Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 29-09-2010
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelIngewikkeld wetgeven
CiteertitelTO 2010, nr. 3, p. 73
SamenvattingOp 10 juni 2010 werd op de jaarvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid aandacht besteed aan de complexiteit en de vereenvoudiging van de wetgevingsprocedure, hoe ingewikkeld wetgeving kan zijn en of de wijze van wetgeving niet anders kan.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina73-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Crisis- en herstelwet; Een stimulans voor het gebruik van bodemenergie
CiteertitelTO 2010, nr. 3, p. 75
SamenvattingHet kabinet Balkenende-IV heeft zich een aantal ambitieuze doelstellingen gesteld op het gebied van energiebesparing, de uitstoot van broeikasgassen en de toepassing van duurzame energie. Zo moet in 2020 de CO2-emissie met 30% verminderd zijn vergeleken met 1990 en moet het tempo van energiebesparing en -efficiency omhoog van 1% verbetering per jaar nu naar 2% per jaar in de nabije toekomst. Voorts moet het aandeel duurzame energie in 2020 flink hoger liggen dan nu het geval is. Op dit moment is dat zo'n 2-3%. In 2020 zou dat 20% moeten zijn.
Auteur(s)E.H.P. Brans
Pagina75-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuwe Gedragscode Bosbeheer zorgvuldig?
CiteertitelTO 2010, nr. 3, p. 81
SamenvattingOp 22 juli 2010 is het ontwerp-besluit, waarbij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) de Gedragscode Bosbeheer voor een periode van vijf jaar goedkeurt, bekendgemaakt. De Gedragscode Bosbeheer geeft regels voor de planning en de uitvoering van bestendig beheer en onderhoud, dat onder andere gaat over het vellen en uitslepen van bomen en hakhoutbeheer. De gedragscode is opgesteld ter vervanging van de huidige Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer (hierna:GBZ), die geldt tot 1 januari 2011.
Auteur(s)A.M.C.C. Tubbing
Pagina81-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelWet bodembescherming
CiteertitelTO 2010, nr. 3, p. 92
SamenvattingDe Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels teneinde de bodem te beschermen, in het bijzonder ter voorkoming van bodemverontreiniging en sanering van ontstane verontreiniging. Zij mag zich in brede belangstelling van procespartijen en de Afdeling bestuursrechtspraak verheugen. De Afdeling wijst per jaar diverse uitspraken over de wet. Het is daarom tijd voor een vervolg op het jurisprudentieoverzicht van Van Meer en Brans in dit tijdschrift. Een bijkomende reden om thans een overzicht te bieden, is dat de wet recent wijzigingen heeft ondergaan onder invloed van de Waterwet en de Crisis- en herstelwet.
Auteur(s)G.A. van der Veen , J.J. Hoekstra
Pagina92-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn