Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 11-12-2010
Aflevering 7345
TitelJuridische tweedaagse, een initiatief van het Expertisecentrum Gemeenterecht van de VNG
CiteertitelGst. 2010, 112
SamenvattingOp 11 en 12 oktober 2010 vond dit tweedaagse congres voor gemeentejuristen plaats, georganiseerd door het Expertisecentrum Gemeenterecht van de VNG. Dit Expertisecentrum heeft al vaker bijeenkomsten over juridische actualiteiten georganiseerd, maar dit was het eerste meerdaagse congres. Op een fraaie locatie in de bossen bij Ermelo konden de gemeentejuristen inleidingen en workshops volgen over tal van actuele onderwerpen, zoals de APV, subsidierecht, de Wet openbaarheid van bestuur, grondbeleid, planschade/nadeelcompensatie, Wabo en ruimtelijke ordening, de doorkruisingsleer en aanbesteden. Daarnaast waren er workshops 'Actualiteiten Gemeentewet' en 'Actualiteiten Awb'
Pagina577-577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOmgevingsvergunningvrij
CiteertitelGst. 2010, 113
SamenvattingOp 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo is nader uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de MinisteriŽle regeling omgevingsrecht (Mor). De Wabo eist een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit verschillende activiteiten. In bepaalde gevallen is het uitvoeren van een of meer activiteiten echter omgevingsvergunningvrij. In de praktijk wordt al gesproken van omgevingsvergunningvrij bouwen. In de door de VNG op 11 en 12 oktober 2010 georganiseerde juridische tweedaagse is een poging gedaan om een beeld te scheppen van wat mijns inziens wel en niet onder omgevingsvergunningvrij (bouwen) moet worden verstaan.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina578-580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe eerste ervaringen met de bestuurlijke lus
CiteertitelGst. 2010, 114
SamenvattingOp 1 januari 2010 is in werking getreden de Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Stb. 2010, 570). Doel van de wetswijziging is de bestuursrechter de mogelijkheid te geven om het bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen gebreken in een bestreden besluit te herstellen. Daardoor hoeft de bestuursrechter niet meer te volstaan met de zogeheten 'kale' vernietiging van het besluit. Inmiddels hebben de verschillende bestuursrechters bijna een jaar van dit instrument gebruik kunnen maken. Een goed moment om eens te bezien wat de eerste ervaringen zijn.
Auteur(s)E.C. Berkhouwer
Pagina580-582
LinkVolledige tekst artikel (kvdl.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGemeentelijke contracten en het gelijkheidsbeginsel
CiteertitelGst. 2010, 115
SamenvattingGemeenten en hun organen zijn niet alleen aan publiekrechtelijke regels gebonden. Zij hebben ook rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht. Zij kunnen daarom normale privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten, zoals het sluiten van contracten. De jurisprudentie van de Hoge Raad en lagere civiele rechters toont diverse rechtsvragen die daarbij kunnen rijzen, bijvoorbeeld omtrent vertegenwoordiging en/of volmacht, tekortschietende nakoming en mee te wegen algemene belangen.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina582-584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAmbtelijk horen in de bezwaarfase: een instrument voor tijdig beslissen?
CiteertitelGst. 2010, 116
SamenvattingDe snelheid en tijdigheid van besluitvorming door bestuursorganen staat al jaren in de belangstelling. Dit is met de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen op 1 oktober 2009 en het wetsvoorstel schadevergoeding bij overschrijding van redelijke termijn zeker niet minder geworden. Bestuursorganen zoeken naarstig naar manieren om de snelheid van de besluitvorming te verhogen.
Auteur(s)R.J. van Dam , M. Nadem , D.S. Truglio
Pagina584-587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-10-2010, 08/02324
CiteertitelGst. 2010, 117
SamenvattingToepassing zogenoemde Fierensmarge, die de mogelijkheid tot betwisting van een bij WOZ-beschikking vastgestelde waarde beperkt, is onverenigbaar met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
Samenvatting (Bron)Art. 26a Wet WOZ; art. 1 Eerste Protocol EVRM. Toepassing van de zogenoemde Fierensmarge, die de mogelijkheid tot betwisting van een bij WOZ-beschikking vastgestelde waarde beperkt, is onverenigbaar met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina587-591
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL1943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2010, 200910265/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 118
SamenvattingBeleid waarbij een inrichting zonder uitzondering wordt gesloten voor vijf jaar wanneer bij herhaling softdrugs worden verkocht, is in strijd met repatoire karakter van sluitingsbevel ex art. 13b lid 1 Opiumwet. (Roosendaal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2009 heeft de burgemeester de door Riviera geŽxploiteerde kledingwinkel in het pand Molenstraat 122 te Roosendaal gesloten voor een periode van vijf jaar.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina591-596
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2010, 201001965/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 119
SamenvattingCliŽnten van Wob-verzoeker (advocaat) geen belanghebbenden. Besluit op Wob-verzoek vereist mate van concreetheid en definitief oordeel over het wel of niet verstrekken van informatie. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 september 2008 heeft KŲhne verzocht om openbaarmaking van het eerste ontwerp van de bestemmingsplankaart Nieuw Binckhorst, gedateerd 9 januari 2008, en van alle overige versies van deze bestemmingsplankaart.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina596-599
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2010, 201002155/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 120
SamenvattingAfwijzing verzoek om intrekking als toegelaten woningcorporatie. Privatisering woningcorporatie niet mogelijk. Gesloten stelsel van intrekkingsgronden. Geen strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM. (Ommen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2008 heeft de minister afwijzend beslist op het door De Veste ingediende verzoek om intrekking van haar toelating als instelling, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina599-603
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelDe bedelaar en het recht
CiteertitelGst. 2010, 121
SamenvattingOp 15 juni 2010 wees de Hoge Raad een arrest in een strafzaak inzake overtreding van art. 10 APV Utrecht door een bedelaar (LJN BL 3179). Deze bepaling staat in hoofdstuk 2 'openbare orde' en luidt onder meer: 'Onverminderd het bepaalde in .. het Wetboek van Strafrecht is het verboden op of aan de weg..., op enigerlei wijze de openbare orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen ...', Hof te Amsterdam achtte bewezen verklaard dat de bedelaar twee keer art. 10 had overtreden.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina604-604
Artikel aanvragenVia Praktizijn