StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 10-12-2010
Aflevering 4
RubriekArtikel
TitelM.e.r.-jurisprudentie op hoofdlijnen
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingIn de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de Europese Commissie (EC) tot de conclusie dat te veel ecomische activiteit op verkeerde locaties had plaatsgevonden en met gebruik van milieuonvriendelijke technologiŽn. Het besef ontstond dat met de gevolgen voor het milieu zo vroeg omgelijk in het plannings- en besluitvormingsproces rekening moest worden gehouden. Om die reden is in de jaren tachtig van de vorige eeuw met m.e.r.-instrument ingevoerd.
Auteur(s)T. van der Meulen
Pagina10-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200908652/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-111
SamenvattingNSL bedoeld noch geschikt als beoordelingskader bij vergunningverlening. Onderzoeksverpichting hoeft niet te worden gekoppeld aan inspraak dan wel een voor beroep vatbaar besluit.

(Lingewaard)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een baksteenfabriek aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 oktober 2009 ter inzage gelegd.
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200907522/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-112
SamenvattingVolgens bestendige jurisprudentie kan veelal met een eenmalige controleverplichting worden volstaan.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 17 augustus 2009 ter inzage gelegd.
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 20-07-2010, 201005563/1/M1 en 201005563/2/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-113
SamenvattingAppellante als overtreder aan te merken nu zij op basis van de huurovereenkomst verantwoordelijk is voor de naleving van de milieueisen. Daaraan doet niet af dat zij geen exploitant van de inrichting is.

(Rijssen-Holten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2009 heeft het college aan MVG een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 3.37, derde lid, van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: de Regeling).
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina22-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN2591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200807503/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-114
SamenvattingOok na het inwerking treden van de Crisis- en herstelwet dienen de oprichting en het gebruik van de windturbines aan de nationale doelstellingen te worden getoetst. Opdracht aan het college om het gebrek in het besluit te herstellen.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2007, kenmerk PZH-2007-235331, heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan Agro Wind Moerdijk voor het plaatsen en in werking hebben van drie windturbines in de Sabina-Henrica polder in de nabijheid van het als speciale beschermingszone aangewezen gebied "Krammer-Volkerak".
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200903782/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-115
SamenvattingDe betekenis van het rechtszekerheidsbeginsel trekt niet zo ver dat op grond daarvan de verplichting om aan een wettelijk criterium te toetsen niet zou gelden.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2008, nr. 1341675/1383376, heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats] in de nabijheid van het als beschermd natuurmonument aangewezen gebied "Hildsven".
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 26-07-2010, 201003985/2/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-116
SamenvattingTwijfelachtig of de Nbw 1998 vergunningverlening met toepassing van de salderingsmethode toestaat. Schorsing vergunning om te voorkomen dat onomkeerbare gevolgen ontstaan.

(GS Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2010, kenmerk CAS200900021612/ DOC201000024729, heeft het college aan De Neulen B.V. een vergunning onder voorschriften verleend op grond van de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor de wijziging van de bestaande varkensfokkerij gelegen aan de Neulensteeg 2 te Ospel.
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 28-07-2010, 200906858/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-117
SamenvattingSchadevergoeding wegens het niet tijdig nemen van een handhavingsbesluit. Geluidvoorschriften strekken niet alleen tot bescherming tegen aantasting woongenot van omwonenden maar ook van de daaruit voortvloeiende (economische) belangen van verhuurder zoals huurderving.

(Nuth)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade wegens het niet tijdig nemen van een handhavingsbesluit afgewezen.
Pagina33-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN2670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 28-07-2010, 200908940/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-118
SamenvattingIndien wordt voldaan aan de ammoniakeisen in het Besluit huisvesting moet het bevoegd gezag ervan uitgaan dat tevens wordt voldaan aan het vereiste dat de geuremissie voldoet aan het vereiste dat de best beschikbare technieken worden toegepast.

(Weert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2009 is op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer een vergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN2666
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 11-08-2010, 200903998/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-119
SamenvattingDe Nbw 1998 biedt geen grondslag voor het rechtswege vervallen van de vergunning.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2008 heeft het college een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het uitbreiden van het bestaande aantal dieren met 800 varkens op de [locatie] te [plaats].
Pagina39-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200905018/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-120
SamenvattingBij het uitvoeren van de passende beoordeling dient te worden uitgegaan van de feitelijk vergunde situatie ten tijde van het van kracht worden van de aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2008, kenmerk 2008-002442, heeft het college vergunning verleend krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghoudster] voor het agrarisch bedrijf aan de [locatie 1] te [plaats] in de omgeving van het Natura 2000-gebied Veluwe.
Pagina41-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200907893/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-121
SamenvattingDe Wet milieubeheer biedt geen steun voor de opvatting dat bij de beoordeling van de vraag of controlevoorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden, onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende milieugevolgen.

(Aa en Hunze)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een leghennenbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 3 september 2009 ter inzage gelegd.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-09-2010, 200908229/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-122
SamenvattingOndanks het niet overschrijden van de drempelwaarde dient gekeken te worden naar andere factoren als bedoeld in bijlage III van de (Europese) m.e.r.richtlijn die aanleiding kunnen geven tot het opstellen van een m.e.r. in dit geval is naar deze andere factoren gekeken en is in redelijkheid geoordeeld dat er geen omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

(Midden-Drenthe)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 30 september 2009 ter inzage gelegd.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 15-09-2010, 200908044/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-123
SamenvattingDe Wgv en de geurverordening houden rekening met plaatselijke milieuomstandigheiden en verdragen zich in zoverre met de IPPC-richtlijn.

(Landerd)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 10 september 2009 ter inzage gelegd.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-09-2010, 201001008/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-124
SamenvattingPas als de mogelijke onredelijkheid (technisch/financieel) van een verwaarloosbaar bodemrisico in de zin van de NRB is aangetoond, kan in een bestaande situatie de haalbaarheid van een aanvaardbaar bodemrisico worden afgewogen. In dit geval geen sprake van een investering die niet van vergunninghoudster kan worden gevergd.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2009 heeft het college met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de voorschriften van de op 28 mei 2002 verleende revisievergunning voor een papierfabriek op het perceel Ambachtsweg 2 te Nijmegen, gewijzigd. Dit besluit is op 17 december 2009 ter inzage gelegd.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN8588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200908046/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K35
SamenvattingDoor het honoreren van het verzoek om wijziging van de voorschriften zou de grondslag van de vergunningaanvraag worden verlaten.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2009 heeft het college het verzoek van [appellante] afgewezen om artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer toe te passen met betrekking tot de haar verleende vergunning van 21 september 2001 voor een inrichting voor het composteren van groenafval, fouragehandel, loonwerkactiviteiten en verhuur en onderhoud van landbouwwerktuigen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 september 2009 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200910353/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K36
SamenvattingActiviteiten niet hobbymatig en in strijd met het bestemmingsplan.

(Asten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten van een schapenhouderij en garagebedrijf aan de [locatie] te Asten. Dit besluit is op 20 november 2009 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 22-07-2010, AWB 09/2192
CiteertitelStAB 2010, nr. K37
SamenvattingBescherming gezondheid en veiligheid dieren is belang dat door de Woningwet wordt bestreken maar niet door het Bouwbesluit 2003. In dat besluit ontbreekt een norm inzake de brandveiligheid ter bescherming van dieren.

(Boxmeer)
AnnotatorJ. Schinkel
Pagina51-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 22-07-2010, 201004641/2/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K38
SamenvattingHoogte dwangsom staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang. Het bevoegd gezag mag afwijken van de normen in de 'Leideraad hadhavingsacties en begunstigings-termijnen' van het ministerie van Justitie.

(Waterschap Noorderzijlvest)
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 8 september 2009 en 15 oktober 2009 heeft het dagelijks bestuur aan [verzoekster] medegedeeld tot invordering van door [verzoekster] verbeurde dwangsommen over te gaan. Bij besluit van 16 oktober 2009 heeft het dagelijks bestuur aan [verzoekster] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van voorschrift 10 van de bij besluit van 29 april 1997 aan haar verleende vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, zoals gewijzigd bij besluiten van 3 februari 2000 en 8 april 2004, voor het lozen van afvalwater afkomstig van haar inrichting op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN2618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 29-07-2010, 201005918/1/M1 en 201005918/2/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K39
SamenvattingAfdeling onbevoegd om kennis te nemen van het geschil n - behoudens enkele uitzonderingen - tegen besluiten op grond van de Waterwet geen beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Ook de invoeringswet Waterwet biedt geen grondslag voor beroep.

(Staatssecretaris VenW)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2008 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens het niet aanbrengen van een vloeistofdichte tankputbodem in een opslagtank voor bio-ethanol en het niet treffen van voorzieningen voor het eventueel afvoeren van bluswater.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 09-08-2010, 201007105/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K40
SamenvattingArtikel 1.1a van de Wm is een vangnet bepaling die slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden gebruikt als grondslag voor het opleggen van een last onder dwangsom.

(Peel en Maas)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2010 heeft het college aan [verzoeker] ter zake van het mestbassin van de veehouderij op de [locatie] te [plaats] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina54-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200908032/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K41
SamenvattingIn dit geval heeft het college in redelijkheid kunnen aannemen dat een ondernemers risico van 100% gerechtvaardigd is. Geen schadevergoeding vanwege intrekking van de milieuvergunning.

(Oldebroek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft het college geweigerd aan [appellante] een schadevergoeding als bedoeld in artikel 15.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer toe te kennen in verband met de intrekking van een vergunning voor een LPG-tankstation op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200909806/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K42
SamenvattingEen niet permanent bewoonde recreatiewoning is geen geluidgevoelig gebouw in de zin van het Activiteitenbesluit.

(Wierden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vakantieoord De Kiekebelt B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend, voor een recreatiebedrijf aan de Haarboersweg 1 te Hoge Hexel.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 08-09-2010, 201000716/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K43
SamenvattingGedoogbesluit is onvoldoende onderbouwd.

(GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij ambtshalve besluit van 11 mei 2009 heeft het college verklaard om tijdelijk en onder voorwaarden te gedogen, dat in afwijking van de bij besluit van 21 mei 2003 krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] verleende vergunning, de activiteiten van de inrichting op het perceel [locatie] te [plaats], worden voortgezet met toepassing van steenkolen in droger DX5000.
Pagina57-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-09-2010, 200904401/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K44
SamenvattingBij de beoordeling van een tracťbesluit kan de rechter slechts toetsen of er gene sprake is van een onevenredige belangenafweging.

(minister VenW)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2009 heeft de minister, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracťwet, het Tracťbesluit A4 Burgerveen-Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp-Leiden (hierna: het Tracťbesluit) vastgesteld. Dit besluit is op 20 mei 2009 ter inzage gelegd.
Pagina57-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-06-2010, 200902651/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-125
SamenvattingParkeernormen in bestemmingsplan. Relatie tussen voorschriften, parkeernota en bouwverordening.

(Uden / bestemmingsplan 'Maatsestraat')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2009 heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Uden bij besluit van 25 juni 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Maatsestraat".
Pagina58-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM8811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-06-2010, 200806833/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 126
SamenvattingErven bij woningen in de magneetveldzone van een hoogspanningsleiding.

(Groningen/bestemmingsplan 'Meerstad-Midden' en Slochteren/bestemmingsplan 'Meerstad-Midden')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 juli 2008 heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Groningen bij besluit van 19 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Meerstad-Midden" Voorts is bij dit besluit besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Slochteren bij besluit van 20 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Meerstad-Midden".
Pagina59-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM8833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-06-2010, 200907661/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-127
SamenvattingVrijstelling ex artikel 19 WRO voor een tijdelijke situatie.

(Goes / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2008 heeft het college aan Bage Groep B.V. vrijstelling voor de duur van tien jaar en bouwvergunning verleend ten behoeve van het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Klein Frankrijk 31 (hierna: het perceel) te Goes.
AnnotatorT.H. Lam
Pagina61-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM8793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200901350/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-128
SamenvattingKennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 van het Bro.

(Bladel / bestemmingsplan 'Kempisch Bedrijvenpark 2008' en exploitatieplan 'Kempisch Bedrijvenpark 2008')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008, kenmerk R 2008.153, heeft de raad van de gemeente Bladel (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het bestemmingsplan) en het exploitatieplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het exploitatieplan) vastgesteld.
Pagina65-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200900840/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-130
SamenvattingVerwijzing in planvoorschriften naar beleidsdocument in zake parkeernormen. VNG-brochure en afstand tot aan crematorium.

(Leeuwarden / bestemmingsplan 'Jabikswoude')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008, kenmerk 783437, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leeuwarden bij besluit van 26 maart (lees: mei) 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Jabikswoude".
Pagina67-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200908226/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-129
SamenvattingOntheffing ingevolge artikel 4.1.1., eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro en afname van aantal woningen.

(Eindhoven / ontheffing)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan de stichting Stichting Lunet Zorg (hierna: Lunet Zorg) onder ontheffing van het bestemmingsplan bouwvergunning verleend voor het verbouwen van een woning op het perceel Grassijsjes 2 en 4 te Eindhoven.
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 23-07-2010, Awb 10 / 1837 en 10 / 1838
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-131
SamenvattingBelangenafweging in geval van een verplaatsing van een varkenshouderij naar een LOG-gebied.
Samenvatting (Bron)Weigering verlening van vrijstelling ten behoeve van verplaatsing van varkenshouderij naar LOG. Besluit is niet zorgvuldig voorbereid nu ten onrechte geen rekening is gehouden met de door verzoeker overgelegde ruimtelijke onderbouwing. Voorts heeft verweerder onvoldoende oog gehad voor de omstandigheid dat concrete besluitvorming inzake de door het gemeentebestuur gewenste projectmatige aanpak van het LOG Hulsel-Bladel nog altijd op zich laat wachten. Naarmate die besluitvorming langer uitblijft zal er eerder aanleiding bestaan om af te wijken van het uitgangspunt dat, vooruitlopend op de projectmatige aanpak, geen medewerking wordt verleend aan individuele initiatieven. Besluit wordt vernietigd. Er dient binnen zes weken een nieuw besluit te worden genomen.
Pagina69-71
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BN3012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Almelo, 28-07-2010, 09 / 1270 WW44 BN1 A
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-132
SamenvattingHuisvesting van tijdelijke werknemers in een hotel. Definitie van het begrip hotel.
Samenvatting (Bron)Bouw van een hotelappartementencomplex voor de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers. Begrip "hotel".
Pagina71-73
UitspraakECLI:NL:RBALM:2010:BN3138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-08-2010, 200909130/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-133
SamenvattingJurisprudentie inzake artikel 19, derde lid, van de WRO blijft gelden voor ontheffingen ex artikel 3.23, eerste lid, van de Wro.

(Lingewaard / bestuursdwang en dwangsom)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2007 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] om handhavend op te treden tegen het in aanbouw zijnde bijgebouw op het perceel aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina73-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 11-08-2010, 200910317/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-134
SamenvattingProjectbesluit en het beschikbaar stellen van stukken langs elektronische weg.

(Zeewolde / projectbesluit en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2009 heeft het college een projectbesluit genomen en aan de stichting Stichting Woonpalet Zeewolde (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning verleend voor het plaatsen van kantoorruimte, verhuurbare ruimte en 24 woningen en het wijzigen van de bestaande kantoorruimte op het perceel Gelderseweg 20 t/m 26 en Noordereiland 2 t/m 48, 3891 AB en 3891 GD te Zeewolde (hierna: het perceel).
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 11-08-2010, 200909488/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-135
SamenvattingEisen overleg artikel 3.1.1 Bro.

(Rijswijk / bestemmingsplan 'Kantoorgebouw Laan van Zuid Hoorn')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Kantoorgebouw Laan van Zuid Hoorn" vastgesteld.
Pagina77-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200905991/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-136
SamenvattingKosten ten tijde van dat besluit niet anderszins verzekerd omdat exploitatieovereenkomst is gesloten na vaststelling besluit. Geringe omvang van strook grond aanleiding om rechtsgevolgen in stand gelaten.

(Midden-Delfland / bestemmingsplan 'Kern Maasland 2008')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Maasland 2008" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200900843/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-137
SamenvattingIndustrieterrein en geluidzone. Veranderingen in jurisprudentie inzake definitie industrieterrein vanwege invoering Crisis- en herstelwet.

(Hengelo / bestemmingsplan 'Zone industrielawaai Wilderinkshoek')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008, kenmerk 256801, heeft de raad het bestemmingsplan "Zone industrielawaai Wilderinkshoek" vastgesteld.
Pagina80-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200900844/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-138
SamenvattingBesluit om geen exploitatieplan vast te stellen aangezien sprake is van een te klein oppervlak om bebouwing op te richten.

(Hengelo / bestemmingsplan 'Hart van Zuid')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2008, kenmerk 253682, heeft de raad het bestemmingsplan "Hart van Zuid" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Pagina82-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200904832/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-139
SamenvattingProcedureregels in planvoorschriften met betrekking tot besluiten tot het verlenen van vrijstelling respectievelijk wijziging van het bestemmingsplan.

(Gouda / bestemmingsplan 'Kattensingels [locatie] en 62-69')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2009 heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Gouda bij besluit van 8 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Kattensingel [locatie] en 62-69".
AnnotatorT.H. Nijmeijer
Pagina84-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-08-2010, 200904974/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 140
SamenvattingHet in het vernietigde reconstructieplan opgenomen beleid inzake de voorwaarden die aan ontwikkelingslocaties moeten worden gesteld, is door de raad overgenomen en als eigen beleid toegepast.

(Oost-Gelre / bestemmingsplan 'Buitengebied 1998, herziening 35')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 1998, herziening 35" ([locatie] [plaats]) (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-08-2010, 200904974/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-141
SamenvattingHet in de door de provincie vastgestelde Categorieaanwijzing neergelegde criterium 'duurzame locatie', is onvoldoende duidelijk en concreet om als toetsingskader voor een bouwaanvraag te kunnen dienen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 1998, herziening 35" ([locatie] [plaats]) (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina87-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200909701/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-142
SamenvattingToepassing Wgv. Aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen geen geurgevoelig object. Niet alleen een permanent verblijf maar ook een kort verblijf is beschermingswaardig.

(Westerveld / bestemmingsplan 'Kleine kernen 2009')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Kleine kernen 2009" vastgesteld.
Pagina89-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200905415/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-143
SamenvattingGelet op krimpende bevolking is onvoldoende gemotiveerd dat plan economisch uitvoerbaar is.

(Kollumerland en Nieuwkruisland / 'bestemmingsplan Tochmalaan Kollum')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Tochmalaan Kollum" vastgesteld.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200907564/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-144
SamenvattingOntvankelijkheid. Aangezien in zienswijze gehele plan is bestreden, mag in beroep ook bezwaar inzake financiŽle uitvoerbaarheid worden aangevoerd.

(Epe / bestemmingsplan ''t Slath' en exploitatieplan 'Exploitatieplan 't Slath')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2009, kenmerk 2009-13565, heeft de raad het bestemmingsplan "'t Slath" en het exploitatieplan "Exploitatieplan 't Slath" vastgesteld.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-09-2010, 201004647/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-145
SamenvattingWro voorziet niet in de mogelijkheid om bij een projectbesluit algemeen verbindende voorschriften vast te stellen.

(Veldhoven / projectbesluit)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009 heeft het college het projectbesluit "Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers" (hierna: het besluit) genomen.
Pagina93-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 15-09-2010, 200905024/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-146
SamenvattingToepassing Wgv. Aanvaardbaar verblijfsklimaat op golfbaan die binnen de geurcontour van agrarisch bedrijf ligt.

(Leudal / bestemmingsplan 'Golfbaan')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2009, kenmerk 09 9035, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leudal bij besluit van 7 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Golfbaan" (hierna: het plan).
Pagina95-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200907504/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-147
SamenvattingVoor de waardering van de panden is ten onrechte uitgegaan van de huuropbrengst, omdat de panden niet-bedrijfsmatig worden verhuurd tegen niet-marktconforme prijzen.

(Sluis / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2007 heeft het college aan [appellant] een vergoeding van planschade toegekend ten bedrage van 12.000,-, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 30 januari 2007.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200906405/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-148
SamenvattingHet betoog dat de parterre op de peildatum niet voor bewoning geschikt was en dat daarom voor de bepaling van de hoogste waarde niet van de waarde als woonruimte maar als bedrijfsruimte moet worden uitgegaan, faalt, omdat ook voor de vaststelling van eventuele waardevermindering moet worden uitgegaan van hetgeen op grond van het oude planologische regime maximaal kon worden gerealiseerd en niet van de feitelijke situatie. De gestelde schade wegens leegstand van de parterre en verbouwing tot woonruimte is niet het gevolg van de planologische wijziging maar van de beŽindiging van de huurovereenkomst.

(Gouda / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2004 heeft de raad het verzoek van Smalle Weer om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200908654/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-149
SamenvattingDe vergunningen zijn verleend om het gebruik als attractiepark feitelijk te kunnen realiseren. Niet aannemelijk is geworden dat de gestelde schade niet als een direct gevolg van de planologische wijzigingen behoort te worden aangemerkt.

(Oost-stellingwerf / verzoek om planschade en nadeelcompensatie)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2008, verzonden op 26 februari 2008, heeft het college een verzoek van [appellant] om nadeelcompensatie afgewezen.
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 11-08-2010, 201000154/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-150
SamenvattingNaast zelfstandige bewoningen door een gezin, verdragen ook minder traditionele woonvormen zich met een woonbestemming, indien daarbij sprake is van nagenoeg zelfstandige bewoning.

(Heerlen / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2008 heeft het college aan [appellant] een vergoeding van planschade toegekend ten bedrage van 6.360,-, te vermeerderen met wettelijke rente.
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 18-08-2010, 201001217/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-151
SamenvattingVoor zover het college ter zake een stringent beleid voert, laat dat onverlet dat er geen wettelijk voorschriften zijn die aan gebruikmaking van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling in de weg staan en niet aannemelijk is dat uitgesloten moeten worden geacht dat een belangenafweging tot gevolg heeft dat het college daartoe overgaat. Dat onder het oude bestemmingsplan nieuwbouw met meer bouwlagen een groter verhuurbaar vloeroppervlak kon worden gerealiseerd, zoals gesteld, betekent niet dat appellant door de mindere bebouwingsmogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan schade lijdt omdat de percelen op de peildatum in bebouwde toestand een hogere waarde vertegenwoordigen dan de grondwaarde voor de meest optimale bebouwing.

(Alphen aan den Rijn / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2008 heeft het college een verzoek van Rova om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 25-08-2010, 201001731/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-152
SamenvattingDe partiŽle herziening is een schadebeperkende omstandigheid waarmee bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding rekening dient te worden gehouden omdat appellant anders een vergoeding zou ontvangen voor schade welke hij niet lijdt.

(Meppel / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2006 heeft de raad, voor zover thans van belang, aan [appellant] een bedrag van 25.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 augustus 2005 tot de dag van uitbetaling, ter vergoeding van planschade toegekend.
Pagina100-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200909858/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-153
SamenvattingDe beoordeling van de situeringswaarde in termen als rommelige uitstraling en goed kwdaliteitsniveau betekent op zichzelf niet dat het verrichte onderzoek onzorgvuldig of onvolledig is geweest.

(Ede / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 30 september 2008 heeft het college verzoeken van [appellante sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina101-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200910087/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-154
SamenvattingDe uitgevoerde planologische vergelijking bevat geen geheel geobjectiveerde waardevergelijking, doordat slechts is uitgegaan van het bouwplan van appellant voor een bepaald appartementencomplex. Daarmee staat niet vast dat de waarde van het perceel en het daarop gevestigde woonhuis niet is verminderd ten gevolge van andere in het bestemmingsplan vervallen bouwmogelijkheden.

(Baarn / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2005 heeft de raad een verzoek van [appellante] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina101-102
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 08-09-2010, 201000420/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-155
SamenvattingAnders dan bij indirecte schade speelt bij directe schade een rol in hoeverre de maximale mogelijkheden van het oude planologische regime rendabel zijn.

(Woudrichem / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2005 heeft de raad van de gemeente Woudrichem een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina102-102
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6181
Artikel aanvragenVia Praktizijn