Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-07-2010
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn, De Europese richtlijn duurzame energie eist dat gecertificeerde installatiebedrijven deze techniek gaan leveren
CiteertitelTBR 2010/119, p. 638-639
SamenvattingOp 25 juni 2009 is de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, de Renewable Energy Directive (2009/28/EG) in werking getreden.
Deze richtlijn schrijft voor dat in 2020 in de Europese Unie als geheel minimaal 20 procent van het energiegebruik moet bestaan uit hernieuwbare bronnen. De richtlijn moet uiterlijk 31 december 2010 ge´mplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de Europese lidstaten. Elke lidstaat stelt hiertoe een nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen vast.
Auteur(s)J.J.N.M. Hogeling
Pagina638-639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHandvatten voor een dwingend vereveningsinstrument, het mes erin!
CiteertitelTBR 2010/120, p. 640-649
SamenvattingOnder de titel 'het mes erin' sprak Pieter Winsemius zich in de NOVA-uitzending van 7 april jl. uit vˇˇr de afroming van overwinsten op de grondmarkt; dat wil zeggen voor een afroming van (een deel van) het geld dat ontstaat doordat wat eerst landbouwgrond was, bouwgrond wordt. Dit geld noemt Winsemius 'maatschappelijk geld', dat terecht zou moeten komen bij de gemeenschap. Onder het huidige recht - althans volgens de Onteigeningswet - is dat niet het geval en is de grondwinst ten gevolge van een door de overheid doorgevoerde bestemmingsverruiming voor de grondeigenaar.
Auteur(s)M.A.M. Dieperink
Pagina640-649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet voorkeursrecht gemeenten: hoe nu verder?
CiteertitelTBR 2010/121, p. 650-655
SamenvattingDe Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is op 1 januari 1985 ingevoerd. In de beginjaren kon de wet enkel bij stads- en dorpsvernieuwingsprojecten worden toegepast. Veel gebruik werd er niet van gemaakt. In 1996 kreeg de wet een ruimere strekking. Gemeenten waaraan op grond van provinciaal en/of nationaal beleid een uitbreidingscapaciteit was toegedacht konden de wet ook voor andere projecten dan stads- en dorpsvernieuwingsprojecten toepassen. Sinds 1 februari 2004 zijn alle gemeenten bevoegd tot het vestigen van een voorkeursrecht.
Auteur(s)F.H. de Bruijne , M. van den Brule-van Zijl
Pagina650-655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebouwschade door peilbeheer in Friesland, de behandeling van verzoeken om schadevergoeding
CiteertitelTBR 2010/122, p. 656-663
SamenvattingIn veel gemeenten zijn er grondwaterproblemen. Oorzaken zijn overtollige neerslag, bodemdaling, een te hoog of te laag oppervlaktewaterpeil, stopzetting van grondwateronttrekkingen, vervanging van rioleringen die grondwater onttrokken of lekkende rioleringen. Vaak is er schade aan gebouwen. In verschillende gemeenten hebben gedupeerde eigenaren van woningen zich verenigd. De overkoepelende organisatie is de Stichting Platform Funderingen Nederland die 'de nationale belangenbehartiger is van eigenaren van woningen of gebouwen waaraan funderingsproblemen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan ten gevolge van welke oorzaak dan ook'.
Auteur(s)D. van Dijk
Pagina656-663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAfgebroken onderhandelingen en de juridische kwalificatie van voorbehouden
CiteertitelTBR 2010/123, p. 664-669
SamenvattingSinds het baanbrekende arrest 'Plas/Valburg' blijft het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen de gemoederen bezig houden. Dat het leerstuk nog lang niet uitgekristalliseerd is, blijkt onder meer uit de niet aflatende stroom uitspraken in met name de lagere rechtspraak. Over dit leerstuk dat met name ook voor de onroerendgoedpraktijk van groot belang is, is vorig jaar in de serie Recht & Praktijk van de schrijver dezes de handelseditie verschenen van het proefschrift over afgebroken onderhandelingen en het gebruik van voorbehouden.
Auteur(s)M.R. Ruygvoorn
Pagina664-669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet rentebegrip in par. 45 UAV 1989
CiteertitelTBR 2010/124, p. 670-674
SamenvattingBinnenkort worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 ('UAV 1989') herzien. Met deze klus is een commissie onder leiding van de Tilburgse hoogleraar Van den Berg belast. Een vraag die bij die herziening ter sprake zal komen is de vraag waarnaar het begrip 'wettelijke rente' van par. 45 lid 1 UAV 1989 nu precies verwijst. Hierover kunnen kort gezegd twee opvattingen bestaat: ofwel de UAV 1989 verwijzen naar de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW ofwel naar het rentebegrip van artikel 6:119a BW.
Auteur(s)B. van Zelst
Pagina670-674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBedingen inzake korting en gefixeerde schadevergoeding bij bouwtijdoverschrijding en de teruggave van omzetbelasting
CiteertitelTBR 2010/125, p. 675-685
SamenvattingIn de bouwsector wordt sinds jaar en dag gebruik gemaakt van regelingen op basis waarvan de opdrachtgever aanspraak kan maken op een vergoeding indien de aannemer het werk niet binnen de overeengekomen bouwtijd oplevert. Deze regelingen zijn opgenomen in toepasselijke algemene voorwaarden of in een bestek. Het betreft dan par. 42 lid 1 en 2 UAV 1989, art. 7 lid 4 AVA 1992, art. 3 lid 6 AVV 1998 en art. 14 lid 5 van de algemene voorwaarden behorende bij het model koop/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten of eengezinswoningen GIW (hierna aan te duiden als AV KAO GIW).
Auteur(s)P. Vermeij
Pagina675-685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese aanbestedingsrecht (Deel 1)
CiteertitelTBR 2010/126, p. 686-695
SamenvattingDeze kroniek, die wordt gepubliceerd in twee afleveringen van het Tijdschrift voor Bouwrecht, vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de periode van april 2008 tot en met december 2009. De periode van april 2008 tot en met mei 2009 verschijnt in het voorliggende nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht. De periode van juni 2009 tot en met december 2009 verschijnt in de volgende aflevering van dit tijdschrift.
Auteur(s)J.G.J. Janssen , D.C. Orobio de Castro
Pagina686-695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelDe door de Crisis- en herstelwet voorgestelde wijziging van art. 3:13 Wro is niet gewenst
CiteertitelTBR 2010/127, p. 696-703
SamenvattingHet kabinet is gevallen, maar de Crisis- en herstelwet (Chw) gaat door. Het januarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht was geheel gewijd aan die Chw met een doorkijk naar ontwikkelingen in het omgevingsrecht in het algemeen. Hoewel in verschillende bijdragen de voortvarendheid bij deze wetgeving wordt geprezen, bekroop mij het gevoel, dat wel erg veel vaag en onduidelijk geregeld is. Positief is men wel over de wijziging van artikel 3.13 Wro. Laat ik nu zelf de nodige vraagtekens hebben bij dit deel van het wetsvoorstel.
Auteur(s)T.H.A. van der Schoot
Pagina696-703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelHet bestemmingsplan stuurt, maar niet bij gebiedsontwikkeling. Naschrift bij het artikel van T.H.H. van der Schoot
CiteertitelTBR 2010/128, p. 704-707
SamenvattingMevrouw Van der Schoot plaatst in het voorgaande artikel kritische kanttekeningen bij de middels de Crisis- en herstelwet (Chw) gerealiseerde wijziging van artikel 3.13 Wro, als gevolg waarvan de koppeling tussen projecten besluit en bestemmingsplan en ook - na inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - de verhouding tussen omgevingsvergunning en bestemmingsplan anders zal zijn.
Auteur(s)A.G. Bregman
Pagina704-707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200507318/1
CiteertitelTBR 2010/129, p. 708-709
SamenvattingWijze van doorwerking reconstructieplan in bestemmingsplan in strijd met de wet. Vernietiging. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2005, kenmerk PS2004-904/Z14734, hebben provinciale staten van Gelderland (hierna: verweerders), op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland, het reconstructieplan "Veluwe" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina708-709
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRechtbank Zutphen, 30-12-2009, 09/67 WOW44
CiteertitelTBR 2010/130, p. 709-712
SamenvattingHandhavingsbesluit wegens bouwen zonder bouwvergunning. Reconstructieplan onverbindend wegens strijd met art. 11 lid 6 en 27 Reconstructiewet concentratiegebieden. Geen aanhoudingsplicht. Bouwplan niet in strijd met bestemmingsplan. Bouwvergunning van rechtswege verleend. B en W onbevoegd handhavend op te treden. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Dwangsombesluit kalverstal in Rietmolen vernietigd. De bestuursrechter van de rechtbank Zutphen heeft een besluit van de gemeente Berkelland vernietigd, waarin was gelast bouwwerkzaamheden voor een kalverstal in Rietmolen onmiddellijk stop te zetten. De bouwer was ook een dwangsom opgelegd. De gemeente Berkelland was van mening dat de stal zonder bouwvergunning werd gebouwd. De rechter heeft echter geoordeeld dat er van rechtswege een bouwvergunning was verleend. Er was op 6 maart 2007 een bouwvergunning aangevraagd en volgens de rechter heeft de gemeente niet tijdig op die aanvraag beslist. De wet verbindt daaraan dan de conclusie dat de gevraagde vergunning van rechtswege is verleend. De gemeente Berkelland had zich op het standpunt gesteld dat de bouwaanvraag in strijd was met het reconstructieplan "Achterhoek en Liemers". Daarom zou er geen vergunning van rechtswege zijn ontstaan. Dat standpunt is verworpen. De rechter is van oordeel dat het reconstructieplan deels onverbindend is wegens strijd met de Reconstructiewet concentratiegebieden.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina709-712
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2009:BK8022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200905156/1/H1
CiteertitelTBR 2010/131, p. 713-718
SamenvattingOvergangsrecht Wet ruimtelijke ordening. Houdbaarheid vrijstelling WRO.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan het Politiekorps regio Utrecht (hierna: vergunninghouder) vrijstelling verleend voor het bouwen van een politiebureau met bijbehorende voorzieningen op de hoek Burgemeester Middelweerdbaan/Esdoornlaan te Utrecht (hierna: het perceel).
AnnotatorC.N.J. Kortmann
Pagina713-718
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200903784/1/R2
CiteertitelTBR 2010/132, p. 719-724
SamenvattingOngewijzigde voortzetting bestaand vleesvarkenbedrijf. Milieuvergunning. Bestaand gebruik. Project/andere handeling. Ammoniakdepositie. Passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het bestaande vleesvarkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina719-724
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200807970/1/R2
CiteertitelTBR 2010/133, p. 725-727
SamenvattingNatura 2000-gebied. Beheerplan en vergunningverlening. Crisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft de minister de aanvraag van de PO om vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het opvissen van kokkels in het Natura 2000-gebied Voordelta in de periode van september tot en met november 2007 afgewezen.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina725-727
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 16-03-2010, 71.417
CiteertitelTBR 2010/134, p. 728-733
SamenvattingVerrekening. Verval van recht. Garantie.
AnnotatorS.J.H. Rutten
Pagina728-733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelHoge Raad, 15-01-2010, 08/01868
CiteertitelTBR 2010/135, p. 733-734
SamenvattingGeldbedragen uitgekeerd door bouwer van woningen en appartementen aan de afnemer wegens te late oplevering. Rechtstreeks verband met prestatie?
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting. Artikel 8 Wet op de omzetbelasting. Geldbedragen uitgekeerd door bouwer van woningen en appartementen aan de afnemer wegens te late oplevering; rechtstreeks verband met prestatie?
Pagina733-734
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK9197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Almelo, 15-04-2010, 109687 / KG ZA 10-56
CiteertitelTBR 2010/136, p. 734-739
SamenvattingAfgifte zaak opschorten. Voorrang bij verhaal. Gefailleerde aannemer. Opheffing van het retentierecht.
Samenvatting (Bron)Retentierecht van onderaannemer op woning in aanbouw wegens vordering op gefailleerde aannemer. Vordering van opdrachtgever tot bouw van de woning met ouder eigendomsrecht tot opheffing van het retentierecht afgewezen.
AnnotatorJ.E. Fesevur
Pagina734-739
UitspraakECLI:NL:RBALM:2010:BM1429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/138, p. 743-744
Pagina743-744
Artikel aanvragenVia Praktizijn