Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 13-08-2010
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelBeste beschikbare technieken en juridische procedures
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingOp 18 juni 2010 is een politiek akkoord gesloten tussen het Europese parlement en de onderhandelaars van de lidstaten, over het voorstel voor de Richtlijn industriële emissies (Directive on industrial Emissions, IED). Hiermee is deze richtlijn, die de IPPC-richtlijn en zes sectorale richtlijnen betreffende emissies voor specifieke bedrijfstakken vervangt, een (flinke) stap dichterbij gekomen. Met de IED wordt beoogd de Europese wetgeving inzake industriël emissies te verbeteren om zo de implementatie en handhaving van die wetgeving in de lidstaten te bevorderen.
Auteur(s)R. Uylenburg
Pagina351-351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuwe regels voor waterbodems: een vertroebeld beeld?
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingSinds 22 december 2009 behoort de regulering ban de waterbodemkwaliteit niet meer tot het terrein van de Wet bodembescherming, maar van de Waterwet. Voor de aanpak van historisch verontreinigde waterbodems heeft deze overgang het karakter van een lichte aardverschuiving. het strikt gereguleerde saneringsspoor van de Wet bodembescherming is verlaten. De Waterwet stelt daarvoor een algemeen regiem in de plaats, dat is gebaseerd op een watersysteembenadering en dat primair wordt vormgegeven via de zesjaarlijkse plancyclyus van die wet. In de praktijk leven nog veel vragen over het nieuwe kader voor waterbodems, onder andere met betrekking tot het overgangsrecht, de afbakening van de land- en waterbodem en de omgang met verontreinigingen die deze afbakenign negeren.
Auteur(s)S. Handgraaf , S. Strolenberg
Pagina352-359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe zaak Arcelor en de ontluikende contouren van het Europese broeikasgasemissiehandelssysteem
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingDe jurisprudentue over het broeikasgasemissierechtensysteem verduidelijkt langzamerhand de randvoorwaarden voor dit marktconforme instrument. Onlangs werd uitspraak gedaan in een fundamenteel beroep bij de EU-rechter door staalbedrijf Arcelor. het bedrijf is nie geslaagd in zijn opmerkelijke actie tegen de richtlijn broeikasgasemissiehandel zelf en n zijn verzoek om schadevergoeding, maar de uitspraak bevat belangrijke discussiepunten voor de verdere vormgeving van de emissierechtenmarkt:
Auteur(s)M. Peeters
Pagina360-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Samenvatting'Afval'-'Bestrijdingsmiddelen'-'Bestuursrecht'-'Bodem'-'Bouwen'-'Dierenwelzijn'-'Energie'-'Industrie'-'Mest'-'Ruimte'-'Schepen'-'Vis'-'Wabo'-'Water'
Pagina369-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Pagina373-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Pagina374-375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Pagina375-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG Mileuwet- en regelgeving
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Auteur(s)R.H. Donkers
Pagina378-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 02-03-2010, 08/02794 E
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Samenvatting (Bron)Lezing art. 13 Flora- en faunawet.
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK6326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-04-2010, 20-003490-08
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingAsbestzaak. Strafmotivering.
Samenvatting (Bron)1. Asbest: Slopen van een asbesthoudend bouwwerk zonder vergunning. 2. Opzettelijk op en/of in de bodem en/of in de lucht brengen van asbesthoudend materiaal, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is. Ad 1. a) Verdachte was niet vrijgesteld van de vergunningsplicht, aangezien de asbestplaten niet uitsluitend geschroefd, maar deels gespijkerd waren. b) Verdachte had niet mogen vertrouwen op informatie die hij op de website van het Ministerie van VROM heeft gevonden over het verwijderen van asbest door particulieren. Ad 2. Verdachte heeft onvoldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat asbest in contact met de lucht en bodem zou komen.
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BM0881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Leeuwarden, 16-02-2010, AWB 10/153
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingKAp- en aanlegvergunning voor kap van elzensingels in Nationaal Landschap 'De Noarlike Fryske Wâlden' in verband met nieuwbouwplannen. schorsing die doorloopt na beslissing op bezwaar totdat op eventueel nieuw verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Samenvatting (Bron)Kap- en aanlegvergunning voor het kappen van houtopstanden in verband met de realisering van een bedrijventerrein. Belanghebbende. Onduidelijk welke "waarde" als bedoeld in de APV in geding is. Niet gemotiveerd waarom de houtopstanden, die kennelijk een waarde vertegenwoordigen, moeten wijken voor het bedrijventerrein. Flora- en fauna. Vleermuizen. Omdat sprake is van onomkeerbare gevolgen en ongewis is of de gemeente de gebreken kan herstellen in de beslissing op bezwaar, is de vergunning geschorst.
Pagina381-382
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BL3967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200806507/1/R1
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingBestemmingsplan dat voorziet in oprichting windturbines vastgesteld in strijd met art. 7.26c Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008, nummer 2008-000196, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Oldebroek (hierna: de raad) bij besluit van 18 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Windturbinepark".
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200806140/1/R1
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
Samenvatting 
Tracébesluiten over omlegging Zuid-Willemsvaart vernietigd onder in stand lkaten van de rechtsgevolgend; rijkwijdte Tracéwet; natuurcompensatie; waterhuishouding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2008 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, thans: de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: de staatssecretaris), in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het "Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen" (hierna: het Tracébesluit) vastgesteld.
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200905524/1/M2
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingReferentieniveau van het omgevingsgeluid is niet bepalwend voor de vraag of een terrein een binnenterrein is als bedoeld in het Activiteitenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 november 2008 heeft [appellant] bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek van 18 mei 2008 tot het nemen van handhavingsmaatregelen ten aanzien van [café] aan de [locatie] te [plaats].
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-03-2010, 2009097/1/M2
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingInvordering van verbeurde dwangsommen. Nu de overtreding plaatsvond voor 1 juli 2009 is ook ten aanzien van de invordering van de dwangsom het oude recht van toepassing.
Pagina382-382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200904633/1/R2
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingGebied met ongeveer 350 permanent bewoonde recreatiewoningen is aan te merken als bebouwde kom in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2009, kenmerk 2008-020683, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Buren (hierna: de raad) bij besluit van 4 november 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Woongebied Lingemeer" (hierna: het plan).
Pagina382-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200902355/1/M1 en 200909206/1/M1
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingArtikel 7 EVRM niet van toepassing op bestuursrechtelijke verboden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2008 heeft het college beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van het energieopslagsysteem met bodemwarmtewisselaars van [appellant] op het perceel [locatie] te [plaats] wegens het overtreden van artikel 4.12, eerste lid, van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (hierna: de Verordening leefomgeving).
Pagina383-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-04-2010, 200904423/1/M2
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingStrijd met bestemmingsplan doorbreekt geen bestaande rechten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leerdam [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het houden van vleeskuikens en vleeskalveren aan de [locatie 1] te [plaats] geweigerd. Dit besluit is op 7 mei 2009 ter inzage gelegd.
Pagina383-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM0199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-04-2010, 20094311/1/M2
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingUitleg begrip 'bebouwde kom' in de zin van de Wet geurhinder.
Pagina383-383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-04-2010, 200808652/1/R2
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingRegeling in bestemmingsplan over op te richten gebouwen buiten geurcontour als bedoeld in Wet geurhinder en veehouderij is niet in strijd met rechtszekerheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Uden (hierna: de raad) bij besluit van 21 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "BillyBird Park Hemelrijk".
Pagina383-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200903402/1/M1
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingGeluid van windturbines is niet impulsachtig, zodat geen straffactor 5 dB(A) behoeft te worden toegepast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis een verzoek van de Stichting en anderen om bestuurlijke handhavingsmiddelen te treffen ten aanzien van vijf windturbines in de Hoofdplaatpolder bij Hoofdplaat, gemeente Sluis, afgewezen.
Pagina383-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-04-2010, 200906559/1/M2
CiteertitelM en R 2010/6, nr.
SamenvattingLast onder dwangsom van de Minister van ROM aan loonbedrijf dat twee man en een minikraan ter beschikking had gesteld ten behoeve van bodemsanering zonder te beschikken over een verleende erkenning als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2008 heeft de minister aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 15, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit.
Pagina384-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM2602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-03-2010, 19234/04
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 50
SamenvattingErnstige luchtverontreiniging door lood- en zinkfabriek. Hoge loodconcentraties in bloed van klaagster. Autoriteiten hebben geen juist evenwicht gevonden tussen het economisch belang van de fabriek en het recht op gezinsleven van klaagster. Schending van art. 8.
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8
Annotator Kamminga
Pagina384-387
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0330JUD001923404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 04-03-2010, C-241/08
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 51
SamenvattingDe op visvangst, aquacultuur, jacht en andere weidelijke activiteiten gerichte algemene regulering sluit niet uit dat deze activiteiten nooit significante effechten kunnen hebben en is derhalve in strijd met art. 6 lid 2 Habitatrichtlijn. Door bouw- of ontwikkeling swerkzaamheden die voorzien zijn in Natura 2000-overeenkomsten vrij te stellen van een individuele beoordeing als bedoeld in artikel 6 lid 3 handelt Frankrijk in strijd met laatstgeneomede bepaling. Een passende beoordeling als bedoeld in artikel 6 lid 3 hoeft geen onderzoek naar alternatieven te bevatten. Zo'n onderzoek is alleen vereist in de procdure ingevolge art 6 lid 4.

(Bacila / Roemenië)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 maart 2010. # Europese Commissie tegen Franse Republiek. # Niet-nakoming - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, leden 2 en 3 - Onjuiste omzetting - Specialebeschermingszones - Significante milieueffecten van project - ,Niet-verstorend' karakter van bepaalde activiteiten - Milieueffectbeoordeling. # Zaak C-241/08.
Annotator Verschuuren
Pagina387-392
UitspraakECLI:EU:C:2010:114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Arnhem, 11-02-2010, AWB 09/1339
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 52
SamenvattingVergewisplicht t.a.v. advies Bureau Bibob.
Samenvatting (Bron)Weigering bouwvergunning voor varkensstal, omdat er ernstig gevaar bestaat dat die bouwvergunning mede zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en strafbare feiten te plegen. Wet Bibob.
Annotator van Ham
Pagina392-395
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BL5488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200807930/1/M1
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 53
SamenvattingVergunning voor riooloverstort, aan kwaliteitseisen hoeft niet te worden voldaan, onduidelijk of hoofdwatergang onder beschermingsregime KRW valt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2008 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Wetterskip Fryslân (hierna: het dagelijks bestuur) aan de gemeente Weststellingwerf een vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het door middel van een overstort lozen van met regenwater verdund rioolwater vanuit de kern Nijeholtpade op het oppervlaktewater. Dit besluit is op 26 september 2008 ter inzage gelegd.
Annotator van Rijswick
Pagina395-399
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200807056/1/M1
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 54
SamenvattingAan de Wvo-vergunning kunnen voorschriften worden verbonden in het belang van de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk. Dit begrip moet ruim worden uitgelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2008, voor zover van belang, heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Fryslân (hierna: het dagelijks bestuur) aan de naamloze vennootschap Afvalsturing Friesland N.V., handelend onder de naam Omrin (hierna: Omrin) een vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) voor het lozen van afvalwater via een persleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heerenveen (hierna: de rwzi). Dit besluit is op 8 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Annotator van Rijswick
Pagina399-400
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-03-2010, 200904466/1/H3
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 55
SamenvattingUitvoer afvalstoffen. Publicatie besluiten op internet. Naam en adres kennisgever openbaar te maken milieuinformatie.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 16 en 30 juni 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan [appellante] medegedeeld geen bezwaar te maken tegen het voornemen van [appellante] om afvalstoffen, als beschreven in de kennisgevingen met kenmerken NL 201460 en 201461, over te brengen naar Duitsland gedurende de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 onderscheidenlijk van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2009. Verder heeft de minister in die besluiten medegedeeld dat deze twee weken na datum dagtekening zullen worden gepubliceerd op de internetpagina [naam website].
Annotator Douma
Pagina401-404
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200905136/1/H2
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 56
SamenvattingDe rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het college bij de waterstaatkundige verzorging van zijn beheersgebied beleidsvrijheid toekomt en terecht geen grond aanwizg geacht voor het oordeel dat de door het college opgestelde Beleidsregels kennelijk onredelijk of anderszins onjuist zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2007 heeft het college van dijkgraaf en heemraden (hierna: het college) van het waterschap Rivierenland (hierna: het waterschap) aan de gemeente Zederik ontheffing (hierna: de ontheffing) verleend voor het compenseren van verhard oppervlak, het leggen van een dam met duiker, het plaatsen van een beschoeiing en een hekwerk, alsmede vergunning (hierna: de vergunning) verleend voor het lozen van hemelwater van het nieuw verhard oppervlak in/nabij B-watergang nummers 036042 en 041174 ter plaatse van de Doelakkerweg te Ameide, percelen kadastraal bekend gemeente Ameide, sectie B, nummers 3172 en 3173, in verband met de nieuwbouw van het dorpshuis met sportvoorzieningen 'Het Spant'.
Annotator Groothuijse
Pagina404-408
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200904814/1/M2
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 57
SamenvattingIngevolge artikel 55b, eerste lid, Wbb is de eigenaar van een bedrijfsterrein waar een geval van ernstige verontreiniging is ontstaan, verplicht de bodem te saneren indien in een beschikking als bedoeld in artikel 37, eerste lid, Wbb is vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk is. Met de sanering wordt begonnen uiterlijk voor het tijdstip dat is bepaald in de beschikking. Ten tijde van het nemen van het primaire besluit had Amex nog geen aanvang gemaakt met de sanering, zodat zij artikel 55b Wbb heeft overtreden. Begunstigingstermijn van ruim zes maanden na instemming met het saneringsplan voldoende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amex Property B.V. (hierna: Amex) twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 55b, in samenhang met artikel 37 van de Wet bodembescherming, op de locatie Leidseweg 219 e.o. te Voorschoten. Bij besluit van 25 mei 2009 heeft het college het door Amex hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard, waarbij de twee lasten, na wijziging van de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom onder B, zijn gehandhaafd.
Annotator Warendorf
Pagina408-409
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-05-2010, 201002682/1/M1
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 58
SamenvattingNaar het oordeel van de voorzitter bestaat er een nauwe samenhang tussen de bouwactiviteiten en hetgeen de inrichting ingevolge artikel 8.1, eerste lid, aanheft en onder a, van de Wet milieubeheer vergunningsplichtig maakt, namelijk de opwekking van energie door verbranding van reststoffen. Onder deze omstandigheden moeten de bouwactiviteiten worden aangemerkt als oprichten in de zin van artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2010 heeft het college het verzoek van Afvaloven Nee om handhavend op te treden tegen het door de naamloze vennootschap Afvalsturing Friesland N.V. (hierna: Omrin) verrichten van bouwwerkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een reststoffen-energiecentrale aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen afgewezen.
Annotator de Graaf
Pagina410-412
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-03-2010, 200909762/2/M2
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 59
SamenvattingMaatwerkvoorschrift m.b.t. muziekinstallatie van 90 ajar bestaand horecabedrijf.  Gelet op art. 6.12 leden 1 en 3 zijn B en W er ten onrechte van uitgegaan dat darvoor op 1 januari 1992 een vergunning diende te gelden waarin hogere grenswaarden waren opgenomen. Niet uitgesloten echter dat op deze datum, ook zonder vergunning, op grond van het Besluit horecabedrijven milieubheer voor de inrichting hogere geluidgrenswaarden golden. Dientengevolge evenin uitgesloten dat die situatie zich eveneens voordeed onder de gelding van het opvolgende Besluit oreca- sport en recreatie-inrichtingen. Schorsing toegewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn op grond van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van [vergunninghoudster] handelend onder de naam [café] aan de [locatie] te [plaats].
Annotator Claassen-Dales
Pagina412-414
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 15-02-2010, AWB 10/150 VVEROR-T1
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 60
SamenvattingPopulieren op meer dan 10 meter afstand van de zijkant van de geasfalteerde rijbaan in een groenstrook onderaan het talud van de weg vallen onder wegbeplanting in de zin van de Boswet. Bestuurlijk rechtsoordeel. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander was onbevoegd tot het geven van een rechtsoordeel over de kapvergunningsplicht, omdat in artikel 15, tweede lid, van de Boswet uitdrukkelijk is bepaald dat de gemeenteraad geen regelen mag stellen met betrekking tot dit soort wegbeplanting.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft het rechtsoordeel gegeven dat voor de kap van 297 populieren langs de oostzijde van de A16 in de deelgemeente Prins Alexander geen kapvergunning nodig is, omdat op grond van artikel 4.4.2, vierde lid, aanhef en onder a, van de APV Rotterdam 2008 het kapverbod niet geldt voor ongeknotte populieren als wegbeplanting. Verweerder geeft aan het begrip weg in wegbeplanting in de zin van de APV de uitleg dat daarin is inbegrepen het talud naast de A16 en de groenstrook onder aan het talud. Verzoekster is van mening dat er voor deze bomen wel een kapvergunning nodig is, omdat de bomen ten onrechte als wegbeplanting zijn aangemerkt en dat het begrip weg in wegbeplanting beperkt is tot een strook van 10 meter vanaf de zijkant van de geasfalteerde rijbaan De rechtbank oordeelt dat verweerder niet bevoegd is om een rechtsoordeel te geven over het op grond van de APV al dan niet kapvergunningplichtig zijn van de bomen, omdat uit artikel 15 van de Boswet, die van hogere orde is dan de APV en daarop voorgaat, volgt dat de gemeenteraad niet bevoegd is regelen te stellen ter bewaring van ongeknotte populieren als wegbeplanting. Onder het begrip wegbeplanting in de zin van de Boswet moet, naar algemeen spraakgebruik, in dit geval worden verstaan het gebied langs het hier aan de orde zijnde stuk van de A16 met inbegrip van het talud en de groenstrook tot aan de slootkant.
Annotator Warendorf
Pagina414-415
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BL5255
Artikel aanvragenVia Praktizijn