Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 09-09-2010
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelWetsvoorstel affectieschade: to be continued?
CiteertitelAA 2010, 557
SamenvattingVeelbesproken is de zaak waarin na een vermeende aanrijding een zekere G. van de latere slachtoffers eist hem te volgen naar een woonwagenkamp om daar de schade te 'regelen'. Het leidt tot een wilde achtervolging, waarbij de slachtoffers de dood vinden na een botsing tegen een boom. De nabestaanden vorderen van de WAM-verzekeraar van G. vergoeding in geld van het hun aangedane leed (HR 9 oktober 2009, RvdW 2009, 1154).
Auteur(s)W. den Holländer , E. Huijzer
Pagina557-557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHerschrijf het recht
TitelVoormalige staatshoofden moeten vervolgd kunnen worden voor tijdens hun ambtsperiode gepleegde internationale misdrijven
CiteertitelAA 2010, 558
SamenvattingHet Internationaal Gerechtshof heeft het niet gemakkelijk. De heetste politieke aardappels en de meest onoplosbare internationale conflicten plegen zonder pardon op haar bord gedumpt te worden. Bij het bekritiseren van uitspraken van het Hof is enige terughoudendheid daarom geboden. Maar soms moet toch gezegd worden dat het Hof de plank flink mis kan slaan.
Auteur(s)M. Kamminga
Pagina558-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
Titel10-10-10
CiteertitelAA 2010, 560
SamenvattingDit opschrift staat niet voor een aanmoediging van het Oranje-voetbalelftal. Ook niet voor 10 oktober 2010 als populaire trouwdatum. En evenmin voor het flauwe, gelijknamige boekje van Suzy Welch, met als ondertitel A Life-Transforming Idea, dat je aanraadt om je bij elke moeilijke beslissing af te vragen wat ze over tien minuten, over tien maanden en over tien jaren voor je zou betekenen.
Auteur(s)H.E. Bröring
Pagina560-562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHet Koninkrijk der Nederlanden na de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010
CiteertitelAA 2010, 563
SamenvattingVanaf 10 oktober 2010 ziet het Koninkrijk der Nederlanden er anders uit. Tot die datum bestaat het Koninkrijk uit de Landen Nederland in Europa en de beide Caribische landen Aruba en de Nederlandse Antillen. Na '10-10-10' houden de Nederlandse Antillen als land op te bestaan.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina563-572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelTrots op juridisch Nederland: rechtsgeleerdheid wordt rechtswetenschap
CiteertitelAA 2010, 573
SamenvattingEindelijk herkrijgt rechten de plaats die haar in de rij der faculteiten traditioneel toekomt. Rechtsgeleerdheid wordt rechtswetenschap. Carel Stolker kan gerust zijn. Als hij zijn plaats in het Leidse College van decanen inneemt, zal niet meer op hem worden neergezien. Althans als het aan de Evaluatiecommissie rechtswetenschappelijk onderzoek 2009 ligt. Die bracht deze zomer verslag uit van de visitatie van het juridisch onderzoek aan de negen rechtenfaculteiten van ons land (de Open Universiteit deed niet mee).
Auteur(s)E. Hondius
Pagina573-573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe hoge raad over kennelijk-onredelijk-ontslagvergoedingen. Een storm in een glas water of het begin van het einde van ons duale ontslagstelsel?
CiteertitelAA 2010, 574
SamenvattingHet is alweer bijna twee jaar geleden dat het Hof Den Haag ons met de zogenoemde kennelijk-onredelijk-ontslagformule verraste. Deze formule hield in dat een opzegging van de arbeidsovereenkomst, waarbij niet ten minste een vergoeding was aangeboden conform de kantonrechtersformule (AxBxC, zie kader) verminderd met 30%, veelal tot het oordeel zou leiden dat sprake was van een kennelijk onredelijk ontslag (simpelweg: AxBxCx0,7 = kennelijk onredelijk ontslag).
Auteur(s)A.R. Houweling
Pagina574-578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOudejaarsrellen in de zomer. Over onruststokers en een dwangsom
CiteertitelAA 2010, 579
SamenvattingHet voelt wat vreemd aan om in de zomer over oudejaarsrellen na te denken. Willen we de komende jaarwisseling echter een kans maken om de grootschalige ordeverstoringen enigszins in te dammen, dan is het zaak ruim van tevoren na te denken over een effectieve aanpak. Het instrument dat de laatste twee jaren is ingezet - het supersnelrecht - heeft onvoldoende effect. Dit moeten we concluderen uit tot nu bekende cijfers.
Auteur(s)J.G. Brouwer , L.D. Ruigrok
Pagina579-583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelBedrijven, Veiligheid en Mensenrechten. Een evaluatie van de 'Voluntary Principles on Security and Human Rights'
CiteertitelAA 2010, 584
SamenvattingExploitatie van goudmijnen is een zeer belangrijke inkomstenbron in Ghana. In de voormalige Goudkust zijn diverse grote multinationale ondernemingen zoals AngloGold Ashanti betrokken bij de exploitatie van de Ashanti-goudmijnen. Voor de beveiliging van werknemers en hun installaties maken deze bedrijven gebruik van militairen en private beveiligingsdiensten.
Auteur(s)N. Jägers , E. Moyakine
Pagina584-590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe moed des rechters
CiteertitelAA 2010, 591
SamenvattingEvenals alle overheidsorganen blijft ook de rechterlijke macht kritiek niet bespaard. Het vertrouwen dat de rechter traditioneel, bijvoorbeeld bij de straftoemeting, geniet is in het algemeen zeker overeind gebleven. Dat neemt niet weg dat een aantal navrante rechterlijke dwalingen de kritische houding wel heeft aangescherpt, terwijl anderzijds bepaalde vrijspraken en opgelegde straffen wanneer deze te licht worden geoordeeld tot soms honende reacties leiden. Media springen daar doorgaans gretig op in.
Auteur(s)C. Kelk
Pagina591-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelSupreme matters: tea parties and the activism of restraint
CiteertitelAA 2010, 592
SamenvattingAccording to recently released statistics, one-fifth of all US citizens are Tea Party Supporters: predominately white conservatives convinced of the 'evils' of the Obama administration. Taking their cue from the defining protest in American history, The Boston Tea Party of 1773 in which the slogan 'no taxation without representation' inspired the colonists to revolt against the British, today's tea party proponents apply their heady brew of T.E.A. (Taxed Enough Already) protests to focus on the White House's penchant for social spending, the perils of government controlled health care, not to speak of the menace of immigration.
Auteur(s)H. Kurzbauer
Pagina592-594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 05-02-2010, 08/00512
CiteertitelAA 2010, 596
SamenvattingErfdienstbaarheid door verjaring.
Samenvatting (Bron)Vermogensrecht. Verkrijgende verjaring (art. 3:99 BW). Erfdienstbaarheid van overpad. Goede trouw (3:23 BW). Beoordeling van overige eisen die naast bezit van het recht van overpad moeten worden gesteld voor rechtverkrijgende verjaring, meer in het bijzonder de eis van goede trouw, dient plaats te vinden naar het moment waarop voor degene die zich op verjaring beroept daadwerkelijk een zodanige machtspositie ontstond tot het desbetreffende goed. Geen belang bij beroep op art. 3:23 BW vanwege art. 3:118 lid 2 BW, nu een bezitter als hij te goeder trouw is, geacht wordt dit te blijven. Ook als de bezitter te goeder trouw ontdekt dat hij geen rechthebbende is, heeft dit niet tot gevolg dat hij niet langer als bezitter te goeder trouw heeft te gelden.
AnnotatorS.E. Bartels
Pagina596-600
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK6588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 21-05-2010, 09/03564
CiteertitelAA 2010, 601
SamenvattingWet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Familierecht. Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Omgangsregeling ouder met kind. Hoofdverblijfplaats kind. Overgangsrecht. Beëindiging samenleving ongehuwde ouders van wie het gezag op de voet van art. 1:252 lid 1 BW is aangetekend in het in art. 1:244 BW bedoelde gezagsregister. Op verzoeken die zijn ingediend vóór datum inwerkingtreding wet zijn nieuwe processuele vereisten niet van toepassing. De in art. 1:253a lid 3 BW voorziene aanhouding is een nieuw processueel vereiste. Rechter hoeft niet in verband met de inwerkingtreding van deze wet steeds uit te gaan van een gelijke verdeling van de hoofdverblijfplaats van het kind en van een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen beide ouders. Door wetgever tot uitgangspunt genomen gelijkwaardigheid tussen beide ouders brengt niet mee dat bij beslissing over hoofdverblijfplaats van minderjarig kind en verdeling zorg- en opvoedingstaken het belang van het minderjarige kind niet het zwaarst zou mogen wegen. De in art. 1:247 BW neergelegde gelijkwaardigheid van de ouders verplicht niet tot een gelijke (50%-50%) verdeling van de tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt.
AnnotatorA.J.M. Nuytinck
Pagina601-605
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL7407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelRaad van State, 12-05-2010, 200908219/1/H3
CiteertitelAA 2010, 606
Samenvatting'Omdat mijn fiets daar stond'. Hoe moeten studenten (en anderen) hun fiets stallen?
Samenvatting (Bron)Bij schrijven van 25 november 2008 heeft het college aan appellant medegedeeld dat het op 17 november 2008 diens buiten de daarvoor aangewezen stallingsruimte gestalde fiets bij wijze van bestuursdwang in beslag heeft genomen en in bewaring heeft gehouden.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina606-609
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM4174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelUnited States Supreme Court, 21-06-2010, 08-1498
CiteertitelAA 2010, 610
SamenvattingJuridische advisering aan terreurorganisaties: een nieuwe vorm van 'materiële ondersteuning' van terrorisme?
AnnotatorG.G.J. Knoops
Pagina610-614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 07-05-2010, 09/01115
CiteertitelAA 2010, 615
SamenvattingProcederen .. und kein Ende? Misbruik van procesrecht en het EEX.
Samenvatting (Bron)Internationaal privaatrecht. Internationale bevoegdheid. Samenloop verdragen. Verwijzing buitenlandse rechter. EEX-Verordening prevaleert, ingevolge art. 69, aanhef en tweede gedachtestreepje EEX-Vo, bij samenloop met Nederlands-Belgisch Executieverdrag. Beroep verweerder op internationale onbevoegdheid Nederlandse rechter in dit geval (waarin verweerder in Belgische procedure bevoegdheid Nederlandse rechter heeft bepleit en na verwijzing naar Nederlandse rechter zich op onbevoegdheid van Nederlandse rechter heeft beroepen) misbruik van procesrecht (vgl. HR 4 november 1994, NJ 1996, 485). Internationale bevoegdheid op grond van art. 24 EEX-Vo.
AnnotatorM.V. Polak
Pagina615-620
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL3651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHof van Justitie EU, 03-06-2010, C-484/08
CiteertitelAA 2010, 621
SamenvattingOneerlijke bedingen, minimumharmonisatie en iustum pretium.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 juni 2010.#Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid tegen Asociacion de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunal Supremo - Spanje.#Richtlijn 93/13/EEG - Consumentenovereenkomsten - Bedingen die eigenlijke voorwerp van overeenkomst bepalen - Rechterlijke toetsing van oneerlijk karakter ervan - Daarvan uitgesloten - Strengere nationale bepalingen ter verhoging van beschermingsniveau van consument.#Zaak C-484/08.
Pagina621-627
UitspraakECLI:EU:C:2010:309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Beroemde en beruchte rechters'
TitelRadhabinod Pal
CiteertitelAA 2010, 636
SamenvattingRadhabinod Pal was een Indiase rechter die de geschiedenisboeken gehaald heeft met zijn uitzonderlijke stellingname als rechter tijdens het proces van Tokio tegen de Japanse oorlogsleiders in 1946-1948. Hieronder volgt een schets van zijn leven, zijn eigen houding en die van het Indiase volk tegenover de oorlog, en zij rol tijdens het proces.
Auteur(s)K. Elst
Pagina636-640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Canon van het Recht'
TitelHet legaliteitsbeginsel in het strafrecht
CiteertitelAA 2010, 641
SamenvattingHet legaliteitsbeginsel pleegt de hoeksteen van het strafrecht te worden genoemd. De functie van een hoeksteen is het verstevigen van de hoekpunten van een bouwwerk. De overdrachtelijke betekenis van een hoeksteen is hier passender: datgene waarop alles rust.
Auteur(s)F. Kristen
Pagina641-645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Canon van het Recht'
TitelHet legaliteitsbeginsel als hoeksteen van het staats- en bestuursrecht
CiteertitelAA 2010, 645
SamenvattingHet legaliteitsbeginsel geldt als een van de hoekstenen van het staats- en bestuursrecht. Het legaliteitsbeginsel houdt in dat het optreden van het openbaar bestuur - met andere woorden: de uitvoerende macht - op een uitdrukkelijke wettelijke grondslag moet berusten.
