Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 21-06-2010
Aflevering 6
RubriekKort & bondig
TitelAntibiotica in de veehouderij hoe heeft het zover kunnen komen?
CiteertitelAgr.r 2010, p. 219
SamenvattingSoms kan ik mij er op verheugen om eens iets te mogen schrijven over een onderwerp waar ik niets van begrijp. Sinds een paar dagen heb ik zo'n bui. Het begon toen ik het weekblad Boerderij (nr. 29 van 2010) doorbladerde. Het omslagartikel is gewijd aan de toepassing van antibiotica in de veehouderij.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina219-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe Crisis- en herstelwet en de gevolgen voor de Onteigeningswet, of wat ervan over is
CiteertitelAgr.r 2010, p. 221
SamenvattingOp 31 maart 2010 is de veelbesproken - en welhaast nog meer bekritiseerde - 'Crisis- en herstelwet', in werking getreden. Deze wet is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om zo de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen.
Auteur(s)W.J. Bosma , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina221-225
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelVan kennelijke fouten en wat er verder mis kan gaan Jurisprudentie steunaanvragen toeslagrechten
CiteertitelAgr.r 2010, p. 226
SamenvattingSinds 2006 kunnen landbouwers die over toeslagrechten beschikken in aanmerking komen voor (uitbetaling van) inkomenssteun. Daarvoor is vereist dat jaarlijks een aanvraag wordt gedaan. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de zogenaamde 'gecombineerde opgave' welke zowel digitaal als op papier kan worden gedaan. De gecombineerde opgave bevat tevens de gegevensverstrekking inzake de landbouwtelling en de mestwetgeving. Helaas komt het regelmatig voor dat er daarbij iets fout gaat waardoor de landbouwer inkomenssteun misloopt of met een korting op intrekking van de steun wordt geconfronteerd, omdat communautaire voorschriften niet zijn nageleefd.
Auteur(s)P. Stehouwer
Pagina226-228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelWetgeving en Literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 229
SamenvattingPacht: Pachtrechtspraak; Zakelijke rechten: Erfpacht; Ruimtelijke Ordening; Wet voorkeursrecht gemeenten: wetsvoorstel 31 285, Grondexploitatie, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Landinrichting: Actualiteiten landinrichting; Marktordening: LNV-subsidies; Dieren: Wet Verbod pelsdierhouderij: wetsvoorstel 32 369, Normen leefoppervlakte varkens; Milieurecht: Besluit gebruik meststoffen: vernietiging graszoden; Rechtspersonen: Rechtspraak: economische eigendom in landerijen: vereffening; Fiscaal recht: Inkomstenbelasting: terbeschikkingstellingsregeling, VAMIL-regeling, Successiewet 1956 bedrijfsopvolgingsregeling; Diversen: Onteigening.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina229-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelStudiemiddag WABO in de landbouw
CiteertitelAgr.r 2010, p. 231
SamenvattingDe studiemiddag wordt gehouden op 24 juni 2010 in Hotel de Wageningse Berg te Wageningen.
Pagina231-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 07-07-2009, 200.014.198
CiteertitelAgr.r 2010, p. 232
SamenvattingAfwijzing beŽindigingsvordering verpachters. Niet kan worden gezegd dat een redelijke afweging van de belangen van verpachters bij beŽindiging van de pachtovereenkomst tegen die van pachter bij verlenging van die overeenkomst in het voordeel van verpachters uitvalt als bedoeld in artikel 7:370 lid 1 aanhef en onder c Burgerlijk Wetboek.
Samenvatting (Bron)artikel 7:369 BW Eerste beŽindigingszaak bij de pachtkamer van het hof. Hof beveelt meervoudige comparitie van partijen en draagt partijen op om vragenformulier in te vullen en stukken over te leggen.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina232-236
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BJ3064
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-04-2010, 200.032.272
CiteertitelAgr.r 2010, p. 236
SamenvattingTussen eigenaren/verpachters en pachter is bij vonnis van 7 mei 2008 vastgelegd dat tussen hen een pachtovereenkomst tot stand is gekomen. Gezag van gewijsde van dit vastleggingsvonnis geldt ook voor de rechtsverkrijger onder bijzondere titel, in dit geval de koper van (een deel van) de verpachte grond. Daaraan doet niet af dat bedoeld vonnis is gewezen op het moment dat de rechtsverkrijging reeds had plaatsgevonden en ook niet dat de koper in de procedure die tot het vonnis heeft geleid, niet als partij is verschenen. De koper, die van bedoelde procedure op de hoogte was, had zich aan de zijde van de verpachters kunnen voegen of in die procedure kunnen tussenkomen, maar heeft die gelegenheid niet benut. Bovendien had de koper, ook zonder een zodanige voeging of tussenkomst, tegen het vastleggingsvonnis in hoger beroep kunnen komen.
Samenvatting (Bron)Gezag van gewijsde; 236 Rv
Pagina236-238
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM1177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-04-2010, 200.011.349
CiteertitelAgr.r 2010, p. 238
SamenvattingVordering van verpachters tot ontbinding pachtovereenkomst op de grond dat de pachter het met het gepachte samenhangende melkquotum heeft doen overschrijden op naam van de vennootschap onder firma die hij met zijn dochter en schoonzoon is aangegaan. Vordering in reconventie van de pachter om zijn dochter en schoonzoon als medepachter aan te merken. Falende grieven tegen toewijzing in eerste aanleg van de reconventionele vordering van pachters en de afwijzing van de conventionele vordering van verpachters.
Samenvatting (Bron)6:80; 7:364 BW Verpachters vorderen ontbinding op de grond dat de pachter het met het gepachte samenhangende melkquotum heeft doen overschrijven op naam van de vennootschap onder firma die hij met zijn dochter en schoonzoon is aangegaan. In reconventie vordert de pachter de medepacht van zijn dochter en schoonzoon. De vordering in reconventie wordt toegewezen. Wat betekent dat voor de beoordeling van de vordering in conventie? De verbintenis tot oplevering van het met het gepachte samenhangende quotum is eerst opeisbaar op het moment dat de pacht eindigt. De gevolgen van niet-nakoming (waaronder ontbinding) kunnen volgens artikel 6:80 Burgerlijk Wetboek ook vůůr het moment van opeisbaarheid intreden, namelijk in de in die bepaling bedoelde gevallen. Tot die gevallen behoort onder meer het geval dat vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn (artikel 6:80 lid 1 onder a). Het quotum is thans geregistreerd op naam van de vennootschap onder firma waarvan behalve de pachter ook de beide nieuwe medepachters vennoten zijn. Er bestaat geen reden op grond waarvan die omstandigheid buiten beschouwing zou moeten blijven. Naar het hof begrijpt ontkennen verpachter niet dat in deze nieuwe situatie geen grond bestaat om te betwijfelen dat bij het einde van de pacht de verbintenis tot oplevering van het quotum correct zal worden nagekomen. Daarbij komt nog het volgende. De pachter heerft bij de inbreng van het gebruik en genot van zijn pachtrechten zich alle rechten voorbehouden, evenals de gehele zeggenschap over het gepachte. In verband met de eisen van redelijkheid en billijkheid die de vennoten jegens elkaar in acht moeten nemen, volgde daaruit ůůk dat de andere vennoten verplicht waren om hun medewerking te verlenen aan een correcte nakoming van de verplichtingen uit de pachtovereenkomst, waaronder ook die met betrekking tot het melkquotum. Dat betekent dat ook indien de dochter en schoonzoon van de pachter geen medepachter zouden zijn geworden, in de gang van zaken met betrekking tot het quotum geen grond voor ontbinding gelegen zou zijn geweest.
Pagina238-240
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM2185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 08/04479
CiteertitelAgr.r 2010, p. 240
SamenvattingLandinrichtingswet. Bezwaren van pachter tegen lijst der geldelijke regelingen met betrekking tot de waardering van houtopstanden waarvan zijn echtgenote (verpachter) eigenaar was. Verwerping beroep op grond van art. 84 RO. Lezenswaardige conclusie A-G.
Samenvatting (Bron)Landinrichtingswet. Bezwaren pachter tegen lijst der geldelijke regelingen met betrekking tot zijn echtgenote/verpachter. Geen belang bij klacht over schending van art. 185 lid 2 Liw. Schatting waarde houtopstanden. (81 RO).
Pagina240-246
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL9550
Artikel aanvragenVia Praktizijn