Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-08-2010
Aflevering 7339
TitelProactieve kwijtschelding gemeentebelasting: profijtelijk en privacyvriendelijk?
CiteertitelGst. 2010, 69
SamenvattingHet jaar 2010 is Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Mede in dat kader kondigde de Staatssecretaris van SZW eind vorig jaar aan dat de werkwijze van automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen, die door de Stichting Inlichtingenbureau inmiddels enkele jaren succesvol wordt uitgevoerd, ook op andere terreinen, zoals bij waterschapsbelasting en bij voorzieningen in het kader van bijzondere bijstand, zal worden beproefd. De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan het normatief kader voor proactieve kwijtschelding in relatie tot de uitvoeringspraktijk.
Auteur(s)J.P.R. Bergfeld
Pagina345-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIngezonden bijdrage
CiteertitelGst. 2010, 70
SamenvattingNaschrift op het artikel 'Het creŽren van een bouwtitel onder de Crisis- en herstelwet'.
Auteur(s)L. Berkouwer , J.C. Binnerts
Pagina353-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200901588/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 71
SamenvattingAfwijzing handhavingsverzoek wegens instandlating van door rechtsvoorganger illegaal opgerichte bouwwerken. Rechtszekerheid verzet zich tegen handhaving wegens overtreding instandiatingsverbod ex art. 40 lid 1 onder b Wonw, tenzij blijkt dat rechtsopvolger ten tijde van de verkrijging concrete aanwijzingen had dat sprake was van illegaal bouwen. (Zandvoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit verzonden op 17 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort (hierna: het college) een verzoek van [verzoeker] om handhavend tegen een loopbrug en een dakterras op het perceel [locatie] te Zandvoort (hierna: het perceel) op te treden afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina353-357
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7766
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2010, 200907129/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 72
SamenvattingBouwvergunning met ontheffing ex art. 2.5.30 Bouwverordening ('parkeerbepaling') voor 84 koopappartementen. Doordat in art. 2.5.30 lid 2 Bouwverordening is verwezen naar door raad in Parkeernota vastgestelde parkeernormen zijn die normen deel uit gaan maken van Bouwverordening en als zodanig algemeen verbindende voorschriften geworden. (Breda)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2009 heeft het college aan Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie (hierna: de Ontwikkelingscombinatie) ontheffing en bouwvergunning verleend voor het bouwen van 84 koopappartementen op het perceel Dirk Hartogstraat ongenummerd te Breda (hierna onderscheidenlijk: het bouwplan en het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina357-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM3235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200909097/1/M2
CiteertitelGst. 2010, 73
SamenvattingLast onder dwangsom. Invordering verbeurde dwangsommen. Rechtsbescherming. Overgangsrecht vierde tranche Awb. (Leeuwarden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit).
AnnotatorR.D. Boesveld
Pagina359-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200901760/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 74
SamenvattingAlgehele sluiting van badinrichting wegens gevaar voor de volksgezondheid (legionella in waterleidingsysteem). Sluiting is geen bestuursdwang. (Ridderkerk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2007 heeft de burgemeester van Ridderkerk met onmiddellijke ingang de sluiting bevolen van [bedrijf], gevestigd aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting).
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina362-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-04-2010, 200905723/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 75
SamenvattingGedogen van gebruik in strijd met bestemmingsplan geeft geen concreet zicht op legalisering verbouwing. Beleidsnota handhaving van na bezwaarschrift bevat reeds voordien geldend handhavingsbeleid. (Woensdrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2008 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de zonder bouwvergunning uitgevoerde verbouwingen aan de recreatiewoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), binnen vier maanden na verzending van het besluit ongedaan te maken en te houden.
AnnotatorL.J.J. Rogier , J.M.H.F. Teunissen
Pagina367-369
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM2625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200907830/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 76
SamenvattingVrijstelling en bouwvergunning geweigerd. Negatief welstandsadvies. (Amsterdam Stadsdeel Centrum)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2008 heeft het dagelijks bestuur vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een koelunit en een tuinkast ter afscherming van de koelunit in de tuin achter het gebouw Keizersgracht 736 A-C te Amsterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina370-372
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200906181/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 77
SamenvattingTekst 'Jezus redt' in witte dakpannen. Last onder dwangsom tot verwijdering witte dakpannen wegens ernstige schending welstandseisen. Welstandsexces? Gerechtvaardigde beperking van recht op vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid. Dwangsom niet opgelegd vanwege inhoud tekst, maar enkel vanwege de concrete vorm en omvang. Voldoende andere manieren tot bekendmaking boodschap. (Giessenlanden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2009 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de witte dakpannen van het dak van de woning aan de [locatie] te [plaats] te verwijderen en verwijderd te houden en het dak in de oude staat te herstellen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina372-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200900517/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 78
SamenvattingBeoordeling levensgedrag is niet ingekaderd door uitgewerkte begripsomschrijving of ingeperkt door een termijn van vijf jaar. Advies Bureau BIBOB geen grondslag besluiten tot weigering exploitatievergunning en vergunning art. 3 Dhw; gegevens uit dit advies zijn evenmin gebruikt. (Den Helder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 augustus 2007 heeft de burgemeester van Den Helder (hierna: de burgemeester) geweigerd aan [appellant] vergunning te verlenen voor het exploiteren van een seksinrichting in het pand [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting).`Bij besluit van dezelfde datum heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Helder (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] een vergunning, bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (hierna: de DHW), te verlenen voor die inrichting.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina378-381
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8293
Artikel aanvragenVia Praktizijn