StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 07-09-2010
Aflevering 3
RubriekArtikel
TitelProjectbesluit, Wabo en overgangsrecht
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingMet ingang van 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Door middel van de Invoeringswet Wabo wordt een groot aantal aanpassingen in bestaande wet- en regelgeving doorgevoerd. Een van de wetten die wordt gewijzigd is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Enerzijds gaat het om terminologische aanpassingen zodat Wro en Bro voor wat betreft het begrippenkader aansluiten op de Wabo. Anderzijds worden inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van de overheveling van een aantal besluitbevoegdheden van de Wro naar de Wabo.
Auteur(s)T. Lam , T. Nijmeijer
Pagina9-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 01-04-2010, 201001600/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingHet recht op geluidversterking tijdens kerkdiensten valt niet onder de bescherming van de Grondwet.

(Zutphen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2010 heeft het college aan het Kerkgenootschap Leger des Heils een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot een kerkgebouw op het adres Hagepoortplein 4a te Zutphen.
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM0191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 07-04-2010, 200904423/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingWeigering vergunning wegens strijd met bestemmingsplan maakt inbreuk op bestaande rechten.

(Leerdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leerdam [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het houden van vleeskuikens en vleeskalveren aan de [locatie 1] te [plaats] geweigerd. Dit besluit is op 7 mei 2009 ter inzage gelegd.
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM0199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-04-2010, 200904311/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingGeen sprake van bebouwde kom zoals omschreven in de Wet geurhinder en veehouderij.

(Franekerdeel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel (hierna: het college) aan [partij] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een veehouderij en akkerbouwbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 4 mei 2009 ter inzage gelegd.
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-04-2010, 200905313/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingHerhaalde aanvraag alleen mogelijk bij nieuw gebleken feiten of omstandigheden dan wel bij een relevante wijziging van het recht.

(Gulpen-Wittem)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand Bierbrouwerij B.V. op het perceel Brouwerijstraat 2-10 te Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem, afgewezen.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina22-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-05-2010, 200907818/1/H3
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur en artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer. Concentratiegegevens zijn milieuinformatie die openbaar dient te worden gemaakt.

(Rechtbank Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2007 heeft DCMR een verzoek van SNM om openbaarmaking van informatie gedeeltelijk afgewezen.
Pagina25-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM3265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-05-2010, 201002682/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingOmdat bouwen in dit geval gelijkstaat aan het oprichten van een inrichting is een milieuvergunning vereist. Geen schending van milieubelang.

(GS Friesland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2010 heeft het college het verzoek van Afvaloven Nee om handhavend op te treden tegen het door de naamloze vennootschap Afvalsturing Friesland N.V. (hierna: Omrin) verrichten van bouwwerkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een reststoffen-energiecentrale aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen afgewezen.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina28-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 12-05-2010, 200902210/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingVoor kwalificatie geurgevoelig object is niet van belang of het gebruik van een pand in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

(Drimmelen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 27 februari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina33-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200902750/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingBeschrijving van alternatieven in aanvraag milieuvergunning is niet verplicht.

(Beuningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beuningen aan [verguninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een pluimveeopfokbedrijf aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 19 maart 2009 ter inzage gelegd.
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200907405/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingGeen aanleiding om last onder dwangsom met terugwerkende kracht op te heffen nu geen sprake is van nieuw gebleken feiten of omstandigheden.

(Ministerie VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft de minister, naar aanleiding van een verzoek van ProRail B.V. om een aan haar bij besluit van 12 september 2007 opgelegde last onder dwangsom met terugwerkende kracht op te heffen, de opgelegde last onder dwangsom met ingang van 24 maart 2009 ingetrokken.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina37-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200909028/1/H3
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingBevoegdheid tot verlenen ontheffing krachtens de Ffw is discretionair van aard. De totale lengte van de procedure heeft niet geleid tot overschrijding van het recht op een redelijke procestermijn.

(Minister LNV)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2007 heeft de minister geweigerd [appellant] een ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw).
Pagina40-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-04-2010, 200907558/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K25
SamenvattingVereniging van Huiseigenaren is belanghebbende.

(Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een warmtecentrale ten behoeve van het stadsverwarmingsnet aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 augustus 2009 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200904499/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. K26
SamenvattingRechtstreekse toetsing aan EG-richtlijn; vermelding (exacte) locatie van genetische veldproeven kan variëren naar gelang de kenmerken van de introductieplaats en de eventuele gevolgen daarvan voor het milieu.

(Minister VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2009, kenmerk 2009/20, heeft de raad van de gemeente Aa en Hunze (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Gieten OV-knooppunt en verkeersplein" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 19-05-2010, 200904852/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K27
SamenvattingOp de straftoeslag voor muziekgeluid mag geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast.

(Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2008 heeft het college op grond van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de door [appellant] geëxploiteerde horecagelegenheid aan de [locatie] te Den Haag.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200903823/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K28
SamenvattingBij het stellen van andere geluidsnormen dan de standaardnormen in het Activiteitenbesluit kan rekening worden gehouden met het omgevingsgeluid.

(Boarnsterhim)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) vastgesteld voor het roestvaststaal- en aluminiumbewerkingsbedrijf van [vergunninghoudster], gevestigd aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 15 april 2009 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200906638/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K29
SamenvattingAan een ontwerpbesluit kan geen rechtens relevant vertrouwen worden ontleend.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft het college van gedeputeerde staten aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van haar inrichting aan de [locatie] te [plaats] geweigerd. Dit besluit is op 10 augustus 2009 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200906507/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K30
SamenvattingNu de geluidgrenswaarden aansluiten bij het referentieniveau van het omgevingsgeluid is toepassing gegeven aan de best beschikbare technieken.

(Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2009 heeft het college aan Stichting Stichts Asyl voor Dieren een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een dierenasiel aan de Koningsweg 141 te Utrecht. Dit besluit is op 15 juli 2009 ter inzage gelegd.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200908079/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K31
SamenvattingDe keuze voor het opleggen van een dwangsom behoeft geen afzonderlijke motivering.

(Montfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2009 heeft het college het verzoek om toepassing van bestuursdwang met betrekking tot het agrarisch bedrijf van [belanghebbende] op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 23-06-2010, 200906370/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K32
SamenvattingVergunning kan worden geweigerd indien één grond voor weigering aanwezig is.

(Kampen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2009 heeft het college geweigerd aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer te verlenen voor het veranderen haar bestaande tankstation aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 15 juli 2009 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM8848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 23-06-2010, 200906977/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K33
SamenvattingDoor geen rekening te houden met sluiprouten kan sprake zijn van een onderschatting van de verkeersintensiteit en daarmee mogelijk van de geluidbelasting.

(Zaanstad)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2009 heeft het college hogere geluidgrenswaarden als bedoeld in artikel 100a, eerste lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld voor een aantal woningen te Zaandam en een woning te Koog aan de Zaan, ten behoeve van een reconstructie van busbrug De Binding tussen Zaandam en Koog aan de Zaan.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM8803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200907100/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K34
SamenvattingHet speciale vestigingsklimaat op een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein staat er niet aan in de weg dat de milieuvergunning kan worden geweigerd wegens overschrijding van de maximale geluidsniveaus uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

(GS Fryslân)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2009 heeft het college geweigerd aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een scheepswerf voor nieuwbouw en reparatie en onderhoud van schepen op het adres [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 3 augustus 2009 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200806507/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-80
SamenvattingWindturbines. Bij welke afstand nog belanghebbende.

(Oldebroek/Bestemmingsplan 'Buitengebied Windturbinepark')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008, nummer 2008-000196, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Oldebroek (hierna: de raad) bij besluit van 18 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Windturbinepark".
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200904499/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-81
SamenvattingAlternatieve locaties die in het kader van de zienswijze zijn genoemd, dienen in belangenafweging te worden betrokken.

(Aa en Hunze/Bestemmingsplan 'Gieten OV-knooppunt en verkeersplein')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2009, kenmerk 2009/20, heeft de raad van de gemeente Aa en Hunze (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Gieten OV-knooppunt en verkeersplein" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Zutphen, 26-03-2010, 10/230, 10/232 en 10/237
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-82
SamenvattingProjectbesluit. Ruimtelijke onderbouwing voor wat betreft financieel-economisch en maatschappelijke uitvoerbaarheid onvoldoende. Geen verslag bespreking bestuurlijk overleg. Onvoldoende gemotiveerd waarom er geen exploitatieplan is opgesteld.

(Oude IJsselstreek / projectbesluit)
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening op de besluiten van gemeente Oude IJsselstreek rond een nieuwbouwproject in de Biezenakker in Ulft. De voorzieningenrechter heeft de verzoeken om een voorlopige voorziening toegewezen. De bestreden besluiten zijn geschorst. De ruimtelijke onderbouwing van het project voldoet naar voorlopig oordeel niet aan de daaraan te stellen eisen. Onvoldoende is gemotiveerd dat het projectbesluit financieel-economisch en maatschappelijk uitvoerbaar is. Een bespreking van het overleg met onder meer de diensten van de provincie ontbreekt, mede van belang in verband met het recent door de provincie vastgestelde beleid inzake de bevolkingskrimp in het projectgebied. Niet is gemotiveerd waarom de toernooidagen van de voetbalvereniging Ulftse Boys geen knelpunt vormen voor de akoestische inpasbaarheid van het project. Verder heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom geen exploitatieplan nodig was. B&W Oude IJsselstreek hebben op 2 februari 2010 een projectbesluit genomen (en bouwvergunning verleend) voor het bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van 61 woningen in de Biezenakker in Ulft (bouwplan Bomenbuurt), inclusief de aanleg van (ontsluitings)wegen en de openbare ruimte. In samenhang daarmee is op 10 februari 2010 tevens ontheffing verleend voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg.
Pagina51-54
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2010:BL9121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 29-03-2010, 200910189/3/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-83
SamenvattingInvoeringswet Wro inzake toepasselijk recht bij weigering om een wijzigingsplan vast te stellen. Bevoegdheid rechter.

(Waterland / wijzigingsplan)
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft bij faxbericht, bij de Raad van State ingekomen op 28 december 2009, beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad op zijn aanvraag van 25 april 2008 tot vaststelling van een wijzigingsplan voor de bouw van windturbines.
Pagina54-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM0239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200902832/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-84
SamenvattingDoorwerking provinciaal beleid bij bestemmingsplan op basis van de Wro.

(Oudewater/bestemmingsplan 'Landelijk gebied Oudewater 1e herziening [locatie 1]' )
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2009 heeft de raad van de gemeente Oudewater het bestemmingsplan "Landelijk gebied Oudewater 1e herziening [locatie 1]" vastgesteld.
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200900883/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-85
SamenvattingLuchtkwaliteit en het NSL. Richtlijn juist geïmplementeerd. Exceptieve toetsing van het NSL-besluit aan artikel 5.12 van de Wet milieubeheer mogelijk. NSL-project en beoordeling onderzoek.

(Utrecht / vrijstelling)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan de Dienst Stadsontwikkeling vrijstelling verleend voor het realiseren van een fly-over en het reconstrueren van het 24 Oktoberplein op een perceel gelegen aan de ds. Martin Luther Kinglaan, het 24 Oktoberplein en de Weg der Verenigde Naties te Utrecht (hierna: het project).
Pagina57-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200908623/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-86
SamenvattingArtikel 19j van de Nbw 1998 is sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 en van de wijziging van de Nbw 1998 op 1 februari 2009, niet op vrijstellingen die zijn verleend krachtens artikel 19 van de WRO van toepassing.

(Westerveld / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2009 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor het oprichten van gebouwen ten behoeve van een agrarische onderneming, veehouderij en woning op een perceel aan [locatie a] te [plaats], gemeente Westerveld, kadastraal bekend gemeentecode [], sectie [], nummers [] (hierna: het perceel).
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-04-2010, 200910190/2/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-87
SamenvattingDoorwerking provinciaal beleid bij bestemmingsplan op basis van de Wro.

(Abcoude / bestemmingsplan 'De Winkelbuurt')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "De Winkelbuurt" vastgesteld.
Pagina62-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM0188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 07-04-2010, 200806952/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-88
SamenvattingNimby-vrijstelling. Nog steeds onvoldoende akoestich onderzoek verricht naar gevolgen voor leefklimaat.

(Minister VROM / Nimby-vrijstelling)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2005, kenmerk 2005170682, heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling verleend van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" van de gemeente Onderbanken teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
Pagina64-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM0231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Zutphen, 07-04-2010, 09/206 WRO
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-89
SamenvattingHet delegatiebesluit is overbindend omdat omvang en reikwijdte onvoldoende duidelijk zijn geformuleerd. Projectbesluit is dus onbevoegd genomen.

(Bronckhorst / projectbesluit)
Samenvatting (Bron)Projectbesluit ten behoeve van parkeren van grote voertuigen op de Bedrijvenweg te Vorden is vernietigd. Dat besluit is onbevoegd door het college van burgemeester en wethouders genomen. Het delegatiebesluit is onverbindend.
AnnotatorL. Gerritsen-Bosselaar , T. Lam
Pagina67-70
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2010:BM1111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-04-2010, 200808652/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-90
SamenvattingToepassing Wgv. Verordening na vaststelling plan maar vóór goedkeuring door GS vastgesteld dus geen rechtsonzekerheid.

(Uden / bestemmingsplan 'BillyBird Park Hemelrijk')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Uden (hierna: de raad) bij besluit van 21 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "BillyBird Park Hemelrijk".
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-04-2010, 200905089/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-91
SamenvattingLuchtkwaliteit. Project valt onder NSL-besluit. Compenserende maatregelen in het NSL opgenomen.

(Utrecht / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 6 mei 2008 en 28 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoog Catharijne B.V. (hierna: Hoog Catharijne) vrijstelling onderscheidenlijk bouwvergunning verleend voor het oprichten van een nieuw winkel- en appartementencomplex aan het Vredenburgplein te Utrecht.
Pagina71-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Utrecht, 14-04-2010, SBR 10/560 VV en SBR 10/561
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-92
SamenvattingBouwplan valt onder NSL-besluit. Geen afzonderlijke beoordeling luchtkwaliteit. Interpretatie parlementaire geschiedenis. Exceptieve toetsing. Geen strijd met artikel 13 EVRM.

(Utrecht / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening en beroep. Vrijstelling en bouwvergunning Muziekpaleis Utrecht. Luchtkwaliteit; Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; de rechter verklaart het beroep ongegrond en wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.
Pagina73-77
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM1072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200902963/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-93
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid mist objectieve criteria. Het langs elektronische weg beschikbaar stellen is niet hetzelfde als de mogelijkheid bieden om te downloaden.

(Sint-Michielsgestel / bestemmingsplan 'Kom Middelrode-Milrooijseweg')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Kom Middelrode-Milrooijseweg" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina77-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-94
SamenvattingHoogwaterbescherming. Bevoegdheid provincie en provinciaal belang. Onderscheid grondgebonden en niet-grondgebonden nog steeds zinvol.

(Noord-Brabant / inpassingsplan 'Overdiepse Polder')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2009, kenmerk 26/09 E, hebben provinciale staten van Noord-Brabant het inpassingsplan "Overdiepse Polder" vastgesteld.
Pagina79-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Arnhem, 27-04-2010, 09/2021 en 09/2086
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-95
SamenvattingHet recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Chw blijft van toepassing ten aanzien van een aanvraag om bouwvergunning en een besluit tot verlening daarvan in overeenstemming met een verleende vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO.

(Nijmegen / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft ten onrechte voor de aangevraagde bouwvergunning de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Nu de vrijstelling is aangevraagd vóór de inwerkingtreding van de Wro, 1 juli 2008, en de bouwvergunning is aangevraagd na de inwerkingtreding van de Wro, is gelet op het bepaalde in artikel artikel 9.1.10, derde lid van de IWro in samenhang met artikel 5.10, eerste lid van de Chw de WRO van toepassing op de aangevraagde bouwvergunning. Het bestreden besluit dient aangemerkt te worden als een primair besluit. Het beroepschrift wordt doorgezonden aan verweerder ter behandeling als bezwaarschrift.
Pagina81-81
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BM2530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-04-2010, 200905161/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-96
SamenvattingBeleid omtrent hoogspanningsmasten. Uitleg begrip 'langdurig verblijf'. Verblijf van kinderen op het sportcomplex.

(Zutphen / bestemmingsplan 'Sportcomplex 't Meijerink')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2009, kenmerk 2006-003181, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) voor zover nodig, opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zutphen (hierna: de raad) bij besluit van 28 juni 2004 vastgestelde bestemmingsplan "Sportcomplex 't Meijerink" (hierna: het plan).
Pagina82-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM2640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-05-2010, 200905298/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-97
SamenvattingGeen m.e.r.-plicht als bedoeld in artikel 7.2 Wm ten aanzien van vrijstelling vereist.

(Buren / vrijstelling)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling verleend voor de aanleg en het gebruik van een baggerspeciedepot in de Ingensche Waarden, kadastraal bekend Lienden, sectie K, nummers 342, 570, 571, 572 en 574.
Pagina84-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM3253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-05-2010, 200807754/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-98
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid. Verwijzing naar voorwaarden uit de wet- en regelgeving heeft geen meerwaarde maar is niet ontoelaatbaar. Artikel 15, eerste lid van de WRO voorziet niet in mogelijkheid om wijzigingsbevoegdheid met een nadere eisenregeling te combineren.

(Huizen / bestemmingsplan 'Natuurgebieden')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Huizen (hierna: de raad) bij besluit van 24 januari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Natuurgebieden" (hierna: het plan).
Pagina86-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM3256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-05-2010, 200907129/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-99
SamenvattingVerwijzing in Bouwverordening naar parkeernormen in Parkeernota. Normen zijn daarmee algemeen verbindende voorschriften geworden.

(Breda / ontheffing en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2009 heeft het college aan Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie (hierna: de Ontwikkelingscombinatie) ontheffing en bouwvergunning verleend voor het bouwen van 84 koopappartementen op het perceel Dirk Hartogstraat ongenummerd te Breda (hierna onderscheidenlijk: het bouwplan en het perceel).
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina88-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM3235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-05-2010, 200904183/3/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-100
SamenvattingHet in artikel 1.9 van de Chw opgenomen relativiteitsvereiste is niet van toepassing op een besluit dat is bekendgemaakt vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

(Utrecht / bestemmingsplan 'De Meern Centrum')
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 18 februari 2010, in zaak nr. 200904183/2/R2, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het beroep van NSI Winkels B.V. (hierna: NSI) gegrond verklaard, het besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 april 2009, kenmerk 2009INT239748, vernietigd, goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan "De Meern Centrum" en bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200905955/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-101
SamenvattingTenten en toercaravans op natuurkampeerterrein kunnen in casu niet worden aangemerkt als een geurgevoelig object in de zin van artikel 1 van de Wgv.

(Hulst / vrijstelling)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2007 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling verleend voor het uitbreiden van het natuurkampeerterrein "De Kamperhoek" van 15 naar 50 kampeerplaatsen aansluitend aan het agrarisch bouwblok, de verbouw van een sanitaire unit, het aanbrengen van beplanting en het aanleggen van infrastructuur en bijbehorende recreatieve voorzieningen op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200902686/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-102
SamenvattingUitvoerbaarheid wijzigingsbevoegdheid. Niet aannemelijk gemaakt dat geen milieuvergunning kan worden verleend. Circulaire 'Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen' heeft slechts indicatief karakter.

(Tilburg / bestemmingsplan 'Loven Noord 1)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tilburg bij besluit van 30 juni 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Loven Noord 1".
Pagina93-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200809115/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-103
SamenvattingGefaseerde ontwikkeling bedrijventerrein hoeft in casu niet in planvoorschriften te worden vastgelegd.

(Purmerend / 'Bedrijvenpark Baanstee-Noord')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2008, kenmerk 2008-54921, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Purmerend (hierna: de raad) bij besluit van 3 maart 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijvenpark Baanstee-Noord".
Pagina95-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200900558/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-104
SamenvattingToetsingkader luchtkwaliteit in geval van uitwerkingsplan op basis van moederplan dat voor Blk 2005 is vastgesteld.

(Den Haag / uitwerkingsplan 'Veenwegzone-Noord')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2008, kenmerk PZH-2008-956862, heeft het college van gedeputeerde staten besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag bij besluit van 26 augustus 2008 vastgestelde uitwerkingsplan "Veenwegzone-Noord" (hierna: het uitwerkingsplan).
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7095
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200906721/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-105
SamenvattingDe schade ex artikel 30 van de Rwc wordt vastgesteld door vergelijking van de rechtstreekse planologische belemmeringen die voortvloeien uit het reconstructieplan met het bestemmingsplan.

(Limburg / verzoek om schadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg een verzoek van [appellanten] (hierna: in enkelvoud [appellant]) om schadevergoeding op grond van artikel 30 van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rwc) afgewezen.
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200909051/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-106
SamenvattingIndien een schadepost rechtstreeks voortvloeit uit een wegaanpassingsbesluit, valt het besluit voor de uitvoering daarvan onder het bereik van artikel 49 van de WRO.

(Minister van Verkeer en Waterstaat / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) een verzoek van [appellanten] (hierna in enkelvoud: [appellant]) om schadevergoeding afgewezen.
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-04-2010, 200905254/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-107
SamenvattingDat het plaatsen van geluidschermen ruimtelijk gezien niet gewenst is, is onvoldoende voor het oordeel dat de realisatie van een geluidscherm onder het nieuwe planologische regime met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten.

(Albrandswaard / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2007 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard (hierna: de raad) aan [appellant] 8.000,00, vermeerderd met wettelijke rente, ter vergoeding van planschade toegekend.
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200909722/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-108
SamenvattingDeze voorbeelden van doeleinden van de bestemming 'Openbaar of bijzonder gebouw' zijn van belang voor de bepaling van hetgeen maximaal mogelijk is onder het oude planologische regime en kunnen daarbij niet buiten beschouwing worden gelaten. Dat die voorbeelden ieder eigen specifieke effecten op de omgeving hebben, leidt niet tot een andere conclusie aangezien zij tezamen een beeld geven van het soort gebouw dat ter plaatse is toegestaan. De voorbeelden sluiten elkaar niet uit en kunnen in combinatie voorkomen.

(Waalwijk / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2008 heeft het college de aanvraag van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina100-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200904796/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-109
SamenvattingNu er sprake is van een zeer aanzienlijk verschil tussen de in het kader van de planschade en de in het kader van de WOZ vastgestelde waardebepalingen en van een korte periode tussen de waarderingstijdstippen, had op de weg van het college gelegen om het besluit op dit punt van een nadere motivering te voorzien.

(Maasdriel / planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2008 heeft het college aan [wederpartijen] 5.000,00 ter vergoeding van planschade, vermeerderd met wettelijke rente, toegekend.
Pagina101-102
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200907020/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-110
SamenvattingHet bestuursorgaan dient bij de beoordeling van de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime op de peildatum uit te gaan van een reële prognose van het maximaal aantal te verwachten motorvoertuigen per rijstrook en per tijdseenheid en de daarmee gemoeide geluidsbelasting. Aan de hand daarvan dient te worden onderzocht of die belasting zodanig is, dat het nieuwe regime tot planologische verslechtering met een daaruit voortvloeiende waardevermindering van de woning heeft geleid.

(Helmond / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2005 heeft de raad het verzoek van [wederpartij] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina102-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7112
Artikel aanvragenVia Praktizijn