Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 02-10-2010
Aflevering 7340
TitelAutonome verordeningen en artikel 10 Grondwet
CiteertitelGst. 2010,
SamenvattingLange tijd heeft de rechter met behulp van het leerstuk van de 'bijzondere belangen van de ingezetenen' burgers behoed voor een niet al te vergaande inmenging in hun privéleven door een activistische gemeenteraad. Kort gezegd, komt deze theorie erop neer dat een verordening zich op verboden terrein beweegt indien er gedrag wordt gereguleerd dat geen effect heeft op de omgeving waardoor openbare belangen kunnen worden geraakt.
Auteur(s)J.G. Brouwer , M. Vols
Pagina385-392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWie hennep teelt, zal ... oogsten?
CiteertitelGst. 2010,
SamenvattingMet de cannabisbrief in 2004 heeft de regering een intensieve en brede integrale aanpak van de hennepteelt moesten waar mogelijk meer bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke middelen worden ingezet naast de strafrechtelijke aanpak. Dit artikel bespreekt de bestuursrechtelijke instrumenten welke inzetbaar zijn ter bestrijding van de hennepkweek en gaat na of deze instrumenten in vergelijking met de privaatrechtelijke bevoegdheid tot ontbinding van de huurovereenkomst, toereikend geacht kunnen worden ter effectieve bestrijding van die illegale hennepteelt.
Auteur(s)D.M.A. Bij de Vaate
Pagina392-398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2010, 200905298/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 81
SamenvattingArt. 2:4 lid 1 Awb; art. 19 lid 1WRO; art. 7.2 en 7.2a Wm; Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo); art. 19f en 19j NB-wet 1998; Besluit milieu-effectrapportage 1994 (MER 1994) categorie 18.3 onderdeel c bijlage. Art. 19 WRO-vrijstellihng voor aanleg en gebruik baggerspeciedepot. Verbod van vooringenomenheid niet geschonden. Tussen gemeente en vergunninghouder gesloten overeenkomst bevat slechts inspanningsverplichting. Ruimtelijke onderbouwing en milieuaspecten. (Buren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling verleend voor de aanleg en het gebruik van een baggerspeciedepot in de Ingensche Waarden, kadastraal bekend Lienden, sectie K, nummers 342, 570, 571, 572 en 574.
AnnotatorP.C.M. Heinen , J.M.H.F. Teunissen
Pagina399-405
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM3253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200909411/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 81
SamenvattingOnderzoeksplicht bij WOBverzoeken; bestuurlijke aangelegenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2008 heeft de minister een verzoek van [appellant] van 8 oktober 2008 om openbaarmaking van documenten over de toepassing van een gunstiger regeling dan de zogenoemde 'Remkes-regeling' ten aanzien van een bepaalde groep ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (hierna: het ministerie), afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina405-406
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2010, 200910342/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 83
SamenvattingOnderzoeksplicht bij WOBverzoeken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2008 heeft het dagelijks bestuur voor zover relevant een verzoek van [appellant] tot openbaarmaking van een document uit het dossier 'Tijdelijke Bouwvergunning ten behoeve van een zorghotel aan de Charloise Lagedijk 951 te Rotterdam' (hierna: dossier tijdelijke bouwvergunning) afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina406-409
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN2667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200905678/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 84
SamenvattingWeigering vergunning voor handelsreclame wegens strijd met redelijke eisen van welstand. (Smallingerland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland een aanvraag van de vereniging Honk- en Softbal Vereniging Drachten Diamonds voor een reclamevergunning afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina409-411
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-06-2010, 07/4970 WWB
CiteertitelGst. 2010, 85
SamenvattingBijzondere bijstand voor salariskosten bewindvoerder WSNP. Voorschot op salaris. Toetsingscriteria. Doen de kosten zich voor?
Samenvatting (Bron)Van een schuld in de zin van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder f, van de WWB is geen sprake, nu het hier gaat om een aanvraag om bijzondere bijstand voor nog te betalen (voorschotten op) salaris voor de bewindvoerder. De Raad volgt het College niet in zijn standpunt dat verlening van bijzondere bijstand hier afstuit op het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de WWB. Naar het oordeel van de Raad kan hooguit worden afgeleid dat voor de bewindvoerder de nodige voorzieningen zijn getroffen met het oog op diens inkomen uit hoofde van de hier aan de orde zijnde werkzaamheden, maar dat betekent niet tevens dat daarmee voor de belanghebbende (in dit geval de schuldenaar) een toereikende en passende voorziening voor deze kosten voorhanden is. De belanghebbende moet immers uit zijn inkomen boven de beslagvrije voet dan wel boven het hogere vastgestelde vrij te laten bedrag het (voorschot op het) salaris van de bewindvoerder betalen. Geen beroep op de Recofa-richtlijnen. De kosten waarvoor bijzondere bijstand werd gevraagd kunnen niet worden aangemerkt als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan in de zin van artikel 35, eerste lid, van de WWB. Vernietiging uitspraak. Beroep ongegrond.
AnnotatorH. van Deutekom
Pagina411-415
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BM9799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200908795/1/H1
CiteertitelGst. 2010, 86
SamenvattingAanbrengen reclame-object is geen bouwwerk. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Op 21 januari 2008 heeft het college aan [belanghebbende] medegedeeld dat haar aanvraag om lichte bouwvergunning voor het aanbrengen van een reclame-uiting aan de gevel van het perceel [locatie] te Rotterdam (hierna: het perceel) niet in behandeling wordt genomen, omdat geen zodanige vergunning is vereist.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina415-416
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0451
Artikel aanvragenVia Praktizijn