Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 21-03-2010
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelRelict
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
SamenvattingAls het aan Minister Cramer ligt, schieten de windmolens straks als paddenstoelen uit de grond. Via allerhande wetswijzigingen zijn of worden allerlei 'doordrukbevoegheden' gecreëerd teneinde 'wind op land' planologisch mogelijk te maken. Ook nieuwe kolencentrales doen het kennelijk goed in een klimaat met stijgende CO2-gehalten. De minister heeft hier geen problemen mee. Ze worden immers 'capture ready' gebouwd? Dat CCS (Carbon Capture and Storage) een techniek die gepaard gaat met duizelingwekkende rendementsverliezen is kennelijk bijzaak en dat de techniek nog beproefd moet worden, desnoods onder net aangelegde woonwijken, mag de pret evenmin drukken. Alles om maar de klimaatdoelstellingen te halen.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina145-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toekomst van de Wabo: een omgevingsvergunning met integrale belangenafweging
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
SamenvattingIn 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Plannen voor de toekomst van deze wet worden door de Minister van VROM echter op dit moment al voorbereid. De Tweede Kamer heeft in een motie de wens uitgesproken om in de Wabo een omgevingsvergunning met integrale belangenafweging te realiseren. Dit artikel bevat een eerste verkenning van de juridische belemmeringen die hierbij verwacht kunnen worden.
Auteur(s)H.D. Tolsma
Pagina146-150
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeste beschikbare technieken; Jurisprudentie: toetsingskader, termijnen, beste en 'light' technieken
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
SamenvattingSinds 1 december 2005 geldt het op de IPPC-richtlijn gebasseerde nieuwe toetsingskader van de Wet milieubeheer (Wm) en is het begrip beste beschikbare technieken (BBT) het uigangspunt voor vergunningverlening. De art. 8.8, 8.10 en 8.11 Wm, in samenhang met art. 1.1 Wm, en art. 5a.1 van het Inrichtingen- vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en de Regeling aanwijzing BBT-documenten regelen het toetsingskader voor de vergunningverlening. De meest belangrijke wijziging betreft art. 8.11 Wm. In het derde lid is het alarabeginsel vervangen door het uigangspunt van minimaal BBT.
Auteur(s)C.L. Knijff
Pagina151-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM. Fauré, M. Peeters, Climate Change and European Emissions Trading - Lessons for Theory and Practice
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
Auteur(s)H. Vedder
Pagina163-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelS. Weishaar, Towards Auctioning: The transformations of European Green House Gas Emissions Trading System; Present and Future Challenges to Competition Law
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina165-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
Pagina166-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
SamenvattingStudiemiddag Gevolgen invoering van de Wro/Bro.

Studiedag Samenwerkingsovereenkomsten bij locatieontwikkeling;

Studiedag Wabo en omgevingsvergunning;

Eendaags congres over crisiswetgeving.
Pagina167-169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Arnhem, 21-01-2010, 24-000068-09
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 10K
SamenvattingVeroordeling jachtopziener/wildbeheerder
Samenvatting (Bron)Verdachte wordt ter zake van overtredingen van de Flora- en faunawet, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en de Wet wapens en munitie veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis.
Pagina170-170
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BL0528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-01-2010, 200904387/1/M1
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 11K
SamenvattingDieren (i.c.) vee) zijn geen geluidgevoelige objecten in de zin van de Wet geluidshinder. De gezondheid van dieren kan bij de beoordeling van een aanvraag om een milieuvergunning wel aan de orde komen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een aardgascompressorstation op het perceel Eekerweg te Scheemda, kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I, nummer 11 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 15 mei 2009 ter inzage gelegd.
Pagina170-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL0731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 10-09-2009, C-201/08
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 20
SamenvattingRechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel en opheffen van belastingvrijstelling voor biobrandstoffen; beoordelingsvrijehd lidstaten gelet op indicatieve bepalingen richtlijn; noodzaak tot aanpassing van wetgeving in geval van veranderende omstandigheden; wijze van aankondigingen van wetswijzigingen en gewettigd vertrouwen van de voorzichtige en bezonnen marktdeelnemer; toegangkelijkheid van en informatie over nationale wetgeving.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2009. # Plantanol GmbH & Co. KG tegen Hauptzollamt Darmstadt. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hessisches Finanzgericht - Duitsland. # Richtlijn 2003/30/EG - Bevordering van gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in vervoer - Richtlijn 2003/96/EG - Communautaire regeling voor belasting van energieproducten en elektriciteit - Mengsel van plantaardige olie, additief en brandstof - Biobrandstoffen - Nationale regeling - Belastingvrijstelling - Vervanging van vrijstelling door verplichting om te voorzien in minimaal aandeel biobrandstoffen in brandstoffen - Overeenstemming met richtlijnen 2003/30/EG en 2003/96/EG - Algemene beginselen van rechtszekerheid en bescherming van gewettigd vertrouwen. # Zaak C-201/08.
Pagina170-179
UitspraakECLI:EU:C:2009:539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 17-12-2009, T-396/09 R
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 21
SamenvattingKort geding: afwijzing verzoek om, enerzijds, opschorting van de uitvoering van beschikking C(2009) 6121 van 28 juli 2009 houdende niet-ontvankelijkverklaring van verzoeksters' verzoek om herziening door de Commissie van haar beschikking C(2009) 2560 def. van 7 april 2009, waarbij aan het Koninkrijk der Nederlanden een tijdelijke derogatie is verleend ten aanzien van zijn verplichtingen op het gebied van de bestrijding van de luchtverontreiniging.

(Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht / Europese Commissie)
Annotator Jans
Pagina179-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-04-2009, 200804813/1
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 183
SamenvattingGeluidsisolatie Schiphol Hoger beroep van de minister van Verkeer en waterstaat tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem [...] in het geding tussen: [wederpartij] tegen appellant
Samenvatting (Bron)Bij ongedateerd besluit, verzonden op 24 april 2007, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) opnieuw besloten op het bezwaar van [wederpartij] tegen het besluit van de minister van 12 november 2002 om niet over te gaan tot het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de woning). De minister heeft het bezwaar van [wederpartij] gegrond verklaard voor zover gericht tegen het niet isoleren van de aanbouw bij de woning, ongegrond verklaard voor zover gericht tegen het niet isoleren van de woning zelf, het besluit van 12 november 2002 ingetrokken en besloten dat aan de aanbouw bij de woning geluidwerende voorzieningen zullen worden aangebracht.
Annotator Claassen-Dales
Pagina183-186
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI0428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200901192/1/M2
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 23
SamenvattingOverbrenging afval ter nuttige toepassing. Gescheiden inzameling. Behoorlijk sorteren. Monostroom of afvalmengsel. Groene of oranje lijst.

(SULO Süd-West GmbH & Co KG / de Minister van VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de rechtspersoon naar Duits recht SULO Süd-West GmbH & Co. KG (hierna: SULO) om papier- en kartonresten, zoals omschreven in kennisgevingsformulier DE 1350/152958, vanuit Duitsland over te brengen naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eska Graphic Board B.V. (hierna: Eska) in Nederland.
Annotator Douma
Pagina186-188
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900814/1/M1
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 24
SamenvattingPuinmateriaal als verharding van zandwegen; ontheffing o.b.v. art. 10.63 Wm terecht geweigerd. (appellant / GS van Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] een ontheffing als bedoeld in artikel 10.63, derde lid, van de Wet milieubeheer te verlenen van het in artikel 10.2, eerste lid, van die wet gestelde verbod ten behoeve van het op of in de bodem brengen van puinmateriaal ten behoeve van de aanleg van funderingen en opsluitkanten van te verharden paden en wegen op het landgoed De Grote Noordijk te Wilp, gemeente Voorst. Dit besluit is op 8 januari 2009 ter inzage gelegd.
Annotator Warendorf
Pagina188-190
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200901919/1/M2
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 25
SamenvattingAsbest verspreid a.g.v. brand; bestuursdwang vanwege overtreding zorgplicht ex art. 1.1a Wm
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand (hierna: het college) besloten bestuursdwang toe te passen ter zake van een asbestbrand van de sporthal van [appellanten] op het perceel [locatie] te [plaats].
Annotator Warendorf
Pagina190-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200901525/1/H2
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 26
SamenvattingLegger als bedoeld in art. 13 Wwk is appellabel besluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2004 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatssecretaris) de legger ten behoeve van het zandige deel van de primaire waterkering op Ameland vastgesteld.
Annotator Groothuijse
Pagina193-199
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200801932/1/R1
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 27
SamenvattingProforma zienswijze toegestaan; twee weken de tijd voor alsnog aanvoeren van gronden

(Appellanten (1 t/m 29) / GS van Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Westvoorne (hierna: de raad) bij besluit van 29 mei 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Landelijk Gebied Westvoorne".
Annotator van 't Lam
Pagina199-200
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200808009/1/M1
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 28
SamenvattingWm-vergunning in grensstreek; proforma zienswijze; kennisgeving; toetsing aan Habitatrichtlijn omdat het betreffende Natura 2000-gebied in Duitsland is gelegen; geluidperikelen

(Appellanten / GS van Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen aan de [locatie 1] te [plaats] voor een periode van 10 jaar. Dit besluit is op 2 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina200-204
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200805334/1/M2
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 29
SamenvattingMaatwerkvoorschrift; geen beperking in mogelijk te stellen gedragsregels; volledig verbod is in beginsel mogelijk; maatwerkvoorschrift met het oog op een nog te realiseren situatie is op zich mogelijk.
 
(X / B en W van het Bildt).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van het Bildt (hierna: het college) met toepassing van artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) maatwerkvoorschriften gesteld voor de door [appellante] geëxploiteerde inrichting aan de [locatie] te Sint Annaparochie.
Pagina204-206
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelT. Honkonen, The Common but Differentiated Responsibility Principle Multilateral Environmental Agreements: Regulatory and Policy Aspects
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina165-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2010/3, nr.
Pagina169-169
Artikel aanvragenVia Praktizijn