Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 04-05-2010
Aflevering 3
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 26-01-2010, 2008/192
Citeertitel«GJ» 2010/37
SamenvattingNeuroloog. Afwachtend beleid. Afgaan op beleid collega. Hoofdbehandelaar. Samenwerking met verpleegkundigen en collega-neurologen. Berisping.
AnnotatorT.A.M. van den Ende
Pagina285-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 26-01-2010, 2009/035
Citeertitel«GJ» 2010/38
SamenvattingPlastisch chirurg. Ontbreken informed consent. Niet nakomen betalingsverplichting geen grond voor uitzondering op recht afschrift medisch dossier.
Pagina295-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag, 02-02-2010, 2009 T 119
Citeertitel«GJ» 2010/39
SamenvattingHuisarts. Telefonisch advies. Huisartsenpost. Geen visite. Risicosfeer arts. Waarschuwing.
Pagina300-302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag, 09-02-2010, 2009 H 005
Citeertitel«GJ» 2010/40
SamenvattingHuisarts. Verkeerde diagnose. Te weinig onderzoek. Zwaarte maatregel. Vergelijkbare eerdere tuchtzaken. Berisping.
Pagina302-303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad voor de tuchtrechtspraak KNMG, 23-11-2009, ---
Citeertitel«GJ» 2010/41
SamenvattingHuisarts. Inschrijving voor eenmalig consult. Inschrijftarief. E-mail. Gegrond. Voorwaardelijk schorsing lidmaatschap KNMG. Publicatie met naam verweerder.
Pagina303-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Amsterdam, 09-12-2009, 428744 / HA ZA 09-1689
Citeertitel«GJ» 2010/42
SamenvattingTotstandkoming geneeskundige behandelingsovereenkomst. Loon hulpverlener. Spoedbehandeling. Art. 7:461 BW van overeenkomstige toepassing.
Samenvatting (Bron)Geneeskundige behandelingsovereenkomst Gedaagde is eenmaal opgenomen geweest in het Lucas Andreas Ziekenhuis en heeft daarna een aantal poliklinische vervolgbehandelingen gekregen. Vast is komen te staan dat telkens sprake was van een "overeenkomst inzake geneeskundige behandeling". Derhalve is gedaagde op grond van artikel 7:461 BW loon verschuldigd. Ook indien aangenomen zou moeten worden dat de eerste opname zo spoedeisend was dat voorafgaande aan deze behandeling geen overeenkomst tot stand is gekomen, dan neemt dit de verschuldigdheid van loon voor die behandeling niet weg. Op grond van artikel 7:464 BW is bij een dergelijke spoedbehandeling artikel 7:461 BW namelijk van overeenkomstige toepassing. De omstandigheid dat gedaagde niet verzekerd was, doet aan voorgaande niet af.
Pagina308-311
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BL6693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Arnhem, 03-02-2010, 185108
Citeertitel«GJ» 2010/43
SamenvattingTekortkoming in de nakoming van behandelingsovereenkomst door tandarts. Contractspartijen. Uitkomst tuchtprocedure. Geen ontbinding. Verzuim.
Samenvatting (Bron)De vorderingen van eis.hfdz./ged.inc. zijn gebaseerd op de stelling dat gedaagde als tandarts is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit de met haar gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst, althans dat hij jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld. De norm op de schending waarvan eis.hfdz./ged.inc. zich beroept, is neergelegd in art. 7:453 BW. Kort gezegd komt die erop neer dat een hulpverlener die zorg moet betrachten die een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. De partijen zijn ook verdeeld over de vraag wie te gelden heeft als contractspartij van eis.hfdz./ged.inc. inzake de overeenkomst tot gebitsrenovatie:
Pagina311-317
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BL4385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Rotterdam, 15-02-2010, 293779 / HA ZA 07-2596
Citeertitel«GJ» 2010/44
SamenvattingDelay in diagnose borstkanker. Mogelijkheid kiezen abortus. Opvoedings- en verzorgingskosten drieling. Schade door het niet kunnen opvoeden van de kinderen.
Samenvatting (Bron)medische aansprakelijkheid, diagnosedelay, borstkanker, overlijden, opvoedingskosten kinderen als schade.
Pagina317-323
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2010:BL7560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelNederlandse Mededingingsautoriteit, 18-02-2010, 6669/194
Citeertitel«GJ» 2010/45
SamenvattingVoorgenomen concentratie. Verticale relaties. Zeggenschap zorgverzekeraar over ziekenhuis. Geen belemmering mededinging. Verwijzing huisartsen vormt belemmering. Effent toetreding verpleeghuiszorg. Vergunningsplicht.
AnnotatorB.M.M. Reuder , I.W. Verloren van Themaat
Pagina323-352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-01-2010, AWB 06/720 en 08/531
Citeertitel«GJ» 2010/46
SamenvattingDBC-systeem. Vrijgevestigde medisch specialisten. Declareren indien niet betrokken bij behandeling. Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ondernemersstatus. Strijd met motiveringsbeginsel. Beroep gegrond.
Samenvatting (Bron)Betreft tarieven medisch specialisten op basis van de Diagnosebehandelingcombinatie (DBC-systematiek). Problemen rond declaratiestructuur van vrijgevestigde medisch specialisten.
AnnotatorJ.G. Sijmons
Pagina352-375
UitspraakECLI:NL:CBB:2010:BL2085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelRechtbank Arnhem, 26-02-2009, 196605 en 196872
Citeertitel«GJ» 2010/47
SamenvattingBasisverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. Naturapolis. Vergoeding geneesmiddel. Extramuraal gebruik. Geneeskundige zorg. Farmaceutische zorg. Vrijwaring.
Samenvatting (Bron)Verzekeringszaak. De kernvraag is of de behandeling van eiseres hfdz. met met geneesmiddel infliximab volgens de verzekeringsvoorwaarden van 2010 onder te vergoeden geneeskundige zorg valt of onder te vergoeden farmaceutische zorg, die ook extramuraal - buiten de muren van een ziekenhuis - kan plaatsvinden.
Pagina375-383
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BL7616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 09-12-2009, AWB 09/1456
Citeertitel«GJ» 2010/48
SamenvattingVerzoek persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding ingevolge AWBZ. Geneeskundige activerende begeleiding. Zorgverzekeringswet. Afzien medische behandeling. Geen doelmatige zorgverlening. Beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Eiseres weigert de aanwezige, en door haar huisarts aangeboden, mogelijkheden ter behandeling van haar overgewicht en longklachten te benutten. Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ valt niet in te zien dat het eiseres vrij zou staan om van doelmatige medische behandeling af te zien en in plaats daarvan aanspraak te maken op ondersteunende begeleiding in de zin van de Awbz.
Pagina383-387
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2009:BK8387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen, 02-12-2009, 2008.02220
Citeertitel«GJ» 2010/49
SamenvattingZorgverzekeraar. Vergoeding kosten niertransplantatie Pakistan. Orgaantransplantatie. Orgaanhandel.
AnnotatorG.R.J. de Groot
Pagina387-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverheidsregulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-02-2010, AWB 09/857
Citeertitel«GJ» 2010/50
SamenvattingToezichtonderzoek Nederlandse Zorgautoriteit. Declaratiegedrag. Gegevens DBC's. Inzage dossiers. Beroepsgeheim. Handhaving. Proportionaliteit.
Samenvatting (Bron)Wet marktordening gezondheidszorg
AnnotatorT.M. Schalken
Pagina395-417
UitspraakECLI:NL:CBB:2010:BL3730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverheidsregulering
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 09-02-2010, 105.007.421/01
Citeertitel«GJ» 2010/51
SamenvattingBevolkingsonderzoek borstkanker. Leeftijdsdiscriminatie. Rechtvaardiging voor leeftijdsgrens. Afweging van nut van onderzoek en risico's voor de gezondheid valt anders uit bij verschillende leeftijdsgroepen.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Ontvankelijkheid van borstkankervereniging in zaak over preventief bevolkingsonderzoek. Civiele rechtsgang en bestuurlijke rechtsgang tegen vergunningverlening. Leeftijdsgrens is gerechtvaardigd; de Staat, gehoord de Gezondheidsraad, mag er vanuit gaan dat het te verwachten nut niet opweegt tegen de gezondheidsrisico's bij vrouwen boven de 75 jaar.
AnnotatorY.M. Drewes , R.E. van Hellemondt
Pagina417-426
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BL3061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-03-2010, 4864/05
Citeertitel«GJ» 2010/52
SamenvattingHIV-infectie als gevolg van bloedtransfusie. Donorbloed onveilig. Geen adequate bescherming recht op leven (art. 2). Tevens schending recht op eerlijk proces (art. 8 lid 1) en schending van recht op daadwerkelijk rechtsmiddel (art. 13).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 2 (procedural aspect);Violation of Art. 6-1;Violation of Art. 13;Remainder inadmissible;Pecuniary damage - award;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina426-434
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD000486405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-01-2010, 08/203 WWB + 08/5030 WWB + 09/833 WWB
Citeertitel«GJ» 2010/53
SamenvattingVerstrekken medicinale cannabis vanwege bijwerkingen anti-HIV-medicatie. Afwijzing bijzondere bijstand. Onderzoek door GGD-arts niet op betrokkene toegespitst. Onvoldoende motivering door GGD-arts. Zeer dringende redenen aanwezig. Herroeping besluit tot afwijzing.
Samenvatting (Bron)Dubbel hoger beroep. Toekenning bijzondere bijstand voor 1 gram medicinale cannabis. Het College heeft geen juiste uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank. Verklaring deskundige. Zeer dringende redenen. Naar het oordeel van de Raad had het College er in redelijkheid niet van kunnen afzien om van deze bevoegdheid gebruik te maken en had het College aan appellant met ingang van 1 juli 2006 bijzondere bijstand dienen te verlenen voor de kosten van 3 gram medicinale cannabis per dag.
Pagina435-438
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL3224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Roermond, 11-02-2010, AWB 10 / 41, 10 / 42
Citeertitel«GJ» 2010/54
SamenvattingWmo-aanvraag scootmobiel. Afwijzing vanwege gevaar voor verkeersveiligheid. Verwijzing naar Wvg-jurisprudentie biedt onvoldoende basis voor afwijzing. Beoordeling aanvraag op grond van Wmo. Compensatieplicht. Vernietiging besluit.
Samenvatting (Bron)Afwijzing Wmo-voorziening (scootmobiel) vanwege alcoholgebruik aanvrager. Hoewel deze op basis van aantoonbare loopbeperking in aanmerking komt voor scootmobiel, acht verweerder het vanwege de verkeersveiligheid niet verantwoord om aanvrager thans de vervoersvoorziening te verstrekken. Op een later moment is verweerder bereid alsnog een hernieuwde beoordeling te doen. Voorzieningenrechter voorziet meteen in de hoofdzaak, verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit. Verweerder heeft bestreden besluit niet gestoeld op bepalingen uit de Wmo, maar verwezen naar Wvg-jurisprudentie omtrent het doeltreffend en doelmatig zijn van de voorziening. Dit laatste acht verweerder in casu van toepassing. Voorzieningenrechter oordeelt dat verweerder zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de in artikel 4 van de Wmo verankerde compensatieplicht, waartoe behoort het doen van onderzoek welke voorziening wél als compenserend voor zijn beperkingen kan worden aangemerkt
Pagina439-442
UitspraakECLI:NL:RBROE:2010:BL4040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Rotterdam, 23-02-2010, 347223 / KG ZA 10-51
Citeertitel«GJ» 2010/55
SamenvattingVestiging apotheek. Gezondheidscentrum eerstelijnszorg. Verboden samenwerking. Belangenverstrengeling.
Samenvatting (Bron)Verboden samenwerking/belangenverstrengeling tussen gezondheidscentrum (met huisartsen in loondienst) en in hetzelfde gebouw gevestigde apotheek die tot hetzelfde (organisatorische) verband behoort? Artikel 11 Besluit geneesmiddelenwet.
Pagina443-451
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BL5998
Artikel aanvragenVia Praktizijn