Auteur(s)F.J. van Ommeren
Pagina645-647
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Canon van het Recht'
TitelIt Needs Three Tier to Tango
CiteertitelAA 2010, 648
SamenvattingMolens, klompen en tulpen vormen het trio waarmee Nederland zich in het buitenland graag afficheert. Zij worden vaak ingezet ter bevordering van een positief imago in de ogen van de vreemdeling. Er is ook een trio dat, althans in de ogen van diezelfde vreemdeling, goed is voor een negatief imago.
Auteur(s)H. Willems
Pagina648-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelKamervoorzitters en hun jurisprudentie
CiteertitelAA 2010, 652
SamenvattingEr gaat iets grondig fout als juristen wel het idee van de canon, maar niet het perspectief van historici overnemen. Juristen schrijven canons alsof het annotaties zijn: hoe dienen we gezaghebbende juridische teksten te duiden in het licht van de rechtsontwikkeling? De apolitieke weergave van mijlpalen maakt van de canon van het recht een heiligenkalender. Ik zal dat illustreren aan de hand van canon 20 en canon 32.
Auteur(s)F. Bruinsma
Pagina652-653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift bij Brunisma
CiteertitelAA 2010, 654
SamenvattingJongens waren we, maar linkse jongens... Bruinsma's reactie roept de sfeer op van de roerige jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Ik bewonder zijn vasthoudendheid aan die tijd.
Auteur(s)G. van Maanen
Pagina654-654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNawoord bij 'Kamervoorzitters en hun jurisprudentie'
CiteertitelAA 2010, 655
SamenvattingDe invloed van de persoon, de achtergrond de rechtscultuur en persoonlijke overtuigingen van rechters op de rechtspraak moeten niet worden onderschat. Voor Europese rechters is dat niet anders. Ook de persoon van de kamervoorzitter (door de rechters zelf gekozen), van de juge rapporteur en de samenstelling van de kamers bij het Hof van Justitie kunnen cruciaal zijn bij de ontwikkeling van de rechtspraak.
Auteur(s)M. Claes
Pagina655-656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
TitelFormatieperikelen. Rechtsvraag (340) Staatsrecht
CiteertitelAA 2010, 657
SamenvattingDe Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 leverden een versnipperd parlement op. Zo werd de VVD met slechts 31 Kamerzetels de kleinste grootste partij ooit. De andere twee (voorheen) grote 'middenpartijen', de PvdA en het CDA haalden slechts 30, respectievelijk 21 zetels. De relatief jonge PVV, die zich onmiskenbaar aan de rand van het politieke spectrum bevindt, behaalde er 24.
Auteur(s)R.J.B. Schutgens , J.J.J. Sillen
Pagina657-657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelDe verkeersopvatting
CiteertitelAA 2010, 658
SamenvattingWie rechten studeert of in de rechtspraktijk werkzaam is en zich bezig houdt met het burgerlijk recht, komt onvermijdelijk wel eens in aanraking met het begrip 'verkeersopvatting'. Verkeersopvattingen bepalen bijvoorbeeld welke onderdelen van een zaak daarvan bestanddeel zijn (art. 3:4 lid 1 BW), of iemand houder of bezitter is van een goed (art. 3:108 BW) en of een beroep op overmacht (art. 6:75) of dwaling (art. 6:228) wellicht mogelijk is.
Auteur(s)P. Memelink
Pagina658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelN.E.D. Faber et al, De kredietcrisis
CiteertitelAA 2010, 663
Pagina663-665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelNieuwe boeken
CiteertitelAA 2010, 666
Pagina666-667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws en agenda
TitelNieuws en agenda
CiteertitelAA 2010, 668
Pagina668-670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe rechter
TitelDe rechter
CiteertitelAA 2010, 670
Pagina670-670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelH. Koster, De Nederlandse juridische splitsing in Europees en rechtsvergelijkend perspectief
CiteertitelAA 2010, 663
Pagina663-664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelM.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen
CiteertitelAA 2010, 664
Pagina664-664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelH.J.B. Sackers/Y. Buruma, Kroniek van het strafrecht 2009
CiteertitelAA 2010, 664
Pagina664-665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelJ.R. Sijmonsma, Het inzagerecht. Artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
CiteertitelAA 2010, 665
Pagina665-665
Artikel aanvragenVia Praktizijn