Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-01-2011
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn: Niet minder regels maar betere regels
CiteertitelTBR 2011/1, p. 2-3
SamenvattingDe bouwregelgeving is complex. Naast de Wabo, het Bor en de Mor heeft men o.a. te maken met het Bouwbesluit 2003, de Regeling Bouwbesluit 2003 en de normbladen.
Auteur(s)N.P.M. Scholten , R.J. Wijnands
Pagina2-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStandaardisering: gemiste kans voor duurzame bestemmingsplannen
CiteertitelTBR 2011/2, p. 4-13
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de vraag of de standaardisering van bestemmingsplannen de doelstelling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling ondersteunt of juist belemmert. Bieden de standaarden voldoende houvast om een toekomstgerichte ruimtelijke ordening vorm te geven? Er worden enkele nieuwe hindernissen gesignaleerd voor de verduurzaming van ruimtelijke plannen en er worden mogelijkheden aangegevenom duurzame aspecten alsnog te regelen.
Auteur(s)R.W.M. Mathijsen , R.J.W. Rothengatter
Pagina4-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHerbestemming, regelgeving en gemeente
CiteertitelTBR 2011/3, p. 14-23
SamenvattingIn dit artikel geven de auteurs een overzicht van de planologische instrumenten waarmee herbestemming kan worden bevorderd. Zij concentreren zich daarbij op de omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) en op wat daarmee samenhangt.
Auteur(s)E.A. Minderhoud , D.B. Stadig
Pagina14-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wabo werkt!
CiteertitelTBR 2011/4, p. 24-31
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de totstandkoming van de Wabo en een gesimplificeerde introductie gegeven op het systeem van deze wet. Voorts wordt een aantal specifieke Wabo-onderwerpen besproken, waar in de praktijk bij de Wabo-helpdesk voor overheden van Agentschap NL nog met enige regelmaat vragen over worden gesteld. Het gaat achtereenvolgens om het vereiste van onlosmakelijke samenhang, de verschillen tussen de gefaseerde omgevingsvergunning en de voormalige gefaseerde bouwvergunning en de Wabo als instrument voor projectplanologie.
Auteur(s)B. Rademaker
Pagina24-31
LinkVolledige tekst artikel (bomenstichtingamsterdam.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRelativiteitsvereiste in het bouwrecht
CiteertitelTBR 2011/5, p. 32-40
SamenvattingVerslag van de IBR expertmeeting Relativiteitsvereiste in het bouwrecht, gehouden op 11 februari 2010 te Den Haag.
Auteur(s)A.Z.R. Koning , H.P.C.W. Strang
Pagina32-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConstructieve schade Een analyse van oorzaken aan de hand van jurisprudentie
CiteertitelTBR 2011/6, p. 41-49
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de resultaten van een onderzoek verricht aan de TU Delft. Dit onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken, doordat vonnissen van arbitrage-instituten de bron van informatie vormen. Aan bod komen o.a.: 1) overzicht van gedane onderzoeken op het gebied van constructieve veiligheid, 2) onderzoeksmethode en resultaten van het onderhavige onderzoek.
Auteur(s)W.F. Boot
Pagina41-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelFundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk?
CiteertitelTBR 2011/7, p. 50-50
SamenvattingIn het regeerakkoord en de beleidsbrief van het ministerie I&M wordt een fundamentele herziening aangekondigd van het omgevingsrecht. Maar is dit wel echt noodzakelijk? zou niet eerst eens moeten worden onderzocht welk wettelijk instrumentarium voorhanden is, en wellicht maar zelden wordt toegepast. Mogelijk zijn er nu al instrumenten die veel grotere toepassingsmogelijkheden hebben dan wordt gedacht. Zijn er wellicht ook instrumenten die wel zouden kunnen werken, maar verkeerd worden toegepast?
De redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht roept iedereen op om met voorbeelden uit de huidige praktijk van het omgevingsrecht te komen. Ook is de redactie op zoek naar personen die over dit onderwerp een bijdrage willen leveren in dit tijdschrift. Uw reactie kan worden gestuurd naar redactie@ibr.nl.
Auteur(s) de Redactie
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelPromovenda zoekt naar vermeend onredelijke contractvoorwaarden in de aanbesteding
CiteertitelTBR 2011/8, p. 50-50
SamenvattingPromovenda mr. Songul Mutluer doet onder leiding van prof. mr. Chris Jansen aan de Vrije Universiteit Amsterdam promotieonderzoek naar vermeend onredelijke contractvoorwaarden die door overheidsaanbesteders worden opgelegd in de bouwsector. Het gaat in deze om contractvoorwaarden die afwijken van standaardvoorwaarden zoals de UAV 1989 en DNR 2005 en/of voorwaarden die eenzijdig zijn opgesteld zoals de ARVODI en ALIB. De specifieke contractvoorwaarden moeten door marktpartijen subjectief als onredelijk worden ervaren.
Dit kan variren van onbeperkte aansprakelijkheid tot eenzijdig opeisen van IE-rechten.

Voor nadere toelichting en voor toezending van informatie kunt u mailen naar s.mutluer@vu.nl of bellen met 020 5989233.
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/R2
CiteertitelTBR 2011/9, p. 51-52
SamenvattingVaststelling provinciaal inpassingsplan. Geen aanleiding voor oordeel dat PS niet bevoegd zijn inpassingsplan vast te stellen. Beroepen ongegrond. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2009, kenmerk 26/09 E, hebben provinciale staten van Noord-Brabant het inpassingsplan "Overdiepse Polder" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 20-10-2010, 200910210/1/R1
CiteertitelTBR 2011/10, p. 52-57
SamenvattingInzet reactieve aanwijzing om inwerkingtreding deel van de planvoorschriften te voorkomen.
Vraag of provinciaal belang in geding is en of er sprake is van oneigenlijk gebruik van de reactieve aanwijzing. Beroep ongegrond. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2009, nummer 209820, heeft het college van gedeputeerde staten besloten aan de raad van de gemeente Groningen een aanwijzing te geven ertoe strekkende dat artikel 5, lid 5.4.1, onder d, en artikel 7, lid 7.4.1, onder c, van de planregels geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Peizerweg 2009", zoals dat door de raad bij besluit van 30 september 2009 is vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina52-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 23-11-2010, 201010192/1/H1 en 201010192/2/H1
CiteertitelTBR 2011/11, p. 58-61
SamenvattingBevoegdheidsgebrek (mandaat) ontheffing bestemmingsplan. Welstandscommissie respecteert maatvoering ontheffing. Toetsing ontheffing aan concept-beleidsregels.
Samenvatting (Bron)Besluit tot ontheffingverlening ex art. 3.23 Wro is onbevoegd genomen nu het is genomen op grond van de Mandaatregeling 2008 die wel in de mandaterinjg voorziet van de vrijstellingsbevoegdheid ex art. 19.3 WRO, maar niet in mandatering van deze nieuwe bevoegdheid. Dat deze bevoegdheid materieel niet verschilt van de bevoegdheid vrijstelling te verlenen als bedoeld in art.19.3 WRO maakt dit niet anders. De Welstandscommissie toetst het bouwplan aan de hand van de criteria in de welstandsnota aan redelijke eisen van welstand en heeft zich daarbij in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt, dan wel, indien het bouwplan daarvan afwijkt, die waaraan het college planologische medewerking wenst te verlenen. Instandlating rechtsgevolgen. Verlenen ontheffing en bouwvergunning voor het vergroten van een bestaande woning.Het besluit is namens het college genomen door het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte i.o. X. Bij besluit van 15 april 2009, gelezen in verbinding met de Mandaatregeling 2008 van de gemeente Zundert, is aan X o.m. de bevoegdheid van het college tot het verlenen van vrijstelling als bedoeld in art. 19.3 WRO en de bevoegdheid van het college tot het verlenen van bouwvergunningen gemandateerd. Het college heeft voor het bouwplan met toepassing van art. 3.23 Wro ontheffing verleend van het bestemmingsplan. Art.3.23 Wro behelst een nieuwe bevoegdheid van het college. Dat deze bevoegdheid materieel niet verschilt van de bevoegdheid vrijstelling te verlenen als bedoeld in art.19.3 WRO maakt dit niet anders. Nu het besluit is genomen op grond van de Mandaatregeling 2008, die niet in mandatering van deze nieuwe bevoegdheid voorziet, is het onbevoegd genomen. De voorzieningrechter heeft dit niet onderkend. Het betoog slaagt in zoverre. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rb. zou behoren te doen zal de voorzitter het beroep tegen het besluit van 15 februari 2010 alsnog gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd met art.10:2 Awb voor vernietiging in aanmerking. Blijkens een aan het college gerichte adviesnota van 2 februari 2010 is het college geadviseerd aan het bouwplan medewerking te verlenen en blijkens de ondertekening van deze adviesnota heeft het college zich akkoord verklaard met besluitvorming conform dit advies. Nu het college hierdoor geacht kan worden het besluit van 15 februari 2010 voor zijn rekening te hebben willen nemen, acht de voorzitter het bevoegdheidsgebrek geheeld. Daar komt bij dat op grond van het sedert 1 mei 2010 van kracht zijnde Register behorende bij het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Zundert 2010 de bevoegdheid van het college tot het besluiten inzake het starten van een procedure op grond van art.3.23 Wro en het besluiten tot het verlenen van ontheffing is gemandateerd aan het hoofd van de Afdeling Beheer Openbare Ruimte. De rechtsgevolgen van het vernietigde besluit blijven in stand. De Welstandscommissie toetst het bouwplan aan de hand van de criteria in de welstandsnota aan redelijke eisen van welstand en heeft zich daarbij in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt, dan wel, indien het bouwplan daarvan afwijkt, die waaraan het college planologische medewerking wenst te verlenen. Gelet op de bereidheid van het college om ontheffing te verlenen voor de gekozen maatvoering van het bouwplan, dient deze maatvoering bij de welstandstoets te worden gerespecteerd en kan daarin geen grond zijn gelegen voor een negatief welstandsoordeel.
AnnotatorP.M.J. de Haan
Pagina58-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-12-2010, 200910297/1/R3
CiteertitelTBR 2011/12, p. 61-65
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan dat onder meer de uitbreiding van een geitenhouderij toelaat. Risico Q-koorts geen reden om bestemmingsplan niet vast te stellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Ambt Delden, herziening [locatie]" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina61-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 06-12-2010, 201011575/2/M1
CiteertitelTBR 2011/13, p. 65-65
SamenvattingOntheffing provinciale milieuverordening. Inwerkingtreding Invoeringswet Wabo. Rechtsmachtverdeling. Niet voorzien in overgangsrecht. Rechtbank bevoegd in eerste aanleg, hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak mogelijk.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Wabo. Bij de wijziging van artikel 20.1 van de Wm heeft de wetgever met betrekking tot de daarin bedoelde besluiten, waaronder besluiten tot het verlenen van ontheffing van bij provinciale milieuverordening aangewezen regels, niet in overgangsrecht voorzien. Gelet daarop gaat de Afdeling ervan uit dat de wetgever voor de rechtsmachtverdeling tussen de Afdeling en de rechtbanken met betrekking tot een dergelijk besluit het tijdstip bepalend heeft willen achten waarop dit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Dit betekent dat, indien beroep is ingesteld tegen een besluit dat na 30 september 2010 op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, de rechtbank bevoegd is op dat beroep te beslissen, ook als het ontwerpbesluit vr 1 oktober 2010 ter inzage is gelegd.
Pagina65-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO6580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 03-12-2010, 201011142/2/M2
CiteertitelTBR 2011/14, p. 66-67
SamenvattingLast onder dwangsom wegens overtreding van het Oplosmiddelenbesluit. Inwerkingtreding Invoeringswet Wabo. Rechtsmachtverdeling. Niet voorzien in overgangsrecht. Rechtbank bevoegd in eerste aanleg, hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak mogelijk.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Wabo. Bij de wijziging van artikel 20.1 van de Wm heeft de wetgever met betrekking tot de daarin bedoelde besluiten, waaronder besluiten tot het verlenen van ontheffing van bij provinciale milieuverordening aangewezen regels, niet in overgangsrecht voorzien. Gelet daarop gaat de voorzitter ervan uit dat de wetgever voor de rechtsmachtverdeling tussen de Afdeling en de rechtbanken met betrekking tot een dergelijk besluit het tijdstip bepalend heeft willen achten waarop dit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Dit betekent dat, indien een voorlopige voorziening is verzocht ter zake van een primair besluit dat na 30 september 2010 op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank bevoegd is op dat verzoek te beslissen. Voorts betekent dit dat, indien een voorlopige voorziening is verzocht ter zake van een besluit op bezwaar dat na 30 september 2010 op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank eveneens bevoegd is op dat verzoek te beslissen, ook als het primaire besluit vr 1 oktober 2010 is bekendgemaakt.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO6800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 30-11-2010, 201011259/2/M2
CiteertitelTBR 2011/15, p. 67-68
SamenvattingHandhaving wegens handelen in strijd met milieuvergunning. Inwerkingtreding Invoeringswet Wabo. Overgangsrecht. Bevoegde rechter.
Samenvatting (Bron)Op grond van de Invoeringswet Wabo is de voorzitter van de ABRS onbevoegd ten aanzien van een verzoek om voorlopige voorziening terzake van een besluit waarbij een last onder dwangsom is opgelegd. Het bestreden besluit is genomen na de inwerkingtreding van de Wabo zodat artikel 1.6 van de Invoeringswet niet van toepassing is. Vovo wordt doorgezonden.
Pagina67-68
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO6805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 25-03-2010, 31.981
CiteertitelTBR 2011/16, p. 68-72
SamenvattingTermijnbedragen. 5% regeling.
AnnotatorA.M. Steegmans
Pagina68-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 27-04-2010, 105.007.320/01
CiteertitelTBR 2011/17, p. 73-79
SamenvattingVloerbedekking. Overschrijding hoeveelhedenstaat. Vaste prijs. (On)verschoonbare dwaling. Onderzoeksplicht.
Samenvatting (Bron)Uitleg overeenkomst aanneming van werk. wederzijdse dwaling. onverschoonbaarheid.
AnnotatorA.M. Ubink
Pagina73-79
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BM4466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2011/19, p. 81-84
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina81-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2011/, p. 85-88
SamenvattingAankondigingen van bijeenkomsten, studiedagen, cursussen en (kwartaal)vergaderingen van het Instituut voor Bouwrecht, de Vereniging voor Bouwrecht(-Advocaten) en andere juristenverenigingen.
Pagina85-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn