Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
Datum 23-09-2010
Aflevering 6
TitelWet tijdelijke verruiming ketenregeling tot 27 jaar: haastige spoed is zelden goed
CiteertitelTAP, 2010, p. 228
SamenvattingOp 9 juli is de Wet tijdelijke verruiming ketenregeling in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat werkgevers mer werknemers tot 27 jaar vier maal gedurende maximaal vier jaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen aangaan. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de juridische implicaties en praktische gevolgen van deze nieuwe regeling. In het bijzonder staan het overgangsrecht bij inwerkingtreding en verval van de tijdelijke wet. het overgangsrecht bij het bereiken van de 27-jarige leeftijd en de rechtsgeldigheid van de wet vanwege mogeliijke leeftijdsdiscriminatie centraal.
Auteur(s)A.R. Houweling
Pagina228-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGezagsverhouding: partijbedoeling en feitelijke uitvoering bij de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep; tijd voor harmonisatie?
CiteertitelTAP, 2010, p. 234
SamenvattingDe Hoge Raad en de Centrale Raad an Beroep hanteren verschillende benaderingen om te beoordelen of in de rechtsverhouding tussen een privaatrechtelijke dienstbetrekking aanwezig is. Jurisprudentieonderzoek wijst uit dat dit kan leiden tot verschillende uitkomsten. Is dit wenselijk of is het tijd voor harmonisatie van de toetsingscriteria van de Hoge Raad en de Centrale College van Beroep?
Auteur(s)E.S. de Jong
Pagina234-240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Ziekte- en vakantieverlof
TitelIn hoeverre kan de zieke werknemer verplicht worden een medische behandeling te volgen?
CiteertitelTAP, 2010, p. 241
SamenvattingBij de re-integratie van de zieke werknemer doemt soms de vraag op in hoeverre hij verplicht kan worden om een bepaalde behandeling te volgen. De medische behandeling zal aan de orde kunnen komen bij de sociaalmedische begeleiding en advisering door de bedrijfsarts. Hij beoordeelt of voor het herstel en de re-integratie een medische behandeling noodzakelijk is. Als hij tot deze conclusie komt, kan hij namens de werkgever een voorstel doen voor een behandeling. Maar wat als de werknemer een dergelijke behandeling niet aanstaat, te ingrijpend vindt of liever zelf zijn eigen behandelwijze wil bepalen? En in hoeverre mag de bedrijfsarts of de werkgever eigenlijk een dergelijk voorstel doen? En als de werknemer het voorstel niet opvolgt, betekent dit dat hij niet mewerkt aan zijn re-integratie waardoor hij zijn recht op loon verspeelt? In dit artikel bespreek ik enkele aspecten van deze problematiek.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina241-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Ontslag
TitelOntslag op staande voet wegens (herhaaldelijke) overtreding van controlevoorschriften tijdens ziekte: close reading please!
CiteertitelTAP, 2010, p. 245
SamenvattingIn TAP 2010/5 schreven Kruit en Van Vliet over de mogelijkheden die een werkgever heeft om een werknemer op staande voet te ontslaan wegens overtreding van controlevoorschriften tijdens ziekte. Die bijdrage noopt tot een korte reactie.
Met een naschrift van mr. P. Kruit en mw. mr. E van Vliet.
Auteur(s)P. Kruit , S.F. Sagel , E. van Vliet
Pagina245-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Aansprakelijkheid
TitelRechtbank Middelburg, 21-12-2009, 185395
CiteertitelTAP, 2010, p. 248
SamenvattingAansprakelijkheid werkgever voor val werknemer op bedrijfsterrein door optredende gladheid, omdat werkgever de inhoud van de werkinstructie onvoldoende heeft nageleefd.
Samenvatting (Bron)Artikel 7: 685 BW. Werknemer valt op bedrijfsterrein door optredende gladheid. Een werkgever, die een bedrijfsterrein heeft waar werknemers zich voor werkzaamheden kunnen bevinden en dat blootgesteld is aan weersomstandigheden waardoor gladheid kan ontstaan, dient maatregelen te treffen om het risico dat een werknemer door eventuele gladheid ten val komt tegen te gaan. Daaruit volgt dat bij optredende vorst en/of sneeuwval moet worden gestrooid ter voorkoming van gladheid. Indien de werkgever in verband daarmee een adequate werkinstructie hanteert en deze ook naar behoren naleeft, is daarmee voldaan aan de verplichting bedoeld in artikel 7: 685 B.W.
Pagina248-248
UitspraakECLI:NL:RBMID:2009:BM4389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Aansprakelijkheid
TitelRechtbank Utrecht, 19-05-2010, 636581 UC EXPL 09-9745
CiteertitelTAP, 2010, p. 248
SamenvattingWerkgever aansprakelijk voor het verliezen van een deel van de wijsvinger van de assistent-bedrijfsleider doordat de lading van een goederenlift is gaan schuiven en de lift ontzet is geraakt.
Samenvatting (Bron)Assistent bedrijfsleider bij een tuincentrum verliest een deel van de wijsvinger van zijn rechterhand doordat de lading van een goederenlift is gaan schuiven en de lift ontzet is geraakt. Werkgever wordt op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk geacht voor de door dit ongeval ontstane schade.
Pagina248-249
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM4648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Bijzondere bedingen
TitelRechtbank Arnhem, 19-02-2010, 627616 Cv Expl. 09-5623
CiteertitelTAP, 2010, p. 249
SamenvattingToepassing opleidingskostenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, omdat de reden dat de werknemer wilde opzeggen was gelegen in de privésfeer.
Samenvatting (Bron)Tussen werkgever en werknemer is per 1 april 2009 een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen voor de duur van 18 maanden, met een proeftijd van een maand. In de arbeidsovereenkomst is een opleidingskostenbeding opgenomen. Op 9 april 2009 heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd met onmiddellijke ingang opgezegd. De werkgever vordert van de werknemer betaling van € 13.000,00 aan opleidingskosten. Naar het oordeel van de kantonrechter zijn er situaties denkbaar, waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een werknemer de volledige opleidingskosten moet terugbetalen als hij in de proeftijd wil opzeggen – te denken valt aan situaties waarin de grond voor de opzegging is gelegen in een de werkgever te verwijten handelen – maar een dergelijke situatie doet zich in het onderhavige geval niet voor. De reden dat de werknemer wilde opzeggen was gelegen in de privé-sfeer. Naar het oordeel van de kantonrechter valt niet in te zien dat in deze situatie, waarin de werkgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de wens het dienstverband reeds in de proeftijd te beëindigen, het toepassen van het opleidingskostenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
Pagina249-249
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BM5311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Bijzondere bedingen
TitelRechtbank Rotterdam, 08-06-2010, 353736 / KG ZA 10-399
CiteertitelTAP, 2010, p. 249
SamenvattingVerbod op negatieve uitlatingen over onderneming door werknemer beperkt toegewezen, namelijk voor zover werknemer met deze uitlatingen het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst zou overtreden.
Samenvatting (Bron)Werkgever vordert verbod op negatieve uitlatingen over onderneming door werknemer. Voorzieningenrechter wijst de vordering beperkt toe, namelijk voor zover werknemer met deze uitlatingen het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst zou overtreden.
Pagina249-250
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BN0796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Bijzondere bedingen
TitelRechtbank Utrecht, 23-06-2010, 619266 UC EXPL 09-3440
CiteertitelTAP, 2010, p. 250
SamenvattingGezien de aanvang van het dienstenverband bij werkneemster reeds aanwezige expertise en het beperkte rechtsgebied waarop zij zich als advocaat-stagiaire heeft begeven, is het in strijd met de eisen van goed werkgeverschap om de opleidingskosten ten laste van werkneemster te brengen.
Samenvatting (Bron)Nadat werkneemster (een advocaat-stagiaire) de arbeidsovereenkomst met werkgever (een advocatenkantoor) heeft opgezegd, vordert werkgever van haar de kosten van de beroepsopleiding advocatuur terug. De kantonrechter oordeelt het in dit geval, gezien de bij aanvang van het dienstverband bij werkneemster reeds aanwezige expertise en het beperkte rechtsgebied waarop zij zich als advocaat-stagiaire veelal heeft begeven, in strijd met de eisen van goed werkgeverschap en - daarmee - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om de opleidingskosten ten laste van werkneemster te brengen.
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM9254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelRechtbank Utrecht, 23-06-2010, 608906 UC EXPL 08-19139
CiteertitelTAP, 2010, p. 251
SamenvattingGepensioneerden ontvingen een bijdrage van ASR in de ziektekostenpremie. Deze was gekoppeld aan de bijdrage die actieve werknemers van ASR ontvingen. Bij het in werking treden van de nieuwe Zorg verzekeringswet in 2006 verviel de bijdrageregeling voor de actieven en daarmee ook voor de gepensioneerden.
Samenvatting (Bron)64 Gewezen werknemers, die in de loop der jaren met (pre)pensioen zijn gegaan, vorderen dat hun gewezen werkgever levenslang blijft bijdragen in hun ziektekostenverzekeringspremie. Koppeling van de bijdrage ten behoeve van ge(pre)pensioneerden aan de in de CAO voor het actieve personeel opgenomen bijdrageregeling. Wijziging van die CAO in verband met de invoering van de Zorgverzekeringswet. Vordering afgewezen.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM9239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelRechtbank Utrecht, 14-07-2010, 643019 UC EXPL 09-12065
CiteertitelTAP, 2010, p. 251
SamenvattingVolgens de vakbonden handelt VolkerRail in strijd met de op haar toepasselijke cao door geen toeslag te betalen over zes basisuren per dienst als niet gedurende die gehele minimumduur van een dienst kan worden gewerkt.
Samenvatting (Bron)Vakbonden vorderen van werkgever, lid van de werkgeversvereniging die partij is bij de CAO Railinfrastructuur, naleving van de CAO-regeling over een inconveniëntentoeslag voor het werken 's nachts en in het weekend. Uitleg van de CAO en de daarin voorkomende woorden 'de werknemer, die volgens de werktijdenregeling arbeid verricht.' Toewijzing van de vordering.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BN0726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 08-06-2010, 200.006.317/01
CiteertitelTAP, 2010, p. 251
SamenvattingOp grond van de cao Beroepsgoederenvervoer is de werkgever gehouden op verzoek van een werknemersorganisatie schriftelijk aan te tonen dat de cao correct is nageleefd.
Samenvatting (Bron)Vordering vakbond tot naleving CAO. Schadevergoeding ex artikel 15 Wet CAO.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM8239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 08-06-2010, 200.022.453/01
CiteertitelTAP, 2010, p. 251
SamenvattingHet hof bekrachtigd het vonnis van de kantonrechter te Groningen waarin wordt aangegeven dat een werkgever die zich bezighoudt met sloop- en ontruimingswerkzaamheden van/in woningen valt onder het toepassingsbereik van de cao Schoonmaak- en Glazenwasserbedrijf.
Samenvatting (Bron)CAO van toepassing?
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BM8244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Europees en internationaal
TitelRechtbank Rotterdam, 20-04-2010, 350488 / KG ZA 10-230
CiteertitelTAP, 2010, p. 251
SamenvattingDe Nederlandse werkgever vorderde (in kort geding) voor de voorzieningenrechter Rotterdam van drie voormalige werknemers (en van de vennootschappen waarin zij aandelen houden) dat zij geen met de werkgever concurrerende activiteiten maar mochten verrichten.
Samenvatting (Bron)Bevoegdheid: EG verordening nr. 44/2001 van toepassing. Voor gedaagde sub 1 geldt: verbintenis uit arbeidsovereenkomst, afdeling 5 van de Vo, ratio bescherming economisch zwakkere partij, artikel 20 lid 1 Vo: vordering werkgever slechts voor gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer woonplaats heeft, geen uitzondering voor artikel 6 Vo, geen bevoegdheid op grond van artikel 31 Vo want geen reële band tussen het gerecht en de vordering, bovendien aanbeveling om te procederen in België ter voorkoming van tegenstrijdige beslissingen. Voor Eudisca geldt: artikel 2 Vo, geen nauwe band (artikel 6 Vo), noch reële band (artikel 31 Vo). Voor gedaagde sub 2 geldt: geen beroep op de onbevoegdheid van de Nederlandse voorzieningenrechter, keuze voor Nederlandse forum stilzwijgend aanvaard. Non-concurrentiebeding: wanneer niet overeengekomen, staat het de ex werknemer vrij om de ex werkgever te beconcurreren, tenzij sprake van bijkomende omstandigheden die concurrentie onrechtmatig maken. Sprake van ongeoorloofde concurrentie wanneer ex werknemer met behulp van vertrouwelijke informatie van ex werkgever, duurzame relaties benadert op wijze die stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan bedrijfsdebiet van ex werkgever, daarbij gebruik makend van know-how en/of goodwill die ex werknemer bij ex werkgever heeft verkregen. Enkele benaderen van een klant van de ex-werkgever impliceert geen schending van bedrijfsgeheimen. Verstrekken van een geldlening niet zonder meer onrechtmatig, niet gelijk te stellen met nemen van een aandeel of verkrijgen van een belang in een onderneming. Geheimhoudingsverplichting: eventuele vertrouwelijke informatie kan door tijdsverloop verouderd zijn en derhalve niet langer als vertrouwelijk worden aangemerkt.
Pagina251-252
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BM6513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Europees en internationaal
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-04-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 252
SamenvattingToepasselijkheid BBA.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelLiteratuur
CiteertitelTAP, 2010, p. 252
SamenvattingAlgemene beginselen gemeenschapsrecht.

Seksuele intimidatie niet altijd ongelijke behandeling.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelHof van Justitie EU, 10-06-2010, C-395 en 398/08
CiteertitelTAP, 2010, p. 252
SamenvattingVerticale deeltijders benadeeld in vergelijking met horizontale deeltijders.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelHof van Justitie EU, 01-07-2010, C-471/08
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingZwangere stewardess verliest tijdelijke ongemakkentoeslag.

(Parviainen)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 juli 2010. # Sanna Maria Parviainen tegen Finnair Oyj. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Helsingin karajaoikeus - Finland. # Sociale politiek - Richtlijn 92/85/EEG - Bescherming van veiligheid en gezondheid op werk van werkneemsters tijdens zwangerschap, na bevalling en tijdens lactatie - Artikelen 5, lid 2, en 11, punt 1 - Tijdens zwangerschap tijdelijk naar andere arbeidsplaats overgeplaatste werkneemster - Verplichte overplaatsing wegens risico voor haar veiligheid en gezondheid en die van haar kind - Lagere bezoldiging dan gemiddelde bezoldiging voor die overplaatsing - Vroegere bezoldiging bestaande uit maandsalaris en diverse toelagen - Berekening van salaris waarop zwangere werkneemster recht heeft gedurende tijdelijke overplaatsing. # Zaak C-471/08.
Pagina253-253
UitspraakECLI:EU:C:2010:391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelHof van Justitie EU, 01-07-2010, C-194/08
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingGeen beschikbaarheidstoeslag tijdens bevallingsverlof.

(Gassmayr)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 juli 2010. # Susanne Gassmayr tegen Bundesminister fur Wissenschaft und Forschung. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgerichtshof - Oostenrijk. # Sociale politiek - Richtlijn 92/85/EEG - Tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van verbetering van veiligheid en gezondheid op werk van werkneemsters tijdens zwangerschap, na bevalling en tijdens lactatie - Artikelen 5, lid 3, en 11, punten 1 tot en met 3 - Rechtstreekse werking - Werkneemster die tijdens haar zwangerschap van arbeid wordt vrijgesteld - Werkneemster met zwangerschapsverlof - Recht op betaling van beschikbaarheidsdiensttoelage. # Zaak C-194/08.
Pagina253-253
UitspraakECLI:EU:C:2010:386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelHof van Justitie EU, 08-07-2010, C-246/09
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingKorte vervaltermijn voor discriminatieclaims toelaatbaar.

(Bulicke)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juli 2010. # Susanne Bulicke tegen Deutsche Buro Service GmbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Landesarbeitsgericht Hamburg - Duitsland. # Richtlijn 2000/78/EG - Artikelen 8 en 9 - Nationale procedure ter verzekering van naleving van uit richtlijn voortvloeiende verplichtingen - Termijn voor instellen beroep - Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel - Standstill-beginsel. # Zaak C-246/09.
Pagina253-253
UitspraakECLI:EU:C:2010:418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-04-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingOngevraagd leeftijdsontslag mag niet.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-04-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingToch geen bonus over periode zwangerschaps-/bevallingsverlof.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelGerechtshof Arnhem, 27-04-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingLevelling down van senioren toegestaan.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-06-2010, «JAR» 2010/161
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingVerplichte vroegpensioen piloten toelaatbaar.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-06-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingVerbod op zichtbaar dragen kruis mag.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelRechtbank Utrecht, 21-05-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingProeftijdontslag na hartaanval nietig.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelRechtbank Arnhem, 16-12-2009, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingSchadevergoeding wegens intimidatie.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelRechtbank Haarlem, 20-06-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingWerkgever hoeft organisatie niet aan h/cz van één werknemer aan te passen.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 06-05-2010, ---
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingSociaal plan discriminatoir.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 25-05-2010, 2010-79
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingLaatstgenoten salaris ongeschikt voor inschaling.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 31-05-2010, 2009-125/2009-0386
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingFysieke test discriminatoir.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 01-07-2010, 2010-0035 t/m 2010-0039
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingBindingspremie mag niet.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 06-07-2010, 2009-0310
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingMoskeebezoek geen grond voor afwijking ploegendienst.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 13-07-2010, 2009-044
CiteertitelTAP, 2010, p. 253
SamenvattingGlazen plafond onbewezen.
Pagina253-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 15-07-2010, 2009-0414
CiteertitelTAP, 2010, p. 254
SamenvattingProeftijdontslag zwangere geldig.
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 19-07-2010, 2009-0389
CiteertitelTAP, 2010, p. 254
Samenvatting'Fors postuur' = h/cz?
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 27-07-2010, 2010-0108
CiteertitelTAP, 2010, p. 254
SamenvattingGewijzigde inroostering legitiem.
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 30-07-2010, 2010-0010
CiteertitelTAP, 2010, p. 254
SamenvattingWeer supermarkt in de fout.
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelLiteratuur
CiteertitelTAP, 2010, p. 254
SamenvattingGeen wanbeleid. Onmiddellijke voorzieningen weer ingetrokken (TRA 2010, 61, R.H. van het Kaar)
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-03-2010, 200.043.840/01
CiteertitelTAP, 2010, p. 254
SamenvattingGeen instemmingsrecht OR bij aanstelling politiechef.

(Regiopolitie Amsterdam-Amstelland)
Samenvatting (Bron)Instemming ondernemingsraad was niet vereist voor aanstelling politiechef. Noch het aanstellingsbesluit noch de gang van zaken rond de benoeming is aan te merken als een wijziging van een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid van het politiekorps. Individueel besluit.
Pagina254-255
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN1325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-04-2010, 200.050.531 OK
CiteertitelTAP, 2010, p. 254
SamenvattingBesluit tot verhuizing kennelijk onredelijk wegens onvoldoende informatieverstrekking.

(Environmental Sciences Group)
Pagina254-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-04-2010, 200.058.069
CiteertitelTAP, 2010, p. 255
SamenvattingOntvankelijkheid cliëntenraad zorginstelling enquêteprocedure.

(ARO)
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer 29.04.2010 Centrale Clientenraad/Stichting Zorgcentra De Betuwe
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BM3172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelKantongerecht Amsterdam, 07-06-2010, 1143616 EZ VERZ 10-719
CiteertitelTAP, 2010, p. 255
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst ondanks opzegverbod wegens OR-lidmaatschap.

(NerocVGM)
Pagina255-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelOndernemingskamer, 12-07-2010, 200.051.520 OK
CiteertitelTAP, 2010, p. 255
SamenvattingBesluit uitbesteding onteigeningstaak kennelijk onredelijk wegens onvoldoende motivering.

(VROM)
Pagina255-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelOndernemingskamer, 12-07-2010, 200.033.171 OK
CiteertitelTAP, 2010, p. 256
SamenvattingUitleg art. 4 lid 3 WMS: leden GMR rechtstreeks gekozen door leden medezeggenschapsraden.

(Maurick College)
Pagina256-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2010, 200.064.461 OK
CiteertitelTAP, 2010, p. 256
SamenvattingBesluit inkrimping personeelsbestand kennelijk onredelijk wegens onvoldoende uitwerking.

(Media Groep)
Samenvatting (Bron)Ondernemingskamer uitspraak 19.07.2010 Ondernemingsraad/Media Groep Limburg B.V.
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN1709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelHof van Justitie EU, 29-07-2010, C-151/09
CiteertitelTAP, 2010, p. 256
SamenvattingOvergang van onderneming en (mede) zeggenschap, behoud van identiteit en eenheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 juli 2010. # Federacion de Servicios Publicos de la UGT (UGT-FSP) tegen Ayuntamiento de La Linea de la Concepcion, Maria del Rosario Vecino Uribe en Ministerio Fiscal. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Social Unico de Algeciras - Spanje. # Overgang van ondernemingen - Richtlijn 2001/23/EG - Behoud van rechten van werknemers - Werknemersvertegenwoordigers - Autonomie van overgegane entiteit. # Zaak C-151/09.
Pagina256-257
UitspraakECLI:EU:C:2010:452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-05-2010, 200.015.298/01
CiteertitelTAP, 2010, p. 257
SamenvattingWerkgever dient te bewijzen dat sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige ontslagname van werknemer.
Samenvatting (Bron)arbeid; vraag of feiten en omstandigheden door de werkgever konden worden aangemerkt als ontslagname door de werknemer.
Pagina257-257
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BM5844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Haarlem, 06-05-2010, 428992 CV EXPL 09-4037
CiteertitelTAP, 2010, p. 257
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Gevolgencriterium. Geen toepassing kantonrechtersformule. Beroep op 'habe nichts' exceptie verworpen.
Samenvatting (Bron)Kennelijk onredelijk ontslag. Gevolgencriterium. Geen toepassing kantonrechtersformule. Beroep op Habe Nichts exceptie verworpen. Werknemer wordt na een dienstverband van 38 jaar ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Werkgever heeft geen enkele voorziening voor hem getroffen. Werknemer kan ten gevolge van het ontslag geen gebruik maken van de mogelijkheid om met vroegpensioen te gaan. Gezien zijn leeftijd moet het, zeker in de huidige economische situatie en gelet op de eenzijdige werkervaring van werknemer, onwaarschijnlijk worden geacht dat werknemer elders binnen een redelijke termijn een werkkring zal kunnen vinden. Aangenomen moet dan ook worden dat de kans groot is dat hij gedurende de eerste 38 maanden van een WW-uitkering afhankelijk zal zijn en daarna zal zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. De gevolgen van het ontslag worden, gelet op de ernstige terugval in het inkomen van werknemer, als te ernstig aangemerkt in vergelijking met het belang dat werkgever heeft bij het ontslag. De kantonrechter schat de schade aan inkomens- en pensioenderving op € 150.000,00.
Pagina257-257
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BM5897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 12-05-2010, 313108 VZ VERZ 10-120
CiteertitelTAP, 2010, p. 257
SamenvattingVerzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens strafrechtelijke veroordeling werknemer voor privébezit van kinderporno afgewezen. Inspanningsplicht werkgever onrust op werkvloer te voorkomen.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens prive-bezit van kinderporno afgewezen.
Pagina257-257
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BM5493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelHoge Raad, 21-05-2010, 09/01108
CiteertitelTAP, 2010, p. 257
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Reorganisatie. Sociaal plan. Geen vereenzelviging werkgevers. Geen toezegging VUT-regeling.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk ontslag. Reorganisatie. Sociaal plan. Werkgever heeft niet toegezegd dat de arbeidsovereenkomst ongeacht nadien vast te stellen sociale plannen tot de datum waarop, volgens afspraak, de werknemer van de VUT gebruik zou gaan maken, in stand zou worden gelaten.
Pagina257-257
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL6071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelHoge Raad, 21-05-2010, 09/01107
CiteertitelTAP, 2010, p. 258
SamenvattingEx tunc-toetsing bij kennelijk onredelijke opzegging. Werkgever heeft een extra inspanningsplicht tot herplaatsing binnen concern van boventallige werknemer met lichamelijke beperkingen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk ontslag. Reorganisatie. Sociaal plan. Oudere werknemer met lichamelijke beperkingen. Dat werknemer vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt is onvoldoende in overweging betrokken. Van werkgever mag in beginsel een extra inspanning worden verwacht om vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbare, boventallige werknemer elders binnen hem vertrouwd concern te herplaatsen.
Pagina258-258
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL6075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelRechtbank Haarlem, 18-05-2010, 167890 / KG ZA 10-154
CiteertitelTAP, 2010, p. 258
SamenvattingOntslag van een statutair bestuurder.
Samenvatting (Bron)Ontslag van een statutair bestuurder; verwijzing door de kantonrechter naar de sector civiel ex artikel 71 Rv. Ingevolge artikel 71 lid 4 Rv is de rechter naar wie de zaak door de kantonrechter is verwezen aan die verwijzing gebonden. De wet bepaalt niet dat de rechter naar wie de zaak is verwezen tevens is gebonden aan het voorlopig oordeel van de kantonrechter over het onderwerp van het geschil. Omdat eiser zich echter op het standpunt heeft gesteld dat de voorzieningenrechter gebonden is aan het voorlopig oordeel van de kantonrechter dat hij dient te worden aangemerkt als statutair bestuurder, neemt de voorzieningenrechter dat als uitgangspunt bij de beoordeling van het geschil. Er is geen grond voor het oordeel dat het ontslag van eiser nietig of vernietigbaar is. Voor het ontslag van een statutair bestuurder is geen ontslagvergunning of een gerechtelijke titel vereist. Het komt voor eigen risico van eiser dat de vennootschap heeft besloten tot zijn ontslag zonder dat hij van de hem geboden gelegenheid om te worden gehoord, gebruik heeft gemaakt.
Pagina258-258
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BM4921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 23-04-2010, 456043 / KG ZA 10-714 MH/EB
CiteertitelTAP, 2010, p. 258
SamenvattingExecutiegeschil over ontbindingsbeschikking 'voor zover rechtens vereist'.
Samenvatting (Bron)Het toetsingskader in geval van een executiegeschil met betrekking tot een ontbindingsbeschikking "voor zover rechtens vereist", in welke beschikking een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden voorzover deze niet zal blijken te zijn geëindigd door een (door de werknemer aangevochten) ontslag op staande voet. In dergelijke executiegeschillen dient ook de kans van slagen van het beroep op de nietigheid van het ontslag op staande voet in de bodemprocedure te worden beoordeeld. Van misbruik van de bevoegdheid om de ontbindingsbeschikking ten uitvoer te leggen is sprake, indien evident is dat de arbeidsovereenkomst reeds door het ontslag op staande voet is geëindigd.
Pagina258-258
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BM6129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelRechtbank Utrecht, 03-06-2010, 650968 UE VERZ 09-1893 LH 464
CiteertitelTAP, 2010, p. 258
SamenvattingToewijzing derde voorwaardelijke ontbindingsverzoek na ontslag op staande voet. Geen verkapt hoger beroep. C=O
Samenvatting (Bron)Werkgeefster verzoekt voor de derde keer om (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer die zij in november 2007 op staande voet heeft ontslagen, omdat hij zich aan malversaties schuldig zou hebben gemaakt. De twee eerdere ontbindingsverzoeken zijn in 2008 afgewezen. De kantonrechter ontbindt nu de arbeidsovereenkomst (zonder toekenning van een vergoeding), omdat inmiddels in de bodemprocedure tussen partijen bij tussenvonnissen is geoordeeld dat voor het ontslag op staande voet een dringende reden bestond.Dat de werknemer van die tussenvonnissen in hoger beroep is gekomen, doet er niet aan af dat thans voldoende aannemelijk is dat hij zich aan ongeoorloofde handelingen heeft schuldig gemaakt.
Pagina258-259
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM6747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelRechtbank Zwolle, 04-05-2010, 494293 HA 10-76
CiteertitelTAP, 2010, p. 259
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst leidt tot C=1,8 wegens onzorgvuldig handelen werkgever. Schending opzegverbod zwangerschap en verboden onderscheid.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Verzoek tot ontbinding van arbeidsovereenkomst van werkneemster die afwezig is geweest wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof en in verband met ouderschapsverlof vooralsnog niet volledig wil hervatten. Aangevoerd bedrijfseconomisch motief is onvoldoende onderbouwd, gelijk eerder ten overstaan van het UWV Werkbedrijf. Onjuist en onzorgvuldig handelen van werkgever, onder meer bestaande in handelen in strijd met het opzegverbod van artikel 7:670 lid BW en met het in artikel 7:646 BW neergelegde beginsel van gelijke behandeling. Het (deels) afwentelen van de financiële gevolgen van de opgelegde opnonactiefstelling op werkneemster via het alsnog honoreren van haar verzoek tot ouderschapsverlof is evenmin gedrag van een goed werkgever. Ontbinding onder toekenning van een vergoeding met de C-factor op 1,8.
Pagina259-259
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2010:BM7368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelRechtbank Haarlem, 27-04-2010, 458266 AO VERZ 10-166
CiteertitelTAP, 2010, p. 259
SamenvattingOntslag werknemer met chronische ziekte toegestaan, wegens onevenredige inbreuk op roosterplanning.
Samenvatting (Bron)Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden. Werkgever, die zich bezighoudt met de afhandeling van vliegtuigen, heeft werknemer, Ramp Agent, nadat deze een chronische nieraandoening had gekregen, gedurende zeven jaar in een aangepast rooster te werk gesteld. Ten gevolge van een reorganisatie van werkgever, waardoor het aantal af te handelen vliegtuigen is gehalveerd, heeft werkgever een nieuw rooster ingevoerd. Na invoering van het nieuwe rooster heeft werkgever werknemer te werk gesteld in alternatieve, aangepaste werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn geëindigd. Werkgever stelt dat aanpassing van het nieuwe rooster aan de mogelijkheden van werknemer niet mogelijk is aangezien daardoor de door werkgever gewenste samenstelling van het team niet meer kan worden gehanteerd. Werknemer betwist dit. De kantonrechter is van oordeel dat de aanpassing van het rooster niet van werkgever kan worden gevergd, gelet op de belangen die werkgever heeft bij een ongewijzigde teamsamenstelling. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met toekenning van een vergoeding aan werknemer.
Pagina259-259
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BM8190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslagrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 21-06-2010, 691904
CiteertitelTAP, 2010, p. 259
SamenvattingBuitengerechtelijke vernietiging wegens dwaling in casu in strijd met het gesloten stelsel van het ontslagrecht.
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst. Beeindiging door vernietiging wegens dwaling mogelijk? In beginsel wel, maar in dit geval is niet aan de daaraan te stellen voorwaarden voldaan.
Pagina259-259
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BM8770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 04-05-2010, 200.014.007/01
CiteertitelTAP, 2010, p. 260
SamenvattingRechtsgeldig ontslag op staande voet niet tevens kennelijk onredelijk; geen ruimte voor schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)'rechtsgeldig ontslag op staande voet niet tevens kennelijk onredelijk; geen ruimte voor schadevergoeding'
Pagina260-260
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BM9431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-02-2010, 200.049.736/01
CiteertitelTAP, 2010, p. 260
SamenvattingOntvangst vergunning UWV dag voor afgifte beschikking kantonrechter. Beschikking geldig.
Samenvatting (Bron)UWV blijkt ontslagvergunning te hebben afgegeven op de dag van de mondelinge behandeling bij de kantonrechter. Ontbinding arbeidsovereenkomst, tegen een latere datum, is toch geldig, ook wat betreft de ontslagvergoeding.
Pagina260-260
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BM9482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Werkloosheid
TitelLiteratuur
CiteertitelTAP, 2010, p. 260
SamenvattingHet korten van de WW als gevolg van inkomsten wegens ouderdomspensioen (Mr. H. de Graaf, PS documenten 2010, 9 p. 769-774).
Pagina260-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Werkloosheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-06-2010, 10/193 WW
CiteertitelTAP, 2010, p. 260
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen met toekenning van een vergoeding. Weigering WW-uitkering: verwijtbaar werkloos.
Samenvatting (Bron)Weigering WW-uitkering: verwijtbaar werkloos. De omstandigheid dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden wegens verandering in de omstandigheden en tevens een vergoeding heeft toegekend, brengt niet met zich dat geoordeeld moet worden dat aan de werkloosheid geen dringende reden ten grondslag ligt. De directe aanleiding voor de werkgever om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst met appellant te ontbinden was de omstandigheid dat appellant, na eerdere incidenten over zijn afwezigheid en ondanks het feit dat de werkgever hem bij brief van 27 november 2008 uitdrukkelijk had opgedragen zijn werk per direct, maar in ieder geval op 1 december 2008 te hervatten, op 1 december 2008 niet op zijn werk is verschenen.
Pagina260-261
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BM9365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Werkloosheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-06-2010, 09/2126 WW
CiteertitelTAP, 2010, p. 261
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst zonder vergoeding. Niet aangetoond middels eigen onderzoek UWV dat sprake is van een verwijtbare dringende reden.
Samenvatting (Bron)WW-uitkering blijvend geheel geweigerd omdat appellant had kunnen weten dat zijn gedrag tot ontslag zou leiden, hetgeen betekent dat hij verwijtbaar werkloos is. Appellant vertoonde ongepast en aanstootgevend gedrag dat bestond uit onder andere het regelmatig op de grond spugen, het maken van obscene gebaren naar vrouwelijke collega’s en het maken van schietbewegingen naar langslopende collega’s. Appellant had psychische klachten. Het Uwv heeft geen eigen onderzoek gedaan bij de werkgever, maar zijn standpunt dat er sprake is van een verwijtbare dringende reden louter heeft gebaseerd op de beschikking van de kantonrechter. Het Uwv heeft onvoldoende invulling gegeven aan onderzoeksplicht ingevolge artikel 3:2 Awb. Vernietiging bestreden besluit wegens onzorgvuldigheid.
Pagina261-261
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BM8897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelLiteratuur
CiteertitelTAP, 2010, p. 262
Samenvatting'De werknemer die ziek wordt in het buitenland' (mevr. mr. S.K. Schreurs, ArbeidsRecht 2010/28).
Pagina262-262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelRechtbank Almelo, 23-02-2010, 310698 CV EXPL 6905/09
CiteertitelTAP, 2010, p. 262
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag: lange periode van arbeidsongeschiktheid, RSI, re-integratie.
Samenvatting (Bron)"art. 7: 629 lid 1 en 7: 681 BW Geen kennelijk onredelijk ontslag ondanks ziekte en lang dienstverband. Werknemer heeft 5 jaar passend werk (qua urenomvang) verricht; geen nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Bij verdere uitval derhalve geen nieuwe loondoorbetalingsperiode als ebdoel in art 7: 629 lid 1 BW. Geen aantoonbaar causaal verband werk en arbeidsongeschiktheid,. Werknemer heeft onvoldoende gedaan om bij werkgever nakoming vande re-integratieveprlichting af te dwingen."
Pagina262-262
UitspraakECLI:NL:RBALM:2010:BN2919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelHoge Raad, 21-05-2010, 08/04539
CiteertitelTAP, 2010, p. 262
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag: externe re-integratieverplichtingen werkgever.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Externe-reïntegratie (art. 8 lid 1 Wet REA en art. 7:658a BW). Overgangsrecht. Laatste volzin van eerste lid van art. 7:658a BW, waarin de verplichting van de werkgever tot externe-reïntegratie is neergelegd, niet van toepassing in gevallen waarin op grond van art. 7:10 lid 2 Regeling SUWI art. 8 Wet REA, waarin de verplichting van de werkgever tot externe-reïntegratie is neergelegd, niet van toepassing is.
Pagina262-262
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL5217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelGerechtshof Arnhem, 01-06-2010, 200.017.654
CiteertitelTAP, 2010, p. 262
SamenvattingPassende arbeid is na twintig jaar bedongen arbeid geworden.
Samenvatting (Bron)Wijziging arbeidsovereenkomst. Is passende arbeid bedongen arbeid geworden?
Pagina262-262
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM5554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelRechtbank Amsterdam, 24-03-2010, 1130644 KK EXPL 10-186
CiteertitelTAP, 2010, p. 262
SamenvattingArbeidsconflict; afwijzing loonvordering.
Samenvatting (Bron)Twee maanden vóór einde arbeidsovereenkomst wordt werkneemster verteld dat werkgever niet met haar verder wil. Werkneemster meldt zich direct ziek. Werkgever accepteert ziekmelding niet en schakelt geen arbo-arts in maar neemt wel een afkoelingsperiode in acht. Werkgever roept werkneemster daarna op voor een gesprek en vervolgens voor het werk. Werkneemster hervat niet. Loonvordering wordt afgewezen omdat vermoeden van werkgever gewettigd is dat er een direct verband is tussen "beëindigingsgesprek" en ziekmelding, waarbij aannemelijk is dat werkneemster in het beëindigingsgesprek gezegd heeft dat zij niet meer gemotiveerd was om te werken en graag vrijgesteld wilde worden.
Pagina262-263
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BM6108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelRechtbank Zwolle, 29-06-2010, 497896 VV 10-35
CiteertitelTAP, 2010, p. 263
SamenvattingGedurende arbeidsconflict geen verplichting tot verrichten passend werk. Wel doorbetaling loon.
Samenvatting (Bron)Arbeidzaak. Loonvordering in kort geding. Samenloop van reële arbeidsongeschiktheid met arbeidsconflict over het al dan niet geëindigd zijn van het dienstverband. De kantonrechter neemt voorschot op het meest waarschijnlijke oordeel van de bedrijfsarts dat werknemer niet tot passende arbeid in staat zal zijn zolang het arbeidsconflict niet is opgelost. Toewijzing loonvordering.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2010:BM9430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Amsterdam, 22-02-2010, EA 10-37
CiteertitelTAP, 2010, p. 263
SamenvattingAffectieve relatie werknemer, ontbinding, non-concurrentie, geheimhouding.
Samenvatting (Bron)Aan de orde is de vraag hoe een werkgever mag handelen in geval er een affectieve relatie ontstaat tussen twee werknemers, welke relatie de werkgever schadelijk voor zijn onderneming acht.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BM5873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Utrecht, 12-05-2010, 670591 UC EXPL 09-23126
CiteertitelTAP, 2010, p. 263
SamenvattingEenzijdige vaststelling vakantiedagen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Eenzijdige vaststelling opname vakantiedagen door werkgever tegen einde arbeidsovereenkomst (tegen wil van werknemer). Strijd met wettelijk systeem (art. 7:638 BW, art. 7:641 BW). Uitbetaling vakantiedagen.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM5659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Amsterdam, 11-02-2010, 998130 CV EXPL 08-33918
CiteertitelTAP, 2010, p. 263
SamenvattingGeheimhouding werknemer, klokkenluider, ontslag op staande voet werknemer, onrechtmatige daad werknemer.
Samenvatting (Bron)Werknemer is als adviseur private banking in dienst bij werkgever (een bank). Tussen werkgever en klant X (die werd bediend door de werknemer) ontstaat een geschil over beleggingstransacties. Werknemer neemt op staande voet ontslag omdat hij zich niet kan verenigen met het standpunt dat werkgever t.o.v. X inneemt. Werknemer speelt een grote hoeveelheid vertrouwelijke gegevens door aan (de advocaat van) X. Werkgever vordert onder meer teruggave van deze gegevens en vrijwaring ten aanzien van de door X (bij de rechtbank Utrecht) ingestelde vorderdering tot schadevergoeding (€ 4,5 miljoen). Kantonrechter overweegt dat vast staat dat de werknemer de gegevens aan X heeft verstrekt. Hij oordeelt dat werknemer niet wordt beschermd als klokkenluider (het arrest van het Europese hof inzake Guja/Moldavië); daarvoor is vereist dat er een zwaarwegend publiek belang is. Hier ontbreekt het algemeen belang, immers gaat het (enkel) om het belang van X. Werknemer moet de gegevens teruggeven aan werkgever. In de schadestaatprocedure kan aan de orde komen of en in hoeverre de werknemer werkgever moet vrijwaren voor schade.
Pagina263-264
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BM5692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Utrecht, 31-05-2010, 690217 UV EXPL 10-163
CiteertitelTAP, 2010, p. 264
SamenvattingOvergang van onderneming werkmaatschappij, goed werknemerschap, verbod externe communicatie, ontbinding, schorsing.
Samenvatting (Bron)Vordering wedertewerkstelling werknemer toegewezen: op non actiefstelling omdat werknemer zich onheus jegens werkgever in de pers zou hebben uitgelaten, voortzetting non-actiefstelling omdat werknemer (OR-lid en FNV-kaderlid) weigert in te stemmen met de voorwaarde van werkgever dat hij alleen nog contact met de pers zal leggen via de afdeling Communicatie van werkgever.
Pagina264-264
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM6803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Haarlem, 15-06-2010, 465984 VV EXPL 10-114
CiteertitelTAP, 2010, p. 264
SamenvattingRechtsvermoeden omvang, referteperiode, minimumcontract.
Samenvatting (Bron)Rechtsvermoeden artikel 7:610b BW inzake omvang arbeidsduur
Pagina264-264
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BM8197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Maastricht, 28-04-2010, 356119 CV EXPL 09-10199
CiteertitelTAP, 2010, p. 264
SamenvattingNon-actief, schorsing, recht op loon, art. 7:628 BW.
Samenvatting (Bron)Op non-actiefstelling werknemer en dan geen recht op loondoorbetaling (7:628 BW)?
Pagina264-265
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2010:BM8001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Middelburg, 08-04-2010, 197949
CiteertitelTAP, 2010, p. 265
SamenvattingOntbinding, onrechtmatig gebruik, camerabeelden, uitsluiting bewijs.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatig gebruik opnames verborgen camera.
Pagina265-265
UitspraakECLI:NL:RBMID:2010:BM8556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-02-2010, 200.028.780/01
CiteertitelTAP, 2010, p. 265
SamenvattingLoonvordering, faillissement, aansprakelijkheid bestuurder vennootschap.
Samenvatting (Bron)Vennootschap en enig bestuurder daarvan zijn veroordeeld tot betaling van achterstallig loon. Onrechtmatig handelen bestuurder door uitvoering van het vonnis te weigeren, terwijl de vennootschap nog niet in betalingsonmacht verkeerde en andere crediteuren wel betaalde.
Pagina265-265
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BM9466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Breda, 22-07-2010, 576980 cv 09-8592
CiteertitelTAP, 2010, p. 265
SamenvattingAansprakelijkheid werknemer voor aan werkgever toegebrachte schade.
Samenvatting (Bron)Loonvordering; opgebouwde vakantierechten. Geen verjaring of rechtsverwerking.Verrekening. Aansprakelijkheid werknemer (touringcarchauffeur) voor schade werkgever (diefstal uit bus). Bewuste roekeloosheid bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
Pagina265-265
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BN2159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Aansprakelijkheid
TitelRechtbank Haarlem, 28-04-2010, 166860 / HA ZA 10-279
CiteertitelTAP, 2010, p. 249
SamenvattingAansprakelijkheid manege op grond van art. 7:658 lid 4 BW jegens een vrijwilligster die bij een testrit op een nieuw paard in de buitenbak ten val is gekomen met ernstig letsel tot gevolg.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW van een manege jegens een vrijwilligster die bij een testrit op een nieuw paard in de buitenbak ten val is gekomen met ernstig letsel tot gevolg. Verwijzing door de kantonrechter die voorlopig heeft geoordeeld dat artikel 7:658 lid 4 BW in dit geval toepassing mist. Anders dan de kantonrechter acht de rechtbank artikel 7:658 lid 4 BW echter wel van toepassing, ook nu het gaat om vrijwilligerswerkzaamheden. De rechtbank is van oordeel dat de manege eiseres haar (vrijwilligers)werk heeft laten verrichten op een wijze en op een plaats die onvoldoende ingericht waren op de noodzaak om te voorkomen dat eiseres daarbij schade zou lijden. De manege heeft onvoldoende maatregelen genomen om de risico's te beperken. Voor toepassing van artikel 6:101 BW is geen ruimte, omdat met de toepassing van artikel 7:658 BW een eventuele correctie wegens 'eigen schuld' al is gegeven.
Pagina249-249
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BM6402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelRechtbank Haarlem, 21-10-2009, 426951 CV EXPL 09-5966
CiteertitelTAP, 2010, p. 251
SamenvattingGepensioneerden ontvingen een bijdrage van ASR in de ziektekostenpremie. Deze was gekoppeld aan de bijdrage die actieve werknemers van ASR ontvingen.
Samenvatting (Bron)Uitleg artikel 8 lid 2 van de CAO Multimodaal Vervoer: is werkgever verplicht om op grond van het hiervoor genoemde artikel aan werknemer een fulltime dienstverband aan te bieden?
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2009:BM7588
Artikel aanvragenVia Praktizijn