Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 28-05-2010
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelRechtsvinding door de pachtrechter
CiteertitelAgr.r 2010, p. 183
SamenvattingHoe komt de rechter tot zijn beslissing en hoe motiveert hij die beslissing? Het zijn de klassieke vragen van de rechtsvindingsliteratuur. De eerste vraag, die naar de heuristiek (ik verwijs naar het klassieke opstel van J.H. Nieuwehuis, 'Heuristiek en legitimatie van het rechterlijk oordeel', RM Themis1976, p. 494 e.v.), laat zich niet gemakkelijk onderzoeken. Ook is het maar de vraag of rechters zich wel bewust zijn van wat allemaal de inhoud van hun beslissing bepaalt.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina183-184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelKroniek onteigening 2009 (I)
CiteertitelAgr.r 2010, p. 185
SamenvattingHet eerste deel van deze kroniek bevat een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van het administratieve onteigeningsrecht. In het tweede deel, dat later dit jaar zal verschijnen, zal worden ingegaan op de onteigeningsarresten die de Hoge Raad in 2009 heeft gewezen. Gelet op het grote aantal Koninklijke Besluiten dat in 2009 is gepubliceerd, zal in dit del van de kroniek uitsluitend aandacht worden besteed aan de meest belangwekkende. Deze Koninklijke Besluiten zullen worden besproken aan de hand van de door de Kroon gehanteerde toetsingsgronden.
Auteur(s)J. de Roos
Pagina185-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe plattelandswoning in de Wet milieubeheer. Van de regen in de drup.
CiteertitelAgr.r 2010, p. 193
SamenvattingIn deze bijdrage sta ik stil bij de initiatiefnota 'Beter wonen op het platteland. Introductie van de plattelandswoning in de Wet milieubeheer' (hierna: 'de initiatiefnota') die op 18 augustus 2009 het licht zag. Het artikel is geaseerd op de voordracht die ik op 15 januari 2010 tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht heb gehouden. Voordat ik hierna inga op de inhoud van de initiatiefnota, sta ik eerst stil bij de achtergronden van het wetsvoorstel.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina193-196
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 197
SamenvattingPacht: Pachtbeleid; Verbrede Landbouw en pacht; Pacht en melkquotum; Zakelijke rechten: Onteigening; Ruimtelijke Ordening: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo); Beheer landelijk gebied: Natura 2000 en Crisis- en herstelwet; Flora- en faunawet; Beheerplannen en aanwijzingsbesluiten; Rechtspraak Natuurbeschermingswet 1998; Marktordening: Regeling GLB-inkomenssteun 2006: weersverzekering; Dieren: Biggen; Q-koorts; Wet dieren; Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD); Milieurecht: Afvalstoffen ; Wet geurhinder en veehouderij, Wet ammoniak veehouderij; Wet Milieubeheer: beste beschikbare technieken; Wet milieubeheer: dieren geen geluidsgevoelig objechten; Fiscaal recht: Successiewet; Landbouwvrijstelling; Diversen: Crisis- en herstelwet.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina197-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelStudiedag Multifunctionele Landbouw
CiteertitelAgr.r 2010, p. 201
SamenvattingDe studie dag wordt gehouden op 21 mei a.s. in De Eemlandhoeve te Bunschoten.
Pagina201-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200807906/1/R2
CiteertitelAgr.r 2010, p. 202
SamenvattingHet bestaan van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer is niet relevant voor de vraag of een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 is vereist en kan worden verleend. Een milieuvergunning levert ook geen 'vergunde rechten' op waarmee bij het verlenen van de NBw-vergunning rekening gehouden zou moeten worden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2008, kenmerk 1367511/1414670, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor de varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats] nabij de gebieden Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux.
Pagina202-204
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200807907/1/R2
CiteertitelAgr.r 2010, p. 204
SamenvattingGS stellen dat geen significante effecten optreden omdat de depositie is afgenomen sinds de aanwijzing van het gebied. De depositie is echter niet berekend en er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de veehouderij voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. Het college heeft zich niet zonder nader onderzoek op het standpunt kunnen stellen dat de veehouderij geen significante effecten heeft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2008, kenmerk 1350129/1392797, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor een intensieve veehouderij aan de [locatie] te [plaats] in het gebied Brabantse Wal.
Pagina204-207
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200903784/1/R2
CiteertitelAgr.r 2010, p. 207
SamenvattingVoor bestaand gebruik geldt op grond van 19d, derde lid en art. 1, onder m, een uitzondering op de vergunningsplicht van art. 19d, eerste lid. Wijziging of uitbreiding van een bestaande veehouderij kan een project zijn in de zin van de Habitatrichtlijn. Voor een project waarvoor toestemming, bijvoorbeeld via een Hinderwet- of milieuvergunning, is verleend voor 10 juni 1994, geldt de beoordeling van art. 6, derde lid, Hibitatrichtlijn niet. In casu is de uitzondering op de vergunningsplicht niet in strijd met de Habitatrichtlijn. Indien de depositie niet toeneemt ten opzichte van hetgeen destijds is vergund, treden geen significante gevolgen op.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het bestaande vleesvarkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
Pagina207-211
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200908623/1/H1
CiteertitelAgr.r 2010, p. 211
SamenvattingVrijstelling mag alleen worden geweigerd indien en voorzover op voorhand duidelijk is dat de Natuurbeschermingswet 1998 aan de uitvoerbaarheid van het bouwplan in de weg staat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2009 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor het oprichten van gebouwen ten behoeve van een agrarische onderneming, veehouderij en woning op een perceel aan [locatie a] te [plaats], gemeente Westerveld, kadastraal bekend gemeentecode [], sectie [], nummers [] (hierna: het perceel).
Pagina211-214
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9635
Artikel aanvragenVia Praktizijn