TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 08-11-2010
Aflevering Special
RubriekVoorwoord
TitelInnovaties in de rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 418
SamenvattingDe kwaliteit van het rechtspreken staat gelukkig weer ruimer in de belangstelling dan het geval was in de jaren waarin bijzondere aandacht moest worden gegeven aan de ontwikkeling en de vormgeving van de eigen organisatie. Dit klinkt door in de plannen van de Rechtspraak en in visitaties. Bij plannen gaat het per definitie om beschrijvingen van wat men wil gaan doen.
Auteur(s)H. Hofhuis
Pagina418-418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rechtspraak als systeem. De gerechtshoven als kennisbolwerken in het systeem
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 419
SamenvattingVoor de gerechtshoven is een belangrijke (strategische) rol weggelegd bij de kwaliteit van de rechtspraak. De hoven moeten bolwerken van kennis van de rechtspraak worden. Aan de hand van de ervaringen in het hof 's-Hertogenbosch wordt in dit artikel uiteengezet hoe dit vorm kan krijgen.
Auteur(s)T. de Lange
Pagina419-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSpiegelbijeenkomsten hebben grote impact bij rechtbank Rotterdam. De rechtspraak door de ogen van de burger
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 423
SamenvattingHet concept 'spiegelbijeenkomst' komt uit de medische wereld. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) vroeg in 1999 voor het eerst patiŰnten persoonlijk te komen vertellen hoe zij de zorg in het ziekenhuis ervaren. Cora van Steenderen-Koornneef, sectorvoorzitter civiel recht bij de rechtbank Rotterdam, woonde een spiegelbijeenkomst van dit ziekenhuis bij. Haar afstudeerproject van het MD-traject voor sectorvoorzitters stelt de vraag centraal: zijn spiegelbijeenkomsten een geschikte feedbackmethode voor de rechtspraak?
Auteur(s)R. Ellerbroek
Pagina423-425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIntervisie in perspectief van het gezag van de rechter
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 426
SamenvattingAl jaren vindt er intervisie plaats tussen rechters van dezelfde sector. Maar langzamerhand lijkt men intervisiemoe te worden. De rechtbank Utrecht ontwikkelde een nieuwe vorm van intervisie.
Auteur(s)H.M.M. Steenberghe , A.M. Verhoef
Pagina426-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe opleiding van raio's in de rechtbank Dordrecht
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 430
SamenvattingBij iedere rechtbank worden raio's (en rio's) opgeleid en in die zin wijkt Dordt dan ook niet af van andere rechtbanken. De focus op opleiden is onder meer het gevolg van het feit dat de rechtbank zich wil profileren als opleidingsrechtbank. Sindsdien wordt er bij allerlei zaken die spelen rechtbankbreed aandacht gegeven aan de impact van die zaken op de opleiding en het opleidingsklimaat. Bij de sector civiel was er nog een tweede reden om de opleiding van raio's meer 'handen en voeten' te geven: vrij snel achter elkaar dienden enkele raio's de basisstage civiel te verlengen bij een andere rechtbank.
Auteur(s)A. Eerdhuijzen , M. de Vette
Pagina430-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOrganiseren en verantwoorden door de strafrechter
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 434
SamenvattingDeze bijdrage beschrijft een experiment dat de auteur binnen het gerechtshof Arnhem leidt en dat stoelt op het preadvies De duur van het Nederlands strafproces. Doel van het experiment is dat de zittingsrechter zich vanaf binnenkomst van het strafdossier meer betrokken gaat voelen bij de organisatorische gang van zaken rond de strafzaak.
Auteur(s)M. Otte
Pagina434-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMediationverwijzingen in de rechtbank Dordrecht
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 438
SamenvattingDe rechtbank Dordrecht wil vaker doorverwijzen naar mediation. Daartoe heeft de rechtbank het project 'Mediation' opgezet. Een tussentijds verslag.
Auteur(s)D. Groeneveld , E. Jansen , A. Lissenberg , T. Zuidema
Pagina438-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKan iedere Nederlandse rechter daadwerkelijk een Europese rechter zijn? Ontwikkelingen van het netwerk van gerechtsco÷rdinatoren Europees recht
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 443
SamenvattingHet GCE-netwerk - het netwerk van gerechtsco÷rdinatoren Europees recht - heeft tot doel de binnen de rechtspraak beschikbare Europeesrechtelijke kennis beter te benutten door verbetering van de rechterlijke samenwerking. Kan met behulp van dit instituut iedere Nederlandse rechter daadwerkelijk een Europese rechter zijn? Dit artikel probeert een antwoord op die vraag te geven, maar beoogt vooral nader te informeren over de achtergrond, taken en activiteiten van het GCE-netwerk aan de hand van Eurinfra, de taakomschrijving van de GCE, een in 2009 gehouden evaluatie en (overige) activiteiten van het GCE-netwerk.
Auteur(s)R.R. Winter
Pagina443-446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet 'E-team' van de rechtbank 's-Hertogenbosch - Kleine stapjes op een lange tocht
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 447
SamenvattingDe rechtbank 's-Hertogenbosch heeft een interne expertgroep inzake Europees recht opgericht, het zogenaamde E-team. Deze bijdrage bevat een overzicht van tot nu toe verrichte activiteiten.
Auteur(s)R. de Moor
Pagina447-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFeedback in de belastingrechtspraak
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 450
SamenvattingSinds een aantal jaren wordt belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties gevoerd. Maar de gehanteerde teksten en formuleringen in de uitspraken zijn voor beide instanties niet altijd duidelijk. Het hof Amsterdam heeft een werkgroep in het leven geroepen om toe te werken naar een standaardwerkwijze voor de opzet en formulering van hogerberoepszaken in het belastingrecht.
Auteur(s)J. den Boer
Pagina450-453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp zoek naar een concept van effectieve bestuursrechtspraak
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 454
SamenvattingDe kritiek uit de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is voor de sector bestuursrecht van de rechtbank Almelo aanleiding geweest voor een zelfonderzoek. Dit heeft geleid tot een gewijzigde invulling van het bestuursrechtelijk proces, vastgelegd in een aantal richtlijnen.
Auteur(s)R. Jue , M. van Wees
Pagina454-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDifferentiatie in zaaksbehandeling - De bestuursrechtelijke comparitie
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 457
SamenvattingDe omslag van een zaaksgerichte naar een zittingsgerichte werkwijze in de sector bestuursrecht is ten koste van het vooronderzoek en heeft geleid tot een grote toename van het aantal vragen bij de administraties. De rechtbank Utrecht heeft met het project 'Differentiatie van werkstromen' alternatieve behandelwijzen geformuleerd en in pilotvorm laten uitvoeren.
Auteur(s)P. Nihot
Pagina457-459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPilot 'Digitaal procederen' in Dordrecht
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 460
SamenvattingIn de Agenda van de rechtspraak 2008-2011 is aangegeven dat in de periode 2008-2011 een substantieel begin wordt gemaakt met het (beter) digitaal toegankelijk maken van de rechtspraak. Dergelijke vernieuwende stappen worden eerst in een pilot uitgeprobeerd. Tegen deze achtergrond is in Dordrecht de pilot 'Digitaal procederen' ontwikkeld.
Auteur(s)M. Bartling , A.M. Opstelten
Pagina460-462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInnovatief instrueren in hoger beroep
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 463
SamenvattingDe procedure in hoger beroep is voor partijen de laatste kans om hun zaak door de feitenrechter (opnieuw) te laten beoordelen. Het hof Arnhem is een experiment gestart om instructie in hoger beroep te innoveren. De rechter moet partijen actief benaderen en persoonlijk contact met hen hebben. Dit geeft niet alleen partijen het gevoel dat er echt naar hen geluisterd is, maar biedt de rechter ook de mogelijkheid makkelijker in te voelen wat voor partijen het echte geschilpunt is en waar de pijn zit.
Auteur(s)R.A. Dozy , W.L. Valk
Pagina463-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe verdelingenkamer bij het hof Leeuwarden
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 468
SamenvattingVerdelings- en verrekeningszaken na (echt)scheiding zijn vaak lastig en tijdrovend. Het hof Leeuwarden heeft daarom een 'verdelingenkamer' opgericht, bestaande uit vaste raadsheren en medewerkers, die zich speciaal op deze zaken toelegt. En met succes: de doorlooptijden zijn flink bekort.
Auteur(s)J.D.S.L. Bosch
Pagina468-471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEffectief verdelen
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 472
SamenvattingOm de doorlooptijden van verdelings- en verrekeningszaken te bekorten, heeft de rechtbank Utrecht het procesmodel 'Effectief verdelen' ontwikkeld. Rechters en advocaten moeten actiever gaan participeren bij de behandeling van deze zaken.
Auteur(s)E. Bongers , H.M.M. Steenberghe , J.W. Wagenaar
Pagina472-475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Haagse letselschadepraktijk
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 476
SamenvattingLetselschadezaken kennen lange doorlooptijden. Een door het hof en de rechtbank 's-Gravenhage opgezet project heeft niet alleen geleid tot aanzienlijk kortere doorlooptijden, maar ook tot meer transparantie, meer schikkingen, minder hoger beroepen en, niet onbelangrijk, meer tevreden justitiabelen en rechters.
Auteur(s)I. Davids , J. Mendlik , J. Willink
Pagina476-479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBewaking van de voortgang van de totstandkoming van het deskundigenbericht in civiele procedures - Een nieuwe werkwijze
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 480
SamenvattingDeskundigenberichten leiden veelal tot flinke vertraging in de doorlooptijden van civiele zaken. Door een betere bewaking van het voorgangsproces is er veel onnodige vertraging te voorkomen. Reden voor de rechtbank Arnhem om de werkwijze aan te passen.
Auteur(s)R.J.B. Boonekamp
Pagina480-482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCombizittingen familie- en jeugdstrafzaken
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 483
SamenvattingEen minderjarige moet vaak voor meerdere zaken voor verschillende rechters verschijnen. De rechtbank 's-Gravenhage probeert zaken te combineren.
Auteur(s)J.A. van Steen
Pagina483-485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegiezittingen en mediation in internationale kinderontvoeringszaken
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 486
SamenvattingDoor het aanbieden van crossborder mediation en het houden van regiezittingen is de procedure van kinderontvoeringszaken in de rechtbank 's-Gravenhage aanmerkelijk verkort. Ook escaleren minder conflicten.
Auteur(s)R.G. de Lange-Tegelaar
Pagina486-489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTeam Toezicht in de rechtbank Maastricht
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 490
SamenvattingOmdat er veel raakvlakken zijn tussen beschermingsbewind en de Wsnp en faillissementen, heeft de rechtbank Maastricht heb bewindsbureau van de sector kanton en de insolventieafdeling van de sector civiel samengevoegd tot ÚÚn 'Team Toezicht'. In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit team.
Auteur(s)A. Bisscheroux , W. Elzinga
Pagina490-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMeer aandacht voor bewind - Een kijkje in de (nieuwe) keuken van de behandeling van bewindszaken in Alkmaar
CiteertitelTrema, nr. Special, 2010, p. 494
SamenvattingHet aantal verzoeken om onderbewindstelliing, en bijgevolg het aantal bewindvoerders, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit legt een grote druk op de griffie en kantonrechters. De rechtbank Alkmaar veranderde haar werkwijze drastisch om kortere lijnen en minder klachten over de bewindvoerders te bewerkstelligen.
Auteur(s)L. van der Heijden
Pagina494-496
Artikel aanvragenVia Praktizijn