Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-11-2010
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn: De omgevingsvergunningplichtige dakkapel
CiteertitelTBR 2010/190, p. 1034-1035
SamenvattingOp 13 oktober 2010 werd door de redactie omgevingsvergunning.nl op de website van www.omgevingsvergunning.nl/nieuws een bericht van de gemeente Amstelveen gepubliceerd onder de aandacht trekkende kop 'binnen-een-half-uur-beginnen-met-bouw-dakkapel'. Dat bericht verdient volgens mij bespreking.
Auteur(s)G.J.A.M. Bogaers
Pagina1034-1035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVersnelling van besluitvorming in bestemmingsplanzaken na rechterlijke tussenkomst: Enkele mogelijkheden
CiteertitelTBR 2010/191, p. 1036-1042
SamenvattingIn de literatuur, wetgeving en jurisprudentie is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de traagheid van besluitvormings- en geschilbeslechtingsprocedures. Die traagheid wordt ook, of wellicht beter gezegd in het bijzonder, ervaren in procedures over ruimtelijke projecten. Niet alleen de fase tot het nemen van een besluit wordt als lang ervaren, ook de lengte van bezwaar- en beroepsprocedures en de eventueel opnieuw te doorlopen fase na een vernietiging van een besluit leiden tot veel gemopper. Met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen zijn nieuwe mogelijkheden geÔntroduceerd om, al dan niet na rechterlijke tussenkomst, een bestuursorgaan te bewegen alsnog een besluit te nemen. In deze bijdrage zal ik ingaan op de gevolgen van deze wet voor bestemmingsplanprocedures die ambtshalve of op aanvraag in gang worden gezet.
Auteur(s)J. Verbeek
Pagina1036-1042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe intrekking van de omgevingsvergunning
CiteertitelTBR 2010/192, p. 1043-1050
SamenvattingHoewel artikel 59 Woningwet met de invoering van de Wabo is geschrapt, heeft de wetgever in de Wabo opnieuw in de intrekkingsmogelijkheid voorzien. Genoeg aanleiding om het juridische kader van de intrekking in deze bijdrage onder de loep te nemen.
Auteur(s)E.M. van Bommel
Pagina1043-1050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe invoering van de plattelandswoning: Een oplossing voor toekomstige problemen in het buitengebied?
CiteertitelTBR 2010/193, p. 1051-1056
SamenvattingIs de invoering van de plattelandswoning wel een oplossing voor de problemen in het buitengebied? Wordt bewoning door burgers in het buitengebied op deze wijze gemakkelijker? In dit artikel wordt stilgestaan bij de gedachte achter de Initiatiefnota-Van Heugten (ook wel bekend onder de titel ĎBeter wonen op het plattelandí) en de inhoud van het voorstel. Daarnaast worden de kritiekpunten en de aanbevelingen op de Initiatiefnota behandeld.
Auteur(s)G.L.C.C. van den Waardenburg
Pagina1051-1056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCovo2010 en Geschillencommissie Verbouwingen
CiteertitelTBR 2010/194, p. 1057-1063
SamenvattingIn deze bijdrage worden de achtergronden geschetst van de nieuwe set algemene voorwaarden in de bouw onder de naam Consumenten Voorwaarden voor Verbouwingen (Covo2010) en de geschillencommissie.
Auteur(s)M.M. Passchier , R.M. Uittenbogaard
Pagina1057-1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNotariŽle interventie bij de koopovereenkomst: verleiden om te verlijden?
CiteertitelTBR 2010/195, p. 1064-1070
SamenvattingIn deze bijdrage vanuit de optiek van de NVM uiteen gezet waarom het wettelijk afdwingen van notariŽle interventie bij de koopovereenkomst geen goed idee is en waarom het beter is dat een notaris, net als andere zakelijke dienstverleners, op eigen kracht de consument probeert te overtuigen van zijn toegevoegde waarde tijdens het koopproces.
Auteur(s)C.M.H. Vlaanderen
Pagina1064-1070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe integratieheffing in de omzetbelasting: Een overzicht van de stand van zaken
CiteertitelTBR 2010/196, p. 1071-1076
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de werking van de integratieheffing behandeld waarbij tevens de positie van de scholen wordt besproken alsmede het overgangsrecht in verband met het intrekken van de tegemoetkoming. Vervolgens wordt de fiscale behandeling van grondverkrijgingen uiteen gezet, alsmede de vestiging of verkrijging van een beperkt recht op grond. Tot slot wordt een overzicht gegeven van recente jurisprudentie over de integratieheffing.
Auteur(s)M.A. Broekman , R.W.J.J. de Win
Pagina1071-1076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op F.A.G Groothuijse, 'Berginsgebieden uniform geregeld in de Waterwet' (TBR 2010/158, p. 852)
CiteertitelTBR 2010/197, p. 1077-1079
SamenvattingIn het artikel van F.A.G Groothuijse, 'Berginsgebieden uniform geregeld in de Waterwet' (TBR 2010/158, p. 852), wordt op p. 855 zijdelings een opmerking gemaakt over de vaststelling van projectplannen die m.i. correctie behoeft. Deze opmerking en de correctie daarop doen overigens niets af aan de strekking en conclusies van het artikel.
Auteur(s)E.W. ten Heuw
Pagina1077-1079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op annotatie A.G.A. Nijmeijer bij ABRvS 16 juni 2010, LJN: BM7777 (Vaststellingsbesluit Woerden), TBR 2010/149, p. 804
CiteertitelTBR 2010/198, p. 1079-1082
Samenvatting1. Wat zijn de gevolgen van de vernietiging van een bestemmingsplan voor bouwaanvragen die niet passen in het nieuwe bestemmingsplan maar wel in overeenstemming zijn met het oude bestemmingsplan? Moeten aanvragen die zijn ingediend toen het nieuwe bestemmingsplan in voorbereiding was en die toen moesten worden aangehouden op grond van artikel 50 van de Woningwet (thans artikel 3.3 van de Wabo) na vernietiging van het nieuwe bestemmingsplan alsnog worden gehonoreerd?
Auteur(s)A.S.D. Lijkwan , B.J.W. Walraven
Pagina1079-1082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200906665/1/T1/H1
CiteertitelTBR 2010/199, p. 1083-1085
SamenvattingHandhaving ten aanzien van illegaal bouwwerk. Strijd met bestemmingsplan. Mogelijkheid tot legalisatie via projectbesluit niet onderzocht. Bevoegdheidsgebrek. Bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2008 heeft het college onder oplegging van een dwangsom [wederpartij] gelast het zonder bouwvergunning uitgebreide bijgebouw (hierna: het bijgebouw) op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) binnen een termijn van acht weken na dagtekening van dit besluit in overeenstemming te brengen met hoofdstuk 2 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken of het bouwwerk te slopen dan wel te verwijderen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1083-1085
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200901350/1/R3
CiteertitelTBR 2010/200, p. 1085-1096
SamenvattingBestemmingsplan en exploitatieplan Bladel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008, kenmerk R 2008.153, heeft de raad van de gemeente Bladel (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het bestemmingsplan) en het exploitatieplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het exploitatieplan) vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina1085-1096
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200902644/1/R2
CiteertitelTBR 2010/201, p. 1097-1101
SamenvattingRealisatie woonwijk. Vergunning Nbw 1998. Natura 200-gebied IJmeer. Natuurmaatregelen. Mitigerende maatregelen. Compenserende maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2008, kenmerk 2008-41903, heeft het college van gedeputeerde staten aan het Projectbureau IJburg van de gemeente Amsterdam een vergunning onder voorschriften verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het realiseren en het gebruik van de woonwijk IJburg tweede fase in Amsterdam.
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina1097-1101
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-10-2010, 201004320/2/R1
CiteertitelTBR 2010/202, p. 1102-1105
SamenvattingRelativiteitsvereiste Crisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Waterrijk 2009" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1102-1105
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO0224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 09-07-2010, 09/00342
CiteertitelTBR 2010/203, p. 1105-1109
SamenvattingOnteigening. Jaarlijks terugkerende inkomensschade. Kapitalisatiefactor 10.
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Vervroegde onteigening. Schadeloosstelling. Vervanging onteigende door een op een te kopen perceel te bouwen moskee. Economische verbetering. Correctie nieuw voor oud. Kapitalisatiefactor 15. Noch de omstandigheid dat correctie nieuw voor oud betrekking heeft op een zeer langdurig voordeel noch de bijzondere aard van een moskeegebouw, waarvan verkoop in de nabije toekomst niet aannemelijk is, rechtvaardigen de hantering van een andere kapitalisatiefactor dan gebruikelijke factor 10. Ter bepaling van aftrek voor economische verbetering mag ook rekening worden gehouden met voordelen die gelegen zijn buiten de periode waarop de aftrek betrekking heeft. Onrendabele top.
AnnotatorE. van der Schans
Pagina1105-1109
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL6267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 09-07-2010, 08/03676
CiteertitelTBR 2010/204, p. 1109-1113
SamenvattingOnteigeningsrecht. Vervroegde onteigening. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Vervroegde onteigening. Schadeloosstelling. Ingevolge art. 45l lid 1 en 54t lid 1 in verbinding met art. 52 lid 2 Ow. geen cassatieberoep tegen tussenvonnis waarin niet de onteigening is uitgesproken, het voorschot is bepaald of de uitspraak is gedaan over de uit te keren schadeloosstelling. Markus-Matser-leer. Onjuiste maatstaf gehanteerd bij verwerping van standpunt onteigende dat invloed van een bestemmingsplan dat nog in procedure is, moet worden geŽlimineerd. Bestemmingsplan geeft juridisch planologische onderbouwing voor aanleg werk waarvoor wordt onteigend. Waardeverminderende invloed plan (art. 40c, anhef en onder 3, Ow. Begroting te vergoeden waardevermindering van het overblijvende ex art. 41 Ow. Vergoeding van op de voet van art. 50 Ow. aan onteigende toe te kennen vergoeding voor rechtskundige bijstand.
AnnotatorE. van der Schans
Pagina1109-1113
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL1634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-08-2010, 200.063.972
CiteertitelTBR 2010/205, p. 1114-1121
SamenvattingDefinitief opdracht verlenen door aanbestedende dienst na afwijzing van de vorderingen van klagende inschrijver in kort geding.
Samenvatting (Bron)Kan een inschrijver op een aanbestedingsopdracht zich beroepen op certificaten van een derde, terwijl hij zelf niet over deze certificaten beschikt? Behelst de wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) een limitatief stelsel van vernietigingsgronden?
AnnotatorG.J. Huith , M.C. Pinto
Pagina1114-1121
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN5585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 28-10-2009, 31.306
CiteertitelTBR 2010/206, p. 1121-1126
SamenvattingRietdoorgroeischade fietspaden. Schadeoorzaak. Risico-sfeer. Schuld.
Pagina1121-1126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem, 28-09-2010, 200.021.469
CiteertitelTBR 2010/207, p. 1126-1135
SamenvattingAanbrengen gevelbeplating. Stagnatie meerwerk. Waarschuwingsplicht met betrekking tot extra uren.
Samenvatting (Bron)Aanemingsovereenkomst tussen hoofdaannemer en onderaannemer. kosten verhogende omstandigheden. Meerwerk. Verzuim onderaannemer
Pagina1126-1135
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BN9466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelWetgeving
CiteertitelTBR 2010/208, p. 1136-1137
SamenvattingIn deze rubriek worden recente parlementaire stukken besproken: kamerstukken, publicaties in Staatsblad, Staatscourant, brieven van ministers e.d.
Pagina1136-1137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/, p. 1138-1141
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina1138-1141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2010/, p. 1142-1143
SamenvattingAankondigingen van bijeenkomsten, studiedagen, cursussen en (kwartaal)vergaderingen van het Instituut voor Bouwrecht, de Vereniging voor Bouwrecht(-Advocaten) en andere juristenverenigingen.
Pagina1142-1143
Artikel aanvragenVia Praktizijn