Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-12-2010
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelIs de inbrengwaarde uit de Grondexploitatiewet gelijk aan de prijs in de Wvg? De invloed van grondexploitatie op voorstroken
CiteertitelTBR 2010/210, p. 1144-1150
SamenvattingOp 1 juli 2008 is de Nieuwe ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de grondexploitatie, die is opgenomen als afdeling 6.4 Wro (hierna: Grondexploitatiewet of Grex). Op basis van de Grondexploitatiewet moet globaal gesteld voor elke ruimtelijke maatregel waarin bouwmogelijkheden zijn opgenomen een exploitatieplan worden vastgesteld. De Grondexploitatiewet heeft namelijk tot doel om gemeenten een meer op de eisen van deze tijd toegesneden publiekrechtelijk instrumentarium te bieden voor kostenverhaal, verevening en locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie.
Auteur(s)F.H. de Bruijne
Pagina1144-1150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestemmingsplan kan het slopen niet voorkomen
CiteertitelTBR 2010/211, p. 1151-1157
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Wet algemen bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de sloopvergunning in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geÔntergreerd in de omgevingsvergunning van de Wabo (hierna: sloopregeling in de Wabo/Wro). In dit artikel zal worden aangetoond dat deze sloopregeling ontoereikend is om de door de wetgever beoogde doelstellingen te verwezenlijken. De bescherming die de sloopregeling zou moeten bieden is hierdoor onvoldoende gewaarborgd.
Auteur(s)J. Hasper
Pagina1151-1157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeŽindiging van de overeenkomst van aanneming van werk: opzegging beŽindiging in onvoltooide staat en ontbinding
CiteertitelTBR 2010/1158, p. 1158-1176
SamenvattingHet komt regelmatig voor dat de aannemer of diens opdrachtgever voortijdig afscheid wenst te nemen van diens wederpartij. De opdrachtgever ziet geen heil meer in samenwerking door een gebrekkige bouwkundige uitvoering van het werk, de trage voortgang van het werk, of de onwelwillendheid van de aannemer, laatstgenoemde omdat er in zijn ogen van een werkbare situatie geen sprake meer is of de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting. Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen, waardoor er bij partijen een gebrek aan vertrouwen ontstaat. In de gevallen kan het zijn dat de aannemer of diens opdrachtgever nier meer aan de overeenkomst gebonden wil zijn en bevrijd wil worden van de wederpartij.
Auteur(s)P. Vermeij
Pagina1158-1176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJ.F de Groot en H.M. Slaghekke, Frank en Vrij, Thunissen-bundel
CiteertitelTBR 2010/213, p. 1177-1180
Auteur(s)F.M. van Cassel
Pagina1177-1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelRegister
CiteertitelTBR 2010/214, p. 1181-1181
SamenvattingTraditiegetrouw bevatte het decembernummer van dit tijdschrift de jaarregisters (auteursregister uitsprakenregister, register van wetten en andere regelingen alsmede een zakenregister).
Auteur(s) Redactie
Pagina1181-1181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 30-07-2010, 200908490/3/R1
CiteertitelTBR 2010/216, p. 1183-1184
Samenvatting'Reparatie' omissie in bestemmingsplan. Herziening. Opheffing schorsing. Inbreuk op eigendomsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 10 juni 2010 heeft de voorzitter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van 24 september 2009 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Woonwijken Noordwest" geschorst, voor zover het de plandelen met de bestemming "Wonen" betreft.
AnnotatorH.S.M. Kruijer
Pagina1183-1184
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 06-10-2010, AWB 10/3150
CiteertitelTBR 2010/217, p. 1185-1190
SamenvattingAanvraag ontheffing provinciale verordening. Intensieve veehouderij. Planologische medewerking.
Samenvatting (Bron)Weigering door b&w om bij gedeputeerde staten van Noord-Brabant een aanvraag in te dienen om ontheffing van het verbod, neergelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant, om een bestemmingsplan vast te stellen dat de vestiging van een intensieve veehouderij mogelijk maakt. Niet b&w maar de gemeenteraad is in dit geval bevoegd tot het doen van die aanvraag. Verzoekster heeft er belang bij dat op zeer korte termijn tot indiening van de aanvraag wordt overgegaan, nu vanaf 1 januari 2011 geen ontheffingen meer kunnen worden verleend. Zonder ontheffing zou de beroepszaak van verzoekster tegen de weigering van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen dat de bedrijfsvestiging mogelijk maakt, zinloos worden. Het belang van verzoekster bij het verkrijgen van ontheffing is dus groot. Verlening van de ontheffing verplicht de gemeenteraad verder niet tot planologische medewerking. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding om de gemeenteraad op te dragen om uiterlijk 13 oktober 2010 bij gedeputeerde staten een aanvraag om ontheffing in te dienen.
AnnotatorD. Korsse
Pagina1185-1190
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BN9603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200908997/1/H3
CiteertitelTBR 2010/218, p. 1190-1192
SamenvattingMaken uitweg. Weigering vergunning. Vergunninghouder. Zaaksgebonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005 heeft het college geweigerd om handhavend op te treden ten aanzien van reeds gemaakte uitwegen ten behoeve van de percelen [locaties] in [plaats], gemeente Midden-Delfland.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina1190-1192
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 22-10-2010, AWB 10/2913 en 10/3065
CiteertitelTBR 2010/219, p. 1193-1195
SamenvattingBeroep tegen verleende bouwvergunning. Geen procesbelang in verband met inwerkingtreding Wabo. Onder vigeur van de Wabo voor bouwwerk geen omgevingsvergunning vereist.
Samenvatting (Bron)Verzoek om voorlopige voorziening en beroep tegen bouwvergunning voor bouwen van tuinpaviljoen. Vraag naar procesbelang in verband met inwerkingtreding van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bouwwerk voldoet aan het bepaalde in artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De voorzieningenrechter stelt tevens vast dat het bouwwerk niet in strijd is met het bestemmingsplan, zodat het bouwen ervan niet mede een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo behelst. De in het bestemmingsplan neergelegde mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen speelt bij die vaststelling geen rol. Het bouwen is onder de vigeur van de Wabo dus vergunningvrij. Verzoeker heeft geen procesbelang meer bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de bouwvergunning. Beroep en verzoek om voorlopige voorziening zijn niet-ontvankelijk.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1193-1195
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BO2154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 10-09-2010, 09/03346
CiteertitelTBR 2010/220, p. 1195-1198
SamenvattingHet Hof heeft met juistheid geoordeeld dat bij de waardebepaling geen rekening dient te worden gehouden met de werking van het voorkeursrecht. De Wet voorkeursrecht gemeenten bevat immers een regeling die waarborgt dat de verkoper bij uitoefening van dat recht door de gemeente de werkelijke waarde van het object vergoed krijgt. Hiermee verdraagt zich niet dat aangenomen wordt dat dit recht van invloed is op de waarde die in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ moet worden vastgesteld.
Samenvatting (Bron)artikel 17, lid 2, Wet WOZ. Bij waardebepaling dient geen rekening te worden gehouden met werking voorkeursrecht op basis van Wet voorkeursrecht gemeenten.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina1195-1198
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BN6300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 04-08-2010, 200906907/1/H2
CiteertitelTBR 2010/221, p. 1198-1200
SamenvattingSchadecommissie bestuursorgaan? Tijdstip indiening bezwaarschrift. Doorzenden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2008 heeft het college het verzoek van [appellant] van 10 februari 2006 om nadeelcompensatie vanwege de aanleg van De Nieuwe Mark te Breda afgewezen.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina1198-1200
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelArbitrage Instituut Bouwkunst, 12-08-2010, 1200-0584
CiteertitelTBR 2010/222, p. 1201-1203
SamenvattingNieuwbouwproject seniorenwoningen. Battele of forms. Verwijzing naar twee sets algemene vorwaarden,
Pagina1201-1203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelArbitrage Instituut Bouwkunst, 31-08-2010, 1200-0592
CiteertitelTBR 2010/223, p. 1204-1206
SamenvattingAlgemene voorwaarden. Verwijzing naar andere set algemene voorwaarden.
AnnotatorM.B.M. Loos
Pagina1204-1206
Artikel aanvragenVia Praktizijn