Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 17-09-2010
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelPrudent wetgeven
CiteertitelNTB 2010, 29
SamenvattingDe inkt van het Staatsblad waarin de Crisis- en herstelwet is verschenen, is nog amper droog. Het heeft er zelfs om gespannen of het wetsvoorstel het zou halen in de Eerste Kamer. Dit neemt niet weg dat er leden van de Tweede Kamer zijn wier geloof in het onbekende en zucht naar dadendrang zo groot is dat zij de beperking van de geldingsduur van de wet nu al zouden willen opheffen. (Daartoe zou uit art. 5.10 lid 1 het zinsdeel 'en vervalt met ingang van 1 januari 2014' moeten worden geschrapt). Daarmee zouden ook de afwijkingen van de Algemene wet bestuursrecht, te vinden in het eerste hoofdstuk van de wet, eeuwigheidswaarde krijgen - ook al is het maar voor het geldingsbereik van dat hoofdstuk. Deze wens getuigt van wat ik zou willen noemen een neoreligieuze aanpak: eerst geloven, dan zien.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina179-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe verhouding Awb-Wabo beoordeeld
CiteertitelNTB 2010, 30
SamenvattingWelke normen behoren in de meest algemene wet in het bestuursrecht, de Awb, en welke in een bijzondere wet? Op die belangrijke en lastige vraag moet de wetgever steeds een antwoord kunnen geven. In het licht van de wens te komen tot vereenvoudiging van wetgeving, vermindering van de regeldruk en verminder van de administratieve lasten voor burgers, wordt op vele bijzondere bestuursrechtelijke terreinen gedacht aan het integreren van bijzondere bestuursrechtelijke wetgeving. Gedacht kan worden aan de recente Wet financieel toezicht, de Waterwet, het idee te komen tot een Natuurwet, de wens te komen tot een Omgevingswet, maar vooral ook aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).
Auteur(s)K.J. de Graaf
Pagina181-191
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelOnteigening en crisis; De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor het onteigeningsrecht
CiteertitelNTB 2010, 31
SamenvattingOp 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Inzet van deze wet is het bewerkstelligen van een versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om zo de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed een duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen.
De wet kent twee soorten van maatregelen: tijdelijke en permanente. De tijdelijke maatregelen gelden tot 1 januari 2014 en zien enkel op een aantal concrete projecten en categorieŽn van ruimtelijke en infrastructurele besluiten die in bijlagen bij de wet worden genoemd. De permanente maatregelen - wijzigingen in velerlei wetten - zullen hun werking ook na 1 januari 2014 behouden. Een van de wetten die als gevolg van de Crisis- en herstelwet is gewijzigd, is de Onteigeningswet. Gezien het doel en de strekking van deze bijdrage zullen in het navolgende uitsluitend de gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor laatstgenoemde wet (en het 'buitenwettelijke' onteigeningsrecht) worden besproken.
Auteur(s)J.J. van der Gouw , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina192-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2010, 32
SamenvattingIndeling

1. Openbare lichamen, bestuursorganen en rechtspersonen
1.1 openbare lichamen
1.2 bestuursorganen
1.3 rechtspersonen

2. Attributie, delegatie en mandaat
2.1 attributie
2.2. delegatie
2.3 mandaat

3. Centrale overheid en decentrale overheden
3.1 centrale overheid
3.2 deconcentratie
3.3 baten- en lastendiensten
3.4 territoriale decentralisatie
3.5 functionele decentralisatie

4. Interbestuurlijk toezicht
4.1 goedkeuring en verklaring van geen bezwaar
4.2 schorsing en vernietiging
4.3 overig bestuurlijk toezicht

5. Samenwerking
5.1 gemeenschappelijke regelingen
5.2 bestuursakkoorden
5.3 andere samenwerkingsvormen
Auteur(s)M.C. de Voogd
Pagina198-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginsel van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2010, 33
SamenvattingIndeling

1. Algemeen deel
1.1 Algemene leerstukken en ontwikkelingen
1.2 A.b.b.b. en algemeen verbindende voorschriften
1.3 Privaatrechtelijk en feitelijk handelen

2. Normerende werking a.b.b.b.
2.1 Correcte bejegening en fair play
2.1.1. Verbod van vooringenomenheid

2.2 Zorgvuldige voorbereiding en advisering
2.2.1 Algemeen, onderzoeksplichten
2.2.2 Advisering

2.3 Specialiteitsbeginsel

2.4 MateriŽle zorgvuldigheid

2.5 Rechtszekerheid en vertrouwen
2.5.1 Formele en materiŽle rechtszekerheid
2.5.2 Vertrouwen

2.6 Gelijkheidsbeginsel

2.7 Motivering
Auteur(s)R.J.N. SchlŲssels
Pagina207-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2010, 34
Samenvatting- Op 7 oktober 2010 organiseert de Vereniging voor Milieurecht een bijeenkomst over 'De kwaliteit van milieurichtlijnen'. In april 2010 promoveerde mw. dr. B.A. Beijen op haar proefschrift 'De kwaliteit van milieurichtlijnen, Europese wetgeving als oorzaak van implementatieproblemen'.

- Het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) organiseert op 9 november 2010 haar jaarcongres 'Het publieke van het privaatrecht; "Hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beÔnvloedt".
Pagina217-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn