Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 20-10-2010
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelRecht op genade?
CiteertitelAgr.r 2010, p. 375
SamenvattingOp 27 juli van dit jaar werd in de televisierubriek Een Vandaag door de Stichting Welzijn Grote Grazers gemeld dat in de afgelopen winter driekwart van de heckrunderen in de Oostvaardersplassen om het leven was gekomen. Er zouden volgens de stichting 312 heckrunderen zijn gestorven door voedseltekort. Minister Verburg had eerder in een rapportage over de Oostvaardersplassen melding gemaakt van 140 dode dieren. Op dezelfde datum verscheen er een artikel in De Gooi- en Eemlander een bericht onder de kop 'Soesterse krijgt werkstraf na verwaarlozen paarden'. Volgens het bericht was de stal van de dieren te klein om drie paarden te huisvesten en waren de dieren volgens een dierenarts ondervoed. Is het verschil in behandeling van dieren in beide zaken gerechtvaardigd?
Auteur(s)W.H.G.A. Filott
Pagina375-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelKwekersrecht, octrooirecht, en de betekenis van kwekersvrijstelling
CiteertitelAgr.r 2010, p. 377
SamenvattingHet octrooirecht kwam in ons land precies een eeuw geleden tot stand. De in de Octrooiwet 1910 neergelegde regeling werd later een rijkswet; tegenwoordig staat het geldende nationale octrooirecht in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995). Ook in veel andere landen ontwikkelden zich in de eerste helft van de vorige eeuw (en soms zelfs daarvˇˇr) wettelijke regelingen op dit gebied. Het octrooirecht bood vanaf het eerste moment bescherming voor voortbrengselen of werkwijzen die nieuw waren, op uitvinderswerkzaamheid berustten en vatbaar waren voor toepassing op het gebied van nijverheid.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina377-382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelNatura 2000: werk voor wetgever, bestuur en rechter
CiteertitelAgr.r 2010, p. 383
SamenvattingDe term 'wet- en regelgeving' heeft zo langzamerhand een buitengewoon negatieve klank. Als er iets mis gaat is dat de schuld van 'wet- en regelgeving'. Of de perceptie van burgers nu altijd juist is valt te betwijfelen, maar het recht is blijkbaar steeds verdacht. De regelgeving rond Natura 2000 wordt wel als een bijzonder hoogtepunt van akelige juristerij beschouwd. Of dat terecht is, is maar de vraag. Juristen varen in Natura 2000-affaires vooral op de natuurbeschermers. Als we het versmallen tot landbouw draait alles om de depositie van ammoniak.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina383-396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2010, p. 401
Pagina401-402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda studiedagen Instituut voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r 2010, p. 403
Pagina403-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 10-08-2010, 200.013.680
CiteertitelAgr.r 2010, p. 404
SamenvattingPacht. Kwalificatie. Beperkende werking redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)BW art. 6:2 en 6:248. Bijna vijf jaar na het einde van de overeenkomst wordt voor het eerst op de kwalificatie pacht een beroep gedaan, nadat verpachter vordering aanhangig had gemaakt in verband met wijze van oplevering door pachter. Beroep op kwalificatie pacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Het dwingendrechtelijk karakter van de relevante bepalingen van het pachtrecht sluit op zichzelf niet uit dat een beroep op die bepalingen afstuit op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Wel zal, in verband met bedoeld dwingendrechtelijk karakter, daartoe aan zware eisen moeten zijn voldaan, zodat een bijzondere terughoudendheid past, meer nog dan in gewone gevallen van toepassing van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid reeds geldt. In het licht van deze maatstaf zijn de door de pachtkamer in eerste aanleg bedoelde feiten en omstandigheden van onvoldoende gewicht. Hetzelfde geldt voor hetgeen de verpachter overigens nog heeft aangevoerd.
Pagina404-405
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BN4011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 24-08-2010, 104.000.961
CiteertitelAgr.r 2010, p. 405
SamenvattingPacht. Ontbinding. Onvoorziene omstandigheden. Wijziging Varkensbesluit.
Samenvatting (Bron)6:258 en 6:260 BW. Ontbinding pachtovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. Pachter, varkenshouder, pacht varkensstallen die niet voldoen aan gewijzigd Varkensbesluit per 1 januari 2003. Hoewel het op de weg van pachter ligt stallen aan te passen aan de eisen die in zijn branche (gaan) gelden, kon in dit geval niet van de pachter gevergd worden die aanpassingen door te voeren. Dit onder meer vanwege de aanpassingskosten en de beperkte mogelijkheden voor uitbreiding. Het hof ontbindt de overeenkomst per 1 januari 2003 en ziet aanleiding toepassing te geven aan artikel 6:260 BW. Het hof stelt de voorwaarde aan de pachter een bedrag van 125.000 aan de verpachter te betalen, te weten ongeveer de helft van de verschuldigde pacht indien het contract was uitgediend. Dit omdat de pachter - anders dan van hem verwacht mocht worden - niet (meer) met de verpachter heeft gezocht naar een bevredigender en profijtelijker oplossing (zoals deelname aan RBV/RVR) en het aan heeft laten komen op deze procedure.
Pagina405-415
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BN5820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Leeuwarden, 31-08-2010, 200.037.922/01
CiteertitelAgr.r 2010, p. 415
SamenvattingJachthuur.
Samenvatting (Bron)Jachthuur. Omvat het jachtrecht ook het recht om te jagen op schadetoebrengende diersoorten als die als zodanig door de provincie zijn aangewezen, in casu ganzen? Hof: neen. Alleen de eigenaar heeft het recht op schadebestrijding, dit is geen eigen recht van de jager. Aanwijzing van gronden als foerageergebied voor ganzen vormt geen inbreuk op het gepretendeerde recht om op ganzen te jagen. Wel levert dit een inbreuk op het jachtrecht op de aangewezen diersoorten op.
Pagina415-420
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BN5861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 03-09-2010, 09/00157
CiteertitelAgr.r 2010, p. 420
SamenvattingLandinrichting. Ruilverkaveling. Bezwaren tegen lijst der geldelijke regeling. Ontvankelijkheid. Niet-agrarische meerwaarde. Stankcirkel.
Samenvatting (Bron)Landinrichtingswet. Ruilverkaveling; lijst der geldelijke regelingen; niet-agrarische meerwaarde; bij bepaling stankhindercirkel vormt volgens vaste rechtspraak de grens van het aangegeven bouwvlak van het agrarische bedrijf het meetpunt; ontvankelijkheid in cassatie; in een procedure waarin uitsluitend bezwaren tegen de lijst der geldelijke regelingen aan de orde zijn is slechts de landinrichtingscommissie de tegenpartij in cassatie (art. 217 lid 3 in verbinding met art. 182 lid 3 Landinrichtingswet. (81 RO)
Pagina420-423
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM6084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 03-09-2010, 09/00157
CiteertitelAgr.r 2010, p. 420
SamenvattingLandinrichting. Ruilverkaveling. Bezwaren tegen lijst der geldelijke regeling. Ontvankelijkheid. Niet-agrarische meerwaarde. Stankcirkel.
Samenvatting (Bron)Landinrichtingswet. Ruilverkaveling; lijst der geldelijke regelingen; niet-agrarische meerwaarde; bij bepaling stankhindercirkel vormt volgens vaste rechtspraak de grens van het aangegeven bouwvlak van het agrarische bedrijf het meetpunt; ontvankelijkheid in cassatie; in een procedure waarin uitsluitend bezwaren tegen de lijst der geldelijke regelingen aan de orde zijn is slechts de landinrichtingscommissie de tegenpartij in cassatie (art. 217 lid 3 in verbinding met art. 182 lid 3 Landinrichtingswet. (81 RO)
Pagina420-423
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM6084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-09-2010, 09/00529
CiteertitelAgr.r 2010, p. 423
SamenvattingLandinrichting. Ruilverkaveling.
Samenvatting (Bron)Landinrichtingswet. Ruilverkaveling. Vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking mogelijk naast de in de Landinrichtingswet ingerichte procedures ter verkrijging van compensatie of vergoeding voor verlies van eigendom? Landinrichtingswet voorziet in een met procedurele waarborgen omkleed gesloten stelsel van vergoedingen, waarnaast, behoudens bijzondere gevallen, geen plaats is voor een algemene vordering uit ongerechtvaardigde verrijking.
Pagina423-431
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM9600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 18-06-2010, 08/04464
CiteertitelAgr.r 2010, p. 431
SamenvattingAansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten. Schadebeperkingsplicht.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten (art. 6:171 BW). Werkzaamheden verricht ter uitoefening bedrijf opdrachtgever. Art. 6:171 BW is, ofschoon aan haar de gedachte ten grondslag ligt dat een buitenstaander veelal niet kan onderscheiden of de schade te wijten is aan en fout van een ondergeschikte of van een ander die ter uitoefening van het desbetreffende bedrijf werkzaamheden verricht, ook van toepassing als de schade duidelijk is veroorzaakt door een fout van een niet-ondergeschikte. Schadebeperkingsplicht. Motivering.
Pagina431-442
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL9596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 18-06-2010, 08/04582
CiteertitelAgr.r 2010, p. 442
SamenvattingSchadebeperkingsplicht.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten (art. 6:171 BW). Schadebeperkingsplicht. Motivering.
Pagina442-448
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL9690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Leeuwarden, 20-07-2010, 107 .002.449/01
CiteertitelAgr.r 2010, p. 448
SamenvattingKoop mestbassin. Non-conformiteit.
Samenvatting (Bron)Niet functionerend mestbassin. Schadevergoeding.
Pagina448-451
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BN1832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 07-09-2010, 200.023.387/01
CiteertitelAgr.r 2010, p. 451
SamenvattingUitweg. Noodweg. Erfdienstbaarheid.
Samenvatting (Bron)Burenrecht; erfdienstbaarheid; recht van uitweg (noodweg); misbruik van recht.
Pagina451-453
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BN6686
Artikel aanvragenVia Praktizijn