Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 13-08-2010
Aflevering 5
TitelLeidraad Aanbesteden Bouwopdrachten 2009
SamenvattingHoewel er overheden zijn die zeer regelmatig aanbesteden, is aanbesteden voor velen van hen iets dat minder frequent voorkomt - en dus iets dat 'erbij' wordt gedaan. Minder ervaring met aanbesteden brengt mee dat het deskundigheidsniveau per aanbestedende dienst sterk uiteen kan lopen. Maar omdat door overheden veel belastinggeld aan opdrachten voor werken wordt uitgegeven, is het belangrijk dat dat geld verstandig wordt besteed en dat de aanbesteding niet alleen volgens de regels gebeurt, maar ook op een efficiënte - lees: verstandige - manier. Om dat te bevorderen is de Leidraad Aanbesteden geschreven.
Auteur(s)D.E. van Werven
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag PIANAOo-congres 2010: roerige tijden
Samenvatting'Roerige tijden' was het thema van het PIANOo-congres dat op 27 mei werd gehouden in het WTC te Rotterdam. Dit congres is alweer het vijfde op rij en is het lustrumcongres van deze organisatie. De titel van het congres is niet willekeurig gekozen. Het zal geen inkoper van een overheidsorgaan zijn ontgaan dat in het publieke domein gesneden gaat worden in de uitgaven. Een habitat waar de inkoper zich thuis zou moeten voelen, zou je denken. Vandaar ook de ondertitel: 'Inkoper, grijp je kans.'
Auteur(s)D. Waterman
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe mededelingsplicht van inschrijvers bij aanbestedingen
SamenvattingHet is voor aanbesteders van groot belang dat zij tijdig worden gewezen op eventuele procedurefouten die zij in het kader van de afwikkeling van een aanbesteding maken. Dat doet de vraag rijzen of en in hoeverre op inschrijvers de juridische verplichting rust de aanbesteder op dergelijke fouten attent te maken en - gesteld dat zo'n verplichting onder de omstandigheden inderdaad kan worden aangenomen - welke rechtsgevolgen aan de niet-naleving daarvan zijn verbonden. In de rechtspraktijk lijkt algemeen te worden aangenomen dat een inschrijver de aanbesteder tijdig op eventuele procedurefouten dient te wijzen en dat, wanneer hij verzuimt dat te doen, de rechter hem niet-ontvankelijk zal moeten verklaren in zijn jegens de aanbesteder ingestelde vordering. Nog afgezien van de vraag of die laatste conclusie in alle gevallen juist is, kan men zich afvragen wat nu precies de juridische grondslag van de hiervoor bedoelde mededelingsplicht is. Bovendien kan de vraag worden gesteld of de niet-naleving van een eventuele mededelingsplicht van de inschrijver ook een grondslag biedt voor het instellen van een schadevergoedingsvordering door de aanbesteder.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe zaak
TitelDe zaak Müller
SamenvattingOp 25 maart jl. wees het HvJ EU arrest in de zaak Muller.
Voorafgaand aan de uitspraak lag de vraag op tafel of met dit arrest eindelijk definitieve duidelijkheid zou worden geschapen ten aanzien van de vraag in welke gevallen projectontwikkelingen Europees zouden moeten worden aanbesteed. De uitspraak verschaft op de nodige punten helderheid, maar roept ook vragen op. Een uiteenzetting.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag voorjaarsvergadering NVvA
SamenvattingOp 1 juni 2010 vond de voorjaarsvergadering plaats van de NVvA. Hierop volgt een kort verslag van het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering, waarin het thema 'Gebiedsontwikkeling: het laatste woord' centraal stond.
Auteur(s)A. Gelderman
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn