn