Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 22-05-2010
Aflevering 3
TitelInvordering onder de Vierde tranche Awb
SamenvattingIn deze bijdrage wordt stilgestaan bij de veranderingen die de Vierde tranche Awb teweeg heeft gebracht ten aanzien van de invordering van genoemde kosten en dwangsommen. Voorts wordt ingegaan op het overgangsrecht voor herstelsancties, dat eveneens een plaats heeft gekregen in de Vierde tranche Awb.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslaggeving van gemeenteraadsvergaderingen - kan die geschieden door middel van geluidsopnames?
SamenvattingDiverse gemeenten zijn ertoe overgegaan om van de gemeenteraadsvergaderingen geen schriftelijke verslagen meer te maken doch nog uitsluitend (digitale) geluidsopnames die via internet voor afluistering worden aangeboden. Het is duidelijk dat daarmee een besparing op de ambtelijke kosten - griffierswerkzaamheden - kan worden gerealisserd. Is dat voldoende om deze praktijk te rechtvaardigen?
Ter beantwoording van deze vraag wordt toegelicht waarvoor de verslaggeving van gemeenteraadsvergaderingen dient en hoe deze gebruikt wordt. Tevens wordt nagegaan welke wettelijke eisen er aan deze verslaggeving worden gesteld, met name door de Gemeentewet, de Grondwet, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. 
Auteur(s)H.S.M. Kruijer
Pagina8-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200904516/1/H3
SamenvattingBesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad deelt aan appellant mede dat diens verzoek om voorrang bij bemiddeling van woonruimte in een andere gemeente dan Zaanstad, niet in behandeling wordt genomen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 7 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) aan [appellant] medegedeeld dat het zijn verzoek van 21 oktober 2008 om voorrang bij bemiddeling naar woonruimte in een andere gemeente dan Zaanstad, niet in behandeling zal nemen.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200907060/1/H3
SamenvattingBesluit. De rechtbank heeft overwogen dat het verlenen van ondertekeningsmandaat door de burgemeester inhoudt dat de burgemeester een door hem genomen besluit schriftelijk mag laten afdoen en ondertekenen door de mandataris, in dit geval de hulpofficier van justitie, maar dat wel vereist is dat een besluit van de burgemeester aan deze afoening door de hulpofficier ten grondslag ligt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2009 is [wederpartij] gelast de woning aan [locatie] te Arnhem onmiddellijk te verlaten en deze woning voor een periode van tien dagen niet te betreden, noch daarin aanwezig te zijn of zich daarbij op te houden. Daarbij is [wederpartij] voorts verboden om gedurende deze periode contact op te nemen met de in de woning woonachtige vrouw en kinderen. Bij besluit van 27 januari 2009 heeft de burgemeester het huisverbod met achttien dagen verlengd.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 24-02-2010, 200904883/1
SamenvattingGemachtigde. Bij besluit van 26 mei 2009 hebben GS van Limburg vastgesteld dat er zich in de gemeente Maasbree een geval van ernstige verontreiniging bevindt, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Voort hebben GS geweigerd in te stemmen met het door appellante ingediende saneringsplan.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200905210/1/H3
SamenvattingGoede procesorde. Onderwerp van geschil zijn twee besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek waarbij de aanvragen tot registratie als briefadreshouder buiten behandeling worden gesteld.
Samenvatting (Bron)Bij twee afzonderlijke besluiten van 10 augustus 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek (hierna: het college) de aanvragen van [appellanten] tot registratie als briefadreshouder op het adres [locatie] te [plaats] buiten behandeling gesteld.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200905552/1/H1
SamenvattingVertrouwensbeginsel. De rechtbank heeft ten onrechte oerwogen dat het college van handhavend optreden had moeten afzien, omdat een ambtenaar van de gemeente pas in november 2004 geconstateerd heeft dat de zijuitbouw zonder de daarvoor vereiste bouwvergunning werd opgericht, hoewel die ambtenaar in mei en juni 2004 bij de bouw van de zijuitbouw aanwezig was.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2005 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) gerealiseerde zijuitbouw te verwijderen.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200807605/1/R1
SamenvattingWijzigen besluit. Bij besluit van 22 april 2008 heeft de raad zijn besluit van 23 oktober 2007 tot vaststelling van het plan "Woon- en recreatiepark Scheerwolde" ingetrokken en dit plan vervolgens opnieuw, gewijzigd vastgesteld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2008, kenmerk 2008/0115539, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Steenwijkerland (hierna: de raad) bij besluit van 22 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Woon-en Recreatiepark Scheerwolde".
AnnotatorB. ten Have
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-03-2010, 200903965/1/M2
SamenvattingHoren. Verweerder heeft een last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder taartoe vereiste vergunning huisvesten van meer dan 120.000 leghennen in een als opslagruimte vergund gebouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leudal (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.
AnnotatorP.E.M. Franssen
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL6197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200906738/1/R1
SamenvattingHerziening. Verzoeker voert aan dat na de uitspraak van 3 september 2008 uit recentelijk door hem verricht onderzoek is gebleken dat, anders dan door de gemeente in die eerdere beroepsprocedure was gesteld, geen bouwvergunningen zijn verleend.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 3 september 2008, in zaak nr. 200704429/1, heeft de Afdeling het beroep van [verzoeker] geheel ongegrond verklaard.
AnnotatorJ. Hoegee
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200906298/1/H3
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur. Appellante heeft verweerder in 2008 verzocht om openbaarmaking van bepaalde stukken van de ministerraad in de periode van september 2002 tot en met maart 2003 die betrekking hebben op de aanloop naar de oorlog in Irak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2008 heeft de minister van Algemene Zaken (hierna: de minister) het verzoek van appellante (hierna: RTL) om openbaarmaking van de notulen van de ministerraad dan wel een geanonimiseerde, samengevatte of tot vermelding van feiten gereduceerde vorm daarvan, inzake de aanloop naar de oorlog in Irak, afgewezen.
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsoverzicht
TitelWetgevingsoverzicht. Bijgewerkt t/m 4 mei 2010
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn