Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 19-11-2010
Aflevering 9
RubriekOpinie
Titel'Solar'
CiteertitelM en R 2010/9, nr.
SamenvattingHet dit jaar verschenen boek van de Britse schrijver Ian McEwan handelt over een natuurkundige werkzaam op het terrein van de energietechnologie. De man, Michael Beard, is wereldberoemd omdat hem de Nobelprijs is toegekend vanwege een verpletterende vondst voortbouwens op een theorie van Einstein.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina547-547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAfvang, transport en opslag van CO2. De implementatie van Richtlijn 2009/31/EG in Nederland
CiteertitelM en R 2010/9, nr.
SamenvattingIn juni 2009 is EU-richtlijn 2009/31/EG inzake de geologische opslag van kooldioxide (CCS-richtlijn) in werking getreden. De CCS-richtlijn biedt het juridische kader waarbinnen dit relatief nieuwe instrument voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de lidstaten kan worden toegepast. CO2-afvang en -opslag (carbon capture and storage - CCS) staat voor een aantal technologieŽn waarbij CO2 vůůr of nŗ het verbrandingsproces in industriŽle installaties en elektriciteitscentrales wordt afgevangen en getransporteerd naar een geschikte ondergrondse formatie om aldaar permanent te worden opgeslagen.
Auteur(s)K.J. de Graaf , J.M. Holwerda , M.M. Roggenkamp
Pagina548-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2010/9, nr.
SamenvattingAfval - Dierenwelzijn - Exoten - Externe veiligheid - Geluid - GGO - Mest - Milieu - Ruimte - Water - Zee.
Pagina559-562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelI. Larmuseau, P. De Smedt, B. Roelandts, Vlaams omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2010/9, nr.
Pagina562-563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2010/9, nr.
Pagina563-564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2010/9, nr.
SamenvattingKluwer's VROM Academy organiseert de volgende studiedagen:

Studiedag Juridische aspecten Wabo
07-12-2010: Regardz La Vie, Utrecht.

2-daags cursus WaboKompas 2 verdieping
Bij interesse kunt u Marit Lebbink (mlebbink@kluwer.nl 0172 466 505) benaderen.

Studiedag Crisis- en herstelwet
09-11-2010: Meeting Plaza, Utrecht.

Studiedag Wabo en omgevingsrecht
30-11-2010: MeetingPlaza, Utrecht.

Studiedag Handhaving van het omgevingsrecht
09-12-2010: KNAW, Amsterdam.
Pagina564-565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2010/9, nr.
SamenvattingStand van zaken 8 oktober 2010.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina566-567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200908652/1/M2
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 45
SamenvattingNSL is bedoeld noch geschikt als beoordelingskader bij verlening van een milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een baksteenfabriek aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 oktober 2009 ter inzage gelegd.
Pagina568-568
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14-07-2010, 20100358/1/M2
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 46K
SamenvattingHet eigendomsrecht van een bedrijfswoning is niet van invloed op de vraag of de woning niet bij de inrichting behoort.
Pagina568-568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200910171/1/M2
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 47K
SamenvattingDe verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze vaststekken van een overtreding ligt bij bestuursorgaan dat handhavend optreedt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2009 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd aan Bavar wegens het overtreden van de voorschriften 8.10.1 en 8.10.3 van de op 24 februari 2009 aan haar verleende revisievergunning voor haar veehouderij aan de Hopweg 46 te Rutten.
Pagina568-568
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200907884/1/M2
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 48K
SamenvattingHet beleid dat nimmer handhavend wordt opgetreden tegen een eenmalige overschrijding van de geluidgrenswaarden van minder dan 5dB(A) is in strijd met de wet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen met betrekking tot een cafť aan de [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina568-568
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200902644/1/R2
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 49K
Samenvatting1. Aanwijzingsbesluit waarbij begrenzing Natura 2000-gebied is vastgelegd geldt als uitgangspunt bij besluit omtrent vergunningverlening; 2. Aanleg mosselbank is mitigerende maatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2008, kenmerk 2008-41903, heeft het college van gedeputeerde staten aan het Projectbureau IJburg van de gemeente Amsterdam een vergunning onder voorschriften verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het realiseren en het gebruik van de woonwijk IJburg tweede fase in Amsterdam.
Pagina568-569
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-07-2010, 200906858/1/M1
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 50K
SamenvattingBestuursorgaan vanwege niet tijdig nemen van een handhavingsbesluit aansprakelijk voor door de overtreder van geluidvoorschriften veroorzaakte schade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade wegens het niet tijdig nemen van een handhavingsbesluit afgewezen.
Pagina569-569
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN2670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200907680/1/R1
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 51K
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan. Appellanten vrezen voor geluidoverlast ten gevolge van een weg waarvoor met toepassing van artikel 74, lid 2, aanhef en onder b een zone met een maximumsnelheid van 30 km per uur gaat gelden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2009, kenmerk PZH-2009-495812, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Den Haag bij besluit van 27 november 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Strand".
Pagina569-569
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200906766/1/H2
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 52K
SamenvattingBouwvergunning verleend voor aanleg zwembad, maar kapvergunning geweigerd. Geen misbruik van bevoegdheid. Belang van behoud van voldoende doorlopende groenstructuren prevaleert boven het belang van appellant bij een zwembad op de locatie. Terecht in aanmerking genomen dat het mogelijk is om het zwembad op een andere plek op het perceel te realiseren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 augustus 2008 heeft het college een aanvraag om kapvergunning van [appellant] afgewezen.
Pagina569-570
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Leeuwarden, 16-09-2010, 24-003001-08
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 53K
SamenvattingNiet tijdig gepleegd mestbassin; beroep op overmacht-noodtoestand, subsidiair afwezigheid van alle schuld, wordt verworpen.
Samenvatting (Bron)Overtreding van artikel 18.18 van de Wet milieubeheer. Aan verdachte was een vergunning verleend om een mestbassin op te richten. Verdachte heeft niet aan de vergunningvoorschriften voldaan; het bassin was niet tijdig geleegd en het terrein was niet tijdig terug gebracht in de staat zoals het was voordat het bassin was aangelegd. Verwerping beroep op overmacht-noodtoestand en AVAS. Verdachte wordt veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke geldboete van 1.000,-
Pagina570-570
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BN7281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200809174/1/M2
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 80
SamenvattingBesluit tot vaststelling van saneringsmaatregelen spoorweglawaai. Vanwege de samenhang tussen de vaststelling van hogere waarden en de vaststelling van saneringsmaatregelen, geldt voor beide besluiten dezelfde kring van belanghebbenden. Breuk met eerdere jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege de spoorweg "traject 180" voor de gevels van de in dit besluit genoemde te saneren woningen en school vastgesteld. Tevens heeft de minister bij dit besluit maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting van de betrokken woningen en de school.
Annotator Claassen-Dales
Pagina570-572
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200902355/1/M1 en 200909206/1/M1
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 81
SamenvattingBestuursdwang voor energieopslagsysteem met bodemwarmtewisselaars in strijd met provinciale milieuverordening in samenhang met weigeren ontheffing voor de bodemwarmtewisselaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2008 heeft het college beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van het energieopslagsysteem met bodemwarmtewisselaars van [appellant] op het perceel [locatie] te [plaats] wegens het overtreden van artikel 4.12, eerste lid, van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (hierna: de Verordening leefomgeving).
Annotator van Rijswijk
Pagina572-577
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200906751/1/H1
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 82
SamenvattingUitbreiding inrichting in nabijheid zorgboerderij. Zorgboerderij is geen object voor dagcreatie. Meldingsplicht, geen milieuvergunningplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2008 heeft het college aan[vergunninghouder] reguliere bouwvergunning verleend voor het bouwen van een potstal met sleufsilo op het perceel [locatie] te [plaats].
Annotator Nijmeijer
Pagina577-579
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-08-2010, 201000896/1/M1
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 83
SamenvattingBeleidsregel over maatwerkvoorschriften?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2009 heeft het college het verzoek van [appellant] om met toepassing van artikel 2.1, derde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften te stellen voor het Texaco-tankstation, gelegen aan de Farmsumerweg 60-62 te Appingedam, afgewezen.
Annotator de Graaf
Pagina579-581
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200909847/1/H1
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 84
SamenvattingDe plicht tot aanhouding van de beslissing op een bouwvergunningaanvraag (artikel 52a Woningwet) geldt ook voor bodemverontreiniging van na 1 januari 1987 die met toepassing van artikel 13 van de Wbb moet worden gesaneerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2008 heeft het college aan de provincie Gelderland reguliere bouwvergunning verleend voor het vergroten van een zoutloods op het perceel Griftdijk 17A te Oosterhout (hierna: het perceel).
Annotator Warendorf
Pagina581-585
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Middelburg, 29-04-2010, Awb 09/201
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 85
SamenvattingBomenboek geen algemeen verbindend voorschrift, maar concretiserend besluit van algemene strekking, waartegen bezwaar en beroep mogelijk.
Samenvatting (Bron)concretiserend besluit van algemene strekking, verknooptheidscriterium
Annotator Warendorf
Pagina585-589
UitspraakECLI:NL:RBMID:2010:BM2975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 23-07-2010, 13/846003-06 (PROMIS)
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 86
SamenvattingTrafigura.
Samenvatting (Bron)Het bedrijf Trafigura Beheer B.V. wordt veroordeeld tot 1 miljoen euro geldboete voor de uitvoer van afval naar Ivoorkust (een ACS staat) - en voor het in Amsterdam afleveren van voor de gezondheid schadelijke waar, terwijl dat schadelijke karakter is verzwegen.
Annotator Douma
Pagina589-600
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BN2149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 23-07-2010, 13/846006-08 (PROMIS)
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 87
SamenvattingAmsterdam Port Services.
Samenvatting (Bron)Amsterdam Port Services (APS) is schuldig bevonden aan overtreding van de Wet Milieubeheer. Het gaat dan om het terugpompen van het gevaarlijke afval in de Probo Koala. Maar verdachte mocht vertrouwen op de door de gemeente gegeven toestemming om het afval terug te pompen en wordt daarom ontslagen van rechtsvervolging.
Annotator Douma
Pagina600-606
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BN2106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-08-2010, AWB 09/2145 WOZ
CiteertitelM en R 2010/9, nr. 88
SamenvattingWOZ-zaak; in casu voldoende rekening gehouden met ernstige geluidsoverlast als gevolg van manifestatie op nabijgelegen plein.
Samenvatting (Bron)In geschil is de waarde van de woning op de waardepeildatum; eiser is van mening dat de manifestaties en bijbehorende geluidsoverlast een waardedrukkend effect hebben op de woning. Verweerder heeft daarop een taxatierapport overlegd met naast gegevens over de woning ook een aantal vergelijkingsobjecten. Verweerder dient aannemelijk te maken dat hij de waarde van de woning niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. Beroep ongerond.
Pagina606-607
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2010:BN7670
Artikel aanvragenVia Praktizijn