Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-09-2010
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelBergingsgebieden uniform geregeld in de Waterwet; De aanwijzing, aanleg, regulering en ingebruikname van bergingsgebieden onder de Waterwet
CiteertitelTBR 2010/158, p. 852-864
SamenvattingOp 22 december 2009 is de Waterwet (Wtw) in werking getreden. Deze wet geeft de doelstellingen voor het waterbeheer en verschaft de beheerders van watersystemen de publiekrechtelijke instrumenten om hun watersystemen te beheren. EÚn van de doelstellingen van de Waterwet is het voorkomen en beperken van wateroverlast en overstromingen. Deze doelstelling is in de Waterwet uitgewerkt en geconcretiseerd in veiligheidsnormen over overstromingen vanuit zee en grote rivieren. Daarnaast bevat de Waterwet de juridische grondslag voor het vaststellen van normen voor regionale wateroverlast bij provinciale verordening.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina852-864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJuridische aspecten van kernenergiecentrales: een verkenning
CiteertitelTBR 2010/159, p. 865-872
SamenvattingDe samenleving is verdeeld. Na jaren van relatieve stilte is het debat over kernenergie en de bouw van nieuwe kerncentrales weer opgelaaid. Het publiek in Nederland heeft ten aanzien van kerncentrales en kernenergie over het algemeen nog steeds negatieve gevoelens. De meeste moeite heeft men met het inschatten van de veiligheidsrisico's. Ook het feit dat er geen oplossing is voor de opslag van het afval, dat kernenergie een niet duurzame oplossing is omdat de grondstof voor kernsplijting, uranium, beperkt voorradig is en dat kernwapens met een terroristisch oogmerk kunnen worden gemaakt, zijn argumenten die meespelen om niet positief tegenover kernenergie te staan.
Auteur(s)R.R. Crince Le Roy , T.I. van Koten
Pagina865-872
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe problematiek van stikstofdepositie op natuurgebieden; Schrale gronden, rijke natuur
CiteertitelTBR 2010/160, p. 873-881
SamenvattingDe stikstofemissies vanuit Nederlandse bronnen op een aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden overschrijden de maximumniveaus. Dat is een bedreiging voor bepaalde daar voorkomende dier- en plantensoorten. De veehouderij is de bekendste bron van stikstofdeposities, maar ieder gebruik van brandstofmotoren draagt aan die deposities bij. Dat gegeven, tezamen met het feit, dat Nederland veel Natura 2000-gebieden telt met dier- en plantensoorten die gevoelig zijn voor stikstof leidt er toe, dat stikstofemissie voor veel projecten een kritisch gegeven is.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina873-881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNoord/Zuidlijn Amsterdam
CiteertitelTBR 2010/161, p. 882-888
SamenvattingDe realisatie van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam verloopt hoogst problematisch. De raming van de projectkosten komt keer op keer hoger uit en de verwachte opleverdatum komt steeds later in de tijd te liggen. Ten opzichte van het oorspronkelijk geraamde budget uit november 1996 is de kostenoverschrijding bijna 400%. De verwachte vertraging is zes jaar - op een aanvankelijk geplande bouwtijd van acht jaar.
Auteur(s)E.F. ten Heuvelhof , J. van der Heijden
Pagina882-888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivaatrechtelijke vormgeving van gebouwen op de Amsterdamse Zuidas
CiteertitelTBR 2010/162, p. 889-901
SamenvattingIn Amsterdam-Zuid is rond de eeuwwisseling een nog steeds uitdijend kantorengebied tot ontwikkeling gekomen, dat inmiddels bekend is geworden onder de naam 'Zuidas'. Om diverse redenen werden op deze locatie - waar onlangs ook enkele winkels, horecaruimten en woningen zijn gerealiseerd - tal van goederenrechtelijke constructies toegepast, die het niet alleen voor stedenbouwkundigen en publiekrechtelijke juristen, maar ook voor civilisten interessant maken om nader kennis te maken met dit gebied.
Auteur(s)A.A. van Velten
Pagina889-901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rijksbrede model DBFM(O) overeenkomst; De eerste ervaringen
CiteertitelTBR 2010/163, p. 902-910
SamenvattingDe minister van FinanciŰn constateert in de 'DBFM(O) Voortgangsrapportage 2010' dat, sinds de introductie van DBFM(O) in Nederland in 1999, ruimschoots is aangetoond dat DBFM(O) efficiencywinst oplevert en zorgt voor een betere projectbeheersing. Op verschillende plaatsen zijn de voor- en nadelen van DBFM(O) overeenkomsten besproken. Uit de discussie blijkt dat - naast de vele voordelen van DBFM(O) - de aanmerkelijk hogere transactiekosten ten opzichte van de meer traditionele contractvormen een belangrijk nadeel zijn van DBFM(O).
Auteur(s)I. de Groot , J.G.J. Janssen , D.C. Orobio de Castro
Pagina902-910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPPS-light: voordelen van DBFM(O) ook haalbaar voor kleine(re) projecten?
CiteertitelTBR 2010/164, p. 911-918
SamenvattingSinds het eind van de vorige eeuw worden in Nederland DBFM(O)- projecten uitgevoerd. De ervaringen die sindsdien met deze contractvorm zijn opgedaan, zijn overwegend positief. Volgens de recent verschenen DBFM(O) Voortgangsrapportage 2010 tonen de ervaringen binnen Nederland in de afgelopen tien jaar aan dat DBFM(O) heeft geleid tot significante efficiencywinst en betere projectbeheersing.
Auteur(s)M.B. Klijn
Pagina911-918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 03-02-2010, 200905501/1/H1
CiteertitelTBR 2010/165, p. 919-920
SamenvattingOvergangsrecht. Co÷rdinatieregeling. Invoeringswet Wro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2009 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan Stichting De Seyster Veste (hierna: De Seyster Veste) ten behoeve van de realisering van het project "De Buurtschap" te Zeist ontheffing verleend van het verbod op het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de eekhoorn, de bosuil, de grote bonte specht en de kleine bonte specht.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina919-920
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelHoge Raad, 02-10-2009, 07/13574
CiteertitelTBR 2010/166, p. 920-925
SamenvattingGewijzigde omstandigheden ten aanzien van de kosten ten aanzien van aanneming van werk, prijsaanpassing, onvoorziene omstandigheden in boek 6 BW, dwaling.
Samenvatting (Bron)Aanneming van werk. Prijsaanpassing als bedoeld in art. 7:753 lid 2 BW. Door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens? (81 RO).
AnnotatorH.N. Schelhaas
Pagina920-925
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BJ0636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-06-2009, HD 103.005.163
CiteertitelTBR 2010/167, p. 925-934
SamenvattingOpschorting. Boetebeding.
Samenvatting (Bron)Op de onzekerheidsexceptie van artikel 6:263 BW mag ook een beroep worden gedaan indien partijen gelijktijdig moeten presteren (levering woning terwijl koper aanleiding heeft om te vrezen voor vochtproblematiek). (r.o. 4.9.1 - 4.9.4)
AnnotatorJ.J. Dammingh
Pagina925-934
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BI8737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/169, p. 937-938
Pagina937-938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2010/, p. 939-941
Pagina939-941
Artikel aanvragenVia Praktizijn