Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-10-2010
Aflevering 10
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelConstructieve Veiligheid: niks aan de hand?
CiteertitelTBR 2010/170, p. 944-945
SamenvattingOp 13 september 2010 werden de eerste Register Constructeurs en Register Ontwerpers beŰdigd in de aula van de TU Delft. Een mijlpaal op weg naar betere borging van constructieve veiligheid in ons land. Reden voor een feestje met inleiders en een panel van bouwbobo's als aannemersboegbeeld Elco Brinkman en Peter Jńgers, directeur van de Rijksgebouwendienst (RGD).
Auteur(s)G.J. van Leeuwen
Pagina944-945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTijdelijke functies in transformatiegebieden
CiteertitelTBR 2010/171, p. 946-952
SamenvattingGemeenten, particuliere eigenaren en projectontwikkelaars hebben in afwachting van de totstandkoming van de (her)ontwikkeling van een gebied, belang bij het niet onnodig lang ongebruikt blijven van (bouwrijpe) terreinen en leegstand van panden. Met de totstandkoming van een ontwikkeling kunnen jaren zijn gemoeid, niet alleen in die gevallen waarin sprake is van procedurele tegenwind.
Auteur(s)R. van Bommel , E.A. Minderhoud
Pagina946-952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToegang tot en gebruik van overheidsinformatie. Nog meer vragen dan antwoorden?
CiteertitelTBR 2010/172, p. 953-959
SamenvattingOverheidsinformatie eist een steeds grotere plaats op in ons persoonlijk en professioneel leven. We gebruiken informatie van de overheid om onze belastingen in te vullen, om een milieu-vergunning of een bouwvergunning aan te vragen, enz. Bij het bouwen, kopen of verkopen van een huis zijn gegevens nodig over het kadastrale perceel, eventuele rechten van voorkoop, structuurvisies en bestemmingsplannen, milieuvergunningen, bouwvergunningen, de ondergrond, de Watertoets, enz.
Auteur(s)K. Janssen
Pagina953-959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRuimtelijke ordening op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
CiteertitelTBR 2010/173, p. 960-964
SamenvattingOp 10 oktober 2010 houdt het land Nederlandse Antillen op te bestaan. Op deze datum worden Curašao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk en worden Bonaire, Sint Eustatius en Saba openbare lichamen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet. Deze laatste drie eilanden worden de BES-eilanden genoemd. Een populaire benaming voor openbaar lichaam voor deze eilanden is bijzondere gemeente. Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden op 10 oktober bijzondere Nederlandse gemeenten.
Auteur(s)J. van der Velde
Pagina960-964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKoppeling onteigening en planologie: terug bij af
CiteertitelTBR 2010/174, p. 965-968
SamenvattingOp 16 maart 2010 was het nog spannend of de Eerste Kamer haar zegen aan de Crisis- en herstelwet zou geven. EÚn van de belangrijkste struikelblokken was de voorgestelde ontkoppeling van de onteigeningsprocedure en de planologische procedure, welke ontkoppeling op overwegende bezwaren stuitte.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina965-968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEnkele hardnekkige misverstanden over meer werk
CiteertitelTBR 2010/175, p. 969-974
SamenvattingBouwrechtjuristen plegen weinig op te hebben met meer en minder werk. Meer en minder werk gaat immers vaak alleen maar over cijfers en juristen hebben van nature nu eenmaal meer gevoel voor taal dan voor cijfers. Misschien is dat wel de reden dat over onderdelen van meer en minder werk naar mijn mening in de bouwrechtliteratuur onjuistheden voorkomen. Dit artikel beoogt enkele vaak voorkomende en ook oude misverstanden over meer en minder werk uit de wereld te helpen.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Pagina969-974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBelangenverstrengeling bij aanbestedingen
CiteertitelTBR 2010/176, p. 975-981
SamenvattingIndien een inschrijver bij de voorbereiding van een aanbesteding betrokken is geweest of betrokken is bij de beoordeling van de inschrijvingen, kan dit het level playing field verstoren. Rijkswaterstaat heeft 14 september 2007 de beleidsnota Scheiding van belang met als ondertitel Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding vastgesteld. Deze beleidsnota bevat richtlijnen en maatregelen voor het goed scheiden van belangen bij aanbestedingen.
Auteur(s)D.J.L. van Ee
Pagina975-981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSterk geco÷rdineerd. Opstellen over de Wabo (Hoekstra-bundel)
CiteertitelTBR 2010/177, p. 982-985
Auteur(s)F.M. van Cassel
Pagina982-985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op mr. ing. Th Peters, Meer bescherming van gebouwde monumenten onder de Wabo (TBR 2010/139, p. 746)
CiteertitelTBR 2010/178, p. 986-987
SamenvattingIn de augustusaflevering van dit tijdschrift besteedde mr. ing. Th. Peters aandacht aan de bescherming van monumenten onder vigeur van de Wabo. Het artikel biedt een nuttig inzicht in de verschillende manieren waarop monumenten in het nieuwe wettelijke systeem worden beschermd.
Auteur(s)T. Peters
Pagina986-987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200909879/1/H1
CiteertitelTBR 2010/179, p. 988-991
SamenvattingHuurder. Rechtspersoon. Overtreder gebruiksverbod. Strijd met bestemmingsplanregeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2009 heeft het college onder oplegging van een dwangsom Fit gelast de hoofdactiviteiten ten aanzien van het historisch toeristisch-recreatief centrum op het perceel Padje 9 te Slochteren (weer) op te (laten) starten en uit te voeren, waarbij de activiteiten van Fit (gelet op de gemaakte afspraken) ondergeschikt aanwezig mogen zijn, dan wel de activiteiten van Fit op het perceel te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina988-991
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200900843/1/R3
CiteertitelTBR 2010/180, p. 991-993
SamenvattingBestemmingsplan voor gezoneerd industrieterrein. Nieuwe definitie 'industrieterrein'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008, kenmerk 256801, heeft de raad het bestemmingsplan "Zone industrielawaai Wilderinkshoek" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina991-993
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-09-2010, 201004647/1/H1
CiteertitelTBR 2010/181, p. 994-998
SamenvattingVerhouding projectbesluit en bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009 heeft het college het projectbesluit "Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers" (hierna: het besluit) genomen.
AnnotatorJ.R. van Angeren
Pagina994-998
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200908269/1/H1
CiteertitelTBR 2010/182, p. 998-1000
SamenvattingZeecontainers. Bouwvergunning. Plaatsgebonden karakter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2007 heeft het college, voor zover hier van belang, aan Inter-Sprint een last onder dwangsom opgelegd wegens het plaatsen en geplaatst houden van 520 zeecontainers voor de opslag van banden op een perceel, gelegen achter Boonsweg 8 t/m 10 en ten noorden van Nijverheidsweg 27 te Heinenoord (hierna: het perceel), zonder de daartoe benodigde bouwvergunning.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina998-1000
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof Arnhem, 02-03-2010, 200.038.471
CiteertitelTBR 2010/183, p. 1000-1006
SamenvattingEr is sprake van klemmende omstandigheden omdat betrokkene geen gebruik kan maken van zijn pensioenvoorziening die bestaat uit de overwaarde van zijn onroerende zaak, waarop een voorkeursrecht van kracht was. Door de gemeente zijn destijds uitlatingen gedaan over ontwikkelingsplannen waardoor onduidelijkheid bestond over de toegedachte bestemming en potentiŰle kopers werden afgeschrikt. Het is een feit van algemene bekendheid dat een gevestigd voorkeursrecht een verkoopbelemmerende factor is.
Samenvatting (Bron)Voorkeursrecht. Hoger beroep tegen een beschikking waarbij een verzoek ex artikel 27 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is toegewezen. Doorbreking appelverbod artikel 27 lid 3 Wvg? Klemmende persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de grondeigenaar?
AnnotatorJ.B. Mus , A. de Snoo
Pagina1000-1006
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM8569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Utrecht, 07-07-2010, 283040 / HA RK 10-86
CiteertitelTBR 2010/184, p. 1006-1009
SamenvattingDe onderhandelingen van de parochie met derden over de verkoop van de kerk met ondergrond is door het vestigen van een voorkeursrecht doorkruist. Daarna is veel tijd verstreken en de gemeente ziet thans van aankoop af vanwege de adviesprijs van deskundigen. Die adviesprijs is echter niet veel hoger dan de prijs die de gemeente eerder zelf heeft geboden. De parochie maakt nog steeds onderhoudskosten. Het kerkgebouw en de dienstwoning staan nog steeds leeg, terwijl er inmiddels geen vraag meer naar deze gebouwen is. De rechtbank verplicht de gemeente tot overname.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina1006-1009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 19-02-2009, 71.273
CiteertitelTBR 2010/185, p. 1009-1012
SamenvattingDakbedekking aangebracht door onderaannemer. Stormschade. Ontbreken voldonede bevestiging. Aannemer of onderaannemer aansprakelijk.
Pagina1009-1012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 15-04-2009, B7.044
CiteertitelTBR 2010/186, p. 1012-1014
SamenvattingOpenbare aanbesteding. Vertrouwelijke stukken. Vergissing rechtbank. Vordering verbod tot gebruikmaking stukken.
Pagina1012-1014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 23-06-2009, 71.429
CiteertitelTBR 2010/187, p. 1015-1026
SamenvattingOpenbare aanbesteding. Vertrouwelijke stukken. Vergissing rechtbank. Vordering verbod tot gebruikmaking stukken.
Pagina1015-1026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/189, p. 1028-1030
Pagina1028-1030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2010/, p. 1031-1033
Pagina1031-1033
Artikel aanvragenVia Praktizijn