Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 23-06-2010
Aflevering 5
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-01-2010, 08/4884 AW + 08/4922 AW + 08/5364 AW
CiteertitelTAR 2010, 67
SamenvattingOntslag op andere gronden.
Samenvatting (Bron)Ontslag op andere gronden. Onbevoegd genomen besluit. Onderzoek naar anonieme brief. Het onderzoek leidde niet naar de anonieme brief zelf, maar wel naar een aantal e-mailberichten dat van betrokkene afkomstig was. Geen strijd met Privacyreglement. Gezien de resultaten van het onderzoek kon het bestuur in redelijkheid kon besluiten om betrokkene de toegang tot het werk te ontzeggen en haar, met behoud van bezoldiging, te schorsen. De uitlatingen die betrokkene in die e-mails heeft gedaan zijn onacceptabel en verre van betamelijk , maar de Raad ziet hierin onvoldoende rechtvaardiging voor een ongeschiktheidsontslag. Evenmin is er sprake van een ernstig en onherstelbaar verstoorde verhouding.
Pagina245-248
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL1678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-01-2010, 08/3667 AW + 08/3767 AW + 08/4094 AW
CiteertitelTAR 2010, 68
SamenvattingUitstel ontslag na bereiken leeftijd van 60 jaar op verzoek politiefunctionaris.
Samenvatting (Bron)In artikel 88c van het Barp is de verplichting tot het invullen van een vragenlijst met betrekking tot de gezondheid gekoppeld aan de salarisschaal en niet aan de leeftijd van de betrokken ambtenaar. Deze koppeling ziet ook niet indirect op die leeftijd nu de salarisschaal wordt bepaald door de functie die de ambtenaar bekleedt. De toewijzing van de tijdelijke werkzaamheden was kennelijk met name in het belang van betrokkene persoonlijk en niet in dat van de dienst. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat er geen dienstbelang mee was gemoeid dat betrokkene zijn tijdelijke werkzaamheden na het bereiken van de 60-jarige leeftijd nog een jaar zou voortzetten. Niet onbegrijpelijk is dan ook dat de korpsbeheerder zich op het standpunt heeft gesteld dat deze werkzaamheden niet langer dan bij de aanvang ervan beoogd zouden moeten duren. Verder is niet betwist en ook genoegzaam gebleken dat betrokkene ook in september 2008 niet in staat was de functie van medewerker ongevalsanalyse te vervullen. Geen Strijd met het gelijkheidsbeginsel. korpsbeheerder heeft niet in strijd gehandeld met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. door de uitspraak van de Raad is de grondslag van het besluit komen te ontvallen. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit.
Pagina248-251
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL1726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-01-2010, 08/4243 AW
CiteertitelTAR 2010, 69
SamenvattingOverplaatsing in het belang van de dienst na ruzie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2007 heeft de korpsbeheerder appellant met toepassing van artikel 64 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) in het belang van de dienst met ingang van 3 mei 2007 overgeplaatst. Ingevolge artikel 64 van het Barp, voor zover hier van belang, is de politieambtenaar, indien het belang van de dienst dit in bijzondere gevallen vordert, verplicht een andere functie dan die waarin hij is aangesteld te aanvaarden, mits dit redelijk is in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en vooruitzichten. Volgens vaste rechtspraak van de Raad bestaat een overplaatsing zoals hier in geding uit twee componenten, te weten de ontheffing uit de ene betrekking en het opdragen van een andere betrekking. In verband daarmee kan de motivering van een overplaatsingsbesluit van uiteenlopende aard zijn, al naar gelang het accent valt op het dienstbelang gelegen in de wenselijkheid een ambtenaar uit een betrekking te ontheffen dan wel op het dienstbelang gelegen in de wenselijkheid een andere betrekking door die ambtenaar te laten vervullen. In beide gevallen moet worden voldaan aan de eis, dat de nieuwe betrekking passend is. Met de rechtbank is de Raad van oordeel, dat de korpsbeheerder in de opstelling van appellant op 16 november 2006 een bijzonder geval mocht zien als bedoeld in artikel 64 van het Barp, waarin het belang van de dienst tewerkstelling van appellant op een andere plaats vorderde, zodat de korpsbeheerder bevoegd was om appellant over te plaatsen. Daarbij heeft de rechtbank terecht betekenis toegekend aan het gegeven dat de uitbarsting in het tweede gesprek in wijdere kring hoorbaar is geweest. Vervolgens staat de Raad voor de vraag, of de korpsbeheerder appellant daadwerkelijk in een andere passende betrekking heeft geplaatst. Kennelijk is de korpsbeheerder bij zijn besluitvorming niet nagegaan of een brede invulling van de nieuwe functie van appellant te verwezenlijken was zodat het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid is genomen en dus wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor vernietiging in aanmerking komt. De rechtbank heeft het bestreden besluit ten onrechte in stand gelaten. De aan-gevallen uitspraak moet daarom worden vernietigd. De korpsbeheerder zal met inacht-neming van hetgeen de Raad hierboven heeft overwogen, een nieuwe beslissing op bezwaar moeten nemen.
Pagina251-253
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL2847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-02-2010, 09/6661 AW-VV
CiteertitelTAR 2010, 70
SamenvattingOntheffing uit de functie naar voorlopig oordeel onvoldoende gefundeerd.
Samenvatting (Bron)Ontheffing van werkzaamheden op locatie A. Besluit 1 inhoudende dat verzoeker zijn werkzaamheden alleen nog in standplaats B dient uit te voeren, omdat verzoeker zich negatief heeft uitgelaten over werkgever. Geen toereikende onderbouwing van het standpunt dat verzoeker zich niet loyaal heeft uitgelaten over werkgever. Toewijzing verzoek voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter schorst de werking van (het hier in geding zijnde gedeelte van) besluit 1 en van het ontheffingsbesluit totdat door de Raad in de bodemprocedure zal zijn beslist.
AnnotatorM.A. Billiet-de Jonge
Pagina253-255
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL2857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2010, 08/4921 AW + 08/7080 AW
CiteertitelTAR 2010, 71
SamenvattingWeigering tot schadevergoeding na ongeval tijdens opleiding tot agent.
Samenvatting (Bron)Weigering schadevergoeding toe te kennen in verband met ongeval tijdens opleiding als agent. De korpsbeheerder heeft door bij het uitvoeren van de oefening kledingaanval het gebruik van een mat niet voor te schrijven in strijd gehandeld met zijn zorgplicht als werkgever. De nieuwe beslissing op bezwaar van 12 december 2008 komt, naar betrokkene ter zitting heeft verklaard, volledig tegemoet aan haar bezwaar. Dit brengt mee dat dit besluit, gelet op het bepaalde in artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), niet in dit geding wordt betrokken. De Raad merkt nog op dat in dat besluit aansprakelijkheid wordt erkend voor de schade die niet vergoed kan worden op grond van de bepalingen van het Barp, waaronder artikel 54a, dat voorziet in een vergoeding van smartengeld bij invaliditeit die voortvloeit uit een dienstongeval.
Pagina255-258
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL6276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2010, 08/4940 AW + 09/1896 AW
CiteertitelTAR 2010, 72
SamenvattingSchorsing en ontslag wegens verstoorde verhouding onvoldoende gefundeerd.
Samenvatting (Bron)Schorsing en ontslag. Met nader besluit niet tegemoetgekomen. Het dossier bevat geen stukken waaruit blijkt dat er geen ruimte meer zou zijn voor de kwaliteiten en wijze van leidinggeven van betrokkene, noch dat betrokkenes terugkeer in zijn functie van hoofd communicatie en voorlichting dit proces zou verstoren, noch sprake van een onherstelbare vertrouwensbreuk, nu een deugdelijke vastlegging van relevante gegevens die daarop duiden ontbreekt. Keuze voor niet vastleggen van problemen komt voor risico van college. Verklaringen van de toenmalige burgemeester en van de betrokken wethouder voorzien evenmin in een deugdelijke grondslag voor het ontslag.
Pagina258-261
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL6103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-02-2010, 09/1614 AW
CiteertitelTAR 2010, 73
SamenvattingStrafontslag
Samenvatting (Bron)Onvoorwaardelijk ontslag. De Raad is met het college van oordeel dat appellante door de verklaringen een beeld heeft opgeroepen van niet betrouwbaarheid, dat zij nadien niet heeft kunnen wegnemen. Daarbij heeft de Raad niet alleen het oog op de tegenstrijdigheid van de verklaringen maar ook op de ongeloofwaardigheid ervan. Deugdelijk onderzoek Deloitte. Ernstig plichtsverzuim.
Pagina261-263
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL6879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-03-2010, 08/5360 AW
CiteertitelTAR 2010, 77
SamenvattingOntslag wegens ongeschiktheid; alcoholverslaving niet wegens ziekte.
Samenvatting (Bron)Ontslag wegens ongeschiktheid. De medische stukken die appellant in hoger beroep heeft overgelegd doen bij de Raad geen twijfel ontstaan aan het oordeel dat er geen ziekte aan de ongeschiktheid van appellant ten grondslag lag en dat zijn alcoholverslaving niet voortkwam uit een ziekte. Uit die stukken komt slechts naar voren dat bij appellant sprake is van alcoholafhankelijkheid en dat hij drinkt uit gewoonte, als vlucht, en ter ontspanning.
Pagina263-264
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL6917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-03-2010, 08/5964 AW
CiteertitelTAR 2010, 75
SamenvattingReistijd is diensttijd.
Samenvatting (Bron)Naar het oordeel van de Raad brengt een redelijke uitleg van het Mobiliteitsplan in dit geval mee dat de totale verlenging van de reistijd woon-werkverkeer, zijnde 57 minuten enkele reistijd, als diensttijd moet worden aangemerkt. De omstandigheid dat, zoals de minister naar voren heeft gebracht, in een nieuwsbrief van het crisisteam [naam locatie] van 26 juli 2007 een andere uitleg is gegeven aan het desbetreffende onderdeel van het Mobiliteitsplan, doet daar naar het oordeel van de Raad niet aan af. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. Nieuw besluit op bezwaar.
Pagina265-266
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL6904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-03-2010, 08/3896 AW
CiteertitelTAR 2010, 76
SamenvattingGeen verbeterkans geboden voordat tot ontslag wegens ongeschiktheid werd overgegaan.
Samenvatting (Bron)Ontslag wegens ongeschiktheid, anders dan wegens ziels- of lichaamsgebreken. Ongewenste omgangsvormen in het kader van zijn nevenfunctie. De rechtbank oordeelde dat er sprake is van plichtsverzuim maar heeft de korpsbeheerder niet gevolgd in zijn standpunt dat een verbeterkans geen zin zou hebben. De Raad: De werkgever heeft betrokkene kennelijk niet, althans niet ondubbelzinnig gewezen op de onjuistheid van het gedrag en geen (disciplinaire) maatregel opgelegd. De korpsbeheerder heeft hiertoe wel aanleiding gezien. De rechtbank heeft terecht vastgehouden aan de hoofdregel dat, alvorens kan worden overgegaan tot het verlenen van ongeschiktheidsontslag, een verbeterkans moet worden geboden. Dit spreekt temeer nu een deel van de gedragingen zich in een verder verleden hebben afgespeeld. Voorts kan de Raad er niet aan voorbijzien dat de aan betrokkene verweten gedragingen zich voor het merendeel buiten de gezagssfeer van appellant hebben voorgedaan.
Pagina266-269
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL8556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-03-2010, 08/4055 AW
CiteertitelTAR 2010, 77
SamenvattingStrafontslag hoogleraar wegens seksuele intimidatie.
Samenvatting (Bron)Disciplinair ontslag hoogleraar plastische chirurgie wegens plichtsverzuim bestaande seksuele intimidatie van patiŽnten en medewerkers. In dit geval is het belang van het zorgvuldig naleven van die normen zoals die blijken uit het Professioneel Statuut, uit het standpunt van de Inspectie Gezondheidszorg, en uit interne afspraken, omdat sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen de patiŽnt en de arts en tussen de medisch specialist en de medewerker, voor wie een veilige behandel- of werksfeer van essentieel belang is. Plichtsverzuim zeer ernstig van aard. Opgelegde disciplinaire straf van ontslag is niet onevenredig aan de aard en de ernst van het aan appellant verweten gedragingen. Daarbij is van belang dat appellant als hoogleraar, een voorbeeldfunctie had. Als medisch specialist heeft hij het vertrouwen in de medische stand ondermijnd, wat een uitstralende werking naar het ziekenhuis heeft. Dat appellant in zijn vakgebied als een technisch zeer vaardig en productief plastisch chirurg bekend staat en dat hij slechts enkele jaren van zijn emeritaat verwijderd was, doet daar niet aan af.
Pagina269-273
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL8542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-03-2010, 08/4767 AW + 08/5650 AW
CiteertitelTAR 2010, 78
SamenvattingTen onrechte bovenformatief geplaatst.
Samenvatting (Bron)Niet is komen vast te staan dat de functie van bureauhoofd Werk en Inkomen bij de afdeling Sociale Zaken discriminatoir is ten opzichte van de functie bureauhoofd Sociale Zaken bij de afdeling SWS. Betrokkene is derhalve ten onrechte bovenformatief verklaard.
Pagina273-275
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL8524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-04-2010, 08/7320 WW +
CiteertitelTAR 2010, 79
SamenvattingVerwijtbare werkloosheid, materiŽle beoordeling dringende reden voor ontslag.
Samenvatting (Bron)Toekenning voorschot ingevolge de WW en WW-uitkering. Geen sprake van verwijtbare werkloosheid.
Pagina275-278
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BM1153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 10-02-2010, AWB 09/1123 MAW
CiteertitelTAR 2010, 80
SamenvattingSollicitatie buiten eigen functiegebied van militair in knelpuntfunctie.
Samenvatting (Bron)Kapitein Klu, werkzaam in een zogeheten knelpuntfunctie (luchtverkeersleiding), wordt niet in beschouwing genomen bij een sollicitatie naar een functie met een "algemeen"-codering in de naasthogere rang buiten zijn eigen functiegebied, omdat hij in zijn functie onmisbaar wordt geacht. De mogelijkheden om in zijn eigen functiegebied door te stromen naar een functie in de naasthogere rang zijn zeer beperkt. Deze vacatures worden bovendien via een besloten procedure bij de vakoudste zonder vacaturemelding vervuld. Betrokkene is al bijna dertien jaar in zijn huidige rang werkzaam. Een nieuwe Klu-procedure voor dit soort gevallen zal eiser geen soelaas bieden. Het langer beperken van eiser in zijn loopbaanmogelijkheden komt in zodanige mate in strijd met goed werkgeverschap dat dit rechtens niet langer kan worden aanvaard. Beroep gegrond voor zover het betreft het niet mogen solliciteren naar een functie met een "algemeen"-codering buiten het eigen functiegebied.
Pagina278-282
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2010:BM2042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 06-04-2010, 10/1760
CiteertitelTAR 2010, 81
SamenvattingVertrouwensbreuk.
Pagina282-285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 14-04-2010, 09/5336
CiteertitelTAR 2010, 82
SamenvattingGeen oordeel UWV-arts over arbeidsongeschiktheid.
Pagina285-288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 19-04-2010, 09/4491
CiteertitelTAR 2010, 83
SamenvattingOntslag gebaseerd op feiten van na ontslagdatum.
Pagina288-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelStrafontslag en toch WW-uitkering
CiteertitelTAR 2010,
SamenvattingNoot bij CRvB 5 juli 2007, 06/1990 AW, LJN: BA9599, en CRvB 9 september 2009, 07/2162 WW, LJN: BJ8418, niet gepubliceerd in TAR.

Deze annotatie betreft twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, in geschillen over dezelfde gewezen ambtenaar, een ontslagen raadsgriffier van een kleine gemeente.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina241-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn