StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 24-06-2010
Aflevering 2
RubriekArtikel
TitelHandhaving in het milieurecht: wanneer mag het bevoegd gezag afzien van handhavend optreden en wie is de overtreder?
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingIn het bestuursrecht geldt dat het bevoegd gezag in de regel gebruik moet maken van de bevoegdheid om handhavend op te treden. In bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgezien. Dit wordt ook wel de beginselplicht tot handhaving genoemd. Uit de grote hoeveelheid jurisprudentie dienaangaande blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om in concrete gevallen vast te stellen wanneer het bevoegd gezag mag afzien van handhavend optreden in het milieurecht. Om die reden worden in het navolgende ter zake enkele hoofdlijnen uit de jurisprudentie gedestilleerd. Een ander aspect dat in de jurisprudentie over de handhaving van het milieurecht vaak aan de orde is, is de vraag wie de overtreder in het milieurecht is. In dit artikel wordt daarom tevens bezien op welke wijze de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het begrip overtreder uitlegt.
Auteur(s)V. van 't Lam
Pagina9-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200901650/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-30
SamenvattingActiviteitenbesluit biedt geen grondslag om op te treden tegen geluidsoverlas van carillon.

(Middelburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot het carillon van Arnemuiden afgewezen.
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK8963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200903445/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-31
SamenvattingVergunning terecht geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.

(Asten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Asten (hierna: het college) aan [appellant] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer geweigerd voor het oprichten en in werking hebben van een geitenhouderij aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel). Dit besluit is op 3 april 2009 ter inzage gelegd.
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK9020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 20-01-2010, 200902613/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-32
SamenvattingGeurgevoelige objecten in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij zijn gebouwen die juridisch-planologisch bestemd en geschikt zijn voor wonen en verblijft. Daaraan doet niet af dat sprake is van tijdelijke leegstand.

(Asten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Asten (hierna: het college) aan [appellant] geweigerd een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een pluimveehouderij aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 20 maart 2009 ter inzage gelegd.
Pagina19-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK9888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-01-2010, 200901253/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-33
SamenvattingHet stellen van maatwerkvoorschriften met het oog op toekomstige woonbebouwing is toegestaan.

(Delft)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft (hierna: het college) maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.20, eerste en vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) vastgesteld voor het aannemersbedrijf van [appellante] , gelegen aan de [locatie] te [plaats].
Pagina21-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL0720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 10-02-2010, 200901949/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-34
SamenvattingWijzigen milieuvergunning niet in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

(GS-Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) met toepassing van de artikelen 8.23 en 8.24 van de Wet milieubeheer een aantal voorschriften gewijzigd van de op 10 mei 1994 aan [vergunninghoudster] , verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor de opslag en overslag van kolen, mineralen en ertsen gelegen aan de [locatie] te [plaats].
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL3358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 10-02-2010, 200902245/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-35
SamenvattingVerplichting tot uitvoeren van energiebesparingsonderzoek.

(GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) aan [appellante] voor de duur van 10 jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de bewerking van reststromen (grotendeels afkomstig van Corus IJmuiden) op het perceel [locatie] te [plaats]. De vergunning is geweigerd voor het mengen van dikteer. Dit besluit is op 20 februari 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL3297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200901215/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-36
SamenvattingDe Wet milieubeheer is niet van toepassing op bouwactiviteiten.

(Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) een verzoek om handhavend op te treden tegen het in werking hebben van een inrichting in strijd met artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, afgewezen.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200904011/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-37
SamenvattingBekendmaking overtreding heeft noch op reguliere wijze noch op andere geschikte wijze plaatsgevonden.

(Waterschap Rivierenland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2007 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland (hierna: het college) zijn beslissing om op 10 september 2007 (spoed)bestuursdwang toe te passen terzake de massale vissterfte in de Linge en het Kanaal van Steenenhoek te Gorinchem en Hardinxveld Giessendam, op schrift gesteld.
Pagina30-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200904094/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-38
SamenvattingEen milieuvergunning kan niet in termen van milieubelasting  worden verleend.

(GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college van gedeputeerde staten) aan de stichting Stichting Regionaal Motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen (hierna: het regionaal motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen) een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer alsmede voor het onderdeel geluid een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting aan de Zevenbergseweg 45 te Berghem. Dit besluit is op 27 april 2009 ter inzage gelegd.
Pagina33-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200903587/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-39
SamenvattingPercelen waarop boomteelt plaatsvindt worden extensief gebruikt en maken daarom geen deel uit van de inrichting.

(Milieudienst West-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2009 heeft het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd om aan [appellant] een ontheffing te verlenen voor het dempen van een sloot binnen dan wel buiten de inrichting aan de [locatie] te [plaats].
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200903965/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-40
SamenvattingVernietiging dwangsom wegens het niet horen van appellant. Nu overigens geen grond voor vernietiging aanwezig is, blijven de rechtsgevolgen in stand.

(Leudal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leudal (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200904456/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-41
SamenvattingOpstellen van een milieueffectrapport niet alleen afhankelijk van overschrijding drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Ook andere factoren kunnen aanleiding geven tot het opstellen van een m.e.r.

(Rucphen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rucphen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkenshouderij of opfokzeugenbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 mei 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200904380/1/T1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-42
SamenvattingEerste uitspraak in kader Wet bestuurlijke lus Awb. Opdracht aan bevoegd gezag om gebrek in besluit te herstellen.

(GS Friesland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân aan [appelante] een drietal lasten onder dwangsom opgelegd met betrekking tot de scheepswerf, gelegen op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200902395/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-43
SamenvattingActieplan luchtkwaliteit geen besluit in de zin van de Awb. Rechterlijk toezicht kan uitsluitend door de burgerlijke rechter worden uitgeoefend.

(Velsen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen het Actieplan luchtkwaliteit Regio IJmond (hierna: het Actieplan) vastgesteld voor de gemeente Velsen.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina43-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200900320/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K15
SamenvattingHet toepassen van de strengere DIN-curve voor laagfrequent geluid valt binnen de beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag.

(Leeuwarden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften verbonden aan de bij besluit van 31 mei 2005 verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een spoorwegemplacement op het perceel Stationsplein 1 te Leeuwarden. Dit besluit is op 4 december 2008 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK9028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 27-01-2010, 200904387/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K16
SamenvattingDe Wet geluidhinder voorziet niet in de bescherming van dieren als geluidgevoelig object.

(Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een aardgascompressorstation op het perceel Eekerweg te Scheemda, kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I, nummer 11 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 15 mei 2009 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL0731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200905523/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K17
SamenvattingMandaatregeling voorziet niet in het nemen van negatieve besluiten; het weigeren van de vergunning is een negatief besluit.

(Reusel-De Mierden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2009 heeft het hoofd van de afdeling Ruimte en Bouwen van de gemeente Reusel-de Mierden, beweerdelijk namens het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden (hierna: het college), aan [appellante] geweigerd een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een carrosserie- en asbestsaneringsbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 21 juli 2009 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200902064/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K18
SamenvattingHet uitbreiden van een vergunning met een nieuwe veldproeflocatie buiten de gemeente waarop de vergunning betrekking heeft, vereist een nieuwe vergunning.

(minister VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 11 september 2008 met kenmerken DGM/SAS IM 07-001, DGM/SAS IM 07-006 en DGM/SAS IM 07-007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de besluiten van 22 januari 2008 waarbij aan Wageningen Universiteit te Wageningen en aan rechtspersoon naar Duits recht BASF Plant Science Holding GmbH te Ludwigshafen (Duitsland) vergunningen zijn verleend als bedoeld in artikel 23a van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer en artikel 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer, gewijzigd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200903456/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K19
SamenvattingOp landbouwgronden vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats.

(Nederweert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] in [plaats]. Dit besluit is op 3 april 2009 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200904229/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K20
SamenvattingVoor spoedeisende bestuursdwang is niet bepalend of een verwijt kan worden gemaakt.

(Zaanstad)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad zijn beslissing om op 20 november 2008 spoedeisende bestuursdwang toe te passen ter zake van het verstrekken van opdracht tot het ongedaan maken van alle nadelige milieugevolgen aangaande de asbestbesmetting zoals ontstaan tijdens de brand in de houtdraaierij aan de [locatie] te [plaats], op schrift gesteld.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200907117/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K21
SamenvattingVerplaatsing bedrijf geen reden om aan te nemen dat sprake is van concreet zicht op legalisatie. Dwamsom niet onevenredig; de door appellant aangevoerde omstandigheden komen voor zijn risico.

(Nunspeet)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet een verzoek om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot een paardenhouderij van [appellant sub 2] aan [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200905524/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K22
SamenvattingVoor de beantwoording van de vraag of een terrein kan worden aangemerkt als binnenterrein in de zin van het Activiteitenbesluit is met name de situering van het terrein van belang; daarnaast kan het referentieniveau van het omgevingsgeluid van belang zijn,

(De Bilt)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 november 2008 heeft [appellant] bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek van 18 mei 2008 tot het nemen van handhavingsmaatregelen ten aanzien van [café] aan de [locatie] te [plaats].
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200903784/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. K23
SamenvattingDe in de Natuurbeschermingswet 1998 opgenomen uitzondering op vergunningplicht voor bestaand gebruik is niet strijd met de Europese regelgeving.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het bestaande vleesvarkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200905180/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K24
SamenvattingBij een belangenafweging dient de rechter zich terughoudend op te stellen.

(Mill en Sint Hubert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert aan de [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleeskuikenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 juni 2009 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200900687/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-44
SamenvattingExterne veiligheid. Voor een bestemmingsplan dat is vastgesteld voor 1 april 2008 kan de oude rekenmethodiek van de Revi worden toegepast. Relatie groepsrisico en cummulatierisico's van verschillende bronnen. Rijtijd brandweer bij calamiteiten.

(Zaltbommel / bestemmingsplan 'De Waluwe II, fase 2')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2008, kenmerk 2008-008535, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zaltbommel (hierna: de raad) bij besluit van 24 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "De Waluwe II, fase 2" (hierna: het plan).
Pagina52-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200900916/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-45
SamenvattingNwb. Aanleg bedrijventerrein (inclusief ontsluitingsweg) en natuurcompensatie in ander gebied waar een kazerne verdwijnt. Geen relatie dan wel sprake van een plan/project in de zin van de Nbw en dus is passende beoordeling vereist.

(Nunspeet / bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Kolk')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2008, kenmerk 2008-008319, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) als ingevolge artikel 19 j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Nunspeet (hierna: de raad) bij besluit van 24 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Kolk" (hierna: het bestemmingsplan).
Pagina55-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200901493/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-46
SamenvattingDoorwerking provinciaal beleid bij vaststelling van een bestemmingsplan onder de Wro.

(Mill en Sint Hubert / bestemmingsplan 'Reconstructie N264')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Reconstructie N264" vastgesteld.
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 30-12-2009, 200900623/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-47
SamenvattingBeroep op verbindendheid geurverordening

(Meerlo Wanssum / bestemmingsplan 'Burgemeester Ponjeestraat')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2008, nummer 62, heeft de raad van de gemeente Meerlo-Wanssum (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Burgemeester Ponjeestraat" vastgesteld.
Pagina60-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 06-01-2010, 200904099/1/H1
CiteertitelStAB 2010, 10-48
SamenvattingToepassing van artikel 41c van de WRO leidt er niet toe dat bundeling en parallelschakeling van procedures verplicht worden.

(Waalre / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college van gedeputeerde staten) een verklaring van geen bezwaar verleend voor het oprichten van een schoolgebouw zijnde een brede school op het perceel Maximiliaanlaan ongenummerd te Waalre (hierna: het perceel).
AnnotatorT.H. Lam
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK8364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 06-01-2010, 200807852/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-49
SamenvattingToepassing Wgv. Het niet overschrijden van normen betekent nog niet dat er dan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

(Hengelo / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2008, kenmerk 2008/0134677, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hengelo (hierna: de raad) bij besluit van 29 januari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Dalmeden".
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK8369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200901407/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-50
SamenvattingToepassing Wgv. Relatie bedrijfsgebouwen en aanvaardbaar verblijfsklimaat.

(Aalten / bestemmingsplan 'Werklandschap Aalten-West')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2008, no. 2008-009105, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Aalten (hierna: de raad) bij besluit van 7 mei 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Werklandschap Aalten-West".
Pagina64-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK8993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-01-2010, 200901881/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-51
SamenvattingUitleg Monumentenwet 1988. Belang van archeologie in bestemmingsplan. Rol provincie inzake bestemmingsplan. Rol provincie inzake bescherming van archeologische waarden. Gelijkheidsbeginsel.

(Hellevoetsluis / bestemmingsplan 'Centrum')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hellevoetsluis (hierna: de raad) bij besluit van 18 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Centrum" (hierna: het plan).
AnnotatorT.H. Nijmeijer
Pagina65-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK9017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Arnhem, 19-01-2010, AWB 09/831
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-52
SamenvattingToepassing van de Wgv. De verbindendheid van de gemeentelijke verordening. Aanvaardbaar leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bouwvergunning met vrijstelling 19, lid 1 WRO. Ruimtelijke onderbouwing; geurhinder; exceptieve toetsing van de op basis van de Wet geurhinder en veehouderij vastgestelde geurverordening. Onverbindende verordening. Geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat en geen goede ruimtelijke onderbouwing. Beroep gegrond en vernietiging bestreden besluit. In het kader van finale geschillenbeslechting laat de rechtbank, mede gelet op de nieuwe geurverordening, de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand.
Pagina70-72
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BL1935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 20-01-2010, 200902703/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-53
SamenvattingVerschillen Nbw oud en nieuw. Op grond van Nbw (nieuw) is in casu geen goedkeuring door gedeputeerde staten vereist. Nbw (oud) blijft nog wel van toepassing bij vaststelling van plan.

(Franekerdeel / bestemmingsplan 'Sexbierum-uitbreiding glastuinbouw)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2009, kenmerk 00807545, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Franekeradeel (hierna: de raad) bij besluit van 2 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Sexbierum - uitbreiding glastuinbouw" (hierna: het plan).
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK9907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 27-01-2010, 200902923/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-54
SamenvattingGebruik van schoolplein buiten schooltijd is in strijd met bestemmingsplan. Handhavingsplicht.

(Alphen aan den Rijn / handhaving)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen het gebruik als buurtspeelterrein van het schoolplein van de J.S. Sweelinckschool op het perceel Groenoord 247-249 te Alphen aan den Rijn (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina75-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL0724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 03-02-2010, 200905501/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-55
SamenvattingOvergangsrecht ten aanzien van coördinatieregeling (WRO/Wro). Bevoegdheid rechter.

(Zeist / ontheffing, vrijstelling en monumentenvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2009 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan Stichting De Seyster Veste (hierna: De Seyster Veste) ten behoeve van de realisering van het project "De Buurtschap" te Zeist ontheffing verleend van het verbod op het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de eekhoorn, de bosuil, de grote bonte specht en de kleine bonte specht.
AnnotatorT.H. Lam
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Assen, 04-02-2010, 09/967
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-56
SamenvattingToepassing artikel 3.23 Wro. Gebruikswijziging grond.
Samenvatting (Bron)In geschil is de vraag of verweerder ontheffing van het bestemmingsplan heeft mogen verlenen op grond van artikel 3.23 van de Wro voor het bieden van opvang aan amvs. Op het betreffende perceel rust de bestemming Verblijfsrecreatieve Doeleinden. Verzoekers hebben zich op het standpunt gesteld dat verweerder niet bevoegd was tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wro, nu uit artikel 4.1.1. Bro volgt dat alleen ontheffing kan worden verleend voor bouwwerken en in het onderhavige geval de ontheffing ziet op het gehele perceel. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat artikel 4.1.1., onder i, van het Bro, niet enkel ziet op (het gebruik van) bouwwerken. Met betrekking tot de door verweerder gemaakte belangenafweging overweegt de voorzieningenrechter dat gelet op de vigerende bestemming Verblijfsrecreatieve Doeleinden niet is gebleken dat de ruimtelijke impact en uitstraling op het gebied van de opvang van amvs wezenlijk verschilt van die van bijvoorbeeld recreërende jongeren. De voorzieningenrechter benadrukt dat in het kader van het verlenen van een dergelijke ontheffing de ruimtelijke inpasbaarheid en de ruimtelijke gevolgen van het project op het betreffende gebied bepalend zijn. De argumenten van de verzoekers dat er overlast wordt gevreesd en het leven in het dorp, gelet op angst voor de gedragingen van de amvs, aanzienlijk zal wijzigen, treffen om die reden geen doel.
Pagina80-82
UitspraakECLI:NL:RBASS:2010:BL1941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 05-02-2010, AWB 08/1587
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-57
SamenvattingVerbindendheid NEN-normen.
Samenvatting (Bron)Anders dan de (civiele kamer van de) rechtbank s-Gravenhage (uitspraak van 31 december 2008, LJN: BG8465) is de rechtbank van oordeel dat de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, voor zover daarin wordt verwezen naar NEN-normen, verbindende kracht hebben. De omstandigheid dat deze voorschriften, waarvan ook de rechtbank aanneemt dat zij het karakter van algemeen verbindende voorschriften hebben, niet overeenkomstig de Bekendmakingswet zijn gepubliceerd doet daaraan niet af. De formele wetgever heeft in artikel 3 van de Woningwet een van de Bekendmakingswet afwijkende bekendmakingsregeling getroffen, die ertoe strekt dat de NEN-normen door de enkele verwijzing ernaar het karakter van algemeen verbind voorschrift krijgen. Voor zover die regeling afwijkt van de Grondwet blijft dit zonder gevolgen, gelet op het in artikel 120 van de Grondwet neergelegde toetsingsverbod.
Pagina82-85
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BL3758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Rotterdam, 09-02-2010, AWB 09/662 WRO-T1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-58
SamenvattingWeigering om een projectbesluit te nemen. Bij projectbesluit geldt niet de eis dat er een relatie ligt met het gemeentelijk algemeen en/of maatschappelijk belang.
Samenvatting (Bron)Weigering om een projectbesluit te nemen. Verweerders opvatting in het beleid dat een projectbesluit enkel kan worden ingezet indien er een relatie ligt met het gemeentelijk algemeen en/of maatschappelijk belang acht de rechtbank onjuist. Verweerder is ten onrechte onvoldoende toegekomen aan de inhoudelijke vraag of er in dit geval sprake is van onvoorziene ontwikkelingen dan wel bijzondere omstandigheden die aanleiding zouden geven voor een afwijking van het beleid, dat eerst bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar een projectbesluit-procedure wordt gevolgd. Het bestreden besluit is wegens strijd met artikel 3:46 van de Awb vernietigd.
Pagina85-86
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BL3927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200809402/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-59
SamenvattingPlanvoorschrift waarin is bepaald dat bij het realiseren van de in het bestemmingsplan toegelaten bestemmingen/functies moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde hoen waarde en de daarin opgenomen voor waarden, is aanvaardbaar.

(Nijmegen / bestemmingsplan 'Nijmegen waalfront')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2008, nummer 2008-007753, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Nijmegen (hierna: de raad) bij besluit van 9 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Nijmegen Waalfront".
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 10-03-2010, 200907266/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-60
SamenvattingArtikel 7.10 Wro in relatie tot het al dan niet vervallen van de bepalingen uit de Bouwverordening.

('s-Hertogenbosch / bestuursdwang en dwangsom)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) [appellanten] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van twee garageboxen aan de [locatie] te 's-Hertogenbosch (hierna: de garageboxen) als bedrijfsruimten te staken en gestaakt te houden.
Pagina88-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 10-03-2010, 200903051/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-61
SamenvattingEffecten hoogspanningsmasten op gezondheid. Invloed van straling op luchtkwaliteit.

(Maarssen / vrijstelling)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 19 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maarssen (hierna: het college) aan Eneco Energie Infra Utrecht N.V., rechtsvoorgangster van N.V. Stedin Netten Utrecht (hierna: Stedin), vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor het vernieuwen en vergroten van vier hoogspanningsmasten, genummerd 10, 12, 16 en 17, op percelen tussen de rijksweg A2 en de woonwijk Maarssenbroek.
Pagina89-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200905156/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-62
SamenvattingOp een voor 1 juli 2008 ingediend verzoek om vrijstelling is het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Wro van toepassing.

(Utrecht / vrijstelling)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan het Politiekorps regio Utrecht (hierna: vergunninghouder) vrijstelling verleend voor het bouwen van een politiebureau met bijbehorende voorzieningen op de hoek Burgemeester Middelweerdbaan/Esdoornlaan te Utrecht (hierna: het perceel).
Pagina92-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200905011/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-63
SamenvattingUitleg over toepassing artikel 3.22 van de Wro. Voortzetting van toepassingsbereik zoals dat voortvloeit uit de jurisprudentie ter zake van artikel 17 WRO.

(Helmond / ontheffing)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) aan de gemeente Helmond ontheffing en reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van een school op het perceel, gelegen aan de Laathoeve 4 en Hulshoeve 4 te Helmond (hierna: het perceel).
Pagina93-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200902764/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-64
SamenvattingIn gevallen waarbij de bestemming van het perceel van de aanvrager van belang is voor het antwoord op de vraag of deze ten gevolge van de planologische verandering schade lijdt, dient evenzeer te worden uitgegaan van maximale mogelijkheden van de bestemming van het perceel van de aanvrager ten tijde van de peildatum.

(Maasbree / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasbree (hierna: het college) een verzoek van [appellant A], [appellante B] en [appellante C] (hierna gezamenlijk: [appellanten]) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina95-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200903525/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-65
SamenvattingDe schade die [appellant] stelt te lijden is niet het gevolg van de verleende vrijstelling, maar van zijn keuze om de nog steeds bestaande bouwmogelijkheid op het perceel niet te benutten en elders een woning te bouwen, zodat deze schade, naar de rechtbank met juistheid heeft overwegen, niet in aanmerking komt voor vergoeding op de voet van artikel 49 WRO.

(Leerdam / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2006 heeft de raad van de gemeente Leerdam (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina95-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 10-02-2010, 200904911/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-66
SamenvattingEr bestaat geen grond om rechtstreekse samenhang aan te nemen tussen de waarde van de woning, uitgedrukt in geld en de geluidbelasting aan de gevel van de woning, uitgedrukt in decibels, in die zin dat een redelijk denkende en handelende koper zich laat leiden door de te verwachten in die eenheid uitgedrukte toenamen van de geluidbelasting.

(Noordenveld / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan [appellanten] 4.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 december 2005 tot de dag van uitbetaling, aan planschadevergoeding toegekend.
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL3350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200903615/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-67
SamenvattingBij de toepassing van artikel 49 WRO kan aanleiding bestaan voor het toekennen van een bijdrage in de deskundigen, indien het inschakelen van de deskundige redelijkerwijs noodzakelijk was om tot een geobjetiveerde waardebepaling te komen.

(Echt-Susteren / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2006 heeft de raad van de gemeente Echt-Susteren (hierna: de raad) aan [appellante] 20.000,00, vermeerderd met wettelijke rente, ter vergoeding van planschade toegekend.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200903568/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-68
SamenvattingHoewel de bestemming 'Bedrijven (B)' is blijven gelden voor het hele terrein, betekent de verlening van de vrijstelling en de realisering van de nieuwe woningen dat bedrijven die zich op dat terrein willen vestigen wat betreft milieuhinder rekening moeten houden met op kortere afstand aanwezige woningen dan voorheen het geval was. Hieruit volgt dat de bestemming 'Bedrijven(B)' thans vanwege feitelijke en juridische redenen niet meer volledig kan worden gerealiseerd.

(Kapelle / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2007 heeft de raad van de gemeente Kapelle (hierna: de gemeenteraad) de aanvraag van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200905785/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-69
SamenvattingWederpartij heeft het voorzienbaarheidspercentage niet gemotiveerd betwist. Door te overwegen dat een percentage van twintig meer in overeenstemming met de redelijkheid is te achten, heeft de rechtbank ten onrechte haar eigen oordeel in de plaats gesteld van dat van de door de gemeenteraad benoemde deskundige en in zoverre het geldende toetsingskader miskend.

(Utrechtse Heuvelrug / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2006 heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (hierna: de gemeenteraad) [wederpartij] een planschadevergoeding van 14.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 juni 2005 tot de dag van uitbetaling, toegekend.
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6224
Artikel aanvragenVia Praktizijn