Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-08-2010
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelMeer bescherming van gebouwde monumenten onder de Wabo
CiteertitelTBR 2010/139, p. 746-752
SamenvattingMet de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) worden veel bestaande vergunningstelsels met betrekking tot de omgeving geintegreerd in de omgevingsvergunning. Ook de bestaande vergunnigsvereisten ten behoeve van de bescherming van gebouwde monumenten gaan op in die omgevingsvergunning. Nu is het actuele recht voor bescherming van gebouwde monumenten in Nederland een complex geheel, met name doordat de nationale wetgever slechts de rijkszorg voor gebouwde monumenten heeft willen regelen en daarmee de provinciale of gemeentelijke zorg voor monumenten aan de eigen autonomie heeft overgelaten.
Auteur(s)Th. Peters
Pagina746-752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet ontwerpbesluit externe veiligheid buisleidingen nader bekeken
CiteertitelTBR 2010/140, p. 753-757
SamenvattingBeleid en wetgeving rondom het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen zijn sterk in beweging. Op 28 augustus 2009 is het (ontwerp) Besluit externa veiligheid buisleidingen (Bevb) gepubliceerd. Het Bevb vormt straks het toetsingskader op grond van de Wet milieu (Wm) en de Wet ruimetelijke ordening (Wro) voor risico's die samenhangen met het transport van gevaarlijke stoffen door solitaire buisleidingen. Het Bevb is van belang voor de praktijk van de ruimtelijke ordening, omdat het besluit instructieregels bevat.
Auteur(s)R. Schonis
Pagina753-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRedelijkheid en billijkheid in het erfpachtrecht
CiteertitelTBR 2010/141, p. 758-766
SamenvattingHet instituut erfpacht mag zich de laatste tijd in toenemende mate in publieke belangstelling verheugen. Op dit moment is nog steeds de discussie gaande over de vraag hoe moet worden omgegaan met de invulling van het erfpachtrecht op de Waddeneilanden, terwijl ook de stedelijke erfpacht nog steeds tot problemen aanleiding geeft. Het belangrijkste juridische kenmerk van erfpacht is de grote contractsvrijheid die partijen hebben: partijen zijn ten aanzien van bijna alles bevoegd het erfpachtrecht naar eigen inzicht in te vullen.
Auteur(s)P.A. de Hoog
Pagina758-766
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWoningcorporaties aanbestedingsplichtig? Nieuwe ontwikkelingen
CiteertitelTBR 2010/142, p. 767-771
SamenvattingIn de Woningwet en het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) vinden we regels over woningcorporaties. Hier wordt ook bepaald dat woningcorporaties (zogenaamde toegelaten instellingen) uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting worden bij voorrang gehuisvest.
Auteur(s)L.A. Dutmer
Pagina767-771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPast en Present Performance
CiteertitelTBR 2010/143, p. 772-783
SamenvattingVeel aanbestedende diensten willen bij hun aanbestedingen rekening kunnen houden met de prestaties die de aanbieders bij eerder uitgevoerde opdrachten leverden. Ze geven bij aanbestedingen de voorkeur aan ondernemingen met wie ze eerder positieve ervaringen hadden voor wat betreft de samenwerking en het eindresultaat. Ondernemingen met wie ze uitgesproken slechte ervaringen hadden willen ze eigenlijk niet contracteren. Soms lijkt het erop dat het aanbestedingsrecht die wensen dwarsboomt.
Auteur(s)C.H.N.M. Petit
Pagina772-783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese aanbestedingsrecht (Deel 2)
CiteertitelTBR 2010/144, p. 784-793
SamenvattingDit is het tweede deel van de kroniek, waarin een aantal belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen op het gebied van het aanbestedingsrecht worden samengevat. Het betreft uitspraken uit de periode van april 2008 tot en met december 2009.
Auteur(s)J.G.J. Janssen , D.C. Orobio de Castro
Pagina784-793
LinkVolledige tekst (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelM.A.B. Chao-Duivis, Hoofdstukken Bouwrecht, delen 12A en 12B
CiteertitelTBR 2010/145, p. 794-796
SamenvattingHoofdstukken Bouwrecht 12A; Onduidelijkheden in Bestek en Overeenkomst

Hoofdstukken Bouwrecht 12B; tegenstrijdigheden in Bestek en Overeenkomst
Auteur(s)F.M. Cassel
Pagina794-796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200904456/1/M2
CiteertitelTBR 2010/146, p. 797-799
SamenvattingM.e.r.-beoordelingsplicht. Milieueffectrapportage. Drempelwaarden minder absoluut. Betekenis arrest HvJ EG van 15 oktober 2009, C-255/08 (Commissie/Nederland). Onvolledige omzetting M.e.r.-richtlijn door Nederland.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rucphen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkenshouderij of opfokzeugenbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 mei 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorP.C.M. Heinen
Pagina797-799
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 19-05-2010, 200907649/1/R3
CiteertitelTBR 2010/148, p. 800-803
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan. Geen bestuurlijk vooroverleg gevoerd met andere bij het bestemmingsplan betrokken overheidsorganen. De beslissing dat geen behoefte bestaat aan bestuurlijk vooroverleg, hoeft niet in een besluit te worden vastgelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Hasselt om de Weede, fase 1a" vastgesteld (hierna: het plan).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina800-803
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200906837/1/R2
CiteertitelTBR 2010/149, p. 804-806
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan in strijd met rechtszekerheid. Vaststellingsbesluit vernietigd. Gemeenteraad opgedragen om bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. Afdeling 3.4 Awb hoeft daarbij niet te worden toegepast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2009, kenmerk no. 09R.00144, heeft de raad van de gemeente Woerden het bestemmingsplan "Binnenstad Woerden" vastgesteld.
Pagina804-806
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200907545/1/R1
CiteertitelTBR 2010/150, p. 807-812
SamenvattingGebruiks- en bebouwingsregels in erfpachtovereenkomst. Raad niet verplicht deze gebruiks- en bebouwingsregels ongewijzigd in bestemmingsplan op te nemen. Betekenis gewijzigde planologische inzichten. Verruiming geluidszone voor industrieterreinen op verbeelding t.o.v. geluidszone die is vermeld in akoestisch rapport. Kantoor is geen geluidgevoelig object in de zin van de Wgl. Bedrijfsruimten waar gedurende een langere periode van de dag personen verblijven dienen als geluidgevoelig te worden aangemerkt. Raad heeft de vraag beantwoord of verruiming van de geluidszone in het belang van een goede ruimtelijke ordening is. Strijd met motiveringsbeginsel. Vernietiging voor zover het betreft de aanduiding 'geluidszone industrie' op de verbeelding. Beroep gedeeltelijk gegrond. Opdracht aan de raad om binnen de drie maanden na verzending van de uitspraak aan nieuw besluit tot vaststelling van bestemmingsplan te nemen. Afdeling 3.4 Awb niet van toepassing op voorbereiding nieuw vastelingsbesluit. Voorlopige voorziening inzake geluidszone industrie. Voorlopige voorziening vervalt bij inwerkingtreding nieuw bestemmingsplan waarin de geluidszone opnieuw is vastgesteld. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Regentesse-/Valkenboskwartier-Zuid, 8e herziening (De Verademing e.o.)" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina807-812
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 12-05-2010, 200902210/1/M2
CiteertitelTBR 2010/147, p. 812-815
SamenvattingGeurhinder. Veehouderij. Geurgevoelig object.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 27 februari 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorP.A.M. van Hoef
Pagina812-815
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200905976/1/H2
CiteertitelTBR 2010/151, p. 815-817
SamenvattingSluiting van een discotheek voor een jaar. Formele rechtskracht. Geen nadeelcompensatie voor overtreder. Schade stijgt niet uit boven het normale ondernemersrisico.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2007 heeft de burgemeester van Vlaardingen (hierna: de burgemeester) een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen.
Pagina815-817
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL5333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200902027/1/H2
CiteertitelTBR 2010/152, p. 817-821
SamenvattingNadeelcompensatie. Vertraging in verwezenlijking bouwplannen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Someren aan [appellant] 44.188,14 aan schadevergoeding toegekend.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina817-821
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200909051/1/H2
CiteertitelTBR 2010/153, p. 821-823
SamenvattingPlanschade. Spoedwet wegverbreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) een verzoek van [appellanten] (hierna in enkelvoud: [appellant]) om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina821-823
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 16-02-2010, 345682 / KG ZA 09-1364
CiteertitelTBR 2010/154, p. 823-830
SamenvattingVordering om te verbieden te gunnen. Gelijkheids- transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)aanbesteding architectenselectie herontwikkeling Stadskantoor Rotterdam, vordering om te verbieden aan OMA te gunnen afgewezen, geen schending gelijkheids- en transparantiebeginsel.
Pagina823-830
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BL4031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 16-03-2010, 200.001.510
CiteertitelTBR 2010/155, p. 831-835
SamenvattingStroomstoring. Aansprakelijkheid grondroerder. Aan derden verschuldigde compensatievergoedingen.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid grondroerder voor door netbeheerder als gevolg van een stroomstoring aan derden verschuldigde compensatievergoedingen? BW 6:95, 98; 162; Electricitietswet 1998, art. 31
Pagina831-835
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BL8028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 18-06-2010, 08/04464
CiteertitelTBR 2010/156, p. 835-845
SamenvattingReikwijdte kwalitatieve aansprakelijkheid niet-ondergeschikte. Vervolg op Delfland/Stoeterij. Uiterlijke eenheidsvereiste. Schadebeperking.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten (art. 6:171 BW). Werkzaamheden verricht ter uitoefening bedrijf opdrachtgever. Art. 6:171 BW is, ofschoon aan haar de gedachte ten grondslag ligt dat een buitenstaander veelal niet kan onderscheiden of de schade te wijten is aan en fout van een ondergeschikte of van een ander die ter uitoefening van het desbetreffende bedrijf werkzaamheden verricht, ook van toepassing als de schade duidelijk is veroorzaakt door een fout van een niet-ondergeschikte. Schadebeperkingsplicht. Motivering.
AnnotatorF.J. van Velsen
Pagina835-845
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL9596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/157, p. 846-848
Pagina846-848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2010/, p. 849-851
Pagina849-851
Artikel aanvragenVia Praktizijn