TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 26-10-2010
Aflevering 10
RubriekColumn
TitelMarkt en politiek
CiteertitelTRA 2010, 75
SamenvattingVoor Kabinet en Kamer in het parlementaire jaar 2010/2011 een schone taak: structurele aandacht voor verankering publieke belangen bij marktwerking.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Pagina3-4
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelSociaal recht en sociale politiek na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1)
CiteertitelTRA 2010, 76
SamenvattingDeze bijdrage is het eerste deel van een tweedelig artikel over de betekenis van het Verdrag van Lissabon voor het sociaal recht en de sociale politiek, zowel op het Europese niveau als op het nationale niveau van de lidstaten. In het tweede deel worden de grondrechten, de wetten van de markt en de sociale rechten, de diensten van algemeen belang en de nauwere samenwerking behandeld. Dit eerste deel gaat over de sociale bevoegdheden van de EU, de besluitvormingsprocedures, de sociale dialoog en het burgerinitiatief.
Auteur(s)A.T.J.M. Jacobs
Pagina5-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe LAT-relatie tussen ETO- en bedrijfseconomische redenen
CiteertitelTRA 2010, 77
SamenvattingDe beleidsregels van het UWV bij ontslag bevatten een hoofdstuk over de situatie dat een onderneming overgaat. In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de beleidsregels een oplossing bieden voor de verschillende situaties die zich bij een - al dan niet vermeende - overgang van onderneming kunnen voordoen. Tevens wordt de relatie tussen de Nederlandse term 'bedrijfseconomische redenen' en de Europeesrechtelijke term 'ETO-redenen' behandeld.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina12-15
LinkVolledige tekst artikel (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelAfter the Gold Rush
CiteertitelTRA 2010, 78
SamenvattingDe Hoge Raad heeft zijn visie op de aard van schadevergoeding bij kennelijke onredelijkheid van de opzegging van de arbeidsovereenkomst in de arresten Van der Grijp/Stam en Rutten/Breed een duidelijk kader gegeven. Hij nam daarbij de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever tot leidraad. In deze bijdrage onderzoekt de auteur of er reden is om de gewichtige reden en de vergoeding naar billijkheid bij rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst op dezelfde wijze te bejegenen. Wordt het tijd om de gewichtige reden grondig op de schop te nemen? Heeft de kantonrechtersformule voor toemeting van de vergoeding haar langste tijd gehad?
Auteur(s)J.J. Groen
Pagina16-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 21-05-2010, 09/01108
CiteertitelTRA 2010, 79
SamenvattingEen dik half jaar verder ... schadevergoeding na kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk ontslag. Reorganisatie. Sociaal plan. Werkgever heeft niet toegezegd dat de arbeidsovereenkomst ongeacht nadien vast te stellen sociale plannen tot de datum waarop, volgens afspraak, de werknemer van de VUT gebruik zou gaan maken, in stand zou worden gelaten.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina22-24
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL6071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelRechtbank Almelo, 17-05-2010, 337419 EJ VERZ 573/10
CiteertitelTRA 2010, 80
SamenvattingHet onvoorwaardelijk tegenverzoek na ontslag op staande voet.
Samenvatting (Bron)De kernvraag in deze uitspraak is of een onvoorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkneemster ontvankelijk is als er sprake is van een ontslag op staande voet door de werkgever. Criteria daarvoor worden besproken met een verwijzing naar een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden.
AnnotatorO. van der Kind
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RBALM:2010:BN2451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2010, 200.064.461 OK
CiteertitelTRA 2010, 81
SamenvattingAdviesrecht or niet ingeperkt door bevoegdheden redactieraad.
Samenvatting (Bron)Ondernemingskamer uitspraak 19.07.2010 Ondernemingsraad/Media Groep Limburg B.V.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN1709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-04-2010, 09/2708 WIA + 09/2710 WIA + 09/2968 WIA
CiteertitelTRA 2010, 82
SamenvattingNogmaals, de loonsanctie!
Samenvatting (Bron)Loonsanctie: geen bevredigend re-integratieresultaat, zonder deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht. Opschorten aanvraag WIA-uitkering. Procesbelang. Uitspraak 1: Naar het oordeel van de Raad is aannemelijk dat de werkgeefster onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Gelet op de omstandigheden acht de Raad niet aannemelijk dat in juli 2006 de re-integratie in het eigen bedrijf voldoende concreet perspectief bood op hervatting in werk dat aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer, zodat in redelijkheid van de werkgeefster kon worden gevergd dat zij het tweede spoor van het re-integratietraject zou inzetten. Naar het oordeel van de Raad is in de door de werkgeefster aangevoerde omstandigheden geen deugdelijke grond gelegen. De Raad verenigt zich met hetgeen de rechtbank hieromtrent heeft overwogen. De Raad concludeert dat de rechtbank een onjuiste uitleg aan artikel 25, negende tot en met veertiende lid, van de Wet WIA heeft gegeven. Vernietiging uitspraak. Beroep ongegrond. Uitspraak 2: Uit de wettelijke bepalingen volgt dat het opleggen van de loonsanctie meebrengt dat de behandeling van de uitkeringsaanvraag wordt opgeschort. De Raad ziet niet in dat - omgekeerd - het slagen van het (hoger) beroep tegen de handhaving van het opschortingsbesluit gevolgen kan hebben voor het loonsanctiebesluit. Ook is de Raad niet gebleken dat het slagen van het onderhavige (hoger) beroep voor de werkgeefster enige feitelijke betekenis kan hebben. Naar het oordeel van de Raad is geen sprake van procesbelang. Vernietiging uitspraak. Beroep niet-ontvankelijk.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina27-29
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BM1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 08-07-2010, C-246/09
CiteertitelTRA 2010, 83
SamenvattingVervaltermijn voor instellen beroep na leeftijdsdiscriminatie getoetst aan drie beginselen van Europees recht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juli 2010. # Susanne Bulicke tegen Deutsche Buro Service GmbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Landesarbeitsgericht Hamburg - Duitsland. # Richtlijn 2000/78/EG - Artikelen 8 en 9 - Nationale procedure ter verzekering van naleving van uit richtlijn voortvloeiende verplichtingen - Termijn voor instellen beroep - Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel - Standstill-beginsel. # Zaak C-246/09.
AnnotatorS.S.M. Peters
Pagina29-31
UitspraakECLI:EU:C:2010:418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelThe Transformation of Labour Law in Europe
CiteertitelTRA 2010, 84
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn