Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-10-2010
Aflevering 7342
TitelHet rechtsgevolg van een overheidstoezegging. De provincie Gelderland pleegt een onrechtmatige daad
CiteertitelGst. 2010, 93
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 25 juni 2010 een in dit nummer (onder nr. 95) afgedrukt arrest gewezen, dat een aantal belangrijke rechtsvragen inhoudt. In dit artikel worden deze vragen behandeld. Aan de orde komt de vraag naar het bevoegd en onbevoegd handelen van leden van het college van gedeputeerde staten, de vraag naar vertegenwoordiging van de provincie in en buiten rechte, de vraag naar een mogelijk verschil tussen feitelijke handelingen en rechtshandelingen door leden van het college van gedeputeerde staten met betrekking tot de aansprakelijkheid van de provincie, de vraag naar de betekenis van een toezegging door onbevoegde en bevoegde vertegenwoordigers van de provincie en de vraag naar persoonlijke aansprakelijkheid van leden van gedeputeerde staten (GS). Het geen in dit opstel gezegd wordt over de provincie, provinciale staten (PS), GS-leden en de commissaris van de Koning (c.d.K.) geldt mutatis mutandis ook voor respectievelijk de gemeente, de gemeenteraad, wethouders en de burgemeester.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina461-470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVastgoedcrisis bereikt bestuursrechtspraak
CiteertitelGst. 2010, 94
SamenvattingBij besluiten over nieuwbouwplannen heeft de bestuursrechter het afgelopen half jaar diverse keren getoetst of aannemelijk is dat die plannen ondanks de crisis daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Als blijkt dat daarover bij het opstellen van die besluiten onvoldoende is nagedacht, dan kan dat tot schorsing of zelfs vernietiging van het besluit leiden.
Auteur(s)M.F. Blomaard , A. Kamphuis
Pagina471-473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-06-2010, 08/03917
CiteertitelGst. 2010, 95
SamenvattingOnbevoegde vertegenwoordiging door leden van gedeputeerde staten. Toerekening ingevolge maatschappelijke verkeersopvatting. Toezegging. Rechtshandeling. Opgewekt vertrouwen. Dispositievereiste. Onrechtmatige daad.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad provincie. Bevoegdheidsverdeling Provinciewet. Gewekt vertrouwen door gedeputeerden dat provincie grote financiŽle bijdrage zou leveren aan redding Vitesse. Slechts onder bijzondere omstandigheden aansprakelijkheid provincie voor toezeggingen gedeputeerden. Gedragingen van gedeputeerden die in maatschappelijk verkeer hebben te gelden als gedragingen van de provincie, waarmee benadeelden zijn bewogen verplichtingen van aanzienlijke omvang aan te gaan. Het lag niet op de weg van benadeelden navraag te doen naar bevoegdheid van gedeputeerden om toezegging te doen. In de gegeven omstandigheden mocht van gedeputeerden worden verwacht voldoende duidelijk een voorbehoud te maken ter zake de toestemming van provinciale staten dan wel uitdrukkelijk te waarschuwen dat de provincie slechts een inspanningsverplichting op zich nam. Nu gedeputeerden zulks hebben nagelaten, heeft de provincie benadeelden op het verkeerde been gezet en jegens hen onrechtmatig gehandeld.
AnnotatorH.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina473-477
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL5420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 07-04-2010, 09 / 3287 GEMWT
CiteertitelGst. 2010, 96
SamenvattingOmschrijving growshop als 'in het maatschappelijk verkeer aangeduid als growshop' in art. 2:40a aanhef en sub a APV, voldoet niet aan de vereisten van bepaalbaarheid en duidelijkheid; invulling en concretisering niet vastgelegd in gemeentelijke beleidsregel, 'lexcertabeginsel' aan de orde. (Roosendaal)
Samenvatting (Bron)Bestuursdwangaanschrijving om de overtreding van artikel 2.3.4.3 van de APV te beŽindigen en beŽindigd te houden door de exploitatie van de growshop te beŽindigen en beŽindigd te houden. De omschrijving van een growshop als in het maatschappelijk verkeer aangeduid als growshop in artikel 2:40a, aanhef en sub a, van de APV, voldoet niet aan de vereisten van bepaalbaarheid en duidelijkheid. Verweerder is gekomen tot een nadere invulling en concretisering van het begrip growshop. De criteria die verweerder thans zegt te hanteren, zijn niet vastgelegd in een beleidsregel en zijn niet gepubliceerd. Ook de checklist van de politie voor het ontmantelen van hennepkwekerijen is geen openbaar stuk. Om handhavend te kunnen optreden dient het begrip growshop nader te worden ingevuld en geconcretiseerd. Verweerder kan daartoe beleidsregels opstellen en op de voorgeschreven wijze publiceren. Ook kan de gemeenteraad de bepalingen van de APV uitwerken. Beroep gegrond, het bestreden besluit wordt vernietigd. De rechtbank voorziet zelf in de zaak voorzien en doet wat verweerder in het bestreden besluit had moeten doen, namelijk het bezwaar gegrond verklaren en het primaire besluit herroepen.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
Pagina477-481
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BM3401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Middelburg, 01-07-2010, Awb 09/
CiteertitelGst. 2010, 97
SamenvattingSluiting van coffeeshop Checkpoint gedurende zes maanden vanwege overschrijding van de maximale handelsvoorraad aangetroffen in het aan de verkoopruimte grenzende kantoor. Voldoen aan de gedoogverklaring en het Damoclesbeleid is voor rekening en risico van eiser. Geen schending vertrouwenbeginsel. (Terneuzen)
Samenvatting (Bron)Sluiting van coffeeshop Checkpoint gedurende 6 maanden vanwege overschrijding van de maximale handelsvoorraad. De voorraad aangetroffen in het aan de verkoopruimte grenzende kantoor mag worden meegenomen bij de bepaling van de handelsvoorraad. Het is voor rekening en risico eiser om te voldoen aan de aan hem verleende gedoogverklaring en het Damoclesbeleid.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina481-484
UitspraakECLI:NL:RBMID:2010:BM9877
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 26-02-2010, 09/2741
CiteertitelGst. 2010, 98
SamenvattingBestuursorgaan; openbaar gezag; 'Silicose-jurisprudentie'; De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 aanhef en onder b Awb.
Samenvatting (Bron)Wet openbaarheid van bestuur. VNG is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, van de Awb. De beslissing op het Wob-verzoek is daarom niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Rechtbank daarom onbevoegd om van het beroep kennis te nemen.
AnnotatorN. Jak
Pagina484-489
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BN5168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200909049/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 99
SamenvattingArt. 7:4 Awb; art. 1 en 3 WOB. Verhouding art. 7:4 Awb en de WOB. (Zevenaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 21 mei 2008 en 24 juli 2008 heeft het college een verzoek van [wederpartij] om toezending van een aantal documenten ten dele afgewezen.
AnnotatorM.G.J. Maas-Cooymans , C.N. van der Sluis
Pagina489-492
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200806809/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 100
SamenvattingWeigering handhavend op te treden tegen horeca wegens strijd met bestemmingsplan; bevoegdheid controle en handhaving geluidsnormen; maatschappijke doeleinden en strikt functiegebonden ondersteunende horeca. (Leiden)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 30 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college), voorzover van belang, een verzoek van de vereniging Vereniging Pancras-West (hierna: Pancras-West) om handhavend op te treden tegen het gebruik van de op de percelen Hooglandse Kerkgracht 4 en Koppenhinksteeg 2 en 4 te Leiden (hierna: de percelen) staande gebouwen, afgewezen.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina492-497
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7274
Artikel aanvragenVia Praktizijn