Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-11-2010
Aflevering 7343
TitelEen (verkapte) civielrechtelijke immuniteit voor toezichts- en handhavingsfalen van overheidsorganen? Overheidsaansprakelijkheid voor de vuurwerkramp Enschede: 'wat niet weet, wat niet deert!'
CiteertitelGst. 2010, 101
SamenvattingHet Haagse gerechtshof heeft op 24 augustus 2010 arrest gewezen in de civiele zaak die door de slachtoffers van de vuurwerkramp tegen de Staat der Nederlanden en de gemeente Enschede was aangespannen. De slachtoffers verweten de Staat en de gemeente - kort gesteld - toezichts- en handhavingsfalen. Het onzorgvuldige gedrag van deze overheden had volgens hen tot een onrechtmatige (overheids)daad moeten leiden en daarmee tot een verplichting om aan hen de geleden schade te vergoeden. Het hof denkt hier evenwel anders over. De uitkomst van het arrest zal de slachtoffers teleurstellen. Dat vermogen wij goed te begrijpen, maar dan toch vooral vanuit een zuiver juridisch perspectief. Hierna zullen wij het arrest kritisch belichten.
Auteur(s)C.L.G.F.H. Albers , P.C.M. Heinen
Pagina501-510
LinkVolledige tekst artikel (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BN4316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestaat er nog een dienende overheid? Kritische opmerkingen vanuit het perspectief van de decentrale overheid.
CiteertitelGst. 2010, 102
SamenvattingAan de overheid wordt traditioneel een dienende functie toegeschreven. Een breed gedragen opvatting is dat deze functie een fundament vormt van de rechtsstaat. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of het beginsel van de dienende overheid nog in de rechtspraktijk leeft. Of heeft de dienende overheid inmiddels plaatsgemaakt voor een 'moderne' dienstverlenende overheid? Vanuit gemeentelijk perspectief worden diverse ontwikkelingen kritisch belicht. Te wijzen valt onder meer op de komst van de bedrijfsmatig opererende overheid, de voortschrijdende digitalisering en het proces van schaalvergroting in het decentraal bestuur. Tevens worden enkele vuistregels voor een dienende overheid in kaart gebracht. Ook wordt stilgestaan bij de gewijzigde verhouding tussen bestuur en burger.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina510-519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuurlijke verhoudingen in de omgevingsvergunningprocedure: het projectbesluit onder de Wabo
CiteertitelGst. 2010, 103
SamenvattingOp 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De wet integreert ongeveer 25 bestaande vergunningen- en ontheffingenstelsels op het gebied van het omgevingsrecht tot één omgevingsvergunning. Een belangrijke doelstelling van de Wabo is dat het hierdoor voor burgers en bedrijven gemakkelijker en overzichtelijker wordt de voor een project benodigde toestemmingen te verkrijgen: voortaan kan één integrale aanvraag worden ingediend, bij één bevoegd gezag, waarop één omgevingsvergunning wordt verleend.
Auteur(s)K. de Meulder
Pagina520-523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-08-2010, 105.006.432/01 en 105.006.436/01
CiteertitelGst. 2010, 104
SamenvattingVuurwerkramp Enschede; Toezichts- en/of handhavingsfalen? Onrechtmatige Overheidsdaad?; Geen kenbaar risico van massa-explosies; Gevarenclassificaties; Formele rechtskracht bestemmingsplan en milieuvergunning; bouwvergunning. (Enschede).
Samenvatting (Bron)Vuurwerkramp Enschede; onrechtmatige overheidsdaad? schadeclaims van 181 omwonenden jegens de staat en de gemeente Enschede; geen kenbaar risico van massa-explosies; gevaren-classificaties; formele rechtskracht bestemmingsplan en milieuvergunning; toezicht; bouwvergunning.
Annotator Redactie
Pagina523-533
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BN4316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-02-2010, 07/11382
CiteertitelGst. 2010, 105
SamenvattingOp erfpachtovereenkomst van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor de uitgifte van grond door waterschap De Waterlanden geen beleidsregels en daarrom geen recht in de zin van art. 79 Wet RO. (Edam)
Samenvatting (Bron)Erfpachtrecht. Verzoek tot vervangende rechterlijke machtiging tot overdracht erfpachtrecht op de voet van art. 5:91 lid 4 BW. De rechter kan deze machtiging onvoorwaardelijk verlenen, dan wel onder voorwaarden die hij redelijk acht. Algemene erfpachtvoorwaarden van het onderhavige waterschap geen recht in de zin van art. 79 RO.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina534-539
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK0870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200909195/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 106
SamenvattingLast onder dwangsom tot beëindiging van woonruimtebemiddeling. Bemiddeling in de zin van art. 7:425 BW en derhalve vergunningplicht op grond van verordening? (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2008 heeft het college [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast het verlenen van bemiddeling bij het verkrijgen van woonruimte in Amsterdam dan wel het zich met dat doel gevestigd hebben of optreden als woning- en kamerbemiddelingsbureau te staken.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina539-542
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9660
Artikel aanvragenVia Praktizijn