Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 18-11-2010
Aflevering 7
TitelSubsidie of aanbesteden een transparant en non-discriminatoir onderscheid?
CiteertitelPB 2010/7, 4
SamenvattingHet vraagstuk aanbestedingsplicht wordt steeds vaker bij subsidieverstrekking in het licht van artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) betrokken. Het subsidiebegrip, zoals vastgelegd in artikel 4:21 Awb, lijkt zodanig scherp geformuleerd te zijn dat er een duidelijk onderscheid is met een commerciŽle transactie tussen een bestuursorgaan en een derde. Het zinsdeel 'anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde diensten' is zelfs specifiek bedoeld de subsidie te onderscheiden van een commerciŽle transactie. Toch lijkt het in beginsel heldere onderscheid in de praktijk niet zo transparant te zijn. Steeds vaker worstelen gemeenten met de vraag of een (bestaande) subsidierelatie als commerciŽle transactie moet worden aangemerkt en derhalve als overheidsopdracht had moeten worden aanbesteed.
Auteur(s)J. Heijsman
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet aanpassing bestuursprocesrecht
CiteertitelPB 2010/7, 9
SamenvattingOp 24 juli 2010 is het voorstel van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel voorziet in een reeks van voorstellen tot wijziging van het bestuursprocesrecht. In deze bijdrage wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Daarnaast wordt stilgestaan bij enkele in het oog springende wijzigen in het bestuursprocesrecht die zijn voorzien in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2010/7, 14
SamenvattingKroniek Bestuurlijke organisatie (NTB 2010, p. 198-206)
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-09-2010, 201001259/1/H3
CiteertitelPB 2010/7, 14
SamenvattingHerhaalde aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2008 heeft de minister de aanvraag van [wederpartij] voor een ontheffing of vrijstelling voor het vissen van zwaardschedes in de Kom van de Oosterschelde afgewezen.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2010/7, 14
SamenvattingDe verhouding Awb-Wabo beoordeeld (NTB 2010, p. 181-191)

Kroniek Beginselen van behoorlijk bestuur (NTB 2010, p. 207-216)
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2010, 200909140/1/H2
CiteertitelPB 2010/7, 15
SamenvattingWeigering subsidie voor aansluitend tijdvak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2007 heeft het dagelijks bestuur aan X-Flow medegedeeld dat zij vanaf het jaar 2008 niet langer in aanmerking komt voor een anti-afhaaksubsidie.
AnnotatorA.M.M. Peters
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200909879/1/H1
CiteertitelPB 2010/7, 16
SamenvattingDwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2009 heeft het college onder oplegging van een dwangsom Fit gelast de hoofdactiviteiten ten aanzien van het historisch toeristisch-recreatief centrum op het perceel Padje 9 te Slochteren (weer) op te (laten) starten en uit te voeren, waarbij de activiteiten van Fit (gelet op de gemaakte afspraken) ondergeschikt aanwezig mogen zijn, dan wel de activiteiten van Fit op het perceel te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2010/7, 17
SamenvattingBoekbespreking: Gedogen blijft jurisprudentie en literatuur bezighouden. (TO 2010, nr. 3)
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-09-2010, 201000716/1/M1
CiteertitelPB 2010/7, 17
SamenvattingProcesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij ambtshalve besluit van 11 mei 2009 heeft het college verklaard om tijdelijk en onder voorwaarden te gedogen, dat in afwijking van de bij besluit van 21 mei 2003 krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] verleende vergunning, de activiteiten van de inrichting op het perceel [locatie] te [plaats], worden voortgezet met toepassing van steenkolen in droger DX5000.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-09-2010, 201001713/1/H2
CiteertitelPB 2010/7, 17
SamenvattingVerslag hoorzitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2007 heeft het dagelijks bestuur [appellant] ontheffing verleend voor het hebben van een afrastering en/of beplanting op een afstand van ten minste 0,50 meter uit de insteek van het oppervlaktewater van zijn perceel.
AnnotatorA.M.M. Peters
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2010/7, 18
SamenvattingRechtseenheid en de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (NJB 10 september 2010, afl. 30, p. 1961)

Kroniek van het algemeen bestuursrecht: Aanpassing van het bestuursprocesrecht (NJB 8 oktober 2010, afl. 34, p. 2190-2198)
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 18-08-2010, 201000640/1/H3
CiteertitelPB 2010/7, 18
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2008 heeft het college afwijzend beslist op een door [appellant] ingediend verzoek om openbaarmaking van een in oktober 2004 uitgebracht advies van de landsadvocaat inzake de toelating van [appellant] als lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.
AnnotatorA.M.M. Peters
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 01-09-2010, 201004647/1/H1
CiteertitelPB 2010/7, 19
SamenvattingOnderscheid bestemmingsplan en projectbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009 heeft het college het projectbesluit "Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers" (hierna: het besluit) genomen.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2010/7, 20
SamenvattingOnteigening en crisis (NTB 2010, p. 192-197)
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsoverzicht
TitelWetgevingsoverzicht
CiteertitelPB 2010/7, 23
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn