Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 05-03-2010
Aflevering 1
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 23-12-2009, 200903627/1/H2
SamenvattingBestuursorgaan.
Aan de orde is een geschil omtrent een besluit tot terugvordering van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen van een bedrag dat de Stichting als borg heeft betaald aan een geldverstrekker van appellant.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 april 2007, gewijzigd bij brief van 12 april 2007, heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (hierna: de stichting) [appellant] medegedeeld dat de stichting uit hoofde van de door haar verstrekte Nationale Hypotheek Garantie als borg 45.204,51 heeft voldaan, dat [appellant] dit bedrag aan de stichting is verschuldigd en dat de stichting hem deze schuld niet kwijtscheldt.
AnnotatorB. ten Have
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200902871/1/H1
SamenvattingBelanghebbende.
Verweerder heeft vrijstelling verleend voor het bouwrijp maken van een aantal percelen. Appellant woont niet in de nabijheid van deze percelen en heeft daar geen grond in bezit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht (hierna: het college) aan de directeur van de Projectorganisatie De Volgerlanden, onderdeel van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, vrijstelling verleend voor het bouwrijp maken, inclusief voorbelasten, van deelgebied A.1 (cluster 7.10) van de Volgerlanden-Oost.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200903454/1/H3
SamenvattingBeleidsregel.
Op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wbpr) mag een beveiligingsorganisatie of recherchebureau geen personen te werk stellen alvorens voor hen toestemming is verkregen van de korpschef van het politiekorps in die regio.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2008 heeft de korpschef van de politieregio Zaanstreek-Waterland (hierna: de korpschef) de bij het besluit van 14 juni 2006 ten behoeve van [appellant] verleende toestemming voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden ingetrokken tot 25 juni 2008.
AnnotatorP.E.M. Franssen
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200901496/1/H1
SamenvattingBeperking beroepsrecht.
Aan vergunninghoudster is eerst vrijstelling en later bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gebouwencomplex ten behoeve van onderwijsdoeleinden, een supermarkt en een parkeergarage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) aan "Community College Leiden B.V." (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling verleend voor het oprichten van een gebouwencomplex ten behoeve van onderwijsdoeleinden, een supermarkt en een parkeergarage op de locatie het Lammenschanspark te Leiden (hierna: het perceel).
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
SamenvattingWet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (1) (NJB 2010, 32 afl. 2 p. 654-70);

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (2) (BR 2010, 1).
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 06-01-2010, 200904274/1/H3
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
Appellant heeft verzocht om afschriften van alle documenten die betrekking hebben op de gehouden demonstratie 'Tegen toetreding van Turkije tot de EU en tegen de Europese Grondwet!'. Verweerder heeft de betreffende verzoeken van appellant gedeeltelijk afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 13 mei 2005 en 27 juni 2005 heeft de korpschef van de Politieregio Gelderland-Midden de verzoeken van [appellant] om openbaarmaking van informatie, gedeeltelijk afgewezen.
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK8363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
SamenvattingOverheidsbijdragen aan infrastructuur: gerechtvaardigde ondersteuning of onrechtmatige staatssteun? (NTB 2010, 2, p. 3-11).
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Overheidsaansprakelijkheid
TitelOverheidsaansprakelijkheid: de ontwikkelingen op de verschillende rechtsgebieden nader beschouwd
SamenvattingDe overheid heeft diepe zakken is het idee. Degene die af wil wijken van de hoofdregel dat eenieder zijn eigen schade draagt - en wie wil dat dan niet -, klopt bij voorkeur bij de overheid aan. Levert dit Amerikaanse toestanden op? In deze bijdrage wordt stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen op het gebied van de overheidsaansprakelijkheid. Is die recent uitgebreid door de jurisprudentie of door de overheid zelf en zijn er grenzen aan deze aansprakelijkheid?
Auteur(s)P.E.M. Franssen , A.M.M. Peters
Pagina4-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Vrije dienstenverkeer
TitelDe Dienstenwet nader toegelicht
SamenvattingMet de Dienstenwet wordt beoogd diverse belemmeringen van het vrije dienstenverkeer op de interne markt binnen de Europese Unie weg te nemen. De wet voorziet in de oprichting van een elektronisch loket voor het verkrijgen van informatie en het doorlopen van vergunningsprocedures. Daarnaast geeft de wet diverse maatregelen die geŽnt zijn op het toegankelijk maken, vereenvoudigen en bespoedigen van te doorlopen vergunningsprocedures. In deze bijdrage wordt ingegaan op de veranderingen die de Dienstenwet teweegbrengt voor het berichtenverkeer met de overheid. Ook wordt ingegaan op de veranderingen die de Dienstenwet brengt voor vergunningenstelsels. Ook wordt het toepassingsbereik van de Dienstenwet in beeld gebracht.
Auteur(s)M.A. van Werkhoven
Pagina11-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn