Bulletin industriŽle eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Bulletin industriŽle eigendom
Datum 30-03-2010
Aflevering 3
TitelOud en Nieuw
SamenvattingMaar toch vooral: nieuw. Dit is het eerste nummer van het Bulletin IndustriŽle Eigendom. Wij hopen daarmee de plaats te vullen van het oude, vertrouwde, maar nu jammer genoeg gestaakte Bijblad bij De IndustriŽle Eigendom; en wij willen bij het ''oude'' Bijblad zoals u dat kent, aansluiten.
Auteur(s) Redactie
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet claimen van medische indicaties
Samenvatting''Octrooieering van een verbinding zou de prikkel tot het zoeken van nieuwe bereidingsmethoden goeddeels doen verdwijnen: voor den octrooihouder, omdat anderen het product toch niet zouden mogen maken en dus den octrooihouder door toepassing van een voordeeliger bereidingswijze geen concurrentie zouden kunnen aanbieden; voor anderen dan den octrooihouder, omdat zij een door hen uitgevonden bereidingswijze niet eens zouden mogen toepassen. Ten overvloede kan ook hier weder een beroep worden gedaan op het beginsel van octrooirecht, dat octrooieering kent van een gedachte, niet van een voorwerp. Octrooieering van een chemische stof, ware met dit beginsel in strijd."
Auteur(s)S.C. Dack
Pagina83-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-11-2009, B9 8384
SamenvattingHet gaat hier om het geval dat de houder van een octrooi, dan later met terugwerkende kracht van de aanvang af ongeldig wordt bevonden, daaraan voorafgaand aan een derde een desbewustheids- of waarschuwingsexploot heeft uitgebracht of jegens een derde anderszins zijn octrooi heeft gehandhaagfd.

(Rockwool / Isover IV).
AnnotatorC.J.J.C. van Nispen
Pagina92-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-11-2009, ---
SamenvattingRb. stelt voorop: de Verordening beoogt ter bevordering van farmaceutisch onderzoek aan producenten van geneesmiddelen compensatie te bieden voor het tijdsverloop tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de verlening van de handelsvergunning door een verlening van de beschermingstermijn.

(Stallergenes S.A. / Octrooicentrum Nederland).
AnnotatorJ.L. Driessen
Pagina98-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHof van Justitie EG, 06-10-2009, C301/07
SamenvattingEen gemeenschapsmerk geniet slechts de bij deze bepaling geboden bescherming wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap. Het grondgebied van Oostenrijk kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

(Pago GmbH / Tirolmilch).
AnnotatorA.A. Quaedvlieg
Pagina105-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 20-11-2009, 08/00246
SamenvattingDoor zonder motivering voorbij te gaan aan passages uit de getuigenverklaring die ertoe strekken dat medewerkers van Eurotyre S.A. c.s. op de hoogte waren van het eerdere gebruik, binnen de Benelux, van het teken Euro-Tyre door de andere partij, en aan de daarop gerichte stellingen van die partij, heeft het hof zijn verwerping van het beroep op subjectieve kwade trouw terzake van de merkendepots van Eurotyre S.A. ontoereikend gemotiveerd.

(Euro-Tyre).
Samenvatting (Bron)Merkenrecht. Procesrecht. Depot te kwader trouw? Motivering. Onbegrijpelijke beslissing om voorbij te gaan aan stellingen en verklaring getuige die zouden kunnen dienen ter onderbouwing van de beweerde subjectieve kwade trouw. Onbegrijpelijke motivering oordeel dat bewijs ontbreekt voor geobjectiveerde kwade trouw. Miskenning van aanvullende bescherming van art. 6:162 BW aan gebruiker van een oudere handelsnaam tegen gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Vergoeding kosten op de voet van art. 1019 h Rv.
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina109-113
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BJ9431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHof van Justitie EG, 21-01-2010, C-398/08 P
SamenvattingWat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van slagzinnen betreft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hiervoor geen strenge criteria dienen te worden gehanteerd dan voor andere tekens (arrest BHIM/Erpo MŲbelwerk,).

(Vorsprung durch Technik).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 januari 2010.#Audi AG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikelen 7, lid 1, sub b, en 63 - Woordmerk Vorsprung durch Technik - Merken die bestaan uit reclameslogans - Onderscheidend vermogen - Merkaanvraag voor groot aantal waren en diensten - Relevant publiek - Globale beoordeling en motivering - Nieuwe documenten.#Zaak C-398/08 P.
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina114-119
UitspraakECLI:EU:C:2010:29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Auteursrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 07-05-2008, 345210 / HA ZA 06-2257
SamenvattingBerekening winstafdracht en schadevergoeding.
Het algemene bedrijfsresultaat of algemene netto winstpercentage van een voorgaand jaar kan niet als uitgangspunt dienen bij de berekening van de voor afdracht in aanmerking komende netto winst. Op de netto omzet dienen in mindering te strekken vaste dan wel variabele kosten die betrekking hebben op de productie en verkoop van de inbreukmakende sweaters.

(Sweaters).
Samenvatting (Bron)Keuze winstafdracht dan wel geleden verlies. Ter beantwoording van de vraag welk bedrag hoger is, de gederfde winst van G-Star dan wel de met de inbreuk door Cool Cat behaalde netto winst, dienen eerst allebei deze bedragen te worden vastgesteld. Er volgt een berekening van de met de inbreukmakende sweaters behaalde netto winst. De door G-Star gederfde winst was bij eerder tussenvonnis reeds vastgesteld op EUR 14.662,91. Dat G-Star daarnaast nog andere schade heeft geleden is niet komen vast te staan. Aangezien het bedrag aan door G-Star gederfde winst het bedrag aan door Cool Cat met de inbreukmakende sweaters behaalde netto winst overschrijdt, wordt ervan uitgegaan dat G-Star aanspraak maakt op eerstgenoemd bedrag dat, onder aftrek van de reeds betaalde schadevergoeding, wordt toegwezen.
Pagina119-127
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BL4414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 26-01-2010, 105.005.534/01
SamenvattingUit overgelegde marktonderzoeken blijkt dat een groot deel van het publiek verband legt tussen het ovale logo zonder het merk Ikea, en Ikea. (Ook) dit merk moet daarom als bekend merk worden gewaardeerd.

(Ikea / Serboucom).
Samenvatting (Bron)Merkinbreuk; is logo IKEA een bekend merk? Moment beoordeling onderscheidend vermogen ex nunc ex tunc; wordt door logo met woord IKEA ook logo zonder dit woord gebruikt? (soort)gelijke waren en diensten?
Pagina127-128
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BL1936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort
TitelGerechtshof Amsterdam, 02-02-2010, B9 8571
SamenvattingMet verwijzing naar het l'Orťal/Bellure-arrest van het HvJEG, en mede aan de hand van overgelegde marktonderzoeken, wordt aangenomen dat de tekens van partijen, in aanmerking genomen als het dominerend aan te merken bestanddeel ''Bull'' daarvan, zodanig overeenstemmen dat het publiek die met elkaar in verband zal brengen; en dat door het gebruik van het Bull Dog-teken ongerechtvaardigd profijt wordt getrokken van de reputatie van het Red Bull-merk.

(Red Bull / Bull Dog).
Pagina128-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort
TitelGerecht van Eerste Aanleg, 20-01-2010, T-460/07
SamenvattingVerwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden. Daarbij kan een geringere mate van overeenstemming van de tekens worden gecompenseerd door een grotere soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Het gaat om de totaalindruk, waarbij in het bijzonder rekening is te houden met de onderscheidende en dominerende elementen.

(Life Blog / Life).
Pagina128-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn