Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 04-06-2010
Aflevering 22
RubriekOpinie
TitelOndernemen en niet-ondernemen in vastgoed
CiteertitelNTFR 2010/1225
SamenvattingWanneer is beleggen in vastgoed een ondernemingsactiviteit? Het zou een puur academische vraag kunnen zijn, ware het niet dat het antwoord erop voor de praktijk zo actueel en belangrijk is; zeker vanwege de invoering van een nieuwe doorschuiffaciliteit voor aanmerkelijk belang of ab-aandelen. Velen die er een omvangrijke vastgoedportefeuille op na houden die hoge rendementen genereren, menen al snel dat zij daardoor over een onderneming beschikken. Met alle daarbij behorende faciliteiten. En dat nu is een misvatting.
Auteur(s)T.M. Berkhout
Pagina1-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-04-2010, 08/00468
CiteertitelNTFR 2010/1226
SamenvattingZakelijk lening aan eigen bv mag worden afgewaardeerd
Samenvatting (Bron)Naar het oordeel van het Hof is sprake van een geldlening tussen belanghebbende en A BV en is de inspecteur er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat reeds ten tijde van het aangaan van de lening zou hebben vastgestaan dat het geleende bedrag niet van een onafhankelijke derde zou kunnen worden geleend.
Annotator de Haan
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BM3211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 09-04-2010, 08/03645
CiteertitelNTFR 2010/
SamenvattingGerichte lijfrenteverplichting moet met een rekenrente van minimaal 4 % worden gewaardeerd.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. Art. 3.25 en 3.29 Wet IB 2001. Waardering gerichte-lijfrenteverplichting. Bevestiging BNB 2004/163.
AnnotatorW. Bruins Slot
Pagina5-7
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BJ5176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-12-2009, 08/00560
CiteertitelNTFR 2010/1227
SamenvattingAanscherping Varkensbesluit rechtvaardigt niet vorming voorziening of KER.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende exploiteert, samen met zijn echtgenote en een BV in maatschapverband een varkenshouderij. Belanghebbende ontvangt een mededeling van zijn veevoederfabriek dat hij, wil hij voldoen aan de eisen van het vernieuwde Varkensbesluit, een bedrag ad 682.000,- zal moeten investeren . Belanghebbende wil voor dit bedrag een kostenegalisatiereserve dan wel een voorziening vormen. Het Hof wijst belanghebbendes stelling af met een verwijzing naar het "baksteenarrest": de voor de aanpassing noodzakelijke uitgaven worden niet opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in 2002, maar dienen er slechts voor te zorgen dat belanghebbende niet met ingang van 2008 in overtreding is. Het verzoek om een integrale vergoeding van de kosten in de bezwaarfase wijst het Hof eveneens af: er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken die dit rechtvaardigen. Hoger beroep ongegrond.
Annotator van Daal
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BM2133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-09-2009, AWB 08/8784
CiteertitelNTFR 2010/1228
SamenvattingWinst uit onderneming; gunstige afloop verkoop was door beroepsuitoefening te voorzien.
Samenvatting (Bron)Eiser is ingenieur en exploiteert een taxatiebureau in de vorm van een eenmanszaak. Eiser taxeert allerlei soorten onroerende zaken, waaronder woonhuizen, zwembaden en bijzondere objecten. Tevens verricht hij taxaties in het kader van de Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ) en dient hij bezwaar- en beroepschriften tegen WOZ-beschikkingen in namens cliënten. Eiser wil een pand kopen voor gebruik als eigen woning. Kort na aankoop stelt hij vast dat het pand niet geschikt is als eigen woning en besluit hij om het pand grondig op te knappen en het juridisch te splitsen. Vervolgens verkoopt hij het pand in twee afzonderlijke appartementen met winst. In geschil is of het voordeel belast is en of de aan eiser opgelegde vergrijpboete terecht is. Naar het oordeel van de rechtbank dient het door eiser behaalde voordeel te worden aangemerkt als winst uit eisers onderneming. Eiser heeft namelijk als gevolg van zijn beroepsuitoefening een gunstige afloop van de verkoop kunnen voorzien en heeft ook door zijn beroepsuitoefening een gunstige afloop van de verkoop kunnen beïnvloeden. De vergrijpboete is terecht aan eiser opgelegd. Het beroep is ongegrond.
Annotator Ligthart
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BJ7945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Breda, 08-03-2010, 08/3271
CiteertitelNTFR 2010/1227
SamenvattingUit het Verenigd Koninkrijk ontvangen royality's in Nederland belast.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting 2005 Dit is 1 van 2 uitspraken, procedurenummers 08/3271 en 08/3272 Belanghebbende heeft begin jaren negentig postdoctoraal wetenschappelijk onderzoek verricht in het Verenigd Koninkrijk. Hij deed dit om nieuwe onderzoeksmethodes aan te leren en te publiceren in internationale tijdschriften. Hij woonde toen niet in Nederland. Onderzoek waarbij belanghebbende betrokken was heeft geleid tot het vestigen van patenten. In de jaren 2000 en volgende heeft belanghebbende, op onregelmatige basis, bedragen uit deze patenten ontvangen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende bij zijn werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk deelgenomen aan het economische verkeer en zijn de inkomsten uit de patenten belast als inkomsten uit werk en woning. Daaraan doet niet af dat belanghebbende de patenten niet zelf exploiteerde.
Annotator van Schendel
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BL8605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Breda, 15-02-2010, AWB 09/2827
CiteertitelNTFR 2010/1231
SamenvattingNiet aannemlijk dat pro-formaverzoek 30 %-regeling ter post is bezorgd.
Samenvatting (Bron)In geschil of belanghebbende een pro-forma verzoek voor de toepassing van de 30%-regeling heeft gedaan. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende, op wie de bewijslast rust, niet heeft aangetoond dat het pro-forma verzoek daadwerkelijk is verzonden.
Annotator de Zeeuw
Pagina10-11
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BL7158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanmerkelijk belang/Directeur-grootaandeelhouder
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 09/01775
CiteertitelNTFR 2010/1232
SamenvattingGeobjectiveerde bewustheid nodig voor omkering bewijslast.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting, artikel 25, lid 6, Awr, omkering en verzwaring van de bewijslast niet beperkt tot gevallen van opzet.
Annotator Okhuizen
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM3280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanmerkelijk belang/Directeur-grootaandeelhouder
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-12-2009, 08/00487
CiteertitelNTFR 2010/1233
SamenvattingInspecteur slaagt niet in bewijslast dat Mehrwertsteuer aan belanghebbende is uitgedeeld.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende is directeur-grootaandeelhouder van een BV die een garagebedrijf exploiteert. Uit een boekenonderzoek bij de BV blijkt dat er een auto is ingekocht in Duitsland; deze auto is contant betaald, op de "rechnung" staat geen Mehrwertsteur vermeld. In de boekhouding van de BV staat de Mehrwertsteuer als inkoopkosten geboekt. De inspecteur heeft de betreffende BTW als uitdeling gezien en als inkomen van belanghebbende belast. De inspecteur heeft van deze uitdeling de bewijslast. Het Hof oordeelt dat tegenover de gemotiveerde betwisting de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende het bedrag aan BTW zelf heeft behouden; het Hof overweegt daarbij nog dat de inspecteur ter zitting heeft toegegeven dat niet is uit te sluiten dat de BTW is betaald aan de Duitse leverancier maar door deze niet is verantwoord. Hoger beroep gegrond, naheffingsaanslag vernietigd.
Annotator Arends
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BM2131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomsten uit vermogen/Inkom.uit sparen en belegg.
TitelHoge Raad, 04-02-2010, CPG 09/00181
CiteertitelNTFR 2010/1234
SamenvattingLidmaatschap Vereniging van Eigenaren valt via rangorderegeling in box 1.
Samenvatting (Bron)artikel 3.111 Wet IB 2001, artikel 5.3, lid 2, letter f, Wet IB 2001. Gerechtigdheid in reservefonds van een vereniging van eigenaars is een aparte bezitting die behoort tot de rendementsgrondslag van box 3.
Annotator Arends
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL7268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomsten uit vermogen/Inkom.uit sparen en belegg.
TitelRechtbank Leeuwarden, 31-03-2010, AWB 07/1462 en 10/306 tot en met 10/322
CiteertitelNTFR 2010/1235
SamenvattingNiet aannemelijk dat belanghebbende mederekeninghouder is van een KB-Luxrekening.
Samenvatting (Bron)Rekeningenproject. Verweerder maakt onvoldoende aannemelijk dat eiser houder is van de op de microfiche vermelde KB-Luxrekening.
Annotator de Lange-Snijders
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BM1729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 14-04-2010, BK-09/00589
CiteertitelNTFR 2010/1236
SamenvattingDoor ontbreken in rechte afdwingbare verplichting geen aftrek levensonderhoud.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Belanghebbende heeft met al hetgeen hij heeft aangevoerd tegenover de gemotiveerde betwisting door de Inspecteur geen feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt die in redelijkheid de conclusie rechtvaardigen dat de onderhavige uitgaven strekken tot voldoening van een uit een door hem met zijn echtgenote gemaakte afspraak voortvloeiende verplichting.
Annotator Arnhem
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BM1854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelRechtbank Arnhem, 26-01-2010, AWB 06/3902
CiteertitelNTFR 2010/1237
SamenvattingToerekening buitenlands banktegoed aan ex overeenkomstig instemmingsverklaring.
Samenvatting (Bron)De rechtbank stelt vast dat is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 2.17, lid 3, Wet IB 2001, zodat de KBL tegoeden aan de ex-echtgenoot van eiseres kunnen worden toegerekend. De rechtbank ziet, anders dan verweerder, geen aanleiding om te twijfelen aan de echtheid van de zogenoemde instemmingsverklaring van de ex-echtgenoot.
Annotator van Arnhem
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BM1261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-01-2010, 08/00634
CiteertitelNTFR 2010/1239
SamenvattingDe kwijtscheldingswinstfaciliteit is niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Kwijtscheldingswinstfaciliteit is niet van toepassing. De enkele omstandigheid dat geen sprake is van gelieerdheid en dus zakelijk is gehandeld houdt op zichzelf niet in dat er sprake is van prijsgeven. Gelet op de context en nu er sprake is van diverse rechten en verplichtingen over en weer heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat zonder tegenprestatie is kwijtgescholden. Dat de vorderingen niet voor verwezenlijking vatbaar waren is eveneens niet aannemelijk gemaakt.
Annotator Buitenhek
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BM3087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-01-2010, 08/00426
CiteertitelNTFR 2010/1240
SamenvattingHof erkent akte van rectificatie; economische eigendom pand nog niet overgedragen.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft in de veronderstelling verkerend dat er tussen haar en haar moedervennootschap sprake was van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting haar bedrijfspand tegen de boekwaarde overgedragen aan de moedermaatschappij. Achteraf blijkt door een omissie van de belastingadviseur van belanghebbende de fiscale eenheid niet te zijn aangevraagd en belast de inspecteur de boekwinst. Naar aanleiding van de constatering dat er geen fiscale eenheid bestond heeft belanghebbende een akte van rectificatie laten opstellen, waarin staat dat het de uitdrukkelijke bedoeling van partijen was om de levering van het pand te laten plaatsvinden zodra er een fiscale eenheid tot stand was gekomen. De inspecteur accepteert de akte van rectificatie niet maar het Hof wel. Een redelijke uitleg van de akte brengt met zich dat de economische eigendom van het pand bij belanghebbende is gebleven en dat dat er dus geen winst is gerealiseerd in 2003. Hoger beroep gegrond.
Annotator van den Bos
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BM2887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelRechtbank Arnhem, 20-04-2010, AWB 09/3702
CiteertitelNTFR 2010/1241
SamenvattingDeelname in Nederlandse cv leidt tot belastingplicht voor buitenlandse beherend vennoot.
Samenvatting (Bron)Art. 3 en 17, lid 3, Wet Vpb Art. 7:2 Awb, 25 lid 1 AWR, § 5 Besluit Fiscaal Bestuursrecht Belanghebbende, gevestigd in Engeland, is beherend vennoot in een in Nederland gevestigde commanditaire vennootschap. Belanghebbende is als zodanig buitenlands belastingplichtig voor haar winstaandeel in de commanditaire vennootschap. Belanghebbende is in de bezwaarfase niet gehoord. Eiseres heeft daar ook niet om verzocht. De inspecteur heeft meermalen tevergeefs contact gezocht met eiseres. Dat belanghebbende niet is gehoord is onder genoemde omstandigheden niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. § 5 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht verplicht de inspecteur niet om onder alle omstandigheden te wachten met het doen van uitspraak op bezwaar totdat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden of door betrokkene uitdrukkelijk afstand is gedaan van een hoorgesprek.
Annotator Lohuis
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BM1627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelRechtbank Breda, 17-02-2010, 08/5350
CiteertitelNTFR 2010/1242
SamenvattingBelanghebbende vormt een groep met Belgische commanditaire vennootschap op aandelen.
Samenvatting (Bron)Belanghebbendes aandelen zijn in handen van een Belgische CVA. Belanghebbende heeft een schuld aan de moeder en een vordering op de moeder. In geschil is of het saldo van de rentekosten terecht niet in aanmerking is genomen bij de winstbepaling op grond van art. 10d, eerste lid Vpb. De rechtbank is van oordeel dat art. 10d, eerste lid Vpb terecht is toegepast. De CVA is een lichaam naar Nederlands recht nu de aandelen vrij verhandelbaar zijn. Belanghebbende vormt met de CVA een groep nu zij is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de CVA. De rechtbank acht art. 10d niet in strijd met de interest- en royaltyrichtlijn nu de thincapregeling zowel voor binnenlands als buitenlands belastingplichtigen werkt. De rechtbank acht de regeling ook niet in strijd met het verdrag Nederland-België.
Annotator Douma
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BL6278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSuccessiewet
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 20-10-2009, BK-08/00408
CiteertitelNTFR 2010/1243
SamenvattingBelanghebbende waardeert courante effecten in nalatenschap op onjuiste wijze.
Samenvatting (Bron)Tussen partijen is in geschil of de Inspecteur terecht een correctie op de waarde van de aandelen heeft aangebracht, welke vraag door belanghebbende ontkennend en door de Inspecteur bevestigend wordt beantwoord. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de belastingplichtige voor de bepaling van de waarde van courante aandelen zelf een koersdatum in de week na het overlijden mag kiezen en dat bij haar gemachtigde in het telefoongesprek met de medewerker van de Belastingdienst het in rechte te honoreren vertrouwen was gewekt dat een zodanige waardering juist is. Voorts stelt zij dat het hoorverslag zodanig onvolledig is, dat de zaak opnieuw moet worden teruggewezen naar de Inspecteur, ten einde dat verslag te doen aanpassen. De Inspecteur heeft de standpunten van belanghebbende gemotiveerd bestreden.
Annotator Verstijnen
Pagina22-23
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BK9658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 05-03-2010, CPG 09/02076
CiteertitelNTFR 2010/1244
SamenvattingOnterecht proceskostenvergoeding toegekend nu beroep ongegrond is verklaard.
Samenvatting (Bron)Artikel 8:75, lid 1, Awb. Proceskostenveroordeling bij ongegrond beroep.
Annotator Snitker
Pagina23-24
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL8869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 41550bis
CiteertitelNTFR 2010/1245
SamenvattingRegels voor verlengde navorderingstermijn gelden ook voor buitenlandse inkomsten die niet voortvloeien uit spaartegoeden.
Samenvatting (Bron)Art. 16, lid 4, AWR. Navorderingsaanslagen opgelegd in strijd met het EG-rechtelijke evenredigheidsbeginsel.
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM3301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 42511bis
CiteertitelNTFR 2010/1246
SamenvattingRegels voor verlengde navorderingstermijn gelden ook indien aanwijzingen voor buitenlandse spaartegoeden binnen vijfjaarstermijn zijn verkregen.
Samenvatting (Bron)Art. 16, lid 4, AWR. Navorderingsaanslagen ter zake van in het buitenland aangehouden tegoeden en in het buitenland opgekomen inkomsten met redelijke voortvarendheid voorbereid en vastgesteld?
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM3304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 09/00274
CiteertitelNTFR 2010/1247
SamenvattingCassatieberoep inzake strijdigheid heffingsrenteregeling met eigendomsrecht niet-ontvankelijk verklaard
Samenvatting (Bron)Art. 53 AOW; art. 76 Zfw; art. 8:88 Awb. Cassatieberoep staat niet open tegen een uitspraak van de CRvB over een besluit op grond van de Zfw en over vergoeding van proceskosten. Cassatieberoep tegen een uitspraak van de CRvB op een verzoek tot herziening in een AOW-zaak. Toetsingskader bij beoordeling van een dergelijke uitspraak. Verzoek tot schadevergoeding wegens (gestelde) overschrijding van de redelijke termijn afgewezen.
Annotator van der Vegt
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM3288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 09/00274
CiteertitelNTFR 2010/1248
SamenvattingTegen herzieningsuitspraak van Centrale Raad staat beroep in cassatie open (I)
Samenvatting (Bron)Art. 53 AOW; art. 76 Zfw; art. 8:88 Awb. Cassatieberoep staat niet open tegen een uitspraak van de CRvB over een besluit op grond van de Zfw en over vergoeding van proceskosten. Cassatieberoep tegen een uitspraak van de CRvB op een verzoek tot herziening in een AOW-zaak. Toetsingskader bij beoordeling van een dergelijke uitspraak. Verzoek tot schadevergoeding wegens (gestelde) overschrijding van de redelijke termijn afgewezen.
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM3288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 09/00367
CiteertitelNTFR 2010/1249
SamenvattingTegen herzieningsuitspraak van Centrale Raad staat beroep in cassatie open (II)
Samenvatting (Bron)Art. 53 AOW; art. 76 Zfw; art. 8:88 Awb. Cassatieberoep staat niet open tegen een uitspraak van de CRvB over een besluit op grond van de Zfw. Cassatieberoep tegen een uitspraak van de CRvB op een verzoek tot herziening in een AOW-zaak. Toetsingskader bij beoordeling van een dergelijke uitspraak. Verzoek tot schadevergoeding wegens (gestelde) overschrijding van de redelijke termijn afgewezen.
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK6059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 21-05-2010, 09/01785
CiteertitelNTFR 2010/1250
SamenvattingIndiener beroepschrift blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige indiening gronden
Samenvatting (Bron)Art. 8:37, lid 2, Awb; procesrecht; Rechtbank heeft voldoende rekening gehouden met betwisting ontvangst van door griffier per gewone post verzonden stukken die de ontvankelijkheid raken.
Annotator Thijssen
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM5117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 30-03-2010, 08/00564 en 08/00565
CiteertitelNTFR 2010/1251
SamenvattingAdministratie van exploitant Chinees restaurant ten onrechte verworpen.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Administratie van Chinees-Indischrestauranthouder ten onrechte verworpen.
Annotator Thijssen
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM1565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-02-2010, 08/00635
CiteertitelNTFR 2010/1252
SamenvattingInspecteur behoefde niet te twijfelen aan juistheid aangifte: navordering mogelijk.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft de Russische nationaliteit en woonde tussen 1991 en 2004 in Nederland. Hij heeft voor het jaar 2003 aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen gedaan waarbij hij een bedrag van 64.123 aan scholingsuitgaven in aanmerking heeft genomen. Deze scholingsuitgaven bestonden uit de aftrek van studiekosten voor zijn 2 schoolgaande minderjarige kinderen. De inspecteur heeft, naar aanleiding van een controle over de aangifte voor het jaar 2004, een navorderingsaanslag opgelegd. In geschil is of sprake is van een nieuw feit en zo nee, of belanghebbende te kwader trouw was. De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een nieuw feit maar wel van kwade trouw van belanghebbende. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld; hij meent dat van kwade trouw geen sprake is. De inspecteur heeft bij incidenteel hoger beroep gesteld dat sprake is van een nieuw feit. Volgens de inspecteur bestond er geen reden om aan de juistheid van de aftrekpost te twijfelen. Nader onderzoek zou wel hebben plaatsgevonden wanneer in de aangifte de opleidingskosten van de kinderen waren opgevoerd onder "Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen" en niet de indruk zou zijn gewekt dat een internationaal werkzame employee met een hoog salaris een opleiding had gevolgd, aldus de inspecteur. Het hof leidt uit arresten van de Hoge Raad af dat voor de aanwezigheid van een nieuw feit voldoende is dat er bij een normaal zorgvuldig onderzoek aanleiding zou zijn geweest te twijfelen. Of een dergelijk onderzoek heeft plaatsgehad is niet van belang. Volgens het hof is niet gebleken van een omstandigheid op grond waarvan de inspecteur na met een normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van de aangifte, aan de juistheid van de aftrekpost in redelijkheid had behoren te twijfelen. Aannemelijk is dat ook bij normaal zorgvuldig onderzoek de aftrekpost zou zijn geaccepteerd. De inspecteur had derhalve volgens het hof een nieuw feit en mocht navorderen. De vraag of belanghebbende te kwader trouw was kan dan in het midden blijven.
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina32-32
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BL9891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-02-2010, 09/00057
CiteertitelNTFR 2010/1253
SamenvattingGeen door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)In een WOZ-zaak heeft de rechtbank belanghebbende in het gelijk gesteld. Belanghebbende komt in hoger beroep omdat de rechtbank volgens hem ten onrechte geen proceskostenvergoeding heeft toegekend. De gemachtigde van belanghebbende is zijn zoon, die werkzaam is bij de rijksbelastingdienst op ICT-gebied. Hieruit volgt volgens het hof dat de zoon niet beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Ook verleent hij geen rechtsbijstand tegen vergoeding aan anderen. Daar komt bij dat de gemachtigde volgens het hof niet als een derde kan worden aangemerkt. Een vergoeding op basis van het puntenstelsel kan dan ook niet worden verleend. De door de gemachtigde gemaakte verletkosten kunnen ook niet worden vergoed, omdat alleen die kosten van belanghebbende zelf voor het bijwonen van de zitting dienen te worden vergoed. Wel krijgt belanghebbende een vergoeding voor de door de gemachtigde gemaakte reiskosten in het kader van het opstellen van het bezwaarschrift, het beroepschrift en het hoger beroepschrift. Het hof acht bijzondere omstandigheden als bedoeld in art. 2, lid 3, van het Besluit proceskosten bestuursrecht aanwezig, op grond waarvan de vergoeding hoger wordt gesteld dan de kosten van het openbaar vervoer laagste klasse. Belanghebbende krijgt alsdan de autokosten, zijnde 0,28 per kilometer, en een treinkaartje eerste klasse vergoed.
Annotator Jansen
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BM3464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 13-04-2010, BK 108/08 Inkomstenbelasting 2004
CiteertitelNTFR 2010/1254
SamenvattingNiet aannemelijk dat de aangifte opzettelijk onjuist is ingevuld.
Samenvatting (Bron)In geschil is of de vergrijpboete terecht is opgelegd, welke vraag belanghebbende ontkennend en de Inspecteur bevestigend beantwoordt. Belanghebbende betoogt dat hij niet opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan. Daarentegen meent de Inspecteur dat sprake is van voorwaardelijk opzet. De boete dient volgens de Inspecteur 1.900 te bedragen.
Annotator Efstratiades
Pagina34-34
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BM1685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Breda, 14-04-2010, 08/4720
CiteertitelNTFR 2010/1255
SamenvattingInspecteur heeft ten onrechte twee primitieve aanslagen opgelegd.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Belanghebbende heeft in één aangiftebiljet aangifte gedaan van zijn inkomen in 1996 en daarbij aangegeven dat er een splitsing moest worden gemaakt tussen binnen- en buitenlandse belastingplicht. De inspecteur heeft vervolgens twee primitieve aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen opgelegd, één over de periode tot 6 mei 1996 en één over de periode 6 mei tot en met 31 december 1996. Nu er naar het standpunt van de inspecteur sprake is van binnenlandse belastingplicht en van premieplicht gedurende het gehele jaar 1996, heeft hij ten onrechte over dit jaar twee afzonderlijke primitieve aanslagen opgelegd. Correctie daarvan is alleen mogelijk door het opleggen van een navorderingsaanslag (beroep gegrond).
Annotator van Arnhem
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BM2172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelHof van Justitie EG, 15-04-2010, c-096/08
CiteertitelNTFR 2010/1257
SamenvattingHongaarse beroepsopleidingsbijdrage in strijd met vrijheid van vestiging.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 april 2010. # CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgaltato, Tanacsado es Keresdedelmi kft tegen Ado- es Penzugyi Ellenorzesi Hivatal (APEH) Hatosagi Foosztaly. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Pest Megyei Birosag - Hongarije. # Vrijheid van vestiging - Directe belastingen - Beroepsopleidingsbijdrage - Berekeningsgrondslag van door op nationaal grondgebied gevestigde ondernemingen te betalen bijdrage - Meerekenen van loonkosten van werknemers van filiaal in andere lidstaat - Dubbele belasting - Mogelijkheid om brutobedrag van bijdrage te verminderen. # Zaak C-96/08.
Annotator Nijkeuter
Pagina36-41
UitspraakECLI:EU:C:2010:185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelHoge Raad, 04-03-2010, CPG 09/01401
CiteertitelNTFR 2010/1258
SamenvattingFeitenrechter dient Zwitsers recht zelfstandig uit te leggen.
Samenvatting (Bron)Kapitaalsbelasting; artikelen 33 en 37, lid 5, Wet op belastingen van rechtsverkeer; Nederlands-Zwitserse Vriendschapstractaat van 1875; Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Kan belanghebbende zich op grond van haar feitelijke vestigingsplaats (Zwitserland) met een beroep op het traktaat verzetten tegen heffing van kapitaalsbelasting? Beoordeling van de woonplaats van de inbrenger in verband met het discriminatieverbod van artikel 10, lid 4, van het Belastingverdrag Nederland-Zwitserland.
Annotator van Leeuwaarden
Pagina41-43
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL8864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 29-04-2010, C0072/09
CiteertitelNTFR 2010/1259
SamenvattingFranse heffing over onroerende zaken verenigbaar met EER-Overeenkoms.
AnnotatorD.S. Smit
Pagina43-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelRechtbank Haarlem, 23-03-2010, 06/6045
CiteertitelNTFR 2010/1260
SamenvattingValutaverlies ter zake van lening ter verkrijging deelneming in Tsjechië aftrekbaar.
Samenvatting (Bron)Aftrekbaarheid van valutaverlies op grond van art. 13 Wet Vpb (jaar 2002) ter zake van lening ter verkrijging van deelneming gevestigd in Tsjechië. Gezien omvang van deelneming is geen sprake van een beslissende invloed op de besluitvorming in de deelneming. De aftrekbeperking t.z.v. valutaverliezen is in strijd met art. 56 EG-Verdrag. Deze belemmering van het vrije kapitaalverkeer wordt niet gesauveerd door de standstill-bepaling van art. 57 EG-Verdrag.
AnnotatorS. Wolvers
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BM2654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelRechtbank Haarlem, 22-03-2010, 05/1716
CiteertitelNTFR 2010/1261
SamenvattingUitsluitend toetsen aan vrijheid van vestiging bij meerderheidsdeelnemingen buiten de EU.
Samenvatting (Bron)Aftrekbaarheid van rentekosten en valutaresultaat t.z.v. een lening in verband met deelnemingen gevestigd buiten de EU ex artikel 13 Wet Vpb (jaar 2000). Strijdigheid met art. 56 EG-Verdrag. Er is sprake van uitsluitend meerderheidsdeelnemingen. Er dient uitsluitend getoetst te worden aan de vrijdheid van vestiging en niet (tevens) aan de vrijheid van kapitaalverkeer. Beroep is ongegrond
AnnotatorS. Wolvers
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BM2667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-04-2010, 09/00468
CiteertitelNTFR 2010/1263
SamenvattingDoor schuldvernieuwing bestaat geen recht op teruggaaf btw.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting ingediend op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting (1968) omdat moet worden aangenomen dat voldoening door de schuldenaar achterwege zal blijven. De inspecteur herziet zijn standpunt dat het verzoek om teruggaaf niet-ontvankelijk is. Het Hof volgt partijen hierin. Het Hof komt in de onderhavige zaak tot het oordeel dat er is sprake van schuldvernieuwing. Belanghebbende heeft geen recht op teruggaaf.
AnnotatorA.J. Blank
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BM0883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 01-07-2009, AWB 08/6070, 08/6071 en 08/6036
CiteertitelNTFR 2010/1264
SamenvattingLevering van tijdschrift met dvd; levering dvd valt onder algemene tarief.
Samenvatting (Bron)Het tijdschrift kan mét en zonder DVD worden gekocht. De DVD volgt niet het fiscale lot van de hoofdlevering omdat, naar het oordeel van de rechtbank, beide onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. De DVD is derhalve, anders dat het tijdschrift, onderworpen aan het algemene omzetbelastingtarief. Beroepen ongegrond.
AnnotatorT.G. Perié
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BJ1736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelRechtbank Leeuwarden, 31-03-2010, AWB 07/44
CiteertitelNTFR 2010/1265
SamenvattingAbusievelijk teruggegeven omzetbelasting kan niet worden nageheven.
Samenvatting (Bron)In geschil is of de teruggaaf van omzetbelasting kan worden nageheven.
AnnotatorE.P.A. Brakeboer
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BM1487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMotorrijtuigen en belastingen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-04-2010, 08/00429
CiteertitelNTFR 2010/1266
SamenvattingAanslag BPM in strijd met het gemeenschapsrecht.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende woont in Nederland en wordt aangehouden, rijdend in een auto met Belgisch kenteken. Na deze constatering wordt aan belanghebbende een zogenaamd informatieformulier uitgereikt. Op dit informatieformulier wordt uiteengezet hoe de heffing van BPM geschiedt en dat als belanghebbende nogmaals rijdend in een auto met een buitenlands nummerbord wordt aangetroffen er onmiddellijk een naheffingsaanslag met boete zal worden opgelegd. Ca. 2,5 jaar later wordt belanghebbende aangetroffen in een auto met een Duits kenteken en is een naheffingsaanslag BPM met boete uitgereikt. Niet in geschil is dat naar nationaal recht de aanslag (inclusief boete) terecht is opgelegd. Belanghebbende beroept zich echter op schending van het gemeenschapsrecht, in het bijzonder artikel 18 van het EG-verdrag, omdat de aanslag een schending zou zijn van het evenredigheidsbeginsel. Het Hof volgt belanghebbende in haar betoog omdat de van belanghebbende geheven BPM immers volstrekt niet evenredig is aan het gebruik binnen Nederland. Er is geen sprake van een zuiver interne situatie omdat er alsdan discriminatie zou optreden tussen inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit en die met een nationaliteit van een andere lidstaat. De uitspraak van de rechtbank, die de aanslag heeft vernietigd blijft in stand, het hoger beroep van de inspecteur is ongegrond.
AnnotatorJ. Rolleman
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BM5096
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieuheffingen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-04-2010, 03/02443
CiteertitelNTFR 2010/1267
SamenvattingAanvoer mest frustreert vrijstelling fosfaatheffing.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende claimt in zijn aangifte de vrijstelling van artikel 38 Meststoffenwet. Hij heeft na staking van zijn varkensmestbedrijf zijn mestnummer behouden en een loonwerker toestemming gegeven om mest op zijn land te brengen in het kader van het beheer van dit grasland. Hiermee overschrijdt belanghebbende de grenzen die gesteld zijn aan de vrijstellingen ontvangt hij een aanslag fosfaatheffing. Het Hof constateert dat uit de afleveringsbewijzen blijkt dat er op het bedrijf van belanghebbende mest is aangevoerd; dat belanghebbende te goeder trouw handelde doet niet ter zake, belanghebbende was verantwoordelijk voor de gedragingen van de loonwerker. Dat deze zoveel mest aanvoerde dat de vrijstellingsnorm werd overschreden komt voor rekening en risico van belanghebbende. Beroep ongegrond.
AnnotatorE.G. Borghols
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BM5094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieuheffingen
TitelRechtbank Arnhem, 15-12-2009, AWB 08/1658
CiteertitelNTFR 2010/1268
SamenvattingNaheffingsaanslagen afvalstoffenbelasting en boetes voor afvalstortplaats.
Samenvatting (Bron)Eiseres is in beroep gekomen tegen de naheffingsaanslagen afvalstoffenbelasting en boetebeschikkingen die aan haar zijn opgelegd. Omdat de zogenoemde partijkeuringen op grond van het begunstigende beleid zoals neergelegd in Mededeling 9 en de Leidraad belastingen op milieugrondslag, voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling, is de naheffingsaanslag voor dat deel ten onrechte opgelegd. Ook de boetebeschikkingen zijn deels ten onrechte opgelegd omdat sprake is van een pleitbaar standpunt en deels tot een te hoog bedrag opgelegd vanwege de overschrijding van de redelijke termijn. Voor het overige zijn de naheffingsaanslagen terecht opgelegd. Vanwege het ontbreken van de zogenoemde SCG-verklaringen is de vrijstelling niet van toepassing. Ook is terecht het hoge tarief toegepast omdat de bepalingen in het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling verbindend zijn en deze stoffen voldoen aan de voorwaarde dat ze een volumieke massa hebben van minder dan 1100 kg/m3. Ten slotte vallen de stoffen die zijn toegepast in de steunlaag niet onder de vrijstelling die geldt voor materialen die worden toegepast voor het realiseren van de bovenafdichtingsconstructie.
AnnotatorE.G. Borghols
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BM0914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelRechtbank Arnhem, 19-01-2010, AWB 08/2406
CiteertitelNTFR 2010/1269
SamenvattingPanden voor begeleid wonen vormen woningen voor heffing OZB.
Samenvatting (Bron)OZB. Artikel 220a lid 2 Gemeentewet. Dient onroerende zaak, waarin mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen met ondersteuning wonen, in hoofdzaak tot woning? Verweerder heeft, in afwijking van zijn eerdere expliciet ingenomen standpunt met betrekking tot voorgaande jaren, de onroerende zaken aangemerkt als niet-woningen, op de grond dat iedere ruimte (mede) een verzorgende functie heeft, zodat de onroerende zaken 100% als niet-woning moeten worden aangemerkt. De rechtbank komt evenwel tot het oordeel dat uit de stukken en de ter zitting afgelegd verklaringen moet worden geconcludeerd dat in geen enkel deel van de onroerende zaken sprake is van medische verzorging of verpleging, maar alleen van ondersteuning van de bewoners ter verwezenlijking van de woonfunctie. Deze ondersteuning is ondergeschikt van aard en tast daardoor de woonfunctie niet aan. Dit oordeel is ook in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van eiseres als eigenaar, welke bedoeling, blijkens de door verweerder ter zitting aangehaalde website, er op is gericht om mensen met een beperking te ondersteunen bij wonen. Beroep gegrond.
AnnotatorH. de Jong
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BM0962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelHoge Raad, 21-05-2010, 09/01929
CiteertitelNTFR 2010/1270
SamenvattingAansprakelijkstelling voor belastingschulden van ex-echtgenoot is niet terecht.
Samenvatting (Bron)Art. 1:85 en 1:102 BW. Belastingen geheven naar het inkomen zijn geen uitgaven ten behoeve van de gewone gang van de huishouding.
AnnotatorA.E.H. van der Voort Maarschalk
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL2134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelGerechtshof Arnhem, 20-04-2010, 08/00635
CiteertitelNTFR 2010/1271
SamenvattingAansprakelijkstelling dga voor schulden fiscale eenheid is terecht.
Samenvatting (Bron)Invordering. Aansprakelijkstelling directeur-grootaandeelhouder voor omzetbelastingschulden fiscale eenheid is terecht.
AnnotatorA.E.H. van der Voort Maarschalk
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM4329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelGerechtshof Arnhem, 07-04-2010, 09/00114
CiteertitelNTFR 2010/1272
SamenvattingRecreatieterrein kan niet op bedrijfswaarde worden gewaardeerd.
Samenvatting (Bron)Wet WOZ. Waarde recreatieterrein dient niet op de bedrijfswaarde maar op de gecorrigeerde vervangingswaarde te worden vastgesteld.
AnnotatorR. van den Berg
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM2112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelGerechtshof Leeuwarden, 03-05-2010, BK 71/09 WOZ
CiteertitelNTFR 2010/1273
SamenvattingUit verkoopopbrengst blijkt geen negatieve invloed van overlast door biovergistingsinstallatie.
Samenvatting (Bron)In geschil is de waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2007.
AnnotatorR. van den Berg
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BM3458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
TitelOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
CiteertitelNTFR 2010/1274
Pagina54-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn