Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 30-12-2010
Aflevering 8
TitelWet aanpassing bestuursprocesrecht (2)
CiteertitelPB 2010/8, 4
SamenvattingOp 24 juli 2010 is het wetsvoorstel 'Wet aanpassing bestuursprocesrecht' ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. In de vorige aflevering van dit tijdschrift is reeds kort ingegaan op een aantal van de voorgestelde wijzigingen. In aansluiting daarop wordt in deze bijdrage een aantal aspecten uit het wetsvoorstel separaat behandeld. In deze bijdrage zal ingegaan worden op de wijziging en samenvoeging van de artikelen 6:18/6:19 van de Awb (paragraaf 2), de wettelijke regeling voor de 'antwoordkaartenmethode' in de bezwaarprocedure (paragraaf 3), de judiciŽle lus (paragraaf 4) en de mogelijkheid van incidenteel hoger beroep (paragraaf 5).
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet draagkrachtverweer in het bestuurs(proces)recht
CiteertitelPB 2010/8, 8
SamenvattingIn bestuursrechtelijke procedures betogen eisende partijen met enige regelmaat dat ze in betalingsonmacht verkeren, waardoor ze bijvoorbeeld niet in staat zijn het verschuldigde griffierecht te voldoen, dwangsommen niet kunnen betalen dan wel wordt aangevoerd dat opgelegde boetes ten onrechte niet zijn gematigd. De vraag rijst in hoeverre deze verweren in de rechtspraktijk (enige) kans van slagen hebben.
Auteur(s)E.J. Govaers
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe zesmaandenjurisprudentie, een beschrijving
CiteertitelPB 2010/8, 12
SamenvattingOnder de werking van de Algemene bijstandswet gold voor het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) een verplichting tot terugvordering van tot een te hoog bedrag verleende bijstandsuitkeringen. Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) op 1 januari 2004 is het college niet langer verplicht, doch is het bevoegd, tot terugvordering. Hierdoor is voor de terugvordering van verleende bijstandsuitkeringen de zogenoemde zesmaandenjurisprudentie van belang geworden. Ik zal in dit artikel de inhoud van de zesmaandenjurisprudentie bespreken. Ik bespreek in paragraaf 1 de verschillende aspecten van de zesmaandenjurisprudentie. Wat houdt de zesmaandenjurisprudentie in en onder welke voorwaarden is zij van toepassing? Hoewel de zesmaandenjurisprudentie ook een rol speelt in het ambtenarenrecht ten aanzien van het terugvorderen van teveel betaalde bezoldiging richt ik me in dit artikel op de terugvordering van uitkeringen verleend op grond van de WWB en de sociale verzekeringswetten. In paragraaf 2 volgt een afsluiting.
Auteur(s)A.E. Spiessens
Pagina12-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 03-11-2010, 201001153/1/H1
CiteertitelPB 2010/8, 17
SamenvattingBelanghebbende en zelf in de zaak voorzien
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2008 heeft het college aan [appellant sub 1] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van drie appartementencomplexen en een toegangspoort op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO2730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 27-10-2010, 200910164/1/M2
CiteertitelPB 2010/8, 17
SamenvattingWijzigen aanvraag
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2009 heeft het college geweigerd aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een pluimveeslachterij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 november 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 06-10-2010, 201000353/1/H1
CiteertitelPB 2010/8, 18
SamenvattingDwangsom
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2007 heeft het college [appellant] gelast de aan de achterzijde van de woning op het perceel [locatie] te Nootdorp (hierna: het perceel) gerealiseerde aan-of uitbouw (hierna: de serre) te verwijderen en verwijderd te houden of zodanig aan te passen dat de serre kan worden aangemerkt als een vergunningvrij bouwwerk, onder oplegging van een dwangsom van 20.000,-- ineens.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN9549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2010/8, 18
SamenvattingHandhaving van bestuursrecht
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 06-10-2010, 201000473/1/H1
CiteertitelPB 2010/8, 18
SamenvattingBezwaartermijn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 december 2007 heeft het college aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het veranderen van het pakhuis met kantoren in appartementsgebouwen op het perceel [locatie] te Dordrecht.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN9537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-10-2010, 201000399/1/M2
CiteertitelPB 2010/8, 19
SamenvattingBeroep en zienswijze
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2009 hebben provinciale staten krachtens artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wav) de gebieden in de provincie Gelderland aangewezen die als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt. Dit besluit is op 9 december 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-09-2010, 200903465/1/R3
CiteertitelPB 2010/8, 19
SamenvattingBeroep en besluitonderdeel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zundert bij besluit van 12 augustus 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied, partiŽle herziening agrarisch gebied vrije vestiging".
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN8573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 13-10-2010, 201000281/1/H2
CiteertitelPB 2010/8, 20
SamenvattingVergoeding proceskosten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2008 heeft de Belastingdienst de huurtoeslag voor [appellante] over 2006 vastgesteld op 326,00 en de teveel ontvangen voorschotten van haar teruggevorderd.
AnnotatorJ.P. Hoegee
Pagina20-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO0271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2010/8, 20
SamenvattingDe recente herstructurering van de Raad van State: een vergelijking met het Belgische model

Beter gemotiveerd te laat dan ongemotiveerd en op tijd

Kronieken bestuursprocesrecht
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn