Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 24-12-2010
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelCheck & balances
CiteertitelM en R 2010/10, nr.
SamenvattingHet blijft even wennen: na 28 jaar is het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) opgeheven. Hetzelfde geldt overigens voor het al veel oudere ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW). Dit is met de onderdelen Ruimte en Milieu van het eerstgenoemde departement samengevoegd tot het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Auteur(s)J. van der Velden
Pagina609-609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBaron van Munchhausen bestaat inderdaad niet! Enkele opmerkingen over de toepassing van de zogenoemde Aarhus-verordening
CiteertitelM en R 2010/10, nr.
SamenvattingDe problematische rechtsbeschermingspositie van milieuorganisaties in het Europees milieurecht mag de lezer van dit tijdschrift niet onbekend zijn. De toegang van milieuorganisaties tot de Europese rechter(s) tegen besluiten van de Europese instellingen sluit in vele gevallen af op de eis dat zij door die besluiten 'rechtstreeks en individueel' geraakt moeten zijn (art. 263, vierde alinea VwEU; oud art. 230 EG, vierde alinea). Met name de eis van 'individueel' geraakt zijn, is een - althans in de gangbare interpretatie door het Hof van Justitie - welhaast onoverkomelijke horde gebleken.
Auteur(s)G.J. Harryvan , J.H. Jans
Pagina610-616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPassende beoordelingen in de drie Waddenzeelanden
CiteertitelM en R 2010/10, nr.
SamenvattingDe Raad voor de Wadden heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn in de drie Waddenzeelanden, Nederland, Duitsland en Denemarken. Nederland laat de passende beoordeling uitvoeren in het kader van een aparte vergunning onder de Natuurbeschermingswet 1998, terwijl Duitsland en Denemarken de passende beoordeling uitvoeren in het kader van een andere, sectorale of RO-vergunning. Bij de visserij zijn enkele opvallende verschillen tussen de landen gevonden, die de concurrentieposities van de ondernemers in de drie landen enigszins raken. De verschillen leiden voor het overige niet tot een verschil in speelveld tussen de drie Waddenzeelanden.
Auteur(s)H.M. Jongsma , P. Mendelts
Pagina617-623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland
CiteertitelM en R 2010, afl. 10, p. 624
SamenvattingDe natuurkwaliteit van de Noordzee is sterk achteruit gegaan. In dit grootste natuurgebied van Nederland vinden veel activiteiten plaats die begrensd moeten worden om de natuur te kunne beschermen, zoals intensieve visserij, zeescheepvaart, zandwinning en -suppletie en opwekking van windenergie.
Auteur(s)M. (Marieke) van der Kooij
Pagina624-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelAcutalia & Documentatie
CiteertitelM en R 2010/10, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Belasting - Bestuursrecht - Energie - Externe veiligheid - Klimaat - Natuur - Ruimte - Steun - Stoffen - Vuurwerk - Wabo
Pagina626-629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelM en R 2010/10, nr.
Pagina629-631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2010/10, nr.
Pagina632-634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-09-2010, 20-000914-09
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 54K
SamenvattingVeroordeling ter zake van het op de onbeschermde bodem opslaan van chamignonmest en paardenmest.
Samenvatting (Bron)Binnen de kring van ondernemers in de agrarische sector, waartoe verdachte behoort, kan het als een bijzonder gegeven worden beschouwd en daarmee als een feit van algemene bekendheid dat het op de onbeschermde bodem opslaan van champignonmest en paardenmest de bodem kan verontreinigen.
Pagina637-637
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BN8480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Leeuwarden, 22-10-2010, 24-003169-08
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 55K
SamenvattingVerdachte, een drijver van een eenmanszaak, heeft zich schuldig gemaakt aan het niet tijdig ter destructie aangeven van kadavers van kalveren, aan benadeling van de gezondheid van kalveren, het niet voldoen aan zijn verplichting aan hulpbehoevende kalveren de nodige zorg te verlenen, het niet huisvesten en verzorgen van kalveren overeenkomstig de geldende regelgeving, het onjuist bijhouden van de registratie van kalveren en het onrechtmatig snijden van oormerken uit dode kalveren.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het niet tijdig ter destructie aangeven van kadavers van kalveren, aan benadeling van de gezondheid van kalveren, het niet voldoen aan zijn verplichting aan hulpbehoevende kalveren de nodige zorg te verlenen, het niet huisvesten en verzorgen van kalveren overeenkomstig de geldende regelgeving, het onjuist bijhouden van de registratie van kalveren en het onrechtmatig snijden van oormerken uit dode kalveren. De ernst en omvang van de feiten en de omstandigheid dat verdachte al dan niet als bestuurder van een voormalige onderneming meermalen ter zake van (soortgelijke) strafbare feiten is veroordeeld, rechtvaardigt in beginsel een (voorwaardelijke) stillegging van verdachtes onderneming. Gelet op de ter zitting gebleken omstandigheden zal het hof daartoe echter niet overgaan. Verdachte wordt veroordeeld tot werkstraffen.
Pagina637-637
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BO1674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Zutphen, 24-09-2010, 06/925279-08
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 56K
SamenvattingUitgebreide strafmotivering milieustrafzaak.
Samenvatting (Bron)De economische politierechter verklaart bedrijf strafbaar en veroordeelt bedrijf tot een geldboete van 40.000 euro waarvan 20.000 euro voorwaardelijk.
Pagina637-638
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2010:BN8198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200909784/1/H2
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 57K
SamenvattingKapvergunning; belangenafweging; broedseizoen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2008 heeft het college - opnieuw beslissend op de bezwaren van [appellant] daartegen - de op 15 februari 2006 verleende kapvergunning aan [vergunninghoudster] ingetrokken en onder voorwaarden aan [vergunninghoudster] vergunning verleend voor het kappen van 65 beuken, een ceder, een kerstboom, vier leilinden, een apenboom, twee tamme kastanjes, twee zeedennen en een wilde kastanje op het perceel [locatie] te Dongen.
Pagina638-638
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-09-2010, 200909477/1/M2
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 58K
SamenvattingVeranderingsvergunning voor trainen van honden van derden in de avondperiode. Voor een deel van de inrichting zijn grenswaarden voor piekgeluiden uitgezonderd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van haar inrichting aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 27 oktober 2009 ter inzage gelegd.
Pagina638-638
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-09-2010, 200905024/1/R3
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 59K
SamenvattingVoor beoordeling of aanvaardbaar verblijfsklimaat kan worden gerealiseerd op golfbaan is niet doorslaggevend of al dan niet sprake is van een geurgevoelig object in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2009, kenmerk 09 9035, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leudal bij besluit van 7 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Golfbaan" (hierna: het plan).
Pagina638-638
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-09-2010, 201002213/1/M2
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 60K
SamenvattingIndien voor een bepaald soort dieren in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is opgenomen moet elk huisvestigingssysteem worden aangemerkt als beste beschikbare techniek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een geiten-, rundvee- en paardenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 21 januari 2010 ter inzage gelegd.
Pagina638-638
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-09-2010, 201001621/1/M1
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 61K
SamenvattingEigendom inrichting is niet doorslaggevend voor de vraag wie de inrichting drijft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2009 heeft het college aan MEA-adviesburo (hierna: MEA) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een windturbine op het perceel De Alde Mar 19 te Dronrijp. Dit besluit is op 4 januari 2010 ter inzage gelegd.
Pagina639-639
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-09-2010, 201002326/1/H2
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 62K
SamenvattingGeen kennis genoemn van het advies van de Technische Adviescommissie HOofdgroenstructuur (TAC). Onzekerheid over het doorgaan van het project. 'Just in time-principe'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 augustus 2008 heeft het college aan het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam een vergunning verleend voor het kappen van 226 bomen en het verplanten van 31 bomen in het deelgebied Beethoven, Zuidas (Beatrixpark), gelegen aan de Beethovenstraat, Prinses Irenestraat en Ringweg A10 te Amsterdam.
Pagina639-639
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN8556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-09-2010, 200908826/1/H2 en 200909757/1/H2
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 63K
SamenvattingKapvergunning. Bevestiging van Rb. 's-Hertogenbosch 17 november 2009, M en R 2010, 13 (m.nt. FW)
Samenvatting (Bron)Bij drie afzonderlijke besluiten van 11 november 2008 heeft het college aan de provincie Noord-Brabant kapvergunningen verleend voor het kappen van zesenveertig bomen in de tuin van het Noord-Brabants Museum aan de Verwerstraat 41 te 's-Hertogenbosch (hierna: de museumtuin), één paardenkastanje in de museumtuin en vier linden in het Oud Bogardenstraatje en zes platanen, één esdoorn en twee acacia's in de Beurdsestraat te 's-Hertogenbosch.
Pagina639-639
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN8577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Utrecht, 02-06-2010, SBR 10/1584
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 89
SamenvattingVergaste ganzen
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening. De rechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe in die zin dat het besluit van verweerder van 10 mei 2010 wordt geschorst voor zover daarbij ontheffing is verleend voor het vergassen van Canadese ganzen en het vangen met vangkooien en vervolgens vergassen van grauwe ganzen en brandganzen tot de dag van bekendmaking van de te nemen beslissing op bezwaar.
Pagina639-643
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM6676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-09-2010, 09/994566-08
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 90
SamenvattingJachtbesluit, niet voldoen aan de regels van de Flora- en faunawet inzake jagen.
Samenvatting (Bron)Het jagen met een geweer in een jachtveld dat niet voldeed aan de regels van artikel 49 van de Flora- en faunawet, immers het jachtveld had een aaneengesloten oppervlakte van circa 35 hectare, in ieder geval niet van ten minste 40 hectare, per jachthouder waarop deze als zodanig bevoegd was te jagen. Niet strafbaar en ontslagen van alle rechtsvervolging. Verwijzing naar uitspraak LJN BN 8749.
AnnotatorE.J. van Ham
Pagina643-644
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2010:BN9184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200903089/1/M1
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 91
SamenvattingMilieuvergunning kartcircuit; m.e.r.-beoordeing, gezoneerd industrieterrein, toetsing aan BBT, ongewoon voorval, nulsituatieonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2009 heeft het college aan Karting Eefde een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting omvattende een kartingcircuit, wasplaats, werkplaats, horeca, kinderspeelplaats en kinderquadbaan (ongemotoriseerd), adventureparcours en een uitkijktoren op het adres Elzerdijk 44 te Eefde, gemeente Lochem. Dit besluit is op 26 maart 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorB. Arentz
Pagina644-652
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200904325/1/R3
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 92
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan ten behoeve van uitbreiding golfbaan. Inhoudelijk gebrek MER. Rechtsgevolgen blijven in stand. Saldobenadering EHS.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2009, kenmerk 09.03A.02, heeft de raad het bestemmingsplan "Project Gezandebaan" vastgesteld.
AnnotatorT.H. Nijmeijer
Pagina652-657
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200902256/1/R1
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 93
SamenvattingBestemmen van een bestaande aardewal tot waterkering; onvoldoende zeker is of de situering van de waterkering, gelet op de belangen van de omwonenden bij een vanuit waterhuishoudkundig oogpunt goed woon- en leefklimaat, aanvaardbaar is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2009 heeft de raad van de gemeente Den Haag (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Ypenburg-Nootdorp, tweede herziening (Deelplan 19)" vastgesteld.
AnnotatorF. Groothuijse
Pagina657-664
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200908668/1/H1
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 94
SamenvattingDuiven houden: vraag of er strijd is met bestemming 'Woongebied' moet worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke uitstraling. Al dan niet bedrijfsmatige omvang is een onjuiste maatstaf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een berging/duiventil (hierna: duiventil) op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorT.H. Nijmeijer
Pagina664-666
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-09-2010, 200909335/1/H3
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 95
SamenvattingOntheffing art. 75 Flora- en faunawet voor zwanendriften ten onrechte verleend in het belang van de bescherming van flora en fauna.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2008 heeft de minister aan [wederpartij], voor zover hier van belang, een ontheffing onder voorschriften verleend van enkele verbodsbepalingen neergelegd in de artikelen 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw).
AnnotatorK. Bastmeijer
Pagina666-670
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-09-2010, 200910345/1/M2
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 96
SamenvattingBij de beoordeling van het saneringsplan hoeft slechts rekening te worden gehouden met het huidige gebruik en het concrete toekomstige gebruik. Saneringsplan voldoet niet aan artikel 39, eerste lid, aanhef en onder h Wbb. Geen specifieke tijdstippen opgenomen waarop het college zal worden geïnformeerd over de effecten van de getroffen maatregelen. Terugvalscenario ontbreekt ten onrechte.

(I.F.F. Nederland B.V. / B en W van Tilburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2008 heeft het college ingestemd met het door Philips Environment & Safety (hierna: Philips) ingediende saneringsplan voor het voormalig Philips complex aan de Zevenheuvelenweg te Tilburg.
AnnotatorF. Warendorf
Pagina670-673
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN8561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-10-2010, 201001932/1/M1
CiteertitelM en R 2010/10, nr. 97
SamenvattingNieuwe beroepsgrond tegen nieuw besluit na vernietiging niet beoordeeld.

([appellant] / GS van Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2010 heeft het college wijziging gebracht in de bij besluit van 23 september 2008 aan [vergunninghoudster] verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 januari 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorK. de Graaf
Pagina673-675
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO0230
Artikel aanvragenVia Praktizijn