Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 22-12-2010
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelDuurzaamheid: ideeŽn en ambities
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 105
SamenvattingDit nummer staat in het teken van duurzaam ruimtegebruik, bouwen en wonen. Het is een bijzonder nummer omdat het een bundeling bevat van een dertiental bijdragen naar aanleiding van een gezamenlijke studiedag over dit onderwerp van de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging voor Bouwrecht. Het Tijdschrift voor Omgevingsrecht wil graag een podium bieden voor deze bijdragen.
Auteur(s)M.N. Boeve
Pagina105-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelVMR-, VBR- en VBR-A-studiemiddag op 22 september 2010
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 107
SamenvattingHet thema 'Duurzaam ruimtegebruik, bouwen en wonen' stond centraal op de gezamenlijke studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging voor Bouwrecht/Bouwrecht-Advocaten. Het initiatief voor deze samenwerking kwam uit de Werkgroep Duurzame Energie van de Vereniging voor Milieurecht. Voor dit onderwerp bleek na polsen in de bouwrechthoek een verrassend grote belangstelling te bestaan. De aldus geformeerde, ten behoeve van deze studiemiddag opgestelde werkgroep heeft ter voorbereiding elf bijdragen opgesteld. Deze elf bijdragen werden in vogelvlucht besproken door drie van de schrijvers, waarna de referenten de mogelijkheid kregen hierop te reageren. De studiemiddag werd afgesloten met een discussie. En dit alles onder leiding van de voorzitter mevrouw Uylenburg (hoogleraar Milieurecht UvA).
Auteur(s)C. Pasteuning , R.G.M. van Ekdom
Pagina107-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDuurzaamheidseisen in de bestaande bouw
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 111
SamenvattingKreten als 'een Co2-neutraal gebouw' en 'maar liefst 45% onder de EPC-norm zijn niet vreemd in de nieuwbouwsector. Dit is anders in de bestaande bouw, waar de opvatting heerst dat het ontbreekt aan kansen en verplichtingen om bestaande bouw (verder) te 'verduurzamen'. Veelgehoorde bezwaren zijn dat duurzaamheidseisen bij bestaande bouw (vaak) niet afdwingbaar zijn en aanwezige (financiŽle) instrumenten onvoldoende prikkels bieden.
Auteur(s)G. Aarts
Pagina111-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDuurzaam gebruik door energie-efficiency. Het afdwingen van meer energie-efficiency bij bestaande inrichtingen
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 116
SamenvattingEnergie-efficiency zou de snelste, meest doeltreffende en meest kostenefficiŽnte manier zijn om klimaatveranderen aan te pakken en uitvoering te geven aan de steeds luider wordende maatschappelijke roep om duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen zijn relatief eenvoudig door te voeren, kunnen de grootst mogelijk energiereductie realiseren en dienen zich in principe altijd terug te verdienen.
Auteur(s)M.C. Brans
Pagina116-120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe AMvB Ruimte: rem op ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen?
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 121
SamenvattingHet optimaal mogelijk gebruiken van de ruimte is een van de facetten van duurzaamheid. De ruimte in Nederland is beperkt. ruimtelijke ingrepen dienen daarom zorgvuldig plaats te vinden. Duurzaam ruimtegebruik is dan ook in belangrijke mate gericht op het behoud van de aanwezige (groene) ruimte.
Auteur(s)M. Klijnstra
Pagina121-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDuurzaam ruimtegebruik in de grensstreek
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 125
SamenvattingTussen MŁnster en OsnabrŁck, op een uur rijden van Enschede, ligt een vliegveld waar sinds 1972 burgerluchtvaart plaatsvindt. Met veertig tot vijftig vluchten per dag vervoeren bijna twintig luchtvaartmaatschappijen jaarlijks een kleine twee miljoen burgers naar vijftig bestemmingen. Veel Nederlanders maken hier gebruik van omdat het Duitse vliegveld sneller te bereiken is dan Schiphol en goed is ingespeeld op Nederlanders.
Auteur(s)Y.M. Denissen-Visscher
Pagina125-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDuurzaamheidseisen bij (projectontwikkel)overeenkomsten
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 129
SamenvattingGrotere gebiedsontwikkelingen en herontwikkelingen worden in de regel gerealiseerd met gebruikmaking van ene privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de private ontwikkelaar(s). Vanwege de schaal van dergelijke projecten kunnen belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid worden gezet. Een duurzame investering is immers vaak eerder rendabel bij een groter toepassingsgebied.
Auteur(s)M.Y.C.L. de Wit
Pagina129-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDuurzaamheidseisen bij aanbestedingen
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 133
SamenvattingAanbesteding kan voor iedere aanbestedingsplichtige opdrachtgever een gelegenheid bieden om gewenste duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. De vraag is of en hoe de duurzaameheidseisen in een aanbestedingsprocedure bindend kunnen worden opgelegd. Onder duurzaam wordt veelal verstaan de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Auteur(s)P. ‹rper
Pagina133-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe wens, de vader en de gedachte. Enkele bestuursrechtelijke instrumenten beoordeeld op mogelijkheden voor duurzaam ruimtegebruik
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 137
SamenvattingDe wens om duurzaam te zijn in de ruimtelijke inrichting blijkt een strenge vader van de gedachte dat dat juridisch wel te regelen is. Streng, omdat hij geen genoegen neemt met het weerwoord dat dat niet kan, maar gewoon vindt dat het moet. Goedschiks lukt dat aardig, maar kwaadschiks? Een verkenning.
Auteur(s)G. Bosma
Pagina137-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe dubbele aanbesteding als duurzaam perspectief
CiteertitelTvO 2010, 4, p. 141
SamenvattingEen opdrachtgever heeft keuze uit drie contractstypen om een werk door een aannemer uit te laten voeren. Dit zijn de traditionele manier, de integrerende manier (DBFMO, D&C en Turnkey) en de coŲperatieve manier (bouwteam en Alliantie). Elk contractstype heeft een kenmerkend probleem. Deze worden uiteengezet per contractstype. Vervolgens wordt ingegaan op het aanbesteden. Daarbij is een van de uitdagingen om de kennis die de aannemer heeft optimaal te kunnen benutten bij de realisatie van het werk zonder dat de kosten onnodig oplopen of dat de aanbestedingsplichtige overheid het aanbestedingsrecht schendt. De veelgebruikte aanbestedingsmethode met eenheidsprijzen wordt uitgelegd en aangegeven wordt waar problemen kunnen optreden. Tot slot wordt een aanzet gegeven voor een oplossing: de dubbele aanbesteding. Deze kan worden ingezet bij grote en gezichtsbepalende projecten als de Grote Markt van Groningen of het mogelijk toekomstige Nationaal Historisch Museum.
Auteur(s)F.M. van Cassel
Pagina141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe kracht van ecosysteemfuncties en het falen van het recht
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 145
SamenvattingHet gebruik van de bodem voor enkel landbouw heeft ongewenste neveneffecten. Denk aan bemesting met als gevolg een verlies aan waterkwaliteit door fosfaatuitspoeling. Zo zijn er tegenstrijdige belangen tussen landbouw en natuurbehoud, terwijl een goede benutting van de bodem juist kan leiden tot een versterking van beide, en bijvoorbeeld ook van recreatie, of waterbeheer.
Auteur(s)G.M.A. van der Heijden
Pagina145-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp weg naar een duurzame openbare ruimte
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 149
SamenvattingGelukkig gebeurt het niet vaak dat verkeerstunnels onder water lopen, rijstroken op de snelweg worden afgezet omdat er te veel water op ligt, en gebouwen worden ontruimd omdat er te veel water op het dak ligt, Toch is er voldoende aanleiding om de mogelijkheden te verkennen om de openbare ruimte klimaatbestendiger - en dus: duurzamer - te maken.
Auteur(s)P. Jong
Pagina149-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBabylon (de hangende tuinen van) revisited
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 153
SamenvattingOp zoek naar buiten Nederland ontwikkelde en hier nog niet toegepaste initiatieven op het gebied van duurzaam bouwen stuitte ik op het groene-dakenproject in Toronto.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina153-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDuurzaam ruimtegebruik, bouwen en wonen
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 155
SamenvattingHet belangrijke thema van duurzaam ruimtegebruik, bouwen en wonen kan vanuit verschillende invalshoeken en disciplines worden benaderd. Gelet op de preadviezen die aan de orde zijn, ligt thans een juridische benadering voor de hand. Mijn opmerkingen zullen echter niet alleen het recht betreffen, maar deels ook beleidsmatig getint zijn. Daar valt ook moeilijk aan te ontkomen omdat het bij de bespreking van dit thema ook in belangrijke mate gaat om de vraag welke (beleids)doelstellingen bereikt zouden moeten worden en op welke manier.
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Pagina155-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIntegrale duurzame gebiedsontwikkeling
CiteertitelTO 2010, nr. 4, p. 159
SamenvattingEr is een maatschappelijke behoefte aan de versnelde realisatie van ruimtelijk ontwikkelingen zoals grote bouw- en infrastructuurprojecten. Daarnaast is er ook de urgentie van duurzame ontwikkeling. De huidige samenleving staat onder druk van de steeds alarmerender wordende signalen over de snelheid waarmee klimaatverandering zich voltrekt en brandstoffen en grondstoffen uitgeput raken. In gebiedsontwikkeling hebben we daardoor te maken met nieuwe ingrediŽnten zoals klimaatadaptatie en decentrale duurzame energieopwekking.
Auteur(s)R.H.J. Cox
Pagina159-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